Tore Olsen

Alder:
  RSS

Om Tore

Bor i Fredrikstad

Følgere

Menneskeverdet under revisjon, med fornuften som revisor

Publisert 3 måneder siden - 193 visninger

Det hevdes bred enighet om at menneskeverdet og verdien av et menneske bør reguleres ifølge sin nytteverdi, og at nytteverdi-nivå avgjøres av en verdensomspennende samling av fornuftige mennesker, som mener tiden er inne for en revisjon. Spesielt med tanke på at vi nå kan måle nytteverdien på et tidlig stadium i mors liv. Man undrer seg også på hva bevissthet kan være for noe. Man anser den for å være nært knyttet til det materielle.

Som en motmakt kan jeg si at det er bred enighet med Gud, om at vi er Hans skapelser - fysisk, men også Hans direkte barn, dvs. evige åndsvesener. Bevissthet i denne sammenheng er erkjennelse om hvem og hva man er. Ut fra dette handler vi i en verden som gir erfaringer - en læring.

Som åndsvesener er naturen vår en skoleklasse, eller et univers-itet om du vil, hvor hensikten er å lære om og erfare forskjell på godt og ondt. Det gode og det onde symboliseres ved et tre om kunnskap. Treet i seg selv er ikke ondt, heller ikke gartneren, men dets frukt gir innsikt i hva som er godt og ondt, slik at man kan se hva man velger. Dette er bakgrunnen og bakteppet for moral. Frukten er innpodet alle mennesker som en objektiv morallov. Moralloven er definert ikke av oss, men for oss.

Som menneskelige vesener er dette en arv som skiller oss fra dyr. Dyrene "spiste" ikke av denne frukten, så de er ikke innpodet denne moralen lik oss (eller på samme måte som oss). Om vi forkaster den gitte moralen, denne objektive moralen som kommer utenfra, ovenfra, så blir vi som dyr vi også - det er opp til en selv å velge. Derved blir vi heller ikke mer verd enn dyr og går fortapt for den gode saks skyld. Den gode saken er den ultimate verdien vi har som mennesker, som er hele hensikten med læringsfasen vi befinner oss i, og som gir evig glede utenfor tiden og rommets - materiens - begrensninger.

Moralloven er ikke en materiell lov, den er åndelig og kan sammenlignes med grunnlover i land med en rettferdig lovgivning. Den objektive morralloven er ledende, både personlig og kollektivt i retning av den gode saks hensikt, den er åndelig men uttrykker seg materielt. (Vår grunnlov har også et materielt uttrykk, men er et åndsverk gitt av fedrene på Eidsvoll.)

Forkaster vi moralarven og bruker oss selv som moralens konstruktører, er den ikke lenger objektiv, den blir subjektiv og vi kan sette indviduelle standarder. Eller, vi kan danne politiske partier og samle oss om den såkalte "fornuften" - og dyrke den - til beste for partiet, og dermed på motstanderes bekostning - vår egen kollektive moralkonstruksjon. Da er ikke verdien av oss mer verd enn hva et flertall, eller et tyranni gjør den til. Vi blir en gjeng løver som lever på en flokk sebraer og fråtser i kjøtt - uten noen annen verdi enn at kjøttet gir oss det livet vi som rovdyr mener vi har nytte av.

Kannibalisme har til tider vært utbredt blant menneskene, emosjonell kannibalisme er dagens mote - uten noen annen moral enn den vi selv finner passende. Denne moralen er da stadig i endring etter som makten øker hos flertallet eller tyranniet, og finner sine ultimate topper under imperienes fremvekst. Som tradisjonelt fører til et fall - før neste menneskelige "storverk" bygger neste imperium på likene til de falne - eller ufødte.

Akkurat nå er det siste ultimate menneske-imperium i sterk fremmarsj. Det globale prosjektet, historiens største løgn, bygges opp over folkets hoder og samler sine krefter til den endelige undertrykkelse av menneskeverdet - og det ser stygt ut. Det kommer en tid nå hvor ondskapen når sin peak, so to speak. For noen blir det svært frydefullt, for de aller, aller fleste blir friheten en historie om noe som var. For de troende blir friheten noe som kommer. Moralen i dette er at menneskelagde morallover ikke vil trumfe den overstyrende objektive moral til syvende og sist. Derfor er noen urokkelige i sin tro!

I summen av en slik menneske-moral-tenkning, eller mangel på tenkning om du vil, opplever vi ikke lenger en objektiv forskjell på godt og ondt, men hva som er nytteverdien av andres liv i vårt liv.

På dette viset endrer vi naturen til å bli vår guddommelighet, og så lenge den fører til forfall og død- helt naturlig, så dyrker vi døden som et verktøy for å skape nytteverdi for oss selv - som individer. Dette er vel den største industrien internasjonalt skulle jeg tro - krig kalles det. Da tenker jeg på alle former for krig også krigen mot menneskeverdet som guddommelig status, en ordets krig mot Ordet.

En irrasjonell motsetning til denne krigen er leger, som har avgitt løfte om å dyrke livet - mens vi lever, for flest mulig lengst mulig. Utrolige milepæler i det godes tjeneste er oppnådd gjennom medisinske vitenskapelige disipliner - helter og heltinner blant oss! Når det nå er blitt hyperaktuelt for leger og også måtte fremme død, har legeyrket blitt satt under press som politikk for partier og eliten. Her har vi forferdelige historier å vise til hvor menneskelige grusomhet er umålbar i sin ondskap i "fornuftens" tjeneste. Blant slike uhyrlige individer finner vi samfunnstopper som f.eks tidligere imperialist Dr. Mengele, han er ikke alene - spesielt innen psykiatrien har man gått seg fullstendig vill i mangel på moral til tider. Allikevel er legevitenskapen et bolverk mot ondskap, og den må så fortsette som en irrasjonell og umålbar kvalitet i menneskehetens tjeneste, i motsetning til "fornuftens" kvantifisering av menneskeverdet som en nyttekoeffisient - eller pengeverdi - valuta om du vil.

I tillegg har vi religioner som også dyrker døden, og som i sin "gudsdyrkelse" anser mord, tortur, voldtekt, hykleri og løgn, som en nødvendig og populær form for Gudsdyrkelse. En gudsdyrkelse, som når man dreper flest mulig, sikrer en plass i paradis til evig fornøyelse for ens egne naturlige forlystelser.

Hva bevissthet angår: Det finnes nivåer av bevissthet. De to laveste nivåer er det indivduelle ego og dernest egoets kollektive bevissthet, det er her vi finner partidannelser. De to neste nivåer er åndelighet, den personlige og så den kollektive formen for åndelig bevissthet. Det siste nivået, som det er mulig å oppnå for et menneske, er Gudsbevissthet. Dette erkjennelsesnivået gir innsikt utenfor og over naturen, utenfor tid og rom. Det er fra dette nivået den objektive moralloven er gitt.

Det er i det objektive den menneskelige verdi egentlige defineres og utøves, mens den menneskelige formen for morallov søker å gi seg selv kred for å være bedre enn den objektive. Slik snur man godt til ondt og ondt til godt ved å dyrke egoet åndsløst, både individuelt og kollektivt.

Gå til innlegget

Høyre vil fase ut kontantplikt i butikker innen tre år

Publisert 7 måneder siden - 403 visninger

Vi nærmer oss 666 samfunnet med raske skritt. Det samfunnet bibelen profeterte for 2000 år siden, med anti-krist som kongen av mammon.

E24 kommer med nyheten - et skritt videre i en serie med tiltak som skal gi myndighetene fullstendig kontroll over hvert eneste menneske

For en tid tilbake skrev jeg innlegget: 

Din handlefrihet skal begrenses av TTIP

Innlegget omhandlet utfasing av stater til fordel for One World Order, hvor handelsavtaler overstyrer staters regjeringer og folkets rett til å styre eget land.

At Trump vant presidentvalget kan være en forsinkelse av prosjektet, men det som er profetert vil skje. Slik vil kongen av mammon, anti-krist, styre verden inn i et system hvor lands suverenitet overtas av pengemakten - helt og holdent!

Det enkelte menneskes rett til å eie sine midler og handle etter eget ønske, fases ut ved at penger ikke lenger er kontanter. Man eier altså ikke sine egne penger lenger, bankene eier dem - men vi blir gitt disposisjonsrett på betingelse av å registrere oss digitalt. Vi mottar ikke kontanter, kan ikke handle med kontanter, vi kan ikke spare under madrassen - alt blir synlig for pengemakten, hvem som eier hva, hvor mye og hvordan penger blir brukt.

Det siste skrittet som tas er når plastkort og andre valuta-verktøy fases ut, og innoperert chips eller "merker" preges på panne eller hånd. Når det skjer kan ingen skjule seg, rane noen eller stjele - den som overvåker handelen vet også når en person handler, hvor vedk. handler og hva som handles - i tillegg vil denne merkingen kunne følges via GPS hvor som helst i verden.

De som innfører dette systemet ledes av mørkets makter. Hensikten er å vise Gud at Hans system med handlefrihet er et dårligere system enn direkte kontroll av hvert enkelt individ, - hva hvert enkelt individ foretar seg til enhver tid.

Anti-krist er ikke en person, men et system som ledes av en person. Dette systemet har vært på jorden siden Lucifer og hans djevler ble kastet ned på denne planeten. Systemet er avgudsdyrkeri og skal desimere antall mennesker på planeten, og styre hver enkelt person som blir tilbake etter anti-krist sin vilje.

Hvordan står man i mot denne prosessen? Det blir ikke lett - det koster livet.

"Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.

16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke i deres høire hånd eller på deres panne,

17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn.

18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti."

Og nå skjer det og vi ser at det skjer, men reagerer ikke.

Jeg tipper dette innlegget ikke gir mange kommentarer - det blir for ubehagelig å ta inn over seg, at denne generasjonen er den som omtales i siterte skriftsteder.

Gå til innlegget

All eksistens reguleres ved lov. Det finnes ikke noe rom, område eller tilstand som ikke reguleres ved lov. Vi har naturlige lover og åndelige lover, som i sum gir oss handlefrihetens domene.

Når universet ble skapt, ble skapelsen regulert ifølge en lovmessighet som på nøyaktig vis førte frem til et rom, et område og en tilstand som ga oss - mennesket - en mulighet for utvikling. Hele universet fungerer ut fra at noe som eksisterer, kan utvikles stadig mer sofistikert, la oss si verdifull foredling av tilstanden til noe enda mer verdifullt. Et eksempel å nevne er gull, som produseres i eksploderende stjerner i løpet av meget kort tid i slutten av stjernens produktive liv, hvor gullet blir et slags sluttprodukt i en lang foredlende prosess - fra noe "lavere til noe høyere" av verdi.

For oss er gull symbolet på noe edelt og varig. Menneskene har selv forsøkt å lage gull ut av noe mindre verdifullt, men har ikke maktet det. Gull brukes også som symbol på Kristi rene kjærlighet, som vi forstår når vi leser i Johannes åpenbaring 3. kap hvor Gud sier: "så råder jeg dig at du kjøper av mig gull, glødet i ild, forat du kan bli rik"

Så alt gull er egentlig glødet i ild, dvs. renset, slik som det skjedde da det ble laget i stjerne, men også det åndelige gullet, som er edelt og varer evig, er renset i ild og det er så verdifullt at det må kjøpes. Jesu Kristi rene kjærlighet er det sentrale i den hellige skrift, i bibelen, og beskrives slik at om man ikke har denne kjærlighet, dette rensede gullet glødet i ild, så er man ingenting. Derimot så beskrives den tilstanden man befinner seg i og den egenskapen man besitter når man har "kjøpt" dette gullet slik: (1. Korint kap 13)

"1 Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en klingende bjelle.  

2 Og om jeg eier profetisk gave og kjenner alle hemmeligheter og all kunnskap, og om jeg har all tro, så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet.  

3 Og om jeg gir til føde for fattige alt det jeg eier, og om jeg gir mitt legeme til å brennes, men ikke har kjærlighet, da gagner det mig intet.  

4 Kjærligheten er langmodig, er velvillig; kjærligheten bærer ikke avind, kjærligheten brammer ikke, opblåses ikke,  

5 den gjør intet usømmelig, søker ikke sitt eget, blir ikke bitter, gjemmer ikke på det onde;  

6 den gleder sig ikke over urettferdighet, men gleder sig ved sannhet;  

7 den utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.  

8 Kjærligheten faller aldri bort; men hvad enten det er profetiske gaver, da skal de få ende, eller det er tunger, da skal de ophøre, eller det er kunnskap, da skal den få ende.

9 For vi skjønner stykkevis og taler profetisk stykkevis;

10 men når det fullkomne kommer, da skal det som er stykkevis, få ende.

11 Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn; men da jeg blev mann, la jeg av det barnslige.

12 For nu ser vi i et speil, i en gåte; men da skal vi se åsyn til åsyn; nu kjenner jeg stykkevis, men da skal jeg kjenne fullt ut, likesom jeg også fullt ut er kjent. 

13 Men nu blir de stående disse tre, tro, håp, kjærlighet, og størst blandt dem er kjærligheten."

Her beskrives den mest foredlede tilstanden vi mennesker kan vokse oss inn i - og peker i retning av "gull glødet i ild", som en evig form for rikdom. Men, som åpenbaringen forklarer må denne tilstanden kjøpes, og prisen finner vi i de fire uthevede versene i sitatet.

Disse versene beskriver de karakteregenskapene som kreves for å kunne få denne kjærligheten til evig odel og eie. Odel i form av en guddommelig arveegenskap, og eie i form av å ha betalt prisen gjennom omvendelse. Karakteregenskapene beskriver en person som lever rettferdig og følger Kristus i ett og alt. Et godt tre bærer god frukt, og Kristus bærer god frukt og er derfor den veien, den sannheten og den livsførsel som er selve prisen for å oppfylle den lov som gir evig frihet. Prisen er ikke fysisk gull, men en sjelslig kvalitativ livsførsel.

Den motsatte form for livsførsel fører til det motsatte resultatet, som ikke er foredling av sjelen, men som er et forfall av sjelslige verdier og blir til et dårlig tre som ikke gir god frukt. Symbolsk forklares at dårlige trær hogges ned og kastes i ilden.

Dette høres brutalt ut, og hva har det med oss moderne mennesker å gjøre? Vi kan jo så mye, vet så mye og det er knapt grenser for hva vi kan få til. Men saken er klar, vi kan ikke få til mer enn det handlfrihetens område rommer av muligheter, enten vi velger vekst og utviklings som livsvei eller forfall.

Livet er unngåelig og døden er uunngåelig. Hvordan vi vil leve er opp til oss selv, derfor blir resultatet opp til oss selv. Livet ville ikke hatt vesentlig verdi for oss om ikke resultatet av den kunnskapen vi akkumulerer, relasjonene vi utvikler og karakteregenskapen vi utvikler, blir av evig art - slik som gull glødet i ild. Altså en sjel som renses for slagg i åndelig forstand.

Handlefriheten er gitt oss som et grunnleggende element, slik at vi kan fremskaffe etter eget ønske de mulighetene som er hensikten med vårt liv, dvs. en foredling av noe som var lavere til noe som er høyere. Det høyeste som eksisterer sett fra vår synsvinkel er Gud selv, og Han lever i full frihet til å gjøre som Han selv vil. Det Han vil er å gi oss som åndsvesener vekstmuligheter til å tilegne og beholde samme frihet som ham. Det starter ikke i tvang, som er i mot Guds natur - det starter med frihet. For vår del er det en frihet vi selv forvalter, både som menneskehet i forvaltningen av denne planeten og som enkeltpersoner i forvaltningen av vårt personlige liv.

Så da gjenstår det å se på grensene for dette handlefrihetens område. Hvor langt og opphøyet kan man foredles og hvor lavt og fornedrende kan man forfalle?

Grensene er egentlig ikke satt opp - de kan tøyes til det absolutt ikke kan finnes noe lavere nivå å forfalle til, eller noe høyere nivå å foredles til  - så grensene for domenet gir seg selv. Dette rommet er i prinsipp uendelig inntill forfallet har brukt opp alle form for frihet til å handle. Inntill den absolutte selvvalgte form for fengsel eller tvang hindrer en å falle lenger, eller inntil handlefrihten åpner for skapelse og gjenskapelse i det uendelige. I det uendelige som en funksjon av frihet uten andre grenser enn den lov som opprettholder guddommelig livsførsel i absolutt frihet.

Jeg slutter innlegget her og regner med at flere kommentarer vil kritisere og andre kommentarer bifalle denne forståelsen. Så blir det opp til debatten å utdype temaet videre, sett i forhold til hvorfor Gud tillater ondskap å skje i nærmest ubegerenset grad, likesom Han tillater godhet å skje i ubegrenset grad. Men også hvorfor Han virker å være så mystisk fraværende i sitt eget skaperverk.

Gå til innlegget

Din handlefrihet skal begrenses av TTIP

Publisert rundt 1 år siden - 526 visninger

Transatlantic Trade Investment Partnership er pengemaktens overstyring av demokratiet. Forhandlinger foregår i hemmelighet bak lukkede dører, for å hindre folket i å protestere før det er for sent. Vår folkevalgte vil forråde oss!

Når du putter mat i munnen, hvis du ikke er bonde og produserer alt selv, så fortærer du den viktigste commodety/kapital i verdensøkonomien. Den som styrer produksjon og omsetning av mat, styrer også hva du skal putte i munnen og når. Ønsker du å ha makt i verden, så skaff kontroll over hva som holder mennesket i live, og den som ikke lar seg kue - lar du sulte ihjel.

Før i tiden, når man skulle erobre byer, så hindret man folket i byene å få tak i mat. Da går det så langt at mennesket blir kannibaler. Vi gjør alt for å overleve. De som har integritet og ikke vil spise medmennesker - slaktes først, så er det problemet ute av verden. De overlevende gjør hva som helst. Du vet ikke hvilken gruppe du tilhører før du velger mellom å sulte ihjel, eller å overleve. Dette ultimate valget viser hva slags vesener vi er. Dette skjedde også i Jerusalem da Titus ødela byen og tempelet i år 70.

I år 66, etter et jødisk opprør, kom de romerske hærer under Cestius Gallus mot Jerusalem. Josefus forteller at Gallus «ganske plutselig kalte sine menn tilbake. Skjønt han ikke hadde lidd noe tilbakeslag med hensyn til sine planer, brøt han helt ubegripelig opp fra byen». Dette gav de kristne anledning til å flykte fra Jerusalem, noe de også gjorde. Snart kom de romerske hærstyrker tilbake under ledelse av Titus. Denne gangen bygde de en forskansning av spisse pæler, et 7,2 km langt gjerde som gikk rundt hele byen. Etter omkring fem måneders beleiring ble byen fullstendig ødelagt og templet lagt i ruiner. 

Jesus forutsa hva som ville komme til å skje: «De dager skal komme over deg da dine fiender skal bygge en forskansning med spisse pæler omkring deg.» (Lu 19: 41⁠–44) Han sa også: «Når dere ser Jerusalem omringet av hærer som har leiret seg, da . . . må de som er i Judea, begynne å flykte til fjellene.» – Lu 21: 20, 21.

Krigsmakten, pengemakten, ondskapsmakten kan ikke bygge gjerder rundt hver by i Europa og USA, men de kan hindre oss i å spise! Hvilket er årsaken til at Obama kom for å sørge for at britene forblir i EU. Hadde britene gått ut av EU, ville TTIP blitt utsatt - eller forhindret.

(Keiserne holdt makten i Rom med "brød og sirkus", de fikk Pax Romana)

Alle de som sier at ingen av bibelens profetier slår inn - eller har skjedd - må også ha mat. Som vi ser så kom de kristne seg unna - de lyttet til profetiene og handlet deretter. Enten man tror eller ikke tror - så slår profetiene inn! Den kloke lytter og handler deretter, den som tror han er klok, men døv, er egentlig død for profetiene. La oss se hva profetiene sier om hva som skjer når denne verdens herrer styrer hånden, som styrer maten til munnen.

Det er egentlig ikke nødvendig å lese hele profetien for å forstå det som kommer til å skje, så jeg uthever det vesentlig:

Johannes åpenbaring kap 13

"Og jeg så et dyr stige op av havet, som hadde ti horn og syv hoder og på sine horn ti kroner, og på sine hoder bespottelses-navn.  2 Og dyret som jeg så, var likt en leopard, og dets føtter som på en bjørn, og dets munn som en løvemunn; og dragen gav det sin kraft og sin trone og stor makt.  3 Og jeg så et av dets hoder likesom såret til døden, og dets dødssår blev lægt, og all jorden undret sig og fulgte efter dyret,  4 og de tilbad dragen, fordi den hadde gitt dyret makt, og de tilbad dyret og sa: Hvem er lik dyret? og hvem kan stride mot det?  5 Og der blev gitt det en munn som talte store og spottende ord, og der blev gitt det makt til å holde på i to og firti måneder.  6 Og det åpnet sin munn til spott mot Gud, til å spotte hans navn og hans bolig, dem som bor i himmelen.  7 Og der blev gitt det å føre krig mot de hellige og seire over dem, og der blev gitt det makt over hver stamme og folk og tunge og ætt.  8 Og alle som bor på jorden, skal tilbede det, (bortsett fra) hver den som ikke, fra verdens grunnvoll blev lagt, har fått sitt navn skrevet i livsens bok hos Lammet som er slaktet.  

9 Dersom nogen har øre, han høre! 10 Om nogen fører i fangenskap, han skal i fangenskap; om nogen dreper med sverd, han skal drepes med sverd. Her er de helliges tålmodighet og tro. 11 Og jeg så et annet dyr stige op av jorden, og det hadde to horn likesom et lam, og talte som en drage. 12 Og det bruker det første dyrs hele makt for dets øine, og gjør at jorden og de som bor på den, tilbeder det første dyr, hvis dødssår blev lægt, 13 og det gjør store tegn, så at det endog får ild til å falle ned fra himmelen på jorden for menneskenes øine. 14 Og det forfører dem som bor på jorden, for de tegns skyld som er det gitt å gjøre for dyrets øine, idet det sier til dem som bor på jorden, at de skal gjøre et billede til det dyr som fikk såret av sverdet og blev i live. 15 Og det fikk makt til å gi dyrets billede livsånde, så at dyrets billede endog kunde tale, og gjøre så at alle de som ikke vilde tilbede dyrets billede, skulde drepes.16 Og det gjør at der blir gitt alle, små og store, rike og fattige, frie og træler, et merke (chip) i deres høire hånd eller på deres panne, 17 og at ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merket, dyrets navn eller tallet for dets navn. 18 Her er visdommen. Den som har forstand, han regne ut dyrets tall! for det er et menneskes tall, og dets tall er seks hundre og seks og seksti. (Noen forstår det som at det egentlig skal være 616 - den som har interesse av det kan søke på nettet.)"

Dette ble skrevet for snaue 2000 år siden. Vi er den generasjon som skal oppleve dette. Flere av oss gripes av panikk, men vår overlevelsestrang hindrer oss i å se klart, så vi lukker våre ører. I forsvar angriper vi og latterliggjør de som advarer, (f.eks meg) - eller vi fortrenger og går på sirkus i stedet. Det er alltid slik, og slik vil det være til oss alle er i ryddet av veien. Bortsett fra hvem? (Svaret på den gåten er ikke de som tilber dyret)

HVORFOR?

Hvorfor denne krigen? Opprøren ble kastet ut av himmelen - og ned på jorden, og den krigen fortsetter her. Disiplene visste hvem den egentlige fienden var: 

Efeserne 6: "1 For øvrig - bli sterke i Herren og i hans veldes kraft! 11 Iklæ eder Guds fulle rustning, så I kan stå eder mot djevelens listige angrep; 12 for vi har ikke kamp mot blod og kjød, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herrer i dette mørke, mot ondskapens ånde-hær i himmelrummet. 13 Ta derfor Guds fulle rustning på, så I kan gjøre motstand på den onde dag og stå efter å ha overvunnet alt. 14 Så stå da omgjordet om eders lend med sannhet, og iklædd rettferdighetens brynje, 15 Og ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir, 16 og grip foruten alt dette troens skjold, hvormed I skal kunne slukke alle den ondes brennende piler, 17 og ta frelsens hjelm og Åndens sverd, som er Guds ord, 18 idet I til enhver tid beder i Ånden med all bønn og påkallelse, og er årvåkne deri med all vedholdenhet og bønn for alle de hellige..."

Her ser vi hvem vi har kamp mot. Ikke våre medmennesker av kjøtt og blod, men mot de som lar seg styre av ondskapens ånde-hær, som ble kastet ned og farer over jorden for å lyve og bedra. Vi ser også hvordan vi skal kjempe og hvilke våpen vi skal bruke. Vårt sverd er Guds ord. Guds ord er et tveegget sverd, som slår tilbake på oss selv om vi ikke er rettferdige.

Hvem er det som lar seg styre av ondskapen? De som blir gitt makt av "dyret" er de som lar seg styre!

Den gamle dragen/dyret, Lucifer, som ble kastet ut av himmelen og som slåss mot Gud for å ta makten fra ham, fortsetter kampen her. Han bruker de som har kontrollen over vårt viktigste commodety. Det som sørger for at vi overlever, "vårt daglige brød". De som har solgt seg til mammon og bestemmer om du skal spise - eller dø, bruker denne makten til å fange oss!

Hva var stridens eple i himmelen? Vår frie vilje og retten til å bruke den, var stridens eple. Hva er stridens eple på jorden? Vår rett til å velge hvem vi skal la oss styre av, hvordan vi skal la oss styre og hvordan vi skal leve etter vår egen frie vilje.

De som styrer har makten til å ta vår frihet fra oss. Alle kriger har som formål å ta friheten fra mennesket. Det slueste og ondeste vesen søker makt i de mest dulgte, formørkede og hemmelige steder på jorden, hvor de som har solgt sin sjel beveger seg i hemmelighet bak lukkede dører.

Hvordan beskytte oss i og mot denne krigen, som angriper vårt land på alle fronter og på alle snedige måter?

Gå til innlegget

Smuglernettverk bak nesten alle flyktningene

Publisert rundt 1 år siden - 810 visninger

Smuglernettverkenes anslåtte inntekt i fjor var på 5-6 milliarder dollar, eller mer enn 41-50 milliarder kroner

Så flyktningene til Europa er et ledd i en global kriminell virksomhet. I Norge omsettes det også for milliarder av kroner for huse flyktninger. Personlig har jeg aldri maktet å la meg lure av at denne migrasjonen er en nødhjelp. Jeg har skjønt fra dag en at det hele er et maskespill med et klart formål, som er å destabilisere verden og Norge er en del av verden.

Hvem er det som betaler for den enkelte flyktning, slik at mafian får sine tiltrengte kroner til mat på bordet? Jeg nevnte i en kommentar at mine barn aldri noensinne ville få samme rettighet i sitt eget land, enn det flyktingene får - aldri! For flyktnigene kommer hit uten noe midler. Vel..... Jeg kjenner til en "flyktning" som kjører rundt i en bil gitt av NAV, og med en bankkonto i utlandet med svært mange nuller etter tallet 4. Han er ikke den eneste.

Hvorfor er det slik? Alt som skjer her i verden har en årsak, og den som ikke ser tvers gjennom maskespillet, men hyler opp i raseri over at grensen ikke er visket ut og ikke skjønner at Norge har begrenset med midler, er for meg hyklere av verste skuffe. Enhver må skjønne at å arbeide for stabilitet i eget land er et personlig ansvar for hver eneste borger. Da må man også forstå sin egen begrensning.

Jeg har ikke i mot å hjelpe trengende, men jeg lar meg ikke lure til å hjelpe trengende for å holde den største kriminelle virksomhet i Europa ved like.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Boken er alltid bedre
av
Joanna Bjerga
rundt 1 time siden / 34 visninger
0 kommentarer
Vondt fordi det virker
av
Håvard Nyhus
rundt 5 timer siden / 319 visninger
1 kommentarer
Vekk med promillekjøringen
av
Odvar Omland
rundt 5 timer siden / 51 visninger
0 kommentarer
Sverdet
av
Fredrik Evjen
rundt 8 timer siden / 180 visninger
4 kommentarer
Vad är, "den andra döden"?
av
Anders Ekström
rundt 9 timer siden / 119 visninger
1 kommentarer
Politikk og verdier
av
Knut Arild Hareide
rundt 10 timer siden / 113 visninger
0 kommentarer
Farvel, kontantstøtte
av
Sondre Hansmark Persen
rundt 12 timer siden / 442 visninger
4 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Sigmund Voll Ådnøy kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
43 minutter siden / 742 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Er Gud urettferdig - tier Gud i dag - skjuler Gud seg?
rundt 1 time siden / 51 visninger
Kjetil Mæhle kommenterte på
Eit svarestrev i Larsens lesarbrev
rundt 1 time siden / 742 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 2 timer siden / 4209 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Farvel, kontantstøtte
rundt 2 timer siden / 442 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Farvel, kontantstøtte
rundt 2 timer siden / 442 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Hvorfor kirken må forkynne hele Guds Ord
rundt 2 timer siden / 4209 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Farvel, kontantstøtte
rundt 3 timer siden / 442 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Forsone seg med 22. juli
rundt 3 timer siden / 825 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Vondt fordi det virker
rundt 4 timer siden / 319 visninger
Randi TunIi kommenterte på
Vad är, "den andra döden"?
rundt 7 timer siden / 119 visninger
Knut Nygaard kommenterte på
Sverdet
rundt 7 timer siden / 180 visninger
Les flere