Emil André Erstad

Alder: 26
  RSS

Om Emil André

Rådgjevar i Tankesmien Agenda frå 2016. Leiar i KrFU 2013-2015. Opptatt av å få ein grønare og gulare politikk der vi sett dei fattigaste og svakaste først. http://emilerstad.no/

Følgere

Menneskerettane blir ikkje betre

Publisert 10 dager siden - 582 visninger

Dei som tar til orde for å gjenforhandle menneskerettane, bør vakte seg vel. Sannsynet er størst for at dei vert dårlegare.

TENK DEG AT verda i dag ikkje hadde hatt nokre offisielle menneskerettar. Ingen menneskerettskonvensjonar. Ingen høgkommissærar for menneskerettar. Ingen europeisk menneskerettsdomstol. Tenk deg så at nokon fann på ideen å lage ein menneskerettskonvensjon, lik den FN eller Europarådet fekk på plass rett etter krigen.

Still deg så spørsmålet om du trur dette ville fungert i dag. Om vi i dagens politiske klima ville enda opp med like radikale og forpliktande menneskerettar som ein klarte å få på plass den gongen? Eg trur svaret er nei.

Livsfarleg. Derfor er det ikkje berre problematisk at land etter land no tar til orde for å gjenforhandle menneskerettane. Det er livsfarleg. For dersom menneskerettane ikkje lenger skal gjelde alle, risikerer vi at dei ikkje lenger gjeld nokon.

Akkurat no har Danmark formannsskapet i Europarådet. Det høvet nyttar den danske regjeringa – støtta av det høgrepopulistiske Dansk Folkeparti – til å forsøke å avgrense Den europeiske menneskerettsdomstolen, ikkje minst i asylsaker. Det betyr i praksis å svekke menneskerettsdomstolen i asyl- og innvandringssaker for å gje eit større spelerom for statane til å bryte menneskerettane.

Heldigvis har mange land allereie ytra seg kritisk til det danske forslaget, land som Tyskland, Frankrike og Sverige. Det står i kontrast til norske styresmakter, som så langt stillteiande skal ha støtta danskane. Det er alvorleg.

Utgliding. For ein må ikkje tru at dersom ein opnar for å omforhandle menneskerettskonvensjonane på eitt punkt (som innvandring), så vil andre land la denne moglegheita gå frå seg på andre punkt (som demokrati og rettsstat). Det er lett å tenke seg at land som Polen, Ungarn, Russland og Tyrkia har eit par floge å plukke med den europeiske menneskerettsdomstolen. For ikkje å snakke om kva Saudi-Arabia, Kina eller andre land vil ha av motførestillingar mot menneskerettane globalt. Det er altså desse kreftene Danmark no er i ferd med å gi meir vatn på mølla.

For sjølv om ideane om menneskerettane er universelle og tankegodset kjem frå tidlause tankar om menneskeverdet, var det eit spesielt augneblink i historia som gjorde det mogleg å gjere menneskerettane forpliktande for verdas statar. Det var i dei få åra umiddelbart etter andre verdskrig medan minnet om krigens gru framleis var sterkt, at tidsvindauget for å lage dei folkerettsleg forpliktande menneskerettane var mogleg.

Utsikt til Rhinen. For å illustrere dette viktige poenget vil eg dele ei historie Thorbjørn Jagland fortalte nyleg på eit møte eg deltok på. Han er no generalsekretær i Europarådet og såleis vaktaren over dei europeiske menneskerettane. Historia var frå Vest-Tyskland, då Jagland hadde ei leiande posisjon i den sosialistiske internasjonalen.

Jagland arbeidde på den tida mykje saman med den tyske forbundskanslaren Willy Brandt, og denne gongen møttest dei ein stad i Bonn med utsikt til Rhinen. Brandt peika ned på ei av bruene som kryssa Rhinen og fortalde Jagland at det var den einaste brua som allierte styrker kunne ta seg over då dei var på veg mot Berlin i 1945. Resten av bruene var øydelagt av krigen sine herjingar. Brandt snakka om tragedien i at dei allierte ikkje hadde hatt anna val enn å landsette titusenvis av soldatar i Normandie til tross for at ein visste at det ville gå med ei vanvitig mengde menneskeliv berre dei første femten minutta.

Alle eller ingen. Brandt delte så ein refleksjon om at dette skjedde fordi ein i Nazi-Tyskland hadde gitt menneske ulike rettar. Brandt sa så: Anten må menneskerettane gjelde for alle, eller så vil dei snart ikkje gjelde for nokon.

Menneskerettane vi fekk etter krigen er det beste vi får. Å tru at vi kan forbetre dei i dagens klima med framveksande populisme, framandfrykt og nasjonalisme er ikkje berre naivt. Det er farleg.

Gå til innlegget

Søndagsfridom

Publisert rundt 1 måned siden - 2430 visninger

Både tilhengarane og motstandarane av søndagsfri seier dei er opptekne av fridom. Spørsmålet ein burde stille er: Fridom for kven?

Kulturminister Trine Skei ­Grande vil ikkje legge forslaget om søndagsopne butikkar i skuffa, sjølv om fleirtalet i ­opposisjonen på Stortinget har varsla at forslaget vil bli nedstemt.

No skal saka ut på høyring i alle ­landets krikar og krokar. Det kan bli eit godt høve til å sjå nærare på kva argumentasjon som brukast i debatten – og kven sin fridom dei ulike sidene argumenterer for.

Kven sin fridom

Perspektiv er eit stikkord i debatten om søndagsopne ­butikkar. Kor har du perspektivet ditt og kven sin fridom er du mest opptatt av?

– Er du opptatt av åleinemora som jobbar deltid i butikk og som må jobbe mange fleire søndagar og helger dersom det blir søndagsopne butikkar?

– Eller er du mest opptatt av paret som gløymde å kjøpe søndagsmiddagen på laurdagen?

– Eller er perspektivet ditt på alle oss andre, som kjem til å oppleve fleire ­mogelege handletider og større kjøpepress?

Mindretal av forbrukarane

Når høgre­sida snakkar om at søndags­opne butikkar handlar om fridom, har dei ­berre perspektiv for forbrukarane. ­Eller meir spesifikt dei forbrukarane som ­ønsker meir handling, meir opningstid og meir kjøpepress. Som ifølge undersøkingar om søndagsopne butikkar er eit mindretal av forbrukarane.

For eksempel han studenten som gløymde å kjøpe pizzaen laurdag kveld og som helst vil kjøpe den i ein butikk som er større enn 100 kvadratmeter. Høgresida sitt perspektiv er altså hos eit ideologisk motivert mindretal av forbrukarane.

Å framstille kampen for søndags­- opne butikkar som ein fridomskamp, grensar derfor til det ureielege, dersom fridomen til tilsette og resten av forbrukarane ikkje er ein del av perspektivet ditt.

Handle når dei vil

Slik var også spørsmålet når butikktilsette i si tid gjekk ­under slagordet «Åtte timers arbeid – åtte timers fritid – åtte timers hvile» før Arbeidsmiljølova vart innført. Med ­høgresida sin argumentasjon kan ein snu det opp ned og sei at Arbeidsmiljølova på denne måten hindrar folk i å handle når dei vil. Få vil hevde at Arbeidsmiljølova ikkje er ei fridomslov.

Det er heller ikkje slik at søndagsfri er den einaste reguleringa på opningstid vi har i dette landet. Vi har ei rekke andre reguleringar på opningstid og arbeids­tider. Kvifor? Jo, fordi målet har vore å ­avgrense marknadskreftene sine negative konsekvensar for folks fridom og fritid.

Ikkje deira fridomskamp. Det kan sjølvsagt hende at nokon vil oppleve eit fridomsrøveri ved å møte stengte ­butikkdører ein gong i veka. Men det kan hende det ikkje er deira fridomskamp som bør stå først på prioriteringslista til politikarane.

Det kan hende dei tilsette i ­butikkane bør settast først. Forbrukarane som ­ønsker mindre kjøpepress. Søndagsfri er ei ordning som sikrar alle desse meir fritid og meir fridom. Det kan hende ­fokuset bør vere på alle dei menneska som vil miste sin søndagsfridom viss det upopulære forslaget om søndagsopne butikkar skal gjennomførast.

Menneskesyn

Spørsmålet om søndagsfri handlar om korleis vi ser på ­samfunn og menneske. Er menneske utelukkande individ som kan bestemme over seg sjølv, alltid og uansett? Eller er vi fellesskapsvesen som blir påverka av vala andre tar rundt oss?

Eg trur det siste. Derfor trur eg kampen mot søndagsopne butikkar er kampen for søndagsfridom.

Gå til innlegget

For ungdommen

Publisert 2 måneder siden - 820 visninger

Det er mange problem i norsk politikk. At det er for mange ungdommar der, er ikkje eitt av dei.

Fleire samfunnsdebattantar har den siste tida brukt spalteplass på å argumentere mot ungdomspartia som konsept:

– Robert Mood skriv i si ferske bok Ansvar følgande om ungdomspolitikarar: «De skaper seg en karriere på å være gode til å argumentere for Støre, Solberg, Jensen, Hareide og Grandes meninger og løsninger. Å snakke frem et program best mulig blir veien til suksess fremfor egne selvstendige meninger».

– I førre veke gjekk byrådsleiar i Oslo, Raymond Johansen ut i Dagsavisen for å åtvare mot såkalla broilerkultur og at altfor mange i Arbeidarpartiet «berre» har AUF i bagasjen. Han meiner moderpartiet burde «greid det betre», kva no enn det skal bety.

– Skaperkraft-skribent Andreas Espegren Masvie, skreiv i desember i ein artikkel i Journal of Practical Ethics at det er uetisk å rope hurra for ungdomsparti som fenomen. Han går så langt som å hevde at ungdomspartia øydelegg evnen til å resonnere fritt og tenke kritisk, og såleis trugar sjølve fundamentet for demokrati.

Myter heller enn fakta

Desse kritikarane er ikkje åleine om å kritisere ungdomspolitikken og ungdomspolitikarar. Felles for mange av kritikarane er at dei sjølv aldri har sett foten sin på eit møte i regi av eit ungdomsparti. Det er kanskje også grunnen til at kritikken dei kjem med i stor grad er bygd på myter heller enn fakta.

Det er få stader eg har opplevd like mange modige, uredde og frittenkande stemmer som i ungdomspolitikken. Både internt i partiet eg høyrer til, men også blant dei andre. Det er der eg høyrer dei friskaste og mest ærlege debattane av alle debattane eg opplever i politikken. At det er høgare terskel for å tenke fritt i desse miljøa enn elles i samfunnet, har eg inga tru på. Tvert imot trur eg evna til å resonnere og tenke kritisk er noko høgare innan ungdomspartia, enn utanfor. Kanskje også høgare enn i moderpartia – der ord som ansvarlegheit og realisme har ein tendens til å skugge over dei radikale og ungdommelege ideane.

For seg sjølv

Utspela kan lesast som del av ein større maktkamp. Ein maktkamp mellom generasjonane. Kanskje er trugselen om at unge menneske skal organisere seg, skulere seg og delta i demokratiet ein skremmande tanke for dei som vil ha demokratiet for seg sjølv. Slik er det heldigvis ikkje med alle.

Så er det jo sjølvsagt heller ikkje slik at ungdom i politikken er ei homogen gruppe av likesinna – slik ein kan få inntrykk av frå kritikarane. Tru meg: Ungdom fins både med og utan fagbrev. Med og utan fråfall. Med og utan bachelorgrad. Med og utan fem års arbeidserfaring. Med og utan born. Å kritisere og generalisere over ungdom som gruppe blir like dumt som å kritisere og generalisere eldre, middelaldrande eller tjueåringar.

Kikk rundt oss

Framfor å kritisere noko av det finaste og mest unike ved det norske politiske systemet, bør vi ta ein liten kikk rundt oss i verda først. Når eg reiser ut i verda og møter såkalla ungdomspolitikarar frå andre land, har dei ofte det til felles at dei er dobbelt så gamle som ein norsk ungdomspolitikar og at dei ofte er til pynt i eige parti. I desse landa utan etablerte tradisjonar for ungdomsparti, ser ein at unge politikarar er meir lojale mot maktpersonane. Det er få stader ungdom speler ei større rolle på samfunnspåverknaden enn i Norge, og det er få stader ungdommane har ei friare rolle i politikken enn i Norge. Det er utelukkande positivt, dersom nokon skulle lure.

Vi kan jo stille oss spørsmålet om kva vi hadde mista dersom ungdomspartia forsvann frå systemet vårt? Eg trur vi hadde mista skulert ungdom. Ungdom skulert i demokrati og politiske prosessar. Ungdom som brenn for verda rundt seg og som løftar perspektivet i den politiske debatten.

Den kjem nok aldri, den dagen det blir eit problem at for mange er aktive i ungdomspartia.

Gå til innlegget

Danning framfor alt

Publisert 3 måneder siden - 748 visninger

Det ideologiske synet på utdanning får konsekvensar for skulepolitikken som førast. Det ser vi tydeleg i spørsmålet om fleire lærarar i norske klasserom.

Kvifor er høgresida så ueinig med KrF om lærarnormen? Mange har nok litt vanskeleg for å forstå kvifor fleire lærarar i norske klasserom skal vere så dumt. Kvifor ein skal uttale at ein er «dead against» noko slikt. Personlig syns eg Høgre, Framstegs-partiet og Venstres motstand mot lærarnorma er litt vanskeleg å forstå.

Men likevel trur eg det handlar om det ideologiske synet på utdanning og kunnskap. Kva er ein lærar? Kva er kunnskap? Kva er danning? Den kjende kristendemokraten Jon Lilletun gjentok mange gonger sine visjonar for norsk utdanningspolitikk i følgjande setning: «Skulen skal skape gagns menneske».

La meg forklare kvifor den er lettast å oppfylle med fleire lærarar i klasseromma.

Læring mot testing

Danning kan av og til stå i motsetnad til eit instrumentelt syn på skulepolitikken: læring mot testing. Samlebandsskulen mot danningsskulen. Driv vi med skule først og fremst for å skape framtidige verdiskaparar? For å fylle på næringslivet med ein kompetent arbeidsstokk som har lært matematikk og engelsk? Eller driv vi med skule fordi vi meiner menneske treng danning?

Danning er kanskje eit gamalt ord. Vi tenker kanskje på gamle menn med spanskrøyr og forelda sosiale kodar. Men i realiteten er det det beste ordet til å summere opp kva elevar som skal kome ut skuleporten etter ti år i den norske grunnskulen.

Det er kanskje lettare å sei kva danning ikkje er, enn å sei kva det er. Vi pleier jo ofte å sei at menneske er udanna eller at dei manglar danning, viss dei manglar manerar eller allmennkunnskap. Men danning er ikkje snobberi eller overklasse. Det er noko alle menneske treng.

Danning er folkeskikk

Det er grunnleggande samfunnsforståing. Det er forståing av kultur. Det er andelege, kulturelle­ og praktiske ferdigheiter. Det er personleg og sosial kompetanse. Det er trening av heile menneske til å leve i eit samfunn, med alt det inneber. Sjølvsagt er familien den viktigaste arenaen for danning, men sidan borna våre brukar så mykje av si vakne tid på skulen – er også skulen ein viktig arena for danning.

Misforstå meg rett: Sjølvsagt er faglege resultat viktig. Sjølvsagt bør ein vere oppteken av at skulen kan gje grunnleggande ferdigheiter i matematikk og norsk slik at dei kan studere vidare. Men ingen bør tru at dette er heile poenget med skulen.

Ein skule som har auge for danning, er ein skule der relasjonar betyr meir enn karakterar. Relasjonar mellom elevar. ­Relasjonar mellom lærarar og elevar. ­Relasjonar mellom skule og heim. Og dersom relasjonar betyr noko, så betyr det noko kor mange lærarar det er i kvart klasserom. Talet på lærarar er viktigare enn kva mastergrad dei har. Det er dei menneskelege aspekta ved det å vere lærar­ som verkeleg betyr noko.

Fleire lærarar

Lærarnormen vil føre til fleire lærarar i heile Norge. Alle skular der talet på elevar er for høgt per lærar, vil få fleire lærarar. Enkelte forskarar har kritisert innføringa av lærarnormen med at vi ikkje veit kva effekten er av fleire lærarar i norske klasserom. For det første er ikkje dette sant. Det fins mykje internasjonal forsking som viser effekten av fleire lærarar. For det andre handlar dette om sunt bondevett. Alle kan for eksempel tenke seg til at relasjonar mellom lærarar og elevar vert lettare desto betre tid kvar lærar har til kvar elev.

Ein lærar som kjem inn i eit overfylt og kaotisk klasserom med 30 elevar, angrar kanskje ikkje på at han eller ho aldri tok den mastergraden. Lengst framme i pannebrasken ligg kanskje spørsmålet: Korleis kan eg skape gode relasjonar til alle desse elevane på ein gong? Korleis kan vi få ro? Korleis kan eg få følgd dei opp?

Viss du ikkje trur meg, kan du berre spørje ein lærar du kjenner.

Gå til innlegget

Det som ikkje kan teljast

Publisert 4 måneder siden - 1791 visninger

Forbruket gjer oss ikkje lukkelegare. Det er på tide politikarane tar konsekvensen av det.

Då eg var liten, brann familiegarden vår til grunnen, rett framfor augo våre. Eg har framleis sterke inntrykk frå synet av fjøset som gjekk opp i flammar. Det fekk store materielle konsekvensar, både for dyra, utstyret og oss som dreiv garden. Det var ein tragedie.

Eg var berre fem år den gongen, i 1996. Likevel hugsar eg noko av det som gjorde inntrykk på meg. For eksempel det at det ikkje var tapet av dei materielle verdiane som gjorde tragedien størst for foreldra og besteforeldra mine. Det var tapet av tradisjon. Av dyr som ein var glade i. Av minner frå eit utal timar med fjøsstell, slått og anna tidsslukande gardsarbeid.

Det er sjeldan tinga rundt oss gir oss ei kjensle av lukke. Etter brannen i 1996 kunne vi bygge opp eit nytt fjøs. Kjøpe nytt utstyr. Men affeksjonsverdien frå den gamle garden fekk vi aldri att. Verdien av det som ikkje kan teljast. Likevel ser vi at samfunnet rundt oss blir åstad for eit stadig meir intenst forbruksjag. Vi vil ha meir. Oftare. Større. Betre.

Kalkulatorsamfunnet

Resultata av kalkulatorsamfunnet er nesten litt for spinnville til å fatte: Ein gjennomsnittleg norsk sjuåring har 600 leikar. I fjor brukte nordmenn 70 milliardar på oppussing. Undersøkingane viser at vi nordmenn bytar ut 10 år gamle kjøkken og at vi har nok verktøy til å starte eigen snikkarbedrift.

Kva om vi stoppar opp, trekk pusten og ser på konsekvensane av denne utviklinga?

For det første har vi dei reint miljømessige konsekvensane. Vi veit for eksempel at produksjonslinja for ei t-skjorte inneber ei rekke energikrevjande stoppestader før den hamnar i klesskapet ditt. Berre det å dyrke bomulla til t-skjorta kan krevje meir enn 1.000 liter vatn og store mengder giftige insektmiddel. Vi veit ò at klimautsleppa aukar når forbruket aukar, så lenge dei landa som produserer varene våre er avhengige av fossil energi.

Konsumentar i ein marknad

For det andre ser vi at ein overdriven materialisme fører til at vi menneske ser oss sjølv først og fremst som konsumentar i ein marknad. Sterke mekanismar i marknaden lurer oss til å tru at så lenge vi får litt meir av alt, blir vi lukkelegare og betre menneske. Aukar forbruket, aukar lukka - blir vi fortald.

Det er ikkje riktig. Dei djupe behova våre dekkast ikkje av eit stadig meir intenst forbruksjag. Dersom ein stilnar jaget etter meir forbruk, kjenner vi ofte på tomheita og behovet for ytterlegare meir forbruk. Alle som har kjøpt ei ny datamaskin, ein ny telefon eller ny bil, veit dette.

Set vi ikkje grenser for marknaden, vil den trenge inn overalt. Det er derfor ei like viktig politisk oppgåve å sette grenser for marknaden, som det er for politikarane å sette grenser for staten. Det rommet i mellom der – det vi kallar sivilsamfunnet og den private sfære – må beskyttast og vernast. Det gjeld for eksempel i spørsmålet om fritid og søndagsopne butikkar. Det gjeld i spørsmål om reklame. Opningstider. Miljøavgifter.

Menneskeleg lukke

Alt skal ikkje teljast. Vi kristendemokratar pleier å bruke ei historie om dei to kjende økonomane Wilhelm Röpke og Ludvig von Mises. Tyskaren Röpke var kristendemokrat, medan von Mises var liberalar. Ein ettermiddag like etter andre verdskrig spaserte dei to forbi ein kolonihage i Geneve. Von Mises betrakta verksemda i kolonihagen med ei skeptisk mine og gav uttrykk for at dette var ein særs ineffektiv måte å produsere matvarar på. «Kanskje det», svarte Röpke. «Men det er også ein særs effektiv måte å produsere menneskeleg lukke på».

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Isak BK Aasvestad kommenterte på
Regjeringskrise tirsdag?
6 minutter siden / 86 visninger
Kjetil Nilsen kommenterte på
Farvel, Oslo
6 minutter siden / 545 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
15 minutter siden / 263 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Universitetets utdanning av religiøse ledere
23 minutter siden / 147 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
26 minutter siden / 263 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
34 minutter siden / 263 visninger
Peder M.I. Liland kommenterte på
Kagames stille krig mot eksilrwandere
34 minutter siden / 103 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
Hva får deg til å tro hva du ikke tror?
41 minutter siden / 263 visninger
Ragnar Kristoffersen kommenterte på
Behovet for å opponere
rundt 1 time siden / 1154 visninger
Trond Bollerud kommenterte på
KrFs vanskelige avveining
rundt 1 time siden / 1656 visninger
Ragnar Kristoffersen kommenterte på
Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?
rundt 1 time siden / 2302 visninger
Les flere