Thor Ivar Hornnes

Alder: 58
  RSS

Om Thor Ivar

Jeg tror at JEsus viste oss det sanne bildet av Gud, og at alt Gud gjør mot og for mennesker er ensidig positivt, restaurerende, helbredende og inkluderende.

Følgere

Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.

Publisert 1 dag siden - 248 visninger

Mange kristne mener de er i en konstant kamp mot ondskapen, og at kampen mange ganger ruller fram og tilbake. Av og til er det seier, av og til tap. Men er dette en riktig beskrivelse?

Mørke er fravær av lys, som kulde er fravær av varme. Du "slår ikke av" mørket i kjelleren, du slår på lyset. Du åpner ikke dører og vinduer for å slippe ut kulden, du tenner opp i peisen.

Mørket viker for lyset - de kan ikke sameksistere!
Kulden viker for varmen - de kan ikke sameksistere!

På samme måte er det med ondskap. Den er ingen selvstendig eksistens, men kan kun oppstå i fravær av kjærlighet. Du «slår ikke av» ondskapen, du «slår på» kjærligheten.

Begrepet «Guds vrede» beskriver ikke den mørke siden av Gud, for det eksisterer ikke mørke i Ham. Men det er beskrivende på vår menneskelige opplevelse av Gud når vi tror løgnen fra satan, og således mangler åpenbaringen om at Gud er fullkommen og ubetinget kjærlighet.

1. Johannes 1:5: «Gud er lys, i ham finnes det ikke mørke.»

Jakob 1:17: «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes Far; hos ham er det ingen forandring eller veksling mellom lys og mørke.»

Bor du i en kald og mørk hule blir dette riktignok din opplevelse av virkeligheten via dine valg. Men det rokker ikke ved det faktum at utenfor er det både varmt og lyst.

Bibelen sier noe om å bli kvitt sine vrangforestillinger og løgner om Gud i 2. Korinter 10:4-5: «For våre våpen er ikke fra mennesker, men de har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud....»

Romerne 12:2 sier det slik: «Og la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje: det gode, det som er til hans behag, det fullkomne.»

Det handler mer om AVLÆRING enn INNLÆRING!

Vi er ikke i kamp mot ondskapen, men vi trenger kun å «slå på kjærligheten».

Helvete kan derfor IKKE eksistere parallelt med et fullkomment Guds rike - en himmel på jord. Det vil være like umulig som at det er mørkt og lyst, kaldt og varmt PÅ SAMME TID, PÅ SAMME STED!

Ondskap er ingen selvstendig eksistens, men beskriver mangelen på åpenbaringen om at GUD ER BARE GOD!

https://www.freshmind.no/

http://www.nadekirka.no/

Gå til innlegget

Ildsjøen - Guds omsorg eller straff?

Publisert 2 dager siden - 422 visninger

Hva er egentlig ildsjøen i Bibelen? Mange tror at det beskriver en evighet i et helvete der de som ikke har sagt ja til Jesus før de dør vil havne—et sted for mordere, voldtektsforbrytere, de som spotter Gud og vanhelliger Jesu navn, men også for mer "vanlige" mennesker som ikke har bedt en frelsesbønn.

At en manglende frelsesbønn i dette livet skulle resultere i evigvarende tortur er en absurd tanke i seg selv hvis man tror på en fullkommen kjærlig og allmektig Gud. I tillegg reiser det mange andre spørsmål. Hva skjer med de som aldri har hørt Evangeliet om Jesus? Eller hva skjer med mennesker som har vokst opp med vold og seksuelt misbruk, og som en konsekvens av dette ikke klarte å tro på en kjærlig far i Himmelen? Skal de kastes i en ildsjø og tortureres dag og natt til evig tid?

Kan vi virkelig tro at det er slik?

La oss se på hva Bibelen har å si om dette. Vi går til Åpenbaringen 20:10 og 15: ”Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.” – ” Og om noen ikke var skrevet inn i livets bok, ble han kastet i ildsjøen.”

Hvis du leser dette med en tro på at helvete eksisterer, og at alle som ikke har tatt i mot Jesus som sin frelser skal tortureres i all evighet, så vil du sannsynligvis ta dette verset til inntekt for ditt syn. Har du derimot Jesu karakter som malen for din Guds-forståelse, vil du prøve slike vers på Hans ubetingede kjærlighet og nåde. Da er det også lettere å være åpen for at grunntekst-ordene faktisk kan si noe annet, isteden for å kun sitere vestlige oversettelser og læresetninger som hellige, uforandelige sannheter.

La oss aller først se litt på ordet ild. Det anerkjente bibeloppslagsverket Strongs sier det slik:

Det greske ordet for ild er pur, (purify/rense) og betyr varmen fra sola, lys, lide, prøvelse, evig ild. I Bibelen brukes ild som oftest billedlig, som i utrykket ”Guds ild” som forvandler alt det kommer i kontakt med til lys, og til å bli lik Ham selv.
Guds hellige Ånd er en hellig ild som opplyser og renser, så den troende vil bli mer og mer lik Hans bilde, som er Jesus. (Johannes 1:18)
Guds ild gir oss det uavbrutte privilegiet av prestasjonsfri (Romerne 12:1-2) forvandling ved at vi er mottakere av Hans tro i oss.
Våre liv vil bli som en velduft for Ham, sanne offer, i det vi ved vår frie vilje frivillig lar oss lede av denne overførte troens gave fra Gud - Hans mektige kraft i oss.

Dette er illustrert av Guds ild som brenner uavbrutt ved inngangen til Tabernaklet der prestene bære fram sine velduftende offer.

Som vi ser er altså ild ikke noe negativt, og det stemmer derfor ikke med forestillingen om evig pine og straff i et helvete. Ild i Bibelen er udelt positivt. Den er til det beste for den som eksponeres for den, da det renser og foredler objektet til å bli lik Gud. Det som renses bort er urene motiv, handlinger, og alt det som løgnen fra satan har, og kan føre til i våre liv.

I en kort periode kan det nok oppleves smertefullt å gi opp ting som man feilaktig bygde på og hadde sin stolthet i, slik som religiøse prestasjoner og forsakelser. Ordet som ofte er oversatt med pine eller tortur, er utledet av det greske: basanos, som også kan bety å teste renheten i sølv og gull ved å stryke metallet mot en probérstein, eller prøvestein (eng: touchstone).

Stilt ovenfor slike kontrastfylte alternativer blir valget av oversettelse svært avslørende for hvilket gudsbilde man har. Selv mener jeg bestemt at en god og avslørende prøvestein stemmer mye bedre med Jesu karakter og f.eks. bibelord som 1.Korinter 3:11-13. Der skriver Paulus om at det er en persons verk som skal prøves i ilden, og at personen selv skal bli frelst. Det er altså de tingene man har bygd livet på som prøves slik at man kan få avslørt og bli kvitt det som ikke er godt for en. De som har bygd på eksklusivitet, religiøse gjerninger og eget strev må lide tapet av dette, fordi ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som alt er lagt, Jesus Kristus.

Vi ser eksempler på en slik utfordrede indre prosess både hos den hjemmeværende sønnen og hos vingårdsarbeiderne som hadde jobbet hele dagen. Fordi de satt fast i sin gale menneskelige rettferdighetstankegang av straff og belønning, protesterte de kraftig på at andre, som de mente ikke fortjente det, ble like mye velsignet. Jeg tror motviljen kun varer i en periode og at alle til slutt vil gi opp sin stolthet og velge den gode del. Kjærligheten er den sterkeste kraften. Den overvinner alt.

Å bli utsatt for Guds ild er egentlig som å bli badet i Guds kjærlighet i flytende form. Det er Guds godhet som driver oss til omvendelse—ikke straff og trusler. Paulus snakker i Romerne 12:21 om å overvinne det onde med det gode, og i verset før siterer han Ordspråkene 25:21-22 hvor det står om å gi din sultne fiende mat og vann, for dermed samler du glødende kull på hans hode. Å vise noen betingelsesløs kjærlighet fungerer altså som en rensende ild i vedkommendes tanker og hjerte.

Prosessen med Guds ild vil fortsette helt til vi ser Guds grenseløse godhet helt klart og vi dermed har nådd vårt fulle potensiale slik Jesus viste oss som sant menneske. Man kan egentlig beskrive dette kjærlighetsbadet som et åndelig pleiende spa. Det er uansett så langt fra å tortureres med fysisk ild som det er mulig å komme.

I Matteus 3:11-12 finner vi dette tydelig beskrevet: ”Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild. Han har kasteskuflen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner.”

Her viser dåpen i ild og ilden som aldri slokner til den hellige Ånd. Agnene som skal brenne opp i ild tilsvarer gull som renses i ild, og dette er Bibelens bildespråk for å beskrive løgntankene fra satan som brenner opp i våre sinn ved åpenbaringen om at Gud er som Jesus, fullkommen god og ubetinget kjærlig.

Kornet, gullet, du og jeg, vi skal slett ikke brennes opp, tilintetgjøres eller tortureres. Nei, prosessen er til vårt beste, og agnet kan symbolisere løgnene i sinnet som før de brenner opp skjuler Guds fullkomne kjærlighet.

Neste ord vi skal se på er ildsjøen. Det er oversatt fra det greske ordet limnè, og betyr en dam, stor eller liten. Det er igjen utledet fra ordet limen som betyr "nærhet til sjø", som for eksempel brygge, eller havn. Limnè farges av sammenhengen det står i og kan bety sjø, men i Bibelen står det i sammenheng med renselse av gull eller sølv. Da blir betydningen en smeltedigel eller smelteovn.

Med denne bakgrunnen får verset en helt annen betydning, for selv bare ett menneske ville ikke få plass i en liten smeltedigel til gull. En ordinær sjø er altså utelukket ut fra den sammenhengen.

Illustrasjonen med en smelteovn, finner vi også i Ordspråkene 17:3: ”Sølv blir smeltet i en digel og gull i en smelteovn, men hjertene er det Herren som prøver.” Sammenhengen forteller oss at som fysisk ild er en positiv faktor i foredlingen av gull, er Herrens ild, den hellige Ånd, en positiv faktor i foredlingen av oss.

Vi finner samme bildet i Åpenbaringen 3:18: ”Derfor gir jeg deg det råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se.” Laodikea menigheten er blitt det Bibelen kaller lunken, og anbefales derfor å kjøpe gull lutret i ild. Det er altså ikke snakk om en kommende vredesdom, men om et bad i Guds kjærlighet slik at løgnene fra satan kan brennes bort til det beste for dem.

Bibelen bruker riktignok begreper som "evig ild" eller "uslokkelig ild" i forbindelse med straffedommer i GT, og i forbindelse med advarslene om å ikke gå til grunne og havne i likbålene i Gehenna utenfor Jerusalem. Jeg tar meg ikke tid til å problematisere dette med straffedommer i GT i denne artikkelen, men velger her å fokusere på hvordan ordet "evig" brukes i flere av disse tekstene. F.eks. i Jesaja 34 leser vi om en straffedom over Edom. Vi leser at landet skal bli til brennende bek som ikke skal slukkes, og om røyken som skal stige opp til evig tid.

Videre i teksten står det om land som skal legges øde, der det skal vokse torner og tistler og som skal bebos av villdyr. Med andre ord så snakkes det åpenbart ikke om helvete. Likevel brukes uttrykk som "uslokkelig ild" og at "røyken stiger opp til evig tid". Vi forstår derfor at dette ikke menes bokstavelig da det ikke brenner i Edoms land (deler av det sørlige Israel og Jordan) i dag.

Judas brev 1:7 forteller oss om Sodoma og Gomorra som mottok straff med "evig ild". Igjen, så vet vi at det ikke brenner noen ild i disse områdene rundt Dødehavet i dag.

Det neste vi skal se på er begrepet ”til evig tid”. Ved førte øyekast ser det ut som det betyr en evigvarende tilstand som aldri tar slutt, men har Bibelen en hemmelighet å si oss også her?

Ord for ord direkte fra grunnteksten blir ”til evig tid” til (ref Strongs) ”for the ages of the ages” der ages/tidsperiode kommer fra det greske ordet aiónios. La oss derfor se litt mer på ordet aiónios, og i hvilke andre sammenhenger det er brukt i Bibelen.

Evig liv er som vi alle vet å leve i et intimt felleskap med Gud, Jesus og den Hellige Ånd, med de positive konsekvenser dette selvsagt gir deg. Ordet evig kommer også her fra det greske adjektivet aiónios som igjen stammer fra substantivet aión.

Aiónios fokuserer ikke på fremtiden, men heller på kvaliteten på den tidsperioden det beskriver. Den troende lever det evige livet akkurat nå, og opplever kvaliteten i Guds livet her og nå som en tilstedeværende eiendel, og noe de besitter og har.

Strongs:

[166 (aiónios) does not focus on the future per se, but rather on the quality of the age (165 /aión) it relates to. Thus believers live in "eternal (166 /aiónios) life" right now, experiencing this quality of God's life now as a present possession.

Evig betyr altså ikke evigvarende, men en begrenset tidsperiode med en definert kvalitet og innhold. Aiónios er oversatt fra det hebraiske ordet Olam, og er det opprinnelige ordet som er blitt oversatt til å bety evigvarende/evig.

Her er noen eksempler som viser klart at det IKKE kan bety evig eller evigvarende.

”Evig/evigvarende” er brukt om;

 -Arons presteskap;

- om Moselovene;

- om fjell og daler;

- om dørene til det jødiske tempelet;

- om hvor lenge bebreidelse og skam skulle være over jødene.

- om varigheten til et menneskes jordiske tilværelse;

- om tiden et barn skulle tilbringe i tempelet;

- om fortsettelsen av Gehazis spedalskhet;

- om varigheten av en konges liv;

- om tiden en tjener skulle forbli hos sin mester;

- om varigheten til det jødiske tempelet;

- om tiden David skulle være konge over Israel;

- om Salomons trone;

- om steinene som ble satt opp ved Jordan;

- og om tiden Jona var i fiskens buk.

Det burde være innlysende fra sammenhengen at olam/aiónios kun henviste til en ubestemt periode tid – ikke for evig!

La oss også se litt på utrykket "ild og svovel" som beskrives i Åpenbaringen 20:10: ”Og djevelen som forførte dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel.”

Svovel er reaktivt stoff som har vært benyttet i renselsen av gull. Tilfører man varme reagerer det i kontakt med urene metall ved at det fanger dem opp gjennom å danne sulfider. Gullet er immunt for svovel og synker til bunnen, mens de urene metallene flyter til toppen av smeltedigelen der de brenner opp og tilintetgjøres.

I denne prosessen der alt urent brenner opp produseres det både røyk og flammer, og dette er et bilde på det løgnen fra satan utsettes for der den får sin endelige dom og utslettes fra menneskenes sinn for alltid. Det er IKKE et bilde på hva de som ikke har sagt ja til Jesus før de dør bokstavelig skal oppleve, men et bilde som utrykker Guds evige og kjærlige omsorg. For Hans ild er i sannhet evig og uslokkelig, og Hans hjerte "brenner" for evig for alle sine barn.

Gud er en fortærende ild som aldri slukker, og som aldri avslutter sin søken etter å rense oss for selv den siste rest av ødeleggende løgntanker i våre sinn. Ilden er alltid positiv for menneskeheten, men negativ for løgnen og løgnens far – satan. Du kan derfor trygt omfavne Guds ild, for det er den hellige Ånds kjærlighetsbad der du helt prestasjonsfritt fra din side renses av Herren. Ilden beskriver Guds evige omsorg og ubetingede kjærlighet, og ildsjøen er et bilde på denne omsorgen der du er Hans gull.

 https://www.freshmind.no/

http://www.nadekirka.no/

I den nyeste videoen fra Nådekirka Kristiansand, "Alle tings gjenopprettelse", svarer sogneprest Runar Foss Sjåstad, Håkon Horneland og undertegnede bla. på den vanlige innvendingen; "Hva er vitsen med å bli frelst hvis helvete ikke finnes?" Her er linken:

https://youtu.be/m2mVXekdsiE

Gå til innlegget

Eksisterer det en evig pine?

Publisert 7 dager siden - 896 visninger

Helveteslæren har vært en grusom og veldig ødeleggende del av den tradisjonelle vestlige kirkes forkynnelse. Tanken om at Gud skulle ha skapt et evig torturkammer har bundet millioner av mennesker i frykt og angst, og fått enda flere til å tvile på Guds fullkomne kjærlighet. Mange har også forkastet troen sin som en følge av dette.

Jeg er blant en voksende gruppe kristne som ikke tror på konseptet evig pine. I dag vil jeg se nærmere på det grunntekstordet som ofte oversettes med "evig", samt den kjente liknelsen om sauene og geitene. Ved siden av liknelsen om Lasarus og den rike mannen, som jeg skrev om på tirsdag, er denne en av de mest brukte blant dem som tror på evig pine for dem som dør uten å ha bedt en frelsesbønn.

La meg gå rett på sak. Vi leser Matt. 25:46: ”Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv!”

Dette vil mange hevde er et helt ubestridelig vers i diskusjonen om helveteslæren, og kanskje det aller mest siterte. ”Dette er Jesu egne ord!” skriver forkjemperne på Facebook. ”Hvem er du som tør å gå imot Guds eget ord?”

Vel, jeg er en av dem som tør gå imot de vers og tolkninger som ikke stemmer med det Jesus viste oss av Guds hjertelag, nåde og ubetingede kjærlighet. Ofte kan vi også finne en helt annen betydning når vi ser nærmere på grunntekstens språk og kontekst.

La oss først se på verset ovenfor i den sammenhengen det står i. Da må vi gå tilbake til Matt. 24:3 der disiplene spør Jesus et spørsmål: ”Da han satt på Oljeberget og disiplene var alene med ham, kom de og spurte: ”Si oss: Når skal dette skje, og hva er tegnet på ditt komme og verdens ende? (completion of the age)”

Age kommer fra det greske "aion" og betyr tidsalder, så det disiplene egentlig spør Jesus om er hva som skal være tegnet på enden/avslutningen av denne definerte tidsalderen de ut fra deres tankesett levde i — altså den gamle pakts tidsalder. Svaret på dette spørsmålet begynner i verset etterpå og avsluttes i Matt. 25:46, der noen altså tilsynelatende blir dømt til evig straff, mens andre får evig liv.

Dette er sammenhengen vi må lese dette verset fra Jesus i. Vi har allerede fått et hint om at det ikke er snakk om Enden med stor E, men isteden avslutningen på en tidsalderen disiplene levde i. Min konklusjon er at det er snakk om enden på den gamle pakt symbolisert ved det som skjedde i år 70 med beleiringen og ødeleggelsen av Jerusalem, og de grusomme trengslene som innbyggerne der opplevde. I disse ødeleggelsene ble tempelet jevnet helt med jorden slik at det ikke ”var stein tilbake på stein”:

Matt. 24:1-2: ”Jesus forlot nå tempelet. Da han var på vei ut, kom disiplene til ham og pekte på tempelbygningene. Men han sa: "Ja, ser dere alt dette? Sannelig, jeg sier dere: Her skal det ikke bli stein tilbake på stein, alt skal rives ned.”

La oss ”grave” litt mer og se hva Jesus sier i Matt. 25:31-32: ”Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham.”

Mange tror at dette taler om da Jesus skal komme igjen en siste gang for å;

A: hente ”oss”
og B: sende ”dem” i helvete

De begrunner det med at Jesus i vers 46 sier: ”Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv!”

La oss se om det finnes andre vers som kan hjelpe oss i å plassere verset i riktig tidsperiode.

Matt. 16: 27-28: ”For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt."

Legg merke til teksten: ”Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt.” Dette ikke bare indikerer, men slår faktisk fast at noen av de som står der og hører Jesu budskap fortsatt skal være i live når alt dette skjer.

Mark. 9:1: ”Og han la til: ”Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser at Guds rike er kommet med kraft.”

Luk. 9:27: ”Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Guds rike.”

Hvis vi nå ser disse versene i sammenheng med Matt. 25:31 (Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, og alle folkeslag skal samles foran ham) så ser vi at det umulig kan handle om verdens ende, men om det som skjedde i år 70 — i deres nære fremtid.

For det var da tempelet ble revet ned som et bilde på at den gamle pakten skulle få sin avslutning snaut 40 år etter Jesus død (like lenge som Israels folk var i ørkenen), og den nye paktens tidsalder skulle begynne. En tidsalder (aionios) ble avsluttet, og en ny tidsalder begynte.

Jesus snakket altså til de som hørte på Ham om ting som skulle skje i deres levetid.

La oss lese litt mer hva Han sa til dem. Vi leser fra Matt. 25:32-36: ”Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt."

"For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg." Matt. 25:32-36

Jesus snakker om gode gjerninger, eller god frukt om du vil. Sauene på høyre side har gjort godt, mens geitene på venstre side har gjort ondt. Dommen som deles ut er altså gjerningsbasert. Ikke en eneste gang sier Jesus noe om at dommen er knyttet til om man har akseptert Jesus som sin Frelser eller ei.

Dette er viktig, for om det skulle stemme at Jesus faktisk dømmer mennesker til evig straff basert på hvordan vi har tatt oss av de syke, fattige, sultne, nakne og fremmede, ja da er omtrent hele den vestlige kirke allerede dømt. For ingen av oss har vel gjort det vi burde i så måte?

Dette må altså bety noe annet.

Jeg tror ikke Jesus her snakker om prestasjonsbaserte gjerninger, men om gode frukter som spirer automatisk frem gjennom kjennskap og felleskap med ham. Slik som Jesus gjorde vil også vi, som en frukt fra vårt indre, også ta oss av de som er verre stilt enn oss selv. Om vår evige skjebne er basert på våre gjerninger, ja da var jo Jesu offer på Golgata uten verdi og frelsen ikke lenger av nåde, men av gjerninger.

La oss igjen gå tilbake til det tilsynelatende klare verset i Matt. 25:46: "Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv!"

I følge den anerkjente gresk-eksperten Marvin Vincent, betyr aionios (oversatt evig) en definert kort eller lang tidsperiode med en markert slutt og begynnelse. Ordet er ikke komplett i seg selv, men får sin betydning av hva dette adjektivet beskriver.

Beskriver "aionios" et menneskeliv har det ikke betydningen evigvarende, og heller ikke når det brukes for å beskrive den tiden Jona var i fiskens buk. For Jona virket det kanskje som en evighet, men i følge historien varte det som kjent i bare tre dager. Men når "aionios" kobles opp mot den evige Gud, farges det av dette og får tilsvarende verdi—evigvarende. Om man skal beskrive noe som evigvarende med et selvstendig ord, brukes "aidos."

I Matt. 25:46 blir "evig liv" en riktig oversettelse av "aionios", siden dette knyttes sammen med Gud. Oversettelsen "evig straff" er derimot ikke korrekt, men hva er begrunnelsen for det?

For å finne ut av det må vi tilbake i historien og til St. Augustin av Hippo som levde fra år 354 til 430. Han var en teolog og filosof som var overbevist om at det i etterlivet eksisterte en gjerningsbasert straff fra Gud, og han fikk dette nye konseptet inn i Bibelen. Augustin oversatte Bibelen fra gresk til Latin, men i boken ”The City of God” innrømmer han at han selv ikke er kompetent til å verken lese eller snakke dette språket.

Augustin var selv influert av Tertullian (ca. 155 – c. 240 e.Kr.) som var en profilert kristen forfatter og teolog i den romerske provinsen Kartago i Afrika. Tertullian var den første som omfavnet konseptet med gjerningsbasert tortur i etterlivet. Dette i kombinasjon med Augustins manglende språklige ferdigheter, førte til at ordet "aionios" ble feiloversatt. Han forstod rett og slett ikke at adjektivet "aionios" fikk sin verdi av det substantivet det refererte til, og oversatte det derfor likt for både "liv" og "straff". Siden Gud er evig, måtte også straffen være evig, var hans feilaktige konklusjon.

Dette er senere imøtegått av en mengde skolerte bibelforskere, og det er skrevet flere faglig anerkjente skrifter/bøker som bekrefter dette.

Denne feilen ble adoptert, og ettersom helvete ble innført i Bibelen som et nytt begrep i år 725 i den hensikt å innføre et hedensk konsept i kristen teologi og vokabular, eksisterer feilen fremdeles i de aller fleste bibeloversettelser i dag. Helvete både har vært, og er fremdeles en "hard nøtt å knekke."

La oss til slutt se på ordet for "straff", som kommer fra det greske ordet "kolasis". Ordet er opprinnelig hentet fra landbruket. Det har ingenting å gjøre med konseptet "rett og galt" å gjøre, men handler om å beskjære et tre. "Kolasis" har også betydningen "midlertidig korreksjon til det beste for den som korrigeres".

Ordet for det vi normalt tenker på som straff, er det greske "Timoria" som betyr; "å bli straffet for å rette opp æren til den som er krenket." Dette ordet forholder seg til den krenkede og dennes krav om straff, hevn og gjenopprettelse.

Fordi ordet isteden her er "kolasis", blir betydningen en helt annen, og min oversettelse av Matt. 25:46 er slik: "Og disse vil fortsette å leve en tidsperiode med rensing og korrigering til det beste for den som korrigeres. Dette vil foregå helt til personen blir forvandlet, og det hele skjer helt prestasjonsfritt uten at personen selv bidrar aktivt i annet enn å slippe Gud til. (ref. Rom. 12:1-2) Ved å formes til å bli lik Jesus, vil personen bære god frukt til det beste for seg selv og de rundt."

Det handler om restaurering—ikke straff—og geitene skal positivt korrigeres så de etterhvert vil bære god frukt slik som sauene. De skal altså ikke kastes i helvete og tortureres i all evighet. Det blir mer som å få tildelt ekstratimer på skolen der eleven får ekstraundervisning til sitt eget beste.

Min klare påstand er at vi ikke finner dekning for den tradisjonelle oppfatningen av helvete og fortapelse ut i fra Bibelen. Om vi også er villige til å la Jesus være fasiten, og prøve alle doktriner og bibelord på det fullkomne gode bildet av Gud som Jesus viste oss, ja da tror jeg Guds lys vil kunne stråle inn i denne verdens mørke som aldri før.

Det er altså ikke snakk om et fremtidig helvete, men et her-og-nå-liv der man etterjages av Guds godhet, for det er som kjent Guds godhet som driver oss til omvendelse. Jeg er sikker på at en dag vil både sauer og geiter være sammen med Gud.

 

https://www.freshmind.no/

http://www.nadekirka.no/

Gå til innlegget

Den rike mannen og Lasarus

Publisert 10 dager siden - 376 visninger

De fleste kjenner godt til liknelsen om Den rike mannen og Lasarus i Lukas 16. En utbredt feiltolkning er at den er en klar skildring av himmel eller helvete, hvor Lasarus havner i himmelen, men at den rike mannen havner i helvete. Går vi derimot liknelsen nærmere i sømmene, blir det klart at Jesus bruker den retorisk, som en illustrasjon med den hensikt å avsløre tilhørernes gale tankesett.

For å bygge opp under helveteslæren vil en del bestride at liknelsen er en liknelse i det hele tatt. Begrunnelsen er gjerne at det i denne nevnes to konkrete personer, Abraham og Lasarus, men Jesus vet utmerket godt hva disse to navnene representerer for de religiøse jødene i deres kultur og historie.

 

En kort sammenlikning av liknelser i Lukasevangeliet viser også at  Den rike mannen og Lasarus følger en helt typisk liknelse-innledning som ga tilhørerne et signal om at det som nå kom var en illustrasjon med et bestemt poeng:

 

- To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner... (De to skyldnerne, Luk 7:41)
- En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko... (Den barmhjertige samaritan, Luk 10:30)
- Det var en rik mann som hadde fått god avling... (Den rike bonden, Luk 12:16)
- En mann hadde et fikentre... (Fikentreet, Luk 13:6)
- En mann hadde to sønner... (Den bortkomne sønn, Luk 15:11)
- Det var en rik mann som hadde en forvalter... (Den uærlige forvalteren, Luk16:1)
- Det var en rik mann som kledde seg i purpur... (Den rike mannen og Lasarus, Luk 16:19)
- I en by var det en dommer som ikke fryktet Gud... (Enken og dommeren, Luk 18:2)
- To menn gikk opp til tempelet for å be... (Fariseeren og tolleren, Luk 18:10)

 

I likhet med flere andre liknelser følger den hovedtemaer som at rikdom bytter plass, omsorg for fattige, og å ryste ved etablerte oppfatninger.

 

Den rike mannen og Lasarus er en del av en serie med liknelser som starter i Luk 15:1. Her ser vi tydelig hvem som sto og hørte på: "Alle tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Men fariseerne og de skriftlærde murret..."

 

I avsnittet rett før Den rike mannen og Lasarus, i Luk 16:13 snakker Jesus om å ikke tjene både Gud og Mammon, og i vers 14-15 leser vi: "Alt dette hørte fariseerne, og pengekjære som de var, hånte de Jesus. Da sa han til dem: «Dere vil gjerne fremstå som rettferdige i menneskers øyne, men Gud kjenner hjertene deres. Det som mennesker setter høyt, er avskyelig i Guds øyne."

 

Her kommer både målgruppen og Jesu motiv tydelig frem; Jesus ønsket å avsløre hykleriet deres.

 

Liknelsen starter i Luk 16:19 med: ”Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin og levde i fest og luksus dag etter dag. Men utenfor porten hans lå det en fattig mann som het Lasarus, full av verkende sår.”

 

Jesus visste veldig godt hva tilhørerne ville tenke da han skildret den rike mannen som "kledd i purpur og fineste lin". Det var nemlig slik datidens velstående religiøse elite, saddukeerne, gikk kledd. Ja, det kan godt være ha øverstepresten Kaifas selv Jesus siktet til. Uansett var saddukeerne en gruppe som de religiøse tilhørerne så opp til og som representerte dem selv og deres egne verdier.

 

Som nevnt bruker Jesus her to konkrete navn med en klar hensikt; Abraham og Lasarus. Koblingen mellom dem er en viktig nøkkel til å forstå liknelsen. Tilhørerne visste nemlig godt at Lazarus (Eliezer på hebraisk) var navnet på Abrahams tjener, Eliezer av Damaskus. Han var en hedning, og etter deres religiøse tro uverdig til å ha felleskap med Gud. Interessant er det også at navnet Eliezer betyr;

Den som Gud hjelper!

 

Bakteppet for liknelsen kommer nå tydelig frem. Vi kan forstå at Jesu poeng med liknelsen handler om å konfrontere jødenes pengekjærhet og eksklusivitets-tankegang. Jødene trodde det kun var de selv som kvalifiserte til å ha fellesskap med Gud. Det er denne tankegangen Jesus her går i rette med ved å sette ting på spissen. Han sier ikke noe om at mennesker som ikke tar imot frelsen skal dømmes til en evig pine i et helvete.

 

Hva med den dype kløften da?

 

Jødene hadde også den oppfatningen at det eksisterte en stor kløft mellom dem og de andre uverdige hedningene. Det er denne dype kløften Jesus referer til i liknelsen, og bruker den som et typisk retorisk grep hvor den nå er den religiøse jøden (dem selv) som befinner seg på feil side av dette skillet som de trodde på. Det tragiske er at kirken senere misforsto dette, og har tolket kløften bokstavelig som en forseglet skjebne i etterlivet.

 

Jesus irettesetter altså de religiøse jødenes tro på at de, på grunn av deres rikdom, gjerninger og etnisitet, var de eneste som Gud velsignet og hadde kjær. Jesus illustrerte det med deres uverdige behandling av Lasarus, den fattige tjeneren som bare : «ønsket å få mette seg med det som falt fra den rikes bord. Hundene kom til og med og slikket sårene hans.» (Luk. 16: 21)

 

Liknelsen Jesus forteller dem handler altså ikke om en himmel og et helvete, men om at vi er alle like verdifulle i Guds øyne. Ingen er mer verd enn noen andre og Gud vil ikke at noen skal lide nød på noe som helst vis. Dette er ikke helt ukjente toner fra Jesus, eller?

 

Paulus forteller det samme som Jesus i Ef 2:11-15: ”Dere, som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårne av dem som kalles omskårne, de som er omskåret på kroppen, av menneskehånd. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgerretten i Israel, uten del i paktene og løftet, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte, kommet nær på grunn av Kristi blod.
For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet.
Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg.”

 

La oss lese litt videre i historien om Lasarus og se på vers 22-23: ”Så døde den fattige, og englene bar ham til Abrahams fang. Den rike døde også og ble begravet. Da han slo øynene opp i dødsriket, der han var i pine, så han Abraham langt borte og Lasarus tett inntil ham.”

 

For de jødene som hørte dette må det ha vært litt av et ekstra sjokk at den uverdige hedningen Lasarus/Eliezer blir tatt imot på deres store stamfar Abrahams fang, og det på den rette siden av kløften, mens de rettroende, verdige, rike og vellykkede havnet på den gale siden.

 

Men Jesus stopper ikke der. Vers 24-26: ”Far Abraham’, ropte han, ‘ha barmhjertighet med meg og send Lasarus hit, så han kan dyppe fingertuppen i vann og svale tungen min. For jeg pines i denne flammen.’ Men Abraham svarte: ‘Husk, mitt barn, at du fikk alt det gode mens du levde, og Lasarus fikk det vonde. Nå trøstes han her, mens du er i pine. Dessuten er det lagt en dyp kløft mellom oss og dere, slik at de som vil komme herfra og over til dere, ikke skal kunne det, og ingen kan gå over fra dere til oss.”

 

Hva er det Jesus sier her? Mener han å si at det finnes et helvete og at man kan stå i himmelen og snakke til folk der? Ja, at man attpåtil kan ta en tur over og gi noen der vann med fingeren? Det burde være ganske innlysende at dette et bildespråk som peker på noe annet; Gud ikke gjør forskjell på folk. Det er dette grensepregende og forsonende budskapet Jesus vil at jødene skal forstå.

 

Liknelsen slutter slik i vers 27-31: ”Da sa den rike: ‘Så ber jeg deg, far, at du sender ham til mine fem brødre hjemme hos min far for å advare dem, så ikke de også skal komme til dette pinestedet.’ Men Abraham sa: ‘De har Moses og profetene, de får høre på dem.’ Han svarte: ‘Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, vil de omvende seg.’ Abraham sa: ‘Hører de ikke på Moses og profetene, lar de seg heller ikke overbevise om noen står opp fra de døde.”

 

De fem brødrene til den rike mannen, altså jødene, er sannsynligvis jødiske øversteprester, noe som igjen forsterker at den rike mannen er et bilde på jødene – på Israel. Og dermed sitter vi igjen med et helt annet bilde på hva liknelsen om Lasarus og den rike mannen handler om.

 

Det handler altså ikke om at de som ikke aksepterer Jesus som sin frelser og herre vil kastes i et helvete der de skal tortureres på det groveste i all evighet, men om at Gud elsker alle mennesker, og at Hans nåde er til alle.

 

Jøder og hedninger skal forenes i Kristus!

 

Gud vil ikke at noen skal lide nød, og historien går i rette med de religiøse jødenes tanke om etnisk overlegenhet, og også deres grådighet. Jesus forteller dem via en historie de kjenner, og et bildespråk de kjenner, at Gud IKKE gjør forskjell på noe menneske, og at vi derfor heller ikke skal gjøre det.

 

Av og til i livet har kanskje flere av oss kjent oss som Lasarus – utstøtt og uverdig det gode felleskapet, og da er denne flotte og frigjørende historien til deg! For i Kristus er vi alle brødre og søstre. Ingen av oss har fortrinn fremfor den andre. Ser du en Lasarus på din vei, så tenk på denne liknelsen og vis omsorg og kjærlighet. Og ikke glem, at om du selv føler deg som Lasarus, så vit at navnet betyr:

 

Den som Gud hjelper.

 

 

https://www.freshmind.no/

http://www.nadekirka.no/

 

«I denne videoen  fra Nådekirka kommer jeg inn på liknelsen om den rike mannen og Lasarus".

https://youtu.be/Z_Ly5mG2iUAGå til innlegget

Sender Gud mennesker til helvete?

Publisert 12 dager siden - 2351 visninger

Jeg regner med at du husker de fryktelige scenene som utspilte seg da terror-organisasjonen IS brant en pilot fra Jordan levende? Dette er en del av den barbariske ondskap som skjer i verden i dag, men er allikevel for ingenting å regne i forhold til hva mange tenker om skjebnen til faktisk mer enn nitti prosent av menneskeheten. Kan dette virkelig stemme?

I TV serien ”Helene sjekker inn,” foregikk handlingen på Sunnås sykehus. Dette er et rehabiliterings-sykehus der mennesker med ulike skader får sin nødvendige opptrening, og det jeg fikk se denne timen rørte meg dypt i hjertet. Gråten satt i halsen stort ett hele timen programmet varte, og noen ganger klarte jeg ikke å la være å felle en tåre.

 

En av de skadede var en ung jente, og i ganga på rommet hennes på sykehuset hang russedressen. Hun fikk aldri bruke den, for en dag hun gikk ut av rommet sitt hjemme hos foreldrene falt hun uten forvarsel sammen på gulvet. Hun hadde fått en hjerneblødning.

 

Da hun våknet opp igjen var hun lam, og stemmen var i tillegg neste helt borte. Livet ble snudd helt på hodet, og som far kjente jeg smerten dypt inne i hjertet. Tenk om det var mitt barn dette gjaldt? Jeg klarte ikke helt å forestille meg smerten som foreldrene opplevde, og i mitt stille sinn takket jeg Gud for at alle mine var friske og trygge.

 

En annen ung mann, bare 20 år, hadde levd sitt korte liv i rus og kriminalitet. En dag fikk han en infeksjon av skittent brukerutstyr, og etter kun 6 timer var han lam fra nakken og ned. Han klarte ikke en gang å puste selv, men måtte ha en slange koblet til halsen.

 

Igjen kjente jeg på den iboende kjærligheten en far har til sitt barn, og kunne formelig kjenne hva hans foreldre gikk igjennom. Tenk å se sitt eget barn lide på denne måten? De aller fleste av oss hadde gladelig ofret seg selv for å redde sitt eget barn, og gjort hva som helst for å fjerne lidelsene. Det er bare sånn vi er skapt!

 

Finnes evig tortur?

 

Som du ser av overskriften så handler dette stykket om Gud virkelig sender mennesker til helvete, der de skal tortureres i all evighet i en ild som i det naturlige ville ha tatt livet av dem etter kort tid. For det er faktisk hva en del kristne tror, men som du forstår jeg overhodet ikke er med på.

 

For hva slags Gud er det som på den ene siden elsker deg, men på en andre siden ikke bare kan, men til og med vil torturere deg i all evighet? Han skal riktig nok ikke gjøre jobben selv, men har overlatt den til Satan og hans demoner.

 

Jeg tror tiden er inne til å avsløre denne groteske løgnen om Gud, og vil i denne leksjonen se det hele fra et filosofisk ståsted og bruke en del eksempler som alle kan relatere seg til. Som for eksempel IS som brenner en pilot fra Jordan levende.

 

Reaksjonen fra verden lot ikke vente på seg, og IS ble kollektivt fordømt og gitt fortjente merkelapper som demoniske, sataniske, barbariske, umenneskelige, avskum og søppel. Hele verden var samstemmige i at en slik avskyelig handling ikke kunne forsvares, og at noe så umenneskelig ikke hørte hjemme i en sivilisert verden.

 

«Den som gjør noe så avskyelig fortjener ikke en gang å kalles et menneske, men et ondskapsfullt vesen som bør utsletts og fjernes for godt!» var den kollektive dommen fra en samstemt verden.

 

Verden har også tidligere vært vitne til ugjerninger  vi i dag fordømmer det på det sterkeste. Et eksempel som ligger oss nordmenn nært er de bestialske drapene på Utøya, og vi som er foreldre kan bare forestille oss hvordan vi hadde reagert om det var en av våre som var på øya sammen med denne djevelske og umenneskelige drapsmannen.

 

Vi beskytter jo alle våre barn med våre egne liv, og også i naturen ser vi det samme. Bare prøv å gå imellom en bjørnemamma og ungen hennes, så finner du fort ut hva ekte morsinstinkt er. Det å beskytte barna våre er noe Gud har skapt i oss alle sammen, inkludert dyrene, og dette burde fortelle oss noe om Guds hjerte for sine barn. Det er jo Han vi har det fra.

 

Hva om vi går tilbake til den stakkars piloten som lider en slik uhyrlig skjebne. Han er noens sønn, og prøv å tenk deg om det var din sønn eller datter som satt i dette buret? Prøv å ta inn over deg hvilke følelser dette ville ha utløst hos deg? Ja, jeg vet det gjør vondt bare å tenke på det, og jeg kjenner mens jeg skriver et sinne som er så sterkt at det vanskelig kan beskrives med ord.

 

Denne piloten, denne sønnen med en far og en mor, han dør til slutt. Heldigvis må vi nesten si, for de smertene han opplever den siste tiden her på jorden er umulige å fatte. Men jeg kan tenke meg at både mamma og pappa til denne gutten har tenkt på det mer enn en gang, og jeg vet ikke om de noen gang er i stand til å få dette ut av sinnet.

 

Men i helvete der dør man aldri! For du skal ikke bare lide en kort stund, men Gud skal som en ekstra straff for at du ikke tok i mot frelsen oppheve naturlovene for deg, og holde deg kunstig i live i evigheters evighet!

 

Jeg klarer ikke med min beste vilje å forstå hvordan mennesker klarer å tro på dette, og samtidig tro at Gud er så full av kjærlighet at Han gav sin sønn på korset for din og min skyld? Ser de ikke at dette ikke stemmer?

 

Bibelen sier noe om det å drepe sine barn med ild, og i Jeremia 7:30-31 står det: ”For judeerne har gjort det som er ondt i mine øyne, sier Herren. De har innsatt det motbydelige i det huset som navnet mitt er ropt ut over, og gjort det urent. De har bygd Tofet-haugene i Ben-Hinnom-dalen, hvor de brenner sønnene og døtrene sine i ilden. Det har jeg ikke pålagt dem, det har aldri vært i mine tanker.”

 

Ben-Hinnom dalen er det samme som Gehenna, det som feilaktig i Bibelen oversettes til helvete med de hedenske overbygninger som vi har lagt i dette ordet hentet fra hedensk mytologi. Men legg merke til at Gud aldri har hatt det å drepe sine barn i tankene, men på tross av Bibelens klare ord om dette tror allikevel mange at Gud ikke bare vil drepe, men til og med torturere sine barn for evig i et helvete?

 

Men la oss lese litt mer om hva Gud tenker om det å drepe egne barn, og vi ser i Jeremia 32:33-35: ”De snudde ryggen til meg, ikke ansiktet, og enda jeg lærte dem opp både sent og tidlig, ville de ikke høre på meg og ikke ta imot lærdom. Men de motbydelige gudene sine satte de opp i huset som mitt navn er nevnt over, så det ble urent. De bygde offerhauger for Baal i Ben-Hinnom-dalen for å ofre sønnene og døtrene sine til Molok. Det har jeg ikke pålagt dem, det har aldri vært i mine tanker at de skulle gjøre noe så avskyelig og slik få Juda til å synde.”

 

Gud kaller det å drepe egne barn med ild for avskyelig, og jeg kaller tanken og påstanden om at det finnes et helvete der Gud vil torturere sine egne barn til evig tid for enda mer avskyelig. Hvordan man kan få dette til å stemme med en kjærlig og god Gud er for meg totalt uforståelig!

 

Prøv å forestille deg at du ikke vil ha problemer med å torturere dine egne barn over åpen ild om de gjorde det som var galt i dine øyne. Du vil faktisk til og med hevde at det er riktig for du er jo ikke bare kjærlighet, men du er også rettferdig. Det går ikke å forestille seg det, ikke sant? For hvis du elsker dem kan du selvsagt ikke klarer å påføre dem noe så uhyrlig.

 

Hvis helvete hadde eksistert som et sted med evig tortur utført av satan, ender vi opp med at Guds opprinnelige plan med et paradis til barna sine blir det stedet med prosentvis færrest mennesker. Helvete derimot, der satan regjerer og hersker uten innblanding fra Guds side, blir det stedet med overlegent flest av Gud barn.

 

Jeg håper du ser at dette umulig kan stemme, for da står jo satan igjen som vinneren?

 

Nei, det er på høy tid å fortelle alle mennesker at hevete ikke eksisterer annet enn i fantasien, og at Gud er en trygg og god pappa. Jeg tror at løgnen om at Gud sender de som ikke tar imot Ham til helvete er den løgnen som mest av alt hindrer mennesker i å bli frelst. Ingen fornuftige mennesker vil vel frivillig gå til en slik Gud? Det blir om gutten i et frieri sier: ”Jeg elsker deg over alt på jord, men om du ikke vil gifte deg med meg kommer jeg til å brenne deg i ovnen!”

 

Gud er ikke slik, og jeg håper at du tør å kjenne etter i ditt eget hjerte, og slippe tak i kanskje litt fastlåste overleveringer fra både menighet og kirke. Spør deg selv om du innerst inne tror at Gud kan være så ufattelig ond som konseptet helvete krever, og hvordan dette passer inn i det Jesus kom for å vise oss. Det var jo ikke mye helvete i Ham, for å si det sånn.

 

Nei, Gud er som Jesus, fullkommen god og kjærlig, og ikke en sadist og massemorder av sine egne barn som ville ha gjort onde mennesker som Hitler, Stalin og Mao til pusekatter i forhold. Gud er en fullkommen kjærlig Gud, og det er på tide at helvete avlyses og avsløres som den sataniske løgnen det er.

 

www.freshmind.no                                                                                            www.nadekirka.no

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
1 minutt siden / 700 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
3 minutter siden / 700 visninger
Rune Holt kommenterte på
Ny justisminister?
12 minutter siden / 182 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Ut med et klynk
36 minutter siden / 762 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
37 minutter siden / 700 visninger
Daniel Hisdal kommenterte på
Listhaug-saken: Spørsmålet som ennå ikke er besvart
43 minutter siden / 409 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Frihet fra bokstavreligion
rundt 1 time siden / 809 visninger
Mons Henrik Slagsvold kommenterte på
Om den norske konformiteten
rundt 1 time siden / 60 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 1 time siden / 700 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 1 time siden / 700 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Dei som gir
rundt 1 time siden / 400 visninger
Les flere