Erik Lunde

Alder: 39
  RSS

Om Erik

Leder i Oslo KrFs bystyregruppe og leder i styringsgruppen for Kristendemokratisk Forum. Er utdannet teolog, med tilleggstudier i statsvitenskap, historie og nordisk.

Følgere

Det vi står sammen om

Publisert 1 dag siden - 1079 visninger

Vi er på full fart mot sorteringssamfunnet. Vi åpner for å velge bort mennesker med bestemte egenskaper. I sommer har flere politikere åpnet for aktiv dødshjelp. Kampen for menneskeverdet kommer til å stå de neste årene. Tapes denne, vil vi stå igjen som et kaldere og farligere samfunn. Det har med andre ord aldri tidligere vært større behov for et slagkraftig parti som bygger sin politikk på et kristent menneskesyn og likeverd. Det vil være tragisk om dette politiske redskapet svekkes av en utmattende diskusjon om et spørsmål som IKKE står på dagsorden.

Spørsmålet om homofilt samliv og ekteskap har vært en vanskelig, splittende og energitappende sak i Kristen-Norge over mange år. Det er en sak med steile fronter – og en sak som berører dypt. For noen er det et samvittighetsspørsmål å forsvare den tradisjonelle forståelsen av ekteskapet, for andre er det et samvittighetsspørsmål å åpne ekteskapet for likekjønnede. Det er en sak kristne ikke kommer til å bli enige om.

Uenigheten manifesterer seg naturligvis også i KrF. Partiets velgere, medlemmer, tillitsvalgte og ansatte er et speilbilde av kirkelandskapet. Det skulle bare mangle at det teologiske mangfoldet som finnes i våre kristne trossamfunn, også eksisterer i KrF. Vi må nok også innse at denne teologiske uenigheten – som i seg selv ikke angår et politisk parti – også gir seg uttrykk i to ulike syn på selve ekteskapsloven. I KrF finnes både de som mener ekteskapet bør forbeholdes mann og kvinne – og de som mener det er bra at homofile kan inngå ekteskap.

Dersom KrF ikke klarer å leve med denne uenigheten, kan det komme til å bli lammende. Hvis den ene fløyen opplever at det ikke er rom for deres overbevisning i partiet, risikerer man at partiet går i oppløsning.

Men det finnes håp. For KrF har klart å løse uenigheter før.

Brobyggeren Lavik

Etter at Kristelig Folkeparti hadde blitt stiftet og etablert seg på Vestlandet, var utfordringen å bygge broer til nye miljøer – slik at partiet kunne bevege fra å være et vestlandsparti til å bli et landsparti.

KrFs første stortingsrepresentant, Nils Lavik, hadde både klokskapen og motet til å få dette til. Lavik kom i dialog med den såkalte Oxford-bevegelsen der Ronald Fangen, Erling Wikborg og Petter Koren var sentrale skikkelser.

I kultur var det en avgrunn mellom kretsen rundt Lavik og medlemmene i Oxford-bevegelsen. De hadde en mer urban, intellektuell og kulturåpen livsstil enn det Lavik var vant med. Ronald Fangen ønsket seg egentlig et stort, samlende folkeparti på kristen-humanistisk grunnlag – uten «kristelig» i partinavnet. Erling Wikborg var ikke avholdsmann – i motsetning til de aller, aller fleste av KrFerne på den tida. Petter Koren sa at det var «et under» at vestlendingene og Oxford-bevegelsen ble samlet i samme parti.

Nils Lavik fikk sterke advarsler: En rekke misjonsledere på Vestlandet advarte mot å ha noe som helst med Oxford-bevegelsen å gjøre. I Oslo sa professor Ole Hallesby at gruppa representerte en «læreløs og korsløs kristendom». Det var mange av KrFs støttespillere som fryktet at partiets profil skulle bli utvannet ved å bygge en bro mot Oxford-bevegelsen.

Men Nils Lavik trosset advarslene. Han forstod at KrF trengte nye allianser for å bli et landsdekkende parti. Han visste at KrF bare ville bli et kraftfullt redskap for kristne verdier dersom man sto sammen på tvers av kulturforskjeller og teologiske uenigheter. Det var mye takket være hans åpne holdning at Oxfordbevegelsen valgte KrF. Og denne alliansen var en viktig årsak til KrFs suksess etter krigen.

Det vi står sammen om

KrF har blitt kalt Norges mest vellykkede økumeniske prosjekt. I snart 85 år har KrF samlet mennesker til politisk innsats for menneskeverd, nestekjærlighet og forvalterskap. De har ikke vært enige i alle teologiske spørsmål. De har representert miljøer med til dels store kulturelle forskjeller. Likevel har de stått på barrikadene sammen fordi de trodde noen grunnleggende verdier var viktige for å bygge et varmere samfunn. Nøkkelen har vært å finne de sakene man står sammen om.

Når Nils Lavik og Ronald Fangen kunne finne sammen om et politisk prosjekt – ja, da må også dagens KrFere kunne holde sammen. Dersom KrF som politisk redskap skulle bli svekket eller ødelagt på grunn av en ørkesløs debatt om homofili-spørsmålet – ja, da har vi forvaltet arven fra Lavik og Fangen på en usedvanlig dårlig måte. Ekteskapsloven står ikke engang på den politiske agendaen. Loven ble vedtatt for over 10 år siden. På Stortinget er det et overveldende flertall for å beholde den.

Nå, KrFere, er tiden for å være brobyggere i Lavik og Fangens ånd. Nå er tiden for å samle seg om det viktigste, slik KrFere alltid har gjort. For alt for mye står på spill til at KrF kan ligge i strid med seg selv. I løpet av høsten kan nesten alle ungdomspartiene ha gått inn for aktiv dødshjelp. Fremskrittspartiet har hatt aktiv dødshjelp i sitt prinsipprogram lenge. I sommer tok MDG-leder Une Bastholm til orde for aktiv dødshjelp. Man trenger ikke være profet for å forstå at dette kommer til å bli en av de store verdikampene i årene som kommer.

Jeg kjenner ikke en eneste KrFer som ønsker at livshjelp skal byttes ut med en dødelig giftinjeksjon. Jeg vet at alle KrFere er klare til å ta kampen for livet, for menneskeverdet. For det er vårt felles DNA.

Men skal vi kunne ta den kampen sammen, må vi la det som splitter oss ligge. United we stand, divided we fall.

 

Erik Lunde, medlem i Oslo bystyre for KrF 

 

Gå til innlegget

Ubarmhjertig­ barm­hjertighet

Publisert 13 dager siden - 1011 visninger

I etiske debatter om liv og død brukes «barmhjertighet» som argument. Det er noe beklemmende og paternalistisk over denne «barmhjertigheten».

Det ene ungdomspartiet etter det andre åpner nå opp for aktiv dødshjelp i Norge. Sist ute er Unge Høyre, som på sitt landsmøte i sommer gikk inn for aktiv dødshjelp «i særskilte tilfeller».

I fotsporene. 

Erna Solbergs ungdomsparti følger dermed i fotsporene til Fremskrittspartiets­ Ungdom, Unge Venstre, Sosialistisk Ungdom og Grønn Ungdom. Og når AUF avholder landsmøte senere i år, skal de unge sosial­demokratene ta stilling til et forslag om å tillate eutanasi.

De unge politikerne som vil ha aktiv dødshjelp sier nesten uten unntak at de vil tillate eutanasi av «barmhjertighet». Ved å gi norske sykehus anledning til å avslutte livet til alvorlig syke og døende pasienter, mener de at mennesker blir spart for unødvendig smerte og lidelse. Jeg tror ungdomspolitikerne har gode intensjoner. Jeg tror ikke de er motivert av at alvorlig syke er en utgiftspost i det samfunns­økonomiske regnskapet. Jeg tror heller ikke de ønsker å nedgrad­ere menneskeverdet til syke og døende personer. Men veien til et visst sted er som kjent brolagt med gode intensjoner. Jeg tror resultatet av å innføre ­aktiv dødshjelp vil føre til at flere mennesker vil oppleve seg som en byrde. Jeg tror også at en lov om eutanasi over tid vil endre vårt syn på et menneskes verdi og hvilke liv som er verdt å leve.

Barmhjertighetens grense. 

Ungdomspolitikernes barm­hjertighets-argumentasjon er problematisk. Det vil raskt ­melde seg spørsmål om barmhjertig­hetens grense. Erfaringer fra ­andre land viser at det ikke er så enkelt å avgrense hvilke smerter og lidelser som skal kvalifisere til aktiv dødshjelp. Utviklingen i ­Nederland, som var et av de første land­ene som legaliserte eutanasi,­ ­viser dette med tydelighet. På 30 år har Nederland, ved lov og i praksis, gått fra å tillate dødshjelp til de som er uhelbredelig syke til de som er kronisk syke, fra å kun tilby eutanasi ved fysisk sykdom til også å inkludere psykisk sykdom. I dag kan relativt lette psykiske lidelser som depresjon være nok til å få innvilget eutanasi. I dag vil Nederland tillate eutanasi hvis man er over 70 år og «trøtt av livet». Fra å være et tilbud for voksne, innvilges dødshjelp også til barn. Selv nyfødte «hjelpes» på denne måten.

«I Norge skal bare alvorlig syke og døende få dødshjelp. Det skal bare gjelde voksne,» vil ungdomspolitikerne kontre. Men hvor lett vil det være å stå imot presset om å vise «barmhjertighet» når stadig nye livshistorier om smerter, lidelse og «livstrøtthet» kommer i mediene? Hvorfor skal vi ikke også være «barmhjertige» mot barn og spedbarn? Det er naivt å tro at norske politikeres motstandskraft vil være større enn i Nederland, Belgia og andre land som allerede er på full fart ned skråplanet.

Paternalistisk. 

I etiske debatter om liv og død brukes «barmhjertighet» som argument for å begrunne både bruk av medisinsk teknologi som kan oppdage funksjonsnedsettelser og sykdom hos ufødte og at en skal kunne ­avslutte menneskeliv med en ­dødelig injeksjon med gift. Det er noe beklemmende og paternalistisk over denne «barmhjertigheten». For det er ofte de som representerer det «normale», det sunne, friske og produktive, som mener å besitte kunnskap om hvilke menneskeliv som er verdt å leve. Det føyer seg inn i et mønster at det er akkurat ungdomspartiene som går i front for å tillate den «barmhjertige» dødshjelpen i Norge.

Mange av dem som lever disse­ livene vil ofte ikke ha denne «barmhjertigheten». De blir opprørt over antydningene om at deres liv ikke er verdt å leve. De frykter at de vil bli betraktet som en byrde. De vil ha respekt for sin ukrenkelige verdi. De vil ha samfunnets aksept. De vil møtes med omsorg.

Vi kan heller ikke lukke ­øynene for at samfunnets forsøk på å vise denne «barmhjertig­heten» overfor funksjonshemmede, syke og døende ofte har endt i overtramp, overgrep og regelrett brutalitet mot enkeltmennesker. Et eksempel fra vår egen, nære historie er velferdsstatens praksis med tvangssteriliseringer helt opp til 1970-tallet. Man kan argumentere for at det er liten fare for dette i våre moderne og «snille» rettsstater. De unge tilhengerne av eutanasi understreker da ofte at dødshjelp skal bare gis til personer som gir et ettertrykkelig samtykke.

Godtroende. 

Spørsmålet er om ikke dette blir for naivt. For det første kan vi ikke ta for gitt at staten­ og helsemyndighetene alltid vil det beste for oss, eller vet det beste. Det er gode ­grunner til å være skeptisk når makt­personer bruker «barmhjertighet» som ­argument for å frata noen mennesker deres rett til liv – ­eller tillate at noen menneskeliv avsluttes.

For det andre ser vi at ­prinsippet om samtykke blir forlatt i ­andre land med aktiv dødshjelp. I Nederland gis det dødshjelp også til bevisstløse pasienter og ­nyfødte, som ikke har noen mulighet til å samtykke. Denne praksisen begrunnes i «barmhjertighet». Tilhengerne mener det er en ­omsorgshandling. Ifølge dem er det samfunnets plikt å la de syke og døende slippe – også når de ikke selv kan gi uttrykk for et slikt ønske.

Skal man innføre en lov om ­eutanasi, må samfunnet på nytt ta stilling til hvilke liv som er verdt å leve. Uansett hvor «barmhjertig» utgangspunktet for en slik diskusjon vil være, vil den uunngåelige konsekvensen være at menneskeverdet graderes. Og det er alltid ubarmhjertig.

Trykket i Vårt Land 8. august 2018.

Gå til innlegget

Hvor ble det av Jan Bøhler?

Publisert rundt 2 måneder siden - 108 visninger

Forslaget om å legge ned fire kirker i Groruddalen har skapt mye engasjement, og viser at Oslos kirkebygg er noen av byens viktigste møteplasser

Den norske kirke i Oslo har tidligere denne høsten signalisert at fire kirker i Groruddalen (Stovner, Ellingsrud, Romsås og Østre Aker) kan bli tatt ut av bruk. Kirkevergen i Oslo har begrunnet dette behovet med mangel på driftsmidler i Kirkelig Fellesråd i Oslo, og et stort etterslep på vedlikeholdet av kirkene i Oslo. 

Dette forslaget har skapt mye engasjement i Groruddalen og viser at Oslos kirkebygg er noen av byens viktigste møteplasser. Jan Bøhler (Ap) var tidlig ute i flere medier og sa «Bare glem det!» til forslaget fra Oslokirken. Da revidert budsjett for 2018 ble lagt frem øynet vi et håp om at det Ap-ledede byrådet hadde samme engasjement for kirken i Oslo som det Bøhler hadde. Det har de ikke. I forslaget fra byrådet lå det null ekstra kroner til kirken. 

I KrFs forslag til revidert budsjett har vi foreslått 10 millioner ekstra i driftsmidler til Kirkelig fellesråd. Dette ble dessverre nedstemt i finanskomiteens behandling av budsjettet. Dermed øker sannsynligheten for at kirker i Groruddalen legges ned. Ap får en ny sjanse i bystyremøte den 20. juni. Da håper vi de stemmer for at kirkene på Stovner, Ellingsrud, Romsås og Østre Aker fortsatt skal være viktige samlingspunkt i sine lokalmiljøer. Greier du å overbevise dine partifeller, Jan Bøher?

Trykket i Vårt Land 23. juni 2018

Gå til innlegget

Hvor ble det av Jan Bøhler?

Publisert 2 måneder siden - 223 visninger

Den norske kirke i Oslo har tidligere denne høsten signalisert at fire kirker i Groruddalen (Stovner, Ellingsrud, Romsås og Østre Aker) kan bli tatt ut av bruk. Kirkevergen i Oslo har begrunnet dette behovet med mangel på driftsmidler i Kirkelig Fellesråd i Oslo, og et stort etterslep på vedlikeholdet av kirkene i Oslo.

Dette forslaget har skapt mye engasjement i Groruddalen og viser at Oslos kirkebygg er noen av byens viktigste møteplasser. Jan Bøhler (Ap) var tidlig ute i flere medier og sa «Bare glem det!» til forslaget fra Oslokirken. Da revidert budsjett for 2018 ble lagt frem øynet vi et håp om at det Ap-ledete byrådet hadde samme engasjement for kirken i Oslo som det Bøhler hadde. Det har de ikke. I forslaget fra byrådet lå det null ekstra kroner til kirken.

I KrFs forslag til revidert budsjett har vi foreslått 10 millioner ekstra i driftsmidler til Kirkelig fellesråd. Dette ble dessverre nedstemt i finanskomiteens behandling av budsjettet. Dermed øker sannsynligheten for at kirker i Groruddalen legges ned. Ap får en ny sjanse i bystyremøte den 20. juni. Da håper vi de stemmer for at kirkene på Stovner, Ellingsrud, Romsås og Østre Aker fortsatt skal være viktige samlingspunkt i sine lokalmiljøer. 

Greier du å overbevise dine partifeller, Jan Bøher?

 

Innlegget ble først publisert i Aker Avis Groruddalen 20. juni 2018.

Gå til innlegget

Blir du med på å styrke kirkeøkonomien, Jan Bøhler?

Publisert 4 måneder siden - 641 visninger

Den norske kirke i Oslo har sendt ut en kirkebruksplan på høring. Der foreslår de endret bruk av ni kirker. Blant annet gjelder dette fire kirker i Groruddalen; Stovner, Ellingsrud, Romsås og Østre Aker. Kirkevergen i Oslo har begrunnet behovet for endret bruk både med mangel på driftsmidler i Kirkelig Fellesråd i Oslo, og et stort etterslep på vedlikeholdet av kirkene i Oslo.

Det er ikke overraskende at forslaget har skapt mye engasjement og ført til mange reaksjoner. Oslos kirkebygg er noen av byens viktigste kulturminner og møteplasser.  Samtidig har de stor betydning for folkelivet i sitt lokalmiljø og er hjem for aktive menigheter. De er møteplasser i fest og sorg. Dette er hus som gir mye tilbake til lokalmiljøet, i form av sosialt arbeid og kulturliv.

Noe mer overraskende er utspillene fra stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jan Bøhler. I Groruddalens avis har han skrevet «Bare glem det!» og at saken bør løftes opp «både regjering, storting, bystyret og bydelsutvalg må se at dette gjelder mye større ting enn en intern budsjettsak».

Det er Arbeiderpartiet som styrer byen. De kan nemlig bevilge de midlene som trengs for å ta vare på kirkene i Oslo. Men Ap har til nå vist liten interesse for kirkene. I forrige bystyreperiode hevdet Arbeiderpartiet at kirkene i Oslo kun var fulle på julaften – og foreslo dramatiske kutt i kirkebudsjettet. Noe av de første Ap, SV og MDG gjorde da de fikk byrådsmakten etter forrige valg, var å kutte i vedlikeholdsmidlene til kirka. KrF har gjentatte ganger foreslått at det skal utarbeides en plan for hvordan vi kan ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kirkene i Oslo, men det har blitt nedstemt av blant annet Ap.

Jan Bøhlers engasjement er prisverdig, men det er enda viktigere med politisk handling.

 

Erik Lunde, gruppeleder for Oslo KrFs bystyregruppe

 

Innlegget ble først publisert i Aker Avis Groruddalen 2. mai 2018. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Anders Ekström kommenterte på
Bortrykkelsen
13 minutter siden / 1855 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Slutt opp om KrF!
44 minutter siden / 231 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 1 time siden / 1217 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 1 time siden / 1217 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Slutt opp om KrF!
rundt 1 time siden / 231 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 1 time siden / 1217 visninger
Magne Kongshaug kommenterte på
Kampen mot polarisering: et gode?
rundt 2 timer siden / 54 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 2 timer siden / 1217 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Har Guds rike kommet?
rundt 2 timer siden / 707 visninger
Robin Tande kommenterte på
Nødvendig og ubehagelig
rundt 3 timer siden / 1217 visninger
Dan Lyngmyr kommenterte på
Imran khan gir inspirasjon, motivasjon og håp til en hel nasjon!
rundt 3 timer siden / 185 visninger
Sondre Bjørdal kommenterte på
Forhåndsmoderering
rundt 3 timer siden / 3366 visninger
Les flere