Geir Wigdel

Alder: 76
  RSS

Om Geir

Følgere

Bibelens fortellinger i vår tid

Publisert 28 dager siden

GT inneholder mange sterke fortellinger. Mange av disse brukes aktivt overfor barn. Men formidler disse fortellingene gangbar etikk i vår tid? Det er god grunn til en kritisk gjennomgang av hva disse bibelhistoriene formidler.

De store fortellingene i det gamle testamentet har i århundrer dannet en basis for moralske og kulturelle forestillinger blant folk innenfor den jødisk/kristne kulturkrets. Blant dagens unge er kjennskap til bibelens fortellinger ikke lenger selvsagt, men fremdeles har de fleste ledere innen politikk, kunst og kultur og næringsliv dette som grunnfortellinger i livet. Men er dette et tjenlig grunnlag i vår tid? Det er et relevant spørsmål å stille, siden fortellingene stadig brukes i bøker rettet mot barn og unge. Hva slags verdigrunnlag formidles i en del av disse fortellingene:

La oss ta israelsfolkets dramatiske flukt fra slavekårene i Egypt. Her fortelles det at israels gud straffet det egyptiske folket hardt for at farao skulle la jødene dra. Dette fortelles uten noen refleksjon omkring de mange uskyldige som ble rammet. Tilsvarende med fortellingen om den underfulle kryssingen av havet. Her legger historien opp til at vi skal fryde oss (med israelsfolket) over at hele Egypts hær druknet. Men et normalt empatisk barn vil kanskje tenke på alle barna som samtidig mistet sin far, kvinnene som mistet en kjær ektemann eller gamle foreldre som mistet sin støtte i alderdommen.

I fortellingen om Sodomas undergang må alle innbyggere, også små barn, unngjelde for utsvevende liv blant (deler av) den voksne befolkning. Enda verre er fortellingen om den store flommen, en yndet fortelling i bibelbaserte bøker for små barn. Her utrydder gud alt levende på jorda bortsett fra de få utvalgte som ble med i arken. Litt forsonende er det riktignok at denne fortellingen kun er en fabel og ikke gir seg ut for en en historisk hendelse, som er tifelle med de andre eksemplene.

La meg også ta med historien der profeten Elias ydmyker baals prester ved at hans offer blir påtent ved et under, mens prestenes offerbål forblir utent. Etterpå blir alle prestene massakrert. Det eneste gale de hadde gjort, var å forbli lojale mot sin gud. Eksemplet med Jerikos beleiring og fall er også verdt en refleksjon. Byen blir inntatt ved hjelp av en forræder på innsiden. Denne forræderen blir hyllet (noe også vi som bibellesere inviteres til), mens hele byens befolkning blir massakrert.

En naturlig slutning ut fra disse fortellingene er: Folk som holder seg til andre guder enn den jødiske, har seg selv å takke for sin ulykke. De kan bekjempes med alle midler. Etter min mening bryter dette med hele grunnholdningen i kristendommen. Hvorfor fortsetter vi da med å påvirke unge sinn på denne måten? Det er også grunn til å tro at disse grunnfortellingene, ut fra sin sterke religiøse autoritet, spiller en vesentlig rolle som bakgrunn for den uforsonlige og fastlåste konflikten i Midt-Østen.

Gå til innlegget

Kvinner i katolsk prestetjeneste

Publisert rundt 1 måned siden

Kvinner bruker makt, mens menn følger et kall. Er dette begrunnet i Bibelen, eller ren hersketeknikk?

Eirik Steenhoff har en lang artikkel i dagens VL (20.6.) der han prøver å begrunne hvorfor prestetjeneste er eksklusivt for menn i den katolske kirke. Hans hovedbegrunnelse synes å være at kvinnene misforstår prestegjerningens tjenende karakter. Hans påstand er at når kvinner argumenterer for katolsk prestetjeneste, er det maktbruk; mens menn følger et kall til å bli prest.

Svakheten i denne argumentasjonen er selvsagt at den ikke begrunner, verken logisk, teologisk eller bibelsk, hvorfor ikke kvinner kan få et ekte kall til prestetjeneste. Argumentet framstår derfor som  helt ordinær hersketeknikk fra dem som per i dag har definisjonsmakten, altså menn.

At han viser til apostlene, holder ikke, fordi den tids sterke mannsdominans gjorde det umulig å ha kvinner i ledende religiøs posisjon. Ut fra denne bakgrunn er det bemerkelsesverdig hvor sterk posisjon kvinnene hadde i tidlig kristen tid. Så Steenhoffs henvisning til det historiske kan like gjerne brukes for å begrunne kvinnelige prester.

Ut fra den senere tids dokumentasjon av omfattende misbruk av geistlige posisjoner innen den katolske kirke, må en kunne si at menn ikke har vist seg verdige til den opphøyde posisjon de har tiltatt seg. Å slippe til kvinner i prestetjenste vil kunne bidra positivt til å gjenopprette katolisismens omdømme.

Gå til innlegget

Skapt i Guds bilde

Publisert 2 måneder siden

Kristne bruker uttrykket "skapt i Guds bilde" uten klare forestillinger om hva det innebærer. Det samme kan sies om forestillingen om Jesus som "Guds sønn".

Dette uttrykket brukes av mange (kristne) og i mange sammenhenger, ikke minst for å uttrykke menneskets verdi uavhengig av ytre forhold. Men hva mener folk egentlig når de sier dette? Om du spør, vil du få mange og sprikende svar. Noen mener det går på menneskes fysiske framtoning, mens andre mer vil framheve åndelige kvaliteter. Spør du skarpskodde teologer, vil du i beste fall få svevende og unnvikende svar. Så la oss se om fornuften kombinert med Bibelen kan gi et svar.

Siden Gud er ånd, det har vi Jesu ord for, kan han/hun ikke ha noen fysisk skikkelse. Derfor kan det ikke være menneskets fysiske framtoning som menes. Det vil uansett være problematisk å avgjøre hvilken fysisk framtoning som er i samsvar med Gud: Er det spedbarnet, den atletiske kropp, den nedbøyde olding eller den vanskapte?

Om vi i stedet sier at mennesket er i samsvar med Guds forestilling om mennesket, at vi altså er skapt i samsvar med Hans vilje, får vi problemer med skapelsesberetningen. For gjelder ikke dette for hele den øvrige skapningen også. Det står jo at Gud skapte etter sin vilje, og så at det var godt. Dessuten, i følge Bibelens beretning, formet Gud menneskets kropp, som altså skulle være i ”vårt” bilde, som det står. Det var først da denne skapningen var ulydig og spiste av kunnskapens tre, at mennesket som åndelig vesen trådte fram. Det vi i dag mener er menneskets fornemste egenskap, inngår altså ikke i skapelsesberetningens ”skapt i Guds bilde”.

Det er derfor høyst uklar hva uttrykket ”skapt i Guds bilde” egentlig innebærer. Uttrykker er derfor ikke egnet som noe argument i en diskusjon om menneskeverd for eksempel. Men uttrykket har utvilsom bidratt til at karismatiske ledere har projisert sitt bilde på Gud.

Det kan være nyttig å gjennomføre en lignende analyse av hva som menes med utsagnet om at Jesus var ”Guds sønn”. Jeg har stilt dette spørsmålet både til ærlige legkristne og til teologer. Svarene har stort sett vist at dette har en ikke tenkt skikkelig gjennom.

Vi kan igjen ta utgangspunkt i Jesu ord om at Gud er ånd. Ergo kan han ikke direkte ha bidratt til befruktning. Det var forresten slikt som de greske gudene drev med, og de var for lengst blitt redusert til myter på Jesu tid. Så dersom det foregikk en vanlig befruktning, hvor kom det mannlige arvestoffet fra? Noen forestiller seg at Jesus ble til uten noen mannlig påvirkning, altså en slags kloning, men da måtte han nødvendigvis ha blitt kvinne som Maria. Så kan vi grunne på hva Jesus mente med at de som tror på han, kan kalles ”Guds barn”. Var det et annerledes barneforhold enn det han selv hadde?

Jeg har ingen intensjon om å gi svar på disse spørsmålene. Mitt eneste ønske er at kristne blir mer bevisst hva de selv står for. En kan vanskelig virke overbevisende overfor tvilere om en ikke selv har reflektert grundig og ærlig over sine religiøse forestillinger.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
26 dager siden / 8366 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
27 dager siden / 6320 visninger
10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
av
Øivind Benestad
rundt 1 måned siden / 5234 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
21 dager siden / 3367 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
16 dager siden / 2646 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
24 dager siden / 2165 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
12 dager siden / 1985 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
10 dager siden / 1739 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
14 dager siden / 1714 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
10 dager siden / 1570 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere