Bjørn E. Engstrøm

Alder: 0
  RSS

Om Bjørn

Følgere

Er såkalt «fristilling» lovlig?

Publisert 11 måneder siden

Kirkevergen går ikke inn på alle de rettslige grunnlagene jeg anførte for at fristillingen kan være i strid med kirkeloven og derfor kan være ulovlig/ugyldig.

Kirkeverge Robert Wright svarte i Vårt Land onsdag 14. august på mitt innlegg i avisa fra torsdag 8. august. Kirkevergen skriver i sitt innlegg at fristilling er lovlig. Han viser til det i grunnboka er angitt at Fellesrådet i Oslo er hjemmelshaver til kirkene i Oslo. Fristillelse betyr derfor ifølge kirkevergen at det ikke er skjedd en «avhendelse» av kirkene.

Kirkevergen går imidlertid ikke inn på alle de rettslige grunnlagene jeg anførte for at fristillingen kan være i strid med kirkeloven og derfor kan være ulovlig/ugyldig. Jeg anførte disse grunnlagene for at fristilling kan være ulovlig:

1. Kirkeloven tillater ikke at en soknekirke blir avhendet (men den kan selges med samtykke fra departementet når det foreligger særlig grunn). Avhending er altså et videre begrep enn salg.

Det som er skjedd med de «fristilte» kirkene i Oslo, er at de ikke lenger er en «kirke» etter kirkeloven kapittel 3, og at kirkene ikke lenger hører under lokalmenigheten. De fristilte kirkene er derfor «avhendet» på en slik måte at de ikke lenger til daglig styres og disponeres av de lokale menighetene. Kirkene er avhendet fra lokalbefolkningen og er lagt direkte under Fellesrådet. Dette er en vesentlig endring for de kirkene og de lokalmenighetene som er berørt. Gode grunner taler for at en slik «avhendelse» ikke er lovlig slik kirkeloven er utformet, uansett hvor grunnbokshjemmelen ligger.

Forbudet i kirkeloven mot avhendelse (som ikke er salg) er absolutt, slik at heller ikke departementet kan dispensere fra dette. Som man skjønner, gir kirkeloven soknekirker et sterkt vern. Dette må vi forutsette er et bevisst valg fra lovgivers side.

2. Etter kirkeloven kan det kan ikke påheftes bruksretter i en soknekirke. Det er imidlertid lagt opp til at Kirkens Bymisjon vil få full bruksrett over hele Ellingsrud kirke. Det kan reises spørsmål om kirkeloven gir anledning til dette.

3. Fellesrådet har trolig ikke rett til vederlagsfritt å tilegne seg kirkens underetasje og orgel som i hovedsak er finansiert av lokalbefolkningen på Ellingsrud.

4. Nedlegging av en soknekirke krever samtykke fra departementet. De «fristilte» kirkene i Oslo er nå nedlagt som soknekirker dersom vi skal følge vedtakene i Fellesrådet og Bispedømmerådet. Så vidt jeg kjenner til, har departementet ikke gitt samtykke til dette.

5. Fellesrådet har bare myndighet til å «forvalte» soknekirker. Det er et spørsmål om myndigheten til å «forvalte» omfatter rett til å disponere over en soknekirke slik at den ikke lenger er en «kirke» etter kirkeloven kapittel 3 og slik at kirken ikke lenger hører under lokalmenigheten. At kirken ikke lenger er en soknekirke etter kirkeloven kapittel 3 innebærer blant annet at kirken er blitt et utleieobjekt som ikke er beskyttet av kirkeloven. Det må antas at dette er noe Fellesrådet ikke har myndighet til å bestemme.

Gå til innlegget

Er fristilling av soknekirker lovlig?

Publisert 11 måneder siden

Det er holdepunkter for å hevde at såkalt «fristilling» av soknekirker er i strid med kirkeloven.

I et vedtak i Kirkelig Fellesråd i Oslo 13. juni 2019 og vedtak i Oslo Bispedømmeråd 20. juni 2019 ble det bestemt at Ellingsrud kirke skal «fristilles» for utleie til Kirkens Bymisjon i Oslo (Bymisjonen). I vedtak i desember 2018 ble også andre kirker i Oslo «fristilt» for utleie.

«Fristilling» er ikke et begrep som brukes i lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven). Begrepet må likevel forstås slik at «fristilling» av en soknekirke innebærer at kirken ikke lenger er å anse som en «kirke» etter kirkeloven kapittel 3. Dette følger av kirkeloven paragraf 17 første ledd.


Tilfaller Fellesrådet

Fristilling innebærer også at soknekirken ikke lenger ligger under lokalmenigheten, men er plassert direkte under Fellesrådet, at alle leieinntekter fra utleie av kirken tilfaller Fellesrådet i sin helhet (100 prosent), og at kirken ikke lenger har rett til ressurser til forordnede gudstjenester. En fristilt kirke blir å anse som et utleiebygg, selv om Fellesrådet fortsatt har valgt å kalle fristilte kirker for «kirker», og selv om kirken fortsatt er vigslet.

Etter kirkeloven paragraf 18 annet ledd kan soknekirker «ikke avhendes, pantsettes eller påheftes bruksretter. Departementet kan likevel samtykke i salg når særlige grunner tilsier det». Etter kirkeloven paragraf 21 må «nedleggelse» av en soknekirke «godkjennes av departementet». Kirkeloven paragraf 18 første ledd fastsetter at «forvaltningen» av kirkene, det vil si soknekirkene, hører under kirkelig fellesråd. Hvem som forvalter såkalte «fristilte» kirker er ikke regulert i loven.


Vederlagsfritt

Kirkeloven setter som nevnt forbud mot blant annet «avhendelse» av soknekirker. En såkalt «fristillelse» av kirken innebærer at den overføres vederlagsfritt fra soknet/lokalmenigheten til Fellesrådet i Oslo. Dette betyr at soknekirken er «avhendet» og overført til Fellesrådet, mens kirken tidligere ble drevet og ble daglig forvaltet av soknet. Før fristillingen gikk 70 prosent av utleieinntektene til menigheten og 30 prosent til Fellesrådet.

Fristillingen innebærer som nevnt at kirken er omgjort fra en soknekirke til et utleieobjekt. Det kan reises spørsmål om ikke dette er en form for «avhendelse» av kirken som kirkeloven ikke gir adgang til. I noen kirker i Oslo er underetasjen og for eksempel orgelet helt eller delvis finansiert av menigheten selv. «Fristilling» innebærer at Fellesrådet tilegner seg/overtar disse verdiene uten vederlag og deretter leier dem ut. Fellesrådet tar til og med alle leieinntektene selv. Det er et spørsmål om dette er en form for «avhendelse» som kirkeloven ikke tillater.


Bruksretten

Det er vedtatt i Fellesrådet og i Bispedømmerådet at Ellingsrud kirke i sin helhet skal leies ut til Bymisjonen. Det skal forhandles om en leieavtale om slik bruk av kirken. Det kan reises spørsmål om ikke dette vil innebære at soknekirken påheftes en «bruksrett» for en tredjepart (Bymisjonen) som kirkeloven setter forbud mot. Kirkeloven setter et generelt forbud mot å påhefte en soknekirke bruksretter uavhengig av hvor lenge bruksretten skal vare.

Kirkeloven bestemmer som nevnt at en soknekirke ikke kan nedlegges uten at godkjennelse først er innhentet fra departementet. En fristillelse innebærer også en form for «nedleggelse». Kirken er «nedlagt» som soknekirke ved at den som nevnt ikke lenger tilligger soknet og er blitt et utleieobjekt. Det er også en konsekvens av fristilling at soknekirken ikke lenger har rett til ressurser fra biskopen og Fellesrådet til gudstjenester og andre kirkelige handlinger. Det kan reises spørsmål om ikke dette kan ses på som en form for «nedleggelse» av kirken, i alle fall sett fra soknets og lokalmenighetens perspektiv. Det er ikke fremlagt informasjon om at det er innhentet godkjennelse fra departementet i forbindelse med vedtakene i desember 2018 og i juni 2019.


Vedtak om avhending

Det er et spørsmål om Fellesrådet, som kan «forvalte» soknekirker, kan ha gått utover sin myndighet i disse sakene. Vedtak om avhending og nedlegging av soknekirker slik vi ser her, er vel å gå lenger enn å «forvalte»?

Spørsmålet oppstår også fordi fristilling medfører at soknekirken ikke lenger er å anse som «kirke» etter kirkeloven, og ikke lenger er beskyttet av lovens regler om soknekirker (selv om kirken fortsatt er vigslet). Å frata kirken status som soknekirke etter kirkeloven med de konsekvensene dette har, må trolig anses som å gå utover adgangen til å «forvalte» soknekirker.

Fristilling av soknekirker gjelder flere kirker i Oslo. I desember 2018 ble både Bakkehaugen kirke, Sofienberg kirke, Lilleborg kirke og Klemetsrud kirke «fristilt». Sist ut var Ellingsrud kirke som ble fristilt for utleie til Bymisjonen i juni 2019. Hva som vil skje med Østre Aker kirke er inntil videre ikke endelig avgjort.

Det er en alvorlig situasjon dersom vedtakene om fristillelse av soknekirker bygger på et sviktende rettslig grunnlag. Slik vi ser det, er det behov for å se nærmere på disse spørsmålene.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1467 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
8 dager siden / 982 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
4 dager siden / 908 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 792 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 577 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere