Eivind Bade

Alder: 67
  RSS

Om Eivind

Jeg er interessert i familiepolitkk og andre verdispørsmål. Jeg er sterkt kritisk til måten fedre behandles på ved samlivsbrudd og jobber iallfall tildels aktivt med spørsmålet innenfor Familiestiftelsen.no. Har også noen innspill på http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/eivind/ og http://disqus.com/EivindBade/

Følgere

Ti personer stormet farens hjem

Publisert rundt 10 år siden

I en barnefordelingskonflikt på Sørlandet har en mor hentet sine to døtre med makt.  Flere aviser har reportasjer både om hendelsen, farens tidligere dokumenterte voldsbruk samt fremtredende juristers vurdering av hvordan en slik situasjon bør håndteres og morens mulighet for å tape omsorgsretten p.g.a selvtekt.  På websidene til Familiestiftelsen.no finner du ulike linker i saken bl.a.

Ti personer stormet farens hjem

Mor (40) pågrepet etter barnebortføring

Hun kan ha forspilt sine sjanser

Det er åpenbart at politiet og rettsmyndigheter må reagere på denne type selvtektshandlinger.  Moren har dog en viss rett til å gripe inn ettersom hun er tildelt den daglige omsorg, og  far er dømt for vold for 7 år siden.

Men han er åpenbart glad i sine døtre og ser gjerne at de blir boende hos ham. Jenter i 13, 14 års alderen er selvsagt forholdsvis store, og de skal høres hva gjelder valg av bosted, omsorgsperson m.m.  Det finnes ingen enkel løsning på slike saker.  Jeg hadde gjerne sett at hele familien hadde blitt tilbudt et aktivt forhandlingsapparat i regi av barnevern, familievern og der man kunne ha nok ressurser til at man kunne samtale seg frem til omforente løsninger.  Faktisk tror jeg de har behov for et tilbud som kunne løpe over flere år fordi en god løsning i dag kanskje ikke er så god om 2 år.

Noen som ser et ressursbehov her?  Hva med en formidabel utbygging av familievernkontorene samt en reorganisering av barnevern, politiets familievoldskoordinatorer med sikte på vesentlig utvidelse av tilbudet og  bedre samordning?

Gå til innlegget

Tvangsekteskap

Publisert rundt 10 år siden

Jeg er skilt for mer enn 10 år siden.  Min kone ville skilles.  Jeg ble tvunget ikke bare til skilsmissen, men også jaget ut av mitt eget hjem, fraranet mine barn.  Norske myndigheter ved Asker og Bærum Tingrett begikk udåden gjennom beslutning i barnefordelingsrettssak på min ekskones vegne!

I Aftenposten 16.8.10 kan vi lese et usignert innlegg (reportasje?) om Kamp mot tvangsekteskap  Der kan man bl.a. lese at "79 personer  ifølge Røde Kors ble giftet bort med tvang i fjor, 17 flere enn i 2008."

La en ting være sagt egentlig bare for ordens skyld: Jeg er selvsagt ikke for tvangsekteskap.  Samtidig tillater jeg meg å fokusere på at vi i Norge har et enormt fokus på å bringe kvinner ut av ekteskap selvsagt med en moralsk høyverdig begrunnelse der mannen beskrives som riktig ufyselig.  Og selvsagt må anklagen mot mannen anonymiseres slik at denne enormt ufyselige og gjerne etnisk norske, heteroseksuelle, helt alminnelige mannen ikke skal få hevne seg på henne.  Vi har tilrettelagt en politisk arena der det er åpnet for et enormt antall uadresserte angrep på mannen.

Minst 250 000 barn bor hos mor alene!

Og resultatene av hva jeg vil kalle regulær mobbing av menn har ikke latt vente på seg.  Ironisk nok kan man hevde at den sosiale utstøtingspolitikken av mannen i Norge har vært usedvanlig vellykket.

Gjennom et utall skilsmisser i barnefamilier har hovedsaklig etnisk norske kvinner lykkes i å tilrane seg omsorgen for minst 25 % av barna alene.  Alle tall samsvarer med SSBs utmerkede spørreundersøkelse Samvær og Bidrag 2002.  Her kan man også lese at 75 000 norske barn hadde ikke sett sin far på 4 uker eller mer.  Ut fra andre undersøkelser kan man fastslå at om lag 25 000 av disse barna (dvs. et antall på størrelse med en middels norsk by) er offere for mors samværssabotasje! Og norske myndigheter løfter ikke så mye som en finger for å rette på forholdet.  Stortingspolitikerne leer ikke på så mye som et øyelokk når vi snakker om samværssabotasje.  Politiet bare ler av fedre som forsøker å politianmelde ekskoners kidnapping av barna.  Politiet handler klart i strid med teksten i straffelovens § 216.  Krisesentere tar i mot mødre og barn når mor ensidig hevder far er voldelig.  Krisesenterne har som rutine å ikke lytte til mannen.  Rutinen strider eklatant med forvaltningslovens saklighetsprinsipp om at begge parter skal høres.  Straffelovens § 216 regulerer også straff for de som medvirker til barnekidnapping.  Diverse krisesenteransatte burde ha vært fengslet! Krisesentrenes rutine strider også klart med den Europeiske Menneskerettskonvensjon og kravet om at alle skal ha anledning til å forsvare seg.  Fedre dør alt for tidlig uten engang å kjenne sine barn.  Dette er et typisk utsnitt av den sosiale arena i Norge i dag.  Sammen med Sverige ligger vi i verdenstoppen hva gjelder sosial utstøting av menn!  Også rent historisk slår vi absolutt alle tidligere rekorder hva gjelder sosial utstøting – jeg sier som aksjemeglerne: all time high!  Gratulerer!

Proporsjoner

Det er selvsagt viktig å gripe fatt i at jenter under 18 år giftes bort mot sin vilje.  Men hvorfor er ingen interesserte i det enorme omfanget av sosial, familiær utstøting i Norge?  25 000 offere for samværsabotasje er da litt flere enn 79 tvangsekteskap?  Hørte jeg noen snakke om splinten i andres øyne og bjelken i eget?

Burde vi gjennomføre en flerårig nasjonal dugnad for å rette på iallfall deler av vår sosiale utstøting?  Ettersom Norge antakelig er verdensmester (muligens ligger Sverige foran) i mobbing av menn så har vi mer enn nok å gripe fatt i.

Gå til innlegget

Prostitusjon

Publisert rundt 10 år siden

Ingen alternativer til prostitusjon skriver Vårt Land i en reportasje om støttetiltak for prostituerte 2.8.10.  I sedvanlig stil følger avisen opp forestillingen om at alle prostituerte er offere for overgrep og fortjener offentlig støtte.  I reportasjen fremkommer også Prosenterets egne anslag på antall offere for menneskehandel:

I fjor registrerte Nadheim 50 ofre for menneskehandel blant de 700 prostituerte som var innom tilbudet. Men Lægdene mener tallet er langt høyere. Og blant dem som står på gata i sommer, er det sannsynlig at mange er ofre for menneskehandel, mener han.

– Satt på spissen kan man si at kjøper du sex av en utenlandsk kvinne på gata i sommer, er det stor sannsynlighet for at hun er utsatt for menneskehandel.

Politiske spøkelseshistorier
Godtar vi anslaget på 50 offere for menneskehandel blant 700 prostituerte de har vært i kontakt med, kommer jeg til at 650 av dem opererte frivillig.  Jeg tillater meg også å betvile anslaget – 50 personer – som offere for  menneskehandel.  Hvis det er riktig, gjør politiet en elendig innsats for å pågripe de som tvinger kvinnene til å selge sex.  Det er langt mer sannsynlig at vi her har konstruert en form for overgrepshysteri - der spøkelser på høylys dag faktisk i 1000 tall – manes frem i norsk politikk.   Dette er egentlig politisk søppel av verste slag.  Norsk politikk er befengt med massiv løgnpropaganda på den relasjonspolitiske arena.  Anslagene på menneskehandel må dokumenteres. Det bør gjelde over hele linjen: FN rapporter, uttalelser fra politi, Prosenteret, stortingsmeldinger, lovforarbeider.  Etter mitt skjønn har politiet levert løgnpropaganda om menneskehandel i forarbeidene til sexkjøpsforbudet.  Regjeringen visste godt at politiets ”informasjon” bare var søppel, men valgte å videreformidle løgnene til Stortinget.  Justiskomiteens innstilling til sexkjøpsforbudet er et hårreisende eksempel på hvordan løgnpropagandaen om menneskehandel florerer i norsk politikk.  Norsk politi burde ha vært gransket i denne saken og politidirektøren vært stilt ansvarlig.  

Fattige utenlandske kvinner
Jeg har stor sympati med hvordan Prosenteret og Kirkens Bymisjon støtter prostituerte i en vanskelig hverdag.  Så vidt jeg kan bedømme er vi kommet mye lenger enn Sverige i å organisere et hjelpeapparat som samtidig kan gi noenlunde realistiske anslag på omfanget av virksomheten.  Men jeg tror vi skal være særdeles forsiktige med å utforme for generøse støtteordninger.  Da vil vi trolig motta en flom av nye prostituerte.  Problemstillingen er for så vidt relevant hva gjelder innvandring generelt og berører også tiggere,  hushjelpere og andre mer eller mindre aksepterte former for erverv.  Prinsippene om de fire friheter innen EU hvorav innbyggernes frie flytterett er meget sentral, gjør at enorme økonomiske forskjeller mellom fattig og rik innen unionen ikke lenger er hindret med et jernteppe. Det er åpnet for at vi får forskjellene meget nær innpå oss i form av tiggere, prostituerte og andre ufyselige individer i gatebildet.   Jeg tror vi må leve med det i mange år fremover, men at det er nødvendig å regulere omfanget til nivåer vi kan makte.  Prostitusjon bør legaliseres, men henvises til dedikerte gater i f. eks. Oslo.  Tigging bør reguleres med iallfall en registreringsordning osv.  Hvis det er noen som skal fjernes fra gatebildet i Oslo så burde det prioriteres ut fra smittevernhensyn.  Våre egne norske narkomane som setter heroinsprøyter på T bane stasjoner etc. burde fjernes før noen andre. 

Innen EU pågår en høyst nødvendig debatt om omfanget av immigrasjonen til EU.  Mange gir åpenlyst uttrykk for at EU må motta færre innvandrere og at unionen må motta en større andel med personer  som har kvalifikasjoner for arbeidslivet.  Flyktningeandelen må trappes ned.

Gå til innlegget

Stoppe bidrag til barnebortførere

Publisert rundt 10 år siden

To ganger har FrP fremmet forslag om å stoppe overføringen av bidrag til barnebortførere, men er blitt stoppet av regjeringspartiene. Nå vil regjeringen fremme forslaget selv.   Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken (SV) varslet mandag 15. juli at regjeringen vil stoppe bidragsstøtten til barnebortførere. 

Meget positivt at Lysbakken vil gjøre noe i forhold barnebortføring over Norges grenser. 
Dagbladet 14.7.10: 47 barn bortført til og fra Norge i år  
Dagbladet 15.7.10: Regjeringen tar på seg æren for Frp-forslag om bortføring


Organisasjonen bortført.no er nå i ferd med å få gjennomslag for sine synspunkter takket være godt samarbeid med Frp på Stortinget.  Dette viser hvor viktig det er med saksorienterte interesseorganisasjoner innen familiepolitikk.  Jeg håper Krf også vil vise seg mer åpen for å avhjelpe skilte fedres nærmest håpløse situasjon.

Barnebortføring medfører at en av foreldrene mister kontakt med sine barn dvs. samværssabotasje.  Innenfor Norges grenser er vi i ferd med å utvikle samværssabotasje i et omfang som er 100 ganger større.  Ut fra Byråets spørreundersøkelse i 2002 kan vi anslå at minst 25 000 barn er offere for samværssabotasje.  Jeg håper virkelig at regjering og storting vil følge opp også disse barnas situasjon i tiden fremover.  Norge sammen med Sverige er allerede utviklet til verdens fremste mobbenasjoner.  Ingen land i verden hindrer så mange fedre i å ha kontakt med sine barn.  Landene kan samtidig smykke seg med at de har satt historisk rekord i sosial utstøting av fedre.  Aldri noen gang før i historien - og du kan trekke paraleller så langt tilbake i tid du bare vil - har så mange fedre mistet kontakten med sine barn helt eller delvis som det vi har realisert de siste 30 år.  Litt av noen rekorder å smykke seg med.

Jeg bare håper at vi kan rette mer fokus mot barnas behov for samvær med begge foreldre.   Opplegget med at foreldre avtaler samvær privat fungerer ikke i alt for mange tilfeller.  Rettsvesenet fungerer alt for utstøtende.  Vi trenger dels en opprusting av familievernkontorene med utvidelse av mandatet til også å omfatte samværsproblemer.  Barnelovgivningen må bli langt mer inkluderende overfor begge foreldre.  Fedre må kunne støtte seg på politimyndighet, barnevern og familievernkontor fra dag 1 når de hindres i samvær med sine barn. 

Gå til innlegget

Alliansen: schysstare skilsmässor

Publisert rundt 10 år siden

Skilda med barn måste bli bättre på att komma överens. Det anser den borgerliga alliansen som vill ha obligatoriska samarbetssamtal för separerade föräldrar och dubbla folkbokföringsadresser till deras barn.  Alliansen presenterte 16.07.10 familiepolitkken for kommende periode.

Sverige har åpenbart kommet vesentlig kortere enn Norge hva gjelder forhandlingsopplegg ved skilsmisse.  I Norge reguleres vel fortsatt 3 pliktige samtaler ved familievernkontoret ved separasjon.  Barnefordelingsrettsak skal innledes forhandlinger om forlik under ledelse av en sakkyndig.   

I skrivende stund har 67 personer kommentert DN artikkelen og 7 bloggere er linket mot den. Temaet har åpenbart interesse.  Bloggeren Medborgarperspektiv kommenterer at forslag om delt omsorg mangler.  Her følger et utsnitt av bloggen:

 Allianspartierna har missat det allra viktigaste! För att en förälder överhuvudtaget ska få tillgång till någon föräldraledighet (och därmed få föräldrapenning) så krävs det att denna har vårdnaden om barnet. Idag för föräldrar som är gifta med varandra gemensam vårdnad om det nyfödda barnet per automatik. Men numera föds ungefär hälften av alla barn utanför äktenskapet och då är det mamman som får enskild vårdnad om barnet när det föds.

När den utpekade pappan erkänt faderskapet blir han underhållsskyldig för sitt barn, men någon vårdnad får han inte. För att han ska få det så krävs det att mamman skriftligen till Socialtjänsten godkänner att pappan får gemensam vårdnad.

Som Medborgarperspektiv skrivit om tidigare så är automatisk gemensam vårdnad en riktig jämställdhetsreform. En reform som dessutom är långt viktigare än alla de förslag om förändringar i reglerna kring föräldrapenningen som Alliansens arbetsgrupp för familjepolitiken nu har presenterat!

Ett förslag som dock är väldigt bra är obligatoriska samarbetssamtal för separerade föräldrar samt möjligheten att ha dubbla folkbokföringsadresser till deras barn. Allt för många separationer slutar i smutsiga vårdnadstvister och antalet vårdnadstvister blir bara fler och fler. Det finns nästan aldrig några vinnare i en vårdnadstvist, bara förlorare. Och framför allt är det barnen som är de stora förlorarna!

Nyligen avgångne arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin är en av alla svenska föräldrar som just nu befinner sig mitt i en smutsig vårdnadstvist. Även om Medborgarperspektiv inte håller med Mikael Alonzo om att Sven Otto Littorin ska ses som en förebild för pappor, så har han rätt i att det är papporna som har det sämsta utgångsläget i vårdnadstvister. Detta på grund av de många könsdiskriminerande lagarna och förväntningarna som råder kring föräldraskapet. Bland annat att pappor inte får automatisk vårdnad om sina barn när de föds!

Ingrid Carlkvist och Ord av Jerry har skrivit mer om den diskriminering som sker av pappor i dagens Sverige. Några av de områden som de tar upp är:

1. Faderskapskapstest
Kvinnan har rätt att kräva faderskapstest av en man som hon anser vara far till det barn hon just fött, men en man som tror sig vara far till ett barn som en kvinna har fött har inte rätt att få detta testat utan kvinnans godkännande.

2. Vårdnad om barn
För icke gifta som får barn så måste mamman godkänna mannen innan han får vårdnaden om sitt eget barn.

3. Barnbidraget
Går alltid till mamman oavsett relation mellan föräldrarna.

4. Grov kvinnofridskränkning 
Det finns ingen grov mansfridskränkning! Tydligen anser inte lagstiftarna att män kan bli kränkta på samma vis som kvinnor. Varför är inte lagen könsneutral och bara heter “lagen om grov fridskränkning”?

5. Barnadråp 
Kvinnor döms till barnadråp och män till dråp eller mord om de tar livet av sitt barn. Skillnad i straffsats är ganska stor. Varför?

6. Våldtäkt 
Män och kvinnor bedöms olika. Varför?

Hos Ingrid Carlqvist finns en mer fördjupande text att läsa om dessa könsdiskriminerande lagar i Sverige.

Om de borgerliga partiernas arbetsgrupp för familjepolitiken verkligen vill göra några avtryck i familjepolitiken (och jämställdhetspolitiken) så borde de börja med att rätta till de könsdiskriminerande lagar och förväntningar som råder i samhället när det gäller föräldraskapet. Ett första steg vore att inför automatisk gemensam vårdnad för alla föräldrar! Det är en förutsättning för att överhuvudtaget kunna dra nytta av den föreslagna gemensamma familjemånaden!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3713 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
17 dager siden / 1251 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
23 dager siden / 904 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
15 dager siden / 859 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
15 dager siden / 659 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
27 dager siden / 572 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 546 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere