Geir Wigdel

Alder: 75
  RSS

Om Geir

Følgere

Skapt i Guds bilde

Publisert 9 dager siden

Kristne bruker uttrykket "skapt i Guds bilde" uten klare forestillinger om hva det innebærer. Det samme kan sies om forestillingen om Jesus som "Guds sønn".

Dette uttrykket brukes av mange (kristne) og i mange sammenhenger, ikke minst for å uttrykke menneskets verdi uavhengig av ytre forhold. Men hva mener folk egentlig når de sier dette? Om du spør, vil du få mange og sprikende svar. Noen mener det går på menneskes fysiske framtoning, mens andre mer vil framheve åndelige kvaliteter. Spør du skarpskodde teologer, vil du i beste fall få svevende og unnvikende svar. Så la oss se om fornuften kombinert med Bibelen kan gi et svar.

Siden Gud er ånd, det har vi Jesu ord for, kan han/hun ikke ha noen fysisk skikkelse. Derfor kan det ikke være menneskets fysiske framtoning som menes. Det vil uansett være problematisk å avgjøre hvilken fysisk framtoning som er i samsvar med Gud: Er det spedbarnet, den atletiske kropp, den nedbøyde olding eller den vanskapte?

Om vi i stedet sier at mennesket er i samsvar med Guds forestilling om mennesket, at vi altså er skapt i samsvar med Hans vilje, får vi problemer med skapelsesberetningen. For gjelder ikke dette for hele den øvrige skapningen også. Det står jo at Gud skapte etter sin vilje, og så at det var godt. Dessuten, i følge Bibelens beretning, formet Gud menneskets kropp, som altså skulle være i ”vårt” bilde, som det står. Det var først da denne skapningen var ulydig og spiste av kunnskapens tre, at mennesket som åndelig vesen trådte fram. Det vi i dag mener er menneskets fornemste egenskap, inngår altså ikke i skapelsesberetningens ”skapt i Guds bilde”.

Det er derfor høyst uklar hva uttrykket ”skapt i Guds bilde” egentlig innebærer. Uttrykker er derfor ikke egnet som noe argument i en diskusjon om menneskeverd for eksempel. Men uttrykket har utvilsom bidratt til at karismatiske ledere har projisert sitt bilde på Gud.

Det kan være nyttig å gjennomføre en lignende analyse av hva som menes med utsagnet om at Jesus var ”Guds sønn”. Jeg har stilt dette spørsmålet både til ærlige legkristne og til teologer. Svarene har stort sett vist at dette har en ikke tenkt skikkelig gjennom.

Vi kan igjen ta utgangspunkt i Jesu ord om at Gud er ånd. Ergo kan han ikke direkte ha bidratt til befruktning. Det var forresten slikt som de greske gudene drev med, og de var for lengst blitt redusert til myter på Jesu tid. Så dersom det foregikk en vanlig befruktning, hvor kom det mannlige arvestoffet fra? Noen forestiller seg at Jesus ble til uten noen mannlig påvirkning, altså en slags kloning, men da måtte han nødvendigvis ha blitt kvinne som Maria. Så kan vi grunne på hva Jesus mente med at de som tror på han, kan kalles ”Guds barn”. Var det et annerledes barneforhold enn det han selv hadde?

Jeg har ingen intensjon om å gi svar på disse spørsmålene. Mitt eneste ønske er at kristne blir mer bevisst hva de selv står for. En kan vanskelig virke overbevisende overfor tvilere om en ikke selv har reflektert grundig og ærlig over sine religiøse forestillinger.

Gå til innlegget

Torinokledet revisited

Publisert 21 dager siden

Søvik og Andreassen forsøker å tilbakevise mine innvendinger mot Torinokledets autentisitet. Men de hopper lett over de tyngste innvendingene, og vikler seg inn i nye merkverdigheter.

Søvik (og Andreassen) tilbakeviser mine innvendinger mot Torinokledets autentisitet med utallige henvisninger til (imponerende) forskning. Jeg skal ikke gå i detalj, men vise noen paradokser. 

De viser til at hårfasongen viser at avtrykket tilhører en ortodoks jøde. Det er godt mulig, selv om vi ikke vet noe om Jesu hårfasong, men det bemerkelsesverdige er jo hvorfor nettopp håret kunne avsette et så tydelig avtrykk ved de teorier for pregingen som framsettes. Og ikke minst, dersom det skulle stemme at Jesus forlot graven som en høyenergi plasmastrøm, underbygger det ikke evangelienes beskrivelse av oppstandelsen. Tvert imot, denne forklaringen tilsier at apostlenes møte med den oppstandne kun var et mentalt fenomen. (Se for øvrig Johannessens innsiktsfulle refleksjoner omkring oppstandelsen her på VD)

Jeg vil ikke benekte at tøystykker kan føyes sammen på en nærmest fullkommen måte. Det jeg stiller meg avvisende til, er at dette kan gjøres med et 1500 år gammelt tekstil. Søvik unngår da også behendig å vise til eksempler på at dette er blitt gjort. Denne dateringen til 12 - 1300 tallet skapte tydelig adskillig røre og resulterte bl. annet i denne utrolige reparasjonshistorien. Men det virker helt usannsynlig at dateringen ikke umiddelbart ble fastslått som feilaktig, siden Søvik kan opplyse at kledet var kjent allerede på 500 tallet. Dersom en har sikkert belegg for dette, hvorfor i det hele tatt bry seg med en karbondatering som gir et langt yngre resultat?

Søvik sier at siden avbildingen viser en naken mann, kan det ikke være en forfalskning siden ingen ville tørre avbilde Jesus naken. Vel, hva skulle han ellers være. Evangeliene forteller jo at soldatene delte klærne hans. Så om noen ville lage en etterligning av Jesu likklede, ville det selvsagt være av en naken mann. Jeg finner det derimot betimelig å spørre hvordan den oppstandne Jesus fikk sine klær?

Søvik viser til at avtrykket på linkledet fikk stor betydning for framstillingen av Jesus bl.a. på gamle mosaikker. Da er det påfallende at naglemerkene i håndleddene ikke fikk noen innvirkning. Stort sett all kirkekunst, malerier og krusifikser, viser Jesus med nagler i håndflatene. Ja, selv den hellige Frans av Assissi fikk stigmata på feil sted. Ikke så rart forresten, for selv evangelistene forteller at det var hendene Jesus viste fram, ikke håndleddene.

For meg har alle disse forklaringene av Torinokledets ekthet en klar parallell i 1500-tallets forsøk på å opprettholde det geosentriske verdensbilde. Siden en tok utgangspunkt i at Bibelen sa at jorden var i sentrum, måtte virkeligheten forklares ut fra dette. For å få samsvar med ugjendrivelige observasjoner, viklet en seg inn i all verdens merkverdigheter om himmelsfærenes bevegelser. Til slutt lot ikke virkeligheten seg bortforklare lenger, og en kunne glede seg over solsystemets gudommelig enkle lovmessighet.

Gå til innlegget

Torino-kledet, en kritisk gjennomgang

Publisert 28 dager siden

Det er skrevet mye for å vise at Torino-kledet er et sant avtrykk av Jesu kropp i graven. Men mange av de såkalte bevis, holder ikke for en nøktern vurdering eller kritisk blikk.

Torino-kledet, en kritisk gjennomgang

Mye energi, vitenskap, spekulasjoner og religiøs glød er lagt ned for å vise at likkledet fra Torino virkelig er et avtrykk av Jesu kropp. Men hvor viktig er det egentlig å redusere frelseren til noen nesten usynlige avtrykk på et (lin)klede? Vel, vi vet at den eneste gangen Jesus skrev noe selv, var det i sand. Er det da sannsynlig at han ville etterlate en avbildning av seg på en tid og i et miljø der avbildning av det guddommelige var strengt forbudt? Særlig en avbildning som antyder at Jesus var mer romer enn jøde.

En del av bevisene for kledets ekthet er både imponerende og tilsynelatende overbevisende. Imponerende i sin detaljerthet når en ser hvor svake og diffuse originalavtrykkene er. Men det opptrer en del åpenbare svakheter i denne ”bevisrekken” som vekker skepsis. Et slikt ”bevis” for at kledet ikke kan være laget i middelalderen, er at da måtte de ha kjent til fotokunsten hundrevis av år før den ble funnet opp, siden avbildningen på kledet er et negativ. Dersom en tenker etter, ser en at dette argumentet er nærmest latterlig. Et avtrykk vil alltid være et negativ, dvs at framstående partier vil være mørke, mens gropene vil framstå som lyse. En kan jo teste dette selv ved å legge hånda på en sotet plate og deretter på et hvitt papir. Dette var selvsagt velkjent i middelalderen så vel som i bibelsk tid.

Det som derimot ikke var velkjent, var utbredelsen av ulike plantearter. Funn av planterester og pollen i kledet er blitt brukt som bevis for at det befant seg i Jerusalem-området på Jesu tid. Men systematisk botanisk kartlegging er av ny dato. Det er derfor høyst spekulativt å påstå at en kan vite i detalj utbredelsen av plantearter så langt tilbake.

Tidsberegningen er et avgjørende punkt for kledets autentisitet. En karbon-datering i 1988 viste at kledet sannsynligvis stammet fra ca år 1300. Dette kunne vært et avgjørende bevis for at kledet var ”konstruert” i middelalderen (i likhet med mange andre ”autentiske” relikvier). Derfor var det mer enn kjærkomment da noen kunne vise at denne dateringen ble foretatt på en innfelt lapp. En slik innfelling skal visstnok ha funnet sted rundt år 1500 for å kamuflere at et stykke av kledet ble klippet av for å bli gitt bort som relikvie. Uheldigvis var denne reparasjonen så dyktig utført at de som foretok dateringen i 1988 ikke oppdaget feilen. Men det hefter mange paradokser ved denne (bort)forklaringen.

Det virker unektelig merkelig at de lærde vitenskapsfolk, som skulle foreta dateringen, ikke oppdaget at de brukte en innsydd lapp ved prøvetakingen. Spesielt tatt i betraktning den utrolige mengde informasjon de ellers har funnet i kledet. Og hvordan var det i det hele tatt mulig å foreta en reparasjon av et klede som var halvannet tusen år gammelt. Finnes andre eksempler på tekstiler av en slik alder som kan klippes og bearbeides? Og hvordan var det mulig rundt år 1500 å finne et klede som var nærmest identisk med denne gamle originalen? Selv om reparasjonsbiten allerede hadde den anselige alder av 2-300 år, ville den vært av en helt annen vevning enn originalen. Og hva slags avansert innsyingsteknikk disponerte håndverkerne på 1500-tallet som gjorde det mulig med så fullkomne reparasjoner at det kun kan avsløres ved moderne UV-fotografering. En siste naturlig innvending er at dersom eieren på 1500-tallet disponerte et klede som var umulig å skille fra originalen, hvorfor ta bryet med å ødelegge kledet for å gi bort et relikvium. Ja, er det i det hele tatt tenkelig at en from kristen på den tida ville tenke på å klippe i et klede som hadde berørt kroppen til Herrens salvede?

Hvordan de opprinnelige merkene på kledet kan ha oppstått, er visstnok et mysterium. Påstanden er at siden fargeavsettingen er ørtynn og tredimensjonal (?), må den være avsatt ved en ekstremt høy energiutladning i løpet av svært kort tid. Dette skal så være et ”bevis” på at Jesus forlot likkledet i en slags dematerialisert form. Men en slik forklaring strider både mot anerkjente naturlover og til dels mot bibelteksten. Bare påstanden om at bildet er tredimensjonalt er meningsløs når avsetningen er mikrotynn på et todimensjonalt objekt. Et annet problem er hvordan en slik utstrømning av atomplasma (eller hva det nå var) skulle resultere i et detaljert avtrykk av objektets utside, og kun det. Bibelen forteller at Jesus viste seg som en fysisk kropp etter oppstandelsen. For å få dette til å stemme med at han forlot graven som en plasmastrøm, må han altså ha materialisert seg i etterhånd, til og med i fullt påkledd form. Dette er kjent som teleportering i fantasy-litteraturen. Nei, problemet med å forklare hvordan merkene på kledet opprinnelig er laget, er nok mangel på fantasi hos dem som har prøvd å finne forklaringer.

Avslutningsvis et eksempel på selvmotsigelsen i ”bevisene” for ekthet. Det påstås av noen at framstillingen av Jesus i kirkekunsten endret seg i samsvar med kledets avbildning i tida etter at det ble kjent i middelalderen. Samtidig påstås det at det sanne bildet ikke var tilgjengelig før kledet ble avfotografert. Så hvordan kunne et utilgjengelig bilde influere på kirkekunsten hundrevis av år før det kunne sees? Forklaringen er jo snublende enkel. Jesu ansikt på kledet er slik fordi det er i samsvar med den dominerende forestillingen på den tida kledet ble laget. Den forklaringen understøttes av at ansiktet minner mer om en romer enn om en jøde fra Israels land. Helt til slutt vil jeg minne om Jesu ord til tvileren Tomas: ”Salige de som ikke ser, men enda tror”.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
7 dager siden / 4994 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
18 dager siden / 4756 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
7 dager siden / 2620 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
23 dager siden / 2310 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
21 dager siden / 1796 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
8 dager siden / 1760 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
20 dager siden / 1516 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
13 dager siden / 1376 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
12 dager siden / 1305 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
2 dager siden / 1208 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere