Thor Ivar Hornnes

Alder: 59
  RSS

Om Thor Ivar

Jeg tror at JEsus viste oss det sanne bildet av Gud, og at alt Gud gjør mot og for mennesker er ensidig positivt, restaurerende, helbredende og inkluderende.

Følgere

Forbudt å legge noe til.

Publisert 4 måneder siden

Bibelen er tydelig på at man ikke skal legge noe til, eller trekke noe fra. Men så ser vi at oversettere enkelte steder gjør nettopp dette. Hva kan årsaken være?

Tit. 2:11: "For Guds nåde er blitt åpenbart for å gi frelse til alle mennesker."

Verset forteller oss at Jesus, som er Guds nåde legemliggjort, er åpenbart for å gi frelse til alle mennesker. I og med at det står å gi frelse antydes det at frelsen er en gave som mottakeren kan si enten  ja eller nei til. Vi har jo alle en fri vilje, ikke sant?

Ja, det stemmer tenker sikkert mange, og kanskje du også? Men la oss se på dette verset litt grundigere. For på det vi kaller grunnteksten, de eldste originale skriftene, eksisterer ikke ordlyden "å gi".

Verb-bøyningen å gi er lagt til av oversetterne, og frelse er adjektivet som beskriver substantivet Guds nåde.

Sagt på en annen måte;

Når Gud åpenbarer Seg selv som ubetinget kjærlighet og nåde i Kristus blir konsekvensen FRELSE TIL HELE VERDEN.

Det endrer verset radikalt slik jeg tolker det for frelse er da ikke en gave kun til dem som ved sin frie vilje velger å si ja, men frelse er den universelle konsekvensen av Guds nåde åpenbart i Jesus.

JESUS ER FRELSE - IKKE KUN ET TILBUD OM DET!

La meg vise deg at verbet å gi i Tit. 2:11 rett og slett er lagt til av oversetterne. Det som oversettes til "gir frelse" (bringing salvation) er ordet sótériosOrdet er et substantiv som stammer fra sōtḗr som betyr frelser.

Verbene i de ulike oversettelsen som "gir, bringer, tilbyr etc" ER LIMT INN!

 De finnes ikke i originalteksten!

Dette er urovekkende, for om vi skal ha en mulighet til å forstå Bibelens budskap må vi kunne stole på at vi forholder oss til det som opprinnelig var skrevet. Man kan jo ikke bare legge til eller trekke fra for å få det til å passe inn i en eller annen doktrine?

Jesus tilbyr ikke frelse slik jeg tolker Evangeliet, men Han er frelse til alle mennesker. Universell frelse er således en konsekvens av nåden personifisert i Jesus, og jeg mener det er feil at vi har redusert frelse til et tilbud vi kan si ja eller nei til før vår tid på jorden er omme.

Så vet jeg, og sikkert du også at mange mener at frelse er et tilbud Gud gir oss, og som vi må velge (noen mener også fortjene) for å bli et Guds barn. Kanskje det er derfor oversettere med samme tolkning av frelsen finner det nødvendig å av og til legge noe til, og andre ganger trekke noe fra?  

Frelse er slik jeg forstår det å bli reddet fra løgnen om at vi ikke er med i Guds familie FØR vi velger å si ja til tilbudet fra Gud, og denne løgnen mener jeg Jesus avslørte ved å være ubetinget kjærlighet og nåde til alle mennesker. 

Ved sine gjerninger demonstrerte han at Gud elsker alle uavhengig av deres prestasjoner, og han reddet menneskeheten (frelste oss) fra den løgnen som satt fast i sinnet som påstod at Guds favør måtte fortjenes - i det minste ved å takke ja til det Jesus kom for "å gi" som det feilaktig er oversatt.

Men jeg mener at Jesus ikke kom med kun et tilbud om frelse, en julegave kun de "snille barna" fikk lov til å åpne. Nei, Jesus kom og demonstrerte hvem og hvordan Gud er, og det frelste oss/reddet oss fra løgnen som loven og de fortapte skriftlærde trodde var oppskriften til å bli frelst.

Ja, for du visste vel at Bibelen bekrefter at Jesus sa at  de skriftlærde og jødene var fortapt? Det var jo dem Jesus kom for å frelse/redde først fra den loviske løgnen de levde under, ref Matt. 15:24: "Men han svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus."

Min påstand blir derfor at;

 - Alle mennesker er Guds barn, og har alltid vært det. Vi ble i følge Bibelen alle utvalgt og forutbestemt til å leve i Guds familie FØR verden ble skapt (Ef. 1:4-6)

 - Jesus er Guds selvåpenbarelse som i ord og gjerning demonstrerte hvem og hvordan Gud er - ubetinget kjærlighet og nåde til alle.

 - Jesus er fasiten på Gud, og alt i Bibelen må leses med Jesu liv som fasit.

 - Som jeg pleier å si;  "det er "livsfarlig" å lese Bibelen uten en flaske med Jesu blod som korrekturlakk."

Bibelen er skrevet av mennesker inspirert av DHÅ, men dog farget av datidens kultur, tradisjon og Gudsbilde. Allikevel skinner det fullkomne bildet av Gud igjennom bokstaven om vi bare tillater DHÅ å guide oss og fjerne sløret foran våre innvendige øyne. Som en diamant på sort fløyel skinner Guds nåde fra bokstavene, og om vi leser Bibelen med Jesu blod malt foran våre øyne blir boka et skattkammer og en veiviser til Gud.

MEN; om vi ikke lytter til (våger å stole på det vi hører?) DHÅ - Jesu stemme på innsiden av oss alle -  men tror "blindt" på oversetternes fargede tolkninger kan vi fort ende opp med mange unødvendige strafferunder. For det er et faktum at mange steder har oversetterne tatt seg friheter og enten fjernet eller lagt til ord og uttrykk så teksten skulle stemme med deres oppfatning av Gud, mer enn Jesu beskrivelse av av sin Far.

Som i dagens vers der frelse hevdes å være noe Jesus gir, men som Paulus beskriver å være noe Jesus er til alle og for alle.

Det er rett og slett uansvarlig å legge noe til. Det er mange ganger vanskelig nok å forstå Bibelens budskap om man ikke skal belemres med de ulike oversetternes uriktige doktriner og tolkninger i tillegg.

Lytt til DHÅ - det er Jesus som snakker til deg personlig. Der finner du en kilde som aldri tar feil, og aldri legger noe til eller trekker fra. DHÅ vil alltid opphøye Jesus, og få deg til å se ting i Bibelen som tidligere var skjult.

Jeg vil avslutte med mitt forslag til oversettelse av Tit. 2:11:

"Jesus demonstrerte Guds nåde via sine gjerninger for å redde alle mennesker ut av løgnen som påstår at relasjonen med Gud må velges og/eller fortjenes."

Strongs

sótérios - a substantival adjective derived from 4990 /sōtḗr, "Savior") – properly, of salvation ("applied salvation"), emphasizing the direct application of God's salvation.


www.freshmind.no

"er alle, eller bare noen få utvalgt av Gud?"

Gå til innlegget

Forfølgelse - nøkkelen til vekkelse?

Publisert 7 måneder siden

Alle vil ha vekkelse, men det kan se ut til at jo mer vi prøver å legge til rette for det, jo mindre vekkelse blir det? Er det noe vi ikke har sett, noe vi har misforstått? Finnes det en nøkkel til vekkelse som vi har mistet?


Kina opplever to tilsynelatende paradokser. Parallelt med at det blir frelst flere mennesker enn noen gang tidligere, er forfølgelsen større enn på veldig lenge.

Menigheter stenges, religionsfriheten innskrenkes, det innføres forbud mot å forkynne til personer under 18 år, søndagsskoler stenges, og de verktøy vi normal tenker er essensielle for å oppnå vekkelse forsvinner en etter en.

Men vekkelsen blomster i takt med forfølgelsen! Hva er det som skjer, og hvorfor? 

Det første jeg noterer meg er at det samme skjedde etter Jesu korsfestelse. Noe større nederlag enn at Mesteren var drept kan vel vanskelig tenkes. Disiplene ble også forfulgt, fengslet, torturert og plaget på måter vi idag heldigvis stort sett er forskånet for. I hvert fall i den vestlige delen av verden.

Ikke var de velkomne i Tempelet, ikke var det tillatt å forkynne om Jesus på verken "gater eller streder." De manglet stort sett alt at det vi idag tenker er helt essensielle verktøy og mekanismer for å drive menighet og forkynnelse, som et sted å samles, møter, pastor og lederskap.

Men på tross av forfølgelsen de opplevde ble flere tusen ble frelst hver dag, mens i Tempelet, der det ikke manglet på verken frihet eller ressurser, der var det fravær av vekst.

Er forfølgelse en nøkkel til vekkelse? Eller kan det være at forfølgelsen fjerner det som HINDRER vekkelse, og det ikke er tilstedeværelsen av forfølgelsen som er nøkkelen, men HVA DEN FJERNER?

Virus.

Se for deg et utbrudd av et livsfarlig og smittefarlig virus. Hva er den anerkjente oppskriften for å hindre spredning? Jo, det er å isolere de smittede på ett sted, aller helst i en leir, landsby eller bygning.

Dette gjøres fordi vi vet at smitten går fra person til person, og at man ved å holde de smittede samlet i en gruppe oppnås følgende fordeler;

1. Det blir enklere å holde smitten under kontroll, og gi alle de smittede samme behandling

2. Man unngår spredning av smitten 

Regner med du forstår hvor jeg vil hen med dette bildet. Jeg tror rett og slett at vi har misforstått hav som føder og driver fram vekkelsen, noe situasjonen i Kina i dag, og også det som skjedde i Jerusalem i årene etter Jesu død, vitner om.

Vekkelse er umulig om vi som er smittet klumper oss sammen i menigheter og forsamlingshus!

SMITTEN MÅ SPRES VIA PERSONLIG KONTAKT MED USMITTEDE!

Vekkelsen vokser raskest med "dårlig hygiene", for å fortsette bildebruken. Har du først blitt smittet av ilden må du for all del ikke vaske bort smitten i en menighet med kontrollerende og begrensende forkynnelse, eller ta imot velmente råd fra de som "vet og kan alt." 

Menighetslivet kan alt for ofte dessverre bli "døden" for for mange vekkelser. Du som har opplevd dette (som jeg har ) vet hva jeg snakker om.

Der vekkelsen begynte som en ukontrollerbar eksplosjon av ild i hjertene til vanlige menn og kvinner - medlemmer i menigheten - blir den ikke sjeldent slukket av det jeg kaller "åndelige brannmenn", eldstebrødre, ledere og pastorer. Dette, og jeg presiserer,  dog i sine VELMENTE forsøk på å bidra positivt ved å prøve å kontrollere det ukontrollerbare.

Hvis vi gransker oss selv vi som går i menighet eller kirke (jeg går selv i menighet); hvor mange nye smitter vi hvert år med viruset ilden fra DHÅ? Tallenes tale er tydelige, og det er faktisk flere som blir friske (slutter i menigheten, bedehuset og kirker) enn tilsiget av nye. 

Vi blir færre - smittefaren ser ut til å være over!

Hvorfor?

Noe av årsaken, slik jeg ser det, er at menighetene fokuserer mer på intern vekst, og har mistet litt av troen og tilliten til vekkelses-kraften til DHÅ i den enkelte. I vår iver etter å legge til rette for vekst og vekkelse via våre systemer og prosesser, legger vi heller hindringer i veien for den. Vi har kanskje ikke glemt, men forsømt oss ved å ikke gi kraften i DHÅ nok fokus. Det er jo Han, Jesus, alt skulle handle om.

Hva om menigheten aldri var tenkt å være verktøyet der nye mennesker skulle bli frelst? Hva om det er du og jeg som er verktøyet, smittebærerne, og den egentlige nøkkelen til vekkelsen? 

Kanskje menigheten skal endre fokus til å bli stedet der vi som er smittet med DHÅ skal utrustes av de fem tjenestegavene til å GÅ UT og VÆRE kjærlighet slik Jesus var det? 

Eller trenger vi forfølgelse før vi forstår at vi ikke bare har, men

ER NØKKELEN TIL VEKKELSEN!

Jeg tror menigheten trenger en reformasjon, for utviklingen går i feil retning. Veksten i nyfrelste er omvendt proporsjonalt med veksten i bygninger og økonomi, og hadde menighet vært et forretningsforetak der vekst ble målt i antall frelste hadde mange menigheter blitt slått konkurs. 

Tall viser faktisk at 90 prosent av økonomien går med til å forkynne internt i eget hus; til de som allerede er frelst, og kun 10 prosent til de ufrelste. 

"I rest my case!"

FreshMind Facebookgruppe

Nådekirka

FreshMind
Gå til innlegget

Guds ild - for eller imot oss?

Publisert 8 måneder siden

"Guds ild" er noe av det kanskje mest misforståtte i Bibelen, og er av mange oppfattet å være fysisk ild som Gud tillater brukt som straff mot de ufrelste og frafalne. Men er dette riktig?

1 Kor. 3:13-15: "Dommens dag skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild, og ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygd, blir stående, skal han få sin lønn. Dersom hans verk brenner opp, må han lide tapet. Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild."

La oss aller først se på ordet ild.

Da går vi til Strongs, et av de mest anerkjente verktøy blant teologer (kanskje det mest anerkjente?) og finner grunntekstordet som i Bibelen oversettes ild.

Ordet er pýr – (engelsk: fire)

Strongs forklarer;

I Skriften brukes ild ofte figurativt - som med "Guds ild" som forvandler alt det berører til lys og likhet med seg selv.

Guds Ånd, som en hellig ild, opplyser og renser slik at troende kan dele mer og mer i Hans likhet. Faktisk bringer Guds ild det uavbrutte privilegium å bli forvandlet til Guds bilde som skjer ved å motta tro fra Ham.

Vi forstår altså at ild er et BILDESPRÅK på Guds kraft representert ved DHÅ. Det er ikke snakk om fysisk og bokstavelig ild.

Men hva er ildens funksjon, og hvorfor brukes "ild" som bildespråk i Bibelen?

Jo, årsaken til at ilden brukes som et bilde på DHÅ, er at som DHÅ renser oss fra all urenhet, så renser også fysisk ild bort urenheter fra feks gull. Der Bibelen bruker bildet "ild som renser gull", er vi gullet, ilden er DHÅ, og urenhetene er løgnen (trodd i våre sinn) som hindrer oss i å leve i vårt fulle potensiale.

Et annet kjent bilde med ild finner vi i Matt. 3:11-12: "Han skal døpe dere med Hellig Ånd og ild."

Vi forstår at ilden vi skal døpes med er et bildespråk på DHÅ, noe vi som er døpt i DHÅ kan bekrefte. Vi ble jo ikke verken brent eller forbrent, skadet eller straffet, men opplevde noe udelt godt og positivt i våre liv. Det var som om vi plutselig så ting klarere, vi ble betydelig ivrigere og mer dedikerte, og årsaken er at DHÅ forvandlet oss og gav oss innsikt og mer kunnskap.

Så langt er de fleste enige, men la oss lese litt videre i Matt.3.

"Han har kasteskuflen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som aldri slokner."

Igjen brukes ilden som et bilde på DHÅ. Vi er hveten som Gud samler i låven, og agnene er løgnene og urenheten i våre liv som ilden/DHÅ brenner opp. Men dette lille verset tas ofte ut av sammenhengen, og ilden gjøres om til FYSISK ild som skal straffe de ufrelste, frafalne, og alle de som ikke er verdige Guds fellesskap.

Hvordan klarer noen å lese dette verset så feil?

La oss se litt på innlednings-verset, som er utgangspunktet for dette debattinnlegget. Vi ser at ilden skal brenne opp verket til de som har bygd på alt annet enn Jesus.

Ilden er som vi leser NÅDELØS mot alt annet enn Jesu verk i oss, det som løgnen fra satan har produsert. Der er nok de fleste kristne enige. Men så kommer det som en meget viktig opplysning, og jeg siterer;

"Selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild."

Det er altså ikke mennesket som skal brenne opp, men løgnen og det løgnene har produsert!

VI SKAL FRELSES, OG ILDEN ER VERKTØYET!

Begrepet "lide tap" er iflg. Strongs oversatt av zēmióō (engelsk"experience loss")

Strongs forklarer;

Ordet er brukt i Fil. 3:8, og her utdyper og forklarer Paulus ironien, og det tilsynelatende paradokset, om hvordan tap gir gevinst. Når en person vokser i å kjenne Kristus, vil de "frivillig" miste "deres" rett til å være selvstyrende - å motta evig betydning/verdi i alle livssituasjoner ved å leve av Guds tro i oss.

Ilden fører ikke til et tap, men en STOR gevinst!

Guds ild er slik jeg tolker Bibelen, et bildespråk på DHÅ, og jo mer jeg leser og studerer Bibelens grunntekst mener jeg å se Guds uendelige godhet, nåde og ubetingede kjærlighet skinne fram selv fra de vers jeg tidligere tolket til å være "mot oss."

Dette tror jeg er det unike ved Bibelen, at om man tillater DHÅ som guide, er villig til å la gamle doktriner steppe til side (alt er selvsagt ikke feil), så vil du se mer og mer at Gud er akkurat som Jesus - bare god.

Guds ild - DHÅ - har som oppgave å være nådeløs KUN mot løgnen i våre sinn, og alt det den har produsert, men mot menneskeheten er ilden restaurerende og helbredende. Den er IKKE verken straffende eller hevnende.

Som Guds ild på hodene til de som var samlet på øvre-salen  den første pinsedag forandret verden i en positiv retning, tenk deg når milliarder av mennesker får et bad i en SJØ av Guds ild! Jeg har vært med på litt av hvert i min tid som kristen, men gjett om jeg gleder meg til å være med på det, la oss kalle det "ettermøtet."

Ild - kanskje man trenger å revurdere sin oppfatning?

www.freshmind.no

Nådekirka YouTube-kanal

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere