Eivor Andersen Oftestad

Alder: 2
  RSS

Om Eivor

Eivor Andersen Oftestad er kirkehistoriker og forsker ved NFR-prosjektet Tracing the Jerusalem Code ved Det teologiske Menighetsfakultet, Oslo.

Følgere

Oppfordringen til biskopen er klar

Publisert 10 måneder siden - 1083 visninger

Om tilliten til Oslo Katolske Bispedømme skal gjenreises, må det personlige ansvaret vektlegges.

Forrige uke fikk Oslo Katolske Bispedømme foretaksbot for grovt uaktsomt bedrageri. Ingen ble stilt til personlig ansvar, men retten fastslo grovt tillitsbrudd overfor samfunnet.

For katolikker står en rekke spørsmål i kø: Hvordan går vi videre med dette som kirke? Er kirken bare et bedriftsforetak som bygger sin troverdighet på juridiske vurderinger, eller fordrer det noe mer å være kirke? Det er også opplagt å spørre om den nåværende ledelsen i det hele tatt kan fortsette.

Lojalitetskultur. Slik saken står nå, kan det faktisk skje at kirken ruller videre med samme biskop og samme økonom. Tilliten til kirken er ødelagt i samfunnet og settes på prøve for mange troende. I grøfta ligger alle de som varslet og kritiserte innenfra. Flere har sagt opp, og flere er sykemeldte. De hadde vanskelig for å nå frem, ikke bare til Vatikanet som står bak biskopen, men også til den øvrige katolske kirke i Norge, hvor lojaliteten mot biskopen er svært høy.

Et av problemene i denne saken er at det er vanskelig å kritisere en biskop som opptrer nærmest på vegne av Gud. Man kritiserer ikke biskopen i et lite katolsk land som Norge. Og det finnes få eller ingen egnede fora å diskutere dette i.

I OKBs årsskrift SEGL 2016, finner vi en artikkel om kirkekritikk av den katolske teologen Tracey Rowland, medlem av pavens internasjonale råd. Artikkelen kaster indirekte et sterkt kritisk lys på utviklingen i OKB. Det Rowland misliker aller mest er nemlig at kirker drives som bedrifter. Da gjøres bispedømmer om til foretak og legitim bispeautoritet delegeres til bedriftsøkonomer.

Umyndiggjør. På denne måten minimeres mulighetene for at enkeltpersoner står ansvarlige, sier hun. Den enkeltes dømmekraft blir vanskelig å etterspore. I et slikt system, sier Rowland, er ansvar så diffust at det ikke gis mulighet til å utføre ekte lederskap, ekte heroisme og ekte karismatisk førerskap.

Og hvorfor er nettopp dette så viktig? Jo, fordi kirken bare kan vokse ved personlige møter med mennesker som opptrer med integritet.  

Da snusket i OKB kom for dagen i 2014, var bedriftsmodellen – med hva det innebar av ledelsesstrukturer, store lønnsforskjeller, nedprioritering av det innholdsmessige og prioritering av det administrative – allerede etablert. Tallene taler for seg selv: Mens pastoralavdelingen, som skal dekke både trosopplæring og familiekontor på bispedømmeplan, i dag har to ansatte, har husholdningen i bispegården ti ansatte, medlemssenteret som ajourfører registeret 11 ansatte og «økonomi og eiendom» 16 ansatte.

Ikke til salgs. Kanskje var det derfor ledelsen søkte råd hos landets dyreste omdømmeeksperter og advokater? Men at omdømme ikke kan kjøpes for penger, og at det var kirkens egen troverdighet som var innsatsen i denne saken, kunne nesten hvem som helst ha fortalt dem. Biskop Grgic av Tromsø gav klart råd, langt bedre og billigere enn Geelmuyden Kiese. For ham var det fremtredende i saken ikke argumenter omkring lover og regler, men det moralske: «Moralsk har vi sviktet, og derfor betaler vi tilbake».

OKB valgte en annen linje og gikk til sivilsak for å unngå å betale tilbake det staten mener at de skylder. De fikk ikke medhold, men gav seg ikke og anket. Da dommen i straffesaken fastslo grovt uaktsomt bedrageri, var bispedømmets administrative ansikt utad skuffet og sa klart fra om sin uenighet.

«Herrejesus», responderte Trygve Hegnar i Finansavisens leder, og snakket for folk flest: «Slikt kan man selvfølgelig si hvis man er en vanlig gangster, men vi snakker her om den katolske kirke og medlemsjuks».

Klar oppfordring. Tracey Rowland vil ikke bare ha mindre bedriftsideologi i kirken, hun vil også ha flere biskoper «som er rede til å lede og ta personlig ansvar for det som skjer eller ikke skjer under hans tilsyn». Oppfordringen til Oslo katolske biskop burde med dette være klar nok.

For handler det ikke rett og slett om å ta ansvar, vise ydmykhet overfor det norske samfunnsfellesskapet, betale tilbake det som er urettmessig ervervet, si unnskyld overfor de som ligger i grøfta, og gå av om nødvendig?

Kirken er ikke et bedriftsforetak. Derfor er den personlige dimensjonen i ansvaret nødvendig for å gjenreise tilliten.

Eivor Andersen Oftestad

Forsker og forfatter, MF

Gå til innlegget

Seksualundervisningen må debatteres

Publisert rundt 1 år siden - 905 visninger

Ungdommen blir opplyst og informert som bare det, samtidig som dickpics, deling av nakenbilder og sexpress på fest blir hverdagslig for stadig yngre tenåringer.

Fra Klassekampens spalte "I god tro", torsdag 12.10

 

Hva er problemet med seksualundervisningen i dag? Ungdommen blir opplyst og informert som bare det, samtidig som dickpics, deling av nakenbilder og sexpress på fest blir hverdagslig for stadig yngre tenåringer. Seksualundervisningen bør absolutt opp til debatt.

I Norge er seksualundervisning i høyeste grad politisk styrt. I flere tiår var den medisinske teknokraten Karl Evang en av de nasjonale strategene. Allerede på 1930-tallet sa han at hovedmålet var å utrydde de metafysiske og religiøse innslag i seksualmoralen. Idealet var et avmoralisert seksualliv basert på naturvitenskapelig saklighet. 

Evang og arbeiderpartistaten fikk forme seksualopplysningen i det moderne Norge. Den inngikk i et sosialistisk program som skulle frigjøre folket fra en hemmet kultur, til naturlig frihet og lykke. Evang var formann i Sosialistiske legers forening, som opprettet kontoret Sex og Samfunn.

Den politiske interessen ligger i å få ned antallet kjønnssykdommer, uønskede graviditeter og aborter. Det teknokratiske programmet handler om prevensjon. Budskapet er: Har du lyst, har du lov, bare du er opplyst og bruker kondom. 

Agendaen preger ikke bare skolen, men trenger helt inn i familiens skjød når tematikken «Hvor mange har du ligget med?» blir NRK-underholdning til lørdagspizzaen med barna.

Agendaen preger ikke bare skolen, men trenger seg helt inn i familiens skjød når tematikken «Hvor mange har du ligget med?» blir NRK-underholdning til lørdagspizzaen med barna (Side om side, 30. september). Sketsjen illustrerte den lettheten barn og ungdom læres opp til i møte med det seksuelle begjæret. For hvis snille strikke-Silje kan ligge med 36 stykker, så kan vel hvem som helst. Det er noe alle lærer på skolen: alt er greit, bare du er klar selv. Og man må jo for all del normalisere fremfor å stigmatisere. Tidlig debut og mange seksualpartnere bør også anerkjennes, særlig overfor jenter. Dette hadde kanskje vært greit om seksualitet var rasjonelt og ufarlig. Men problemet er vel at erfaringen tilsier det motsatte? Hvorfor er ellers voldtekt av venner på fest på toppen av statistikken?


Debatten om seksualopplysning er så infiltrert i ideologier, både religiøse og sekulære, at det er vanskelig å få tak i hva fenomenet i dag dreier seg om. Hva er det egentlig man vil? Da religionens forbud ble ristet av, ble de erstattet av redselen for å moralisere og «påføre skam». Men i møte med en påtrengende pornovirkelighet er det vel knapt noen som ønsker Evangs avmoralisering. Premissene er nye, og kortene bør deles ut på nytt.


Den amerikanske feministen Camille Paglia kom for et par år siden med forslag om å revidere hele seksualundervisningen i USA. Hovedpoenget var å fjerne det offentliges ideologiske grep. Å la biologien være sober lære om kroppens funksjoner og ikke pakke den inn i noen som helst agenda. I tillegg skulle gutter og jenter få separat undervisning når det gjaldt sex. Hvis den offentlige opplysningen ikke tar utgangspunkt i at gutters og jenters tilnærming til seksualitet er forskjellig, fra naturens side, da lyver den, mener Paglia. Gutter må trenes i etikk og moral, (ikke utnytt fulle jenter), mens jenter særlig må forstå skillet mellom ettergivenhet og behovet for å bli likt. Og aller viktigst, jenter trenger råd for å planlegge sitt reproduktive liv. At seksualitet har reproduksjon som formål er det vel knapt noen som husker lenger.


Paglias forslag tydeliggjør at strategien her på berget blander opplysning og ideologi når den fremmer at alt er like greit, såfremt man føler seg klar. Hennes modell sier ikke «Har du lyst, har du lov», den sier «Naturen har lyst». Hva du gjør med det, tilhører en annen diskusjon.


I møte med den plumpe oppfatningen av seksualitet som tres nedover hodet på barna våre, er det ikke nødvendigvis tilbakevending til religiøs forbudsmoral som er løsningen. Enda viktigere er det at seksualiteten settes i en sammenheng som gir ungdommene redskaper til å trekke grenser rundt seg selv. Det handler ikke om nytelsesfokus, men om de større sammenhenger seksualiteten inngår i. Og der kan ikke naturvitenskapelig opplysning være noen forsikring mot noen ting som helst.


Hva med å overlate seksualundervisningen til forfatterne i stedet for medisinerne? Det er jo de som kan sette ord på den menneskelige erfaring. For som hun sier, Sigrid Undset: «Mikroskopet har kunnet lære oss verdifullt nytt f.eks. om forplantningens fysiologiske prosess. Om forplantningsdriftens spesielle menneskelige egenheter, om hvordan den driver oss, har vitenskapen intet kunnet lære oss, som vi mennesker ikke har visst så langt tilbake historie og tradisjon rekker».

Gå til innlegget

Etter oss, flommen

Publisert rundt 1 år siden - 682 visninger

Når ”Tapet av naturområder, økosystemer og arter er en trussel mot alt liv på jorden”, som KrF sier, og klima- og miljøproblemene er vår tids største utfordring, som SV sier, da trenger vi modeller som ikke begrenses av menneskets historie.

Først publisert i Klassekampen i spalten "I god tro", 7. september

 

Det som interesserer meg nå rett før valget er de store spørsmålene. Hvilke visjoner har partiene? Hva anser de som den største trusselen, og hva vil de vil gjøre med det?  

Kikker vi på partiprogram fra venstresida starter de stort sett med ulike varianter av en verdsliggjort gudsrikevisjon. Det handler om en ny verden i rettferdighet, fred og frihet. Det er visjoner med røtter tilbake til det gamle testamentets profettradisjon. Bare les profeten Jesaias, kapittel 65 for eksempel. Her fremstår Guds løfte om idealsamfunnet, det nye Jerusalem, som en eksaltert utgave av et norsk partiprogram. Ikke bare vil Gud gjøre folket som bor der til et lykkelig folk, men han vil gi bedre levekår til barn og eldre, og la folk få utbytte av sitt eget arbeid. En slik visjon motiverer til å refse, og hos noen parti er det nesten som å høre profeten Jeremias:  ”Ve ham som bygger sitt hus med urett […]han som lar sin landsmann trelle uten noen betaling”.

Profeten snakker til Gudsfolket, og venstresida snakker til oss om rettferdig fellesskap under statens frelsende styring. For kristenfolket er det umulig å ikke tenke at den som laget Aps slagord «Alle skal med!» har gått på søndagsskolen og sunget: Alle alle vil vi ha med, til himlens lyse land!

På høyresiden derimot, er det lovede landet ikke en kollektiv frelse, men et mulighetenes land med økonomisk velstand og frihet til å skape sin egen fremtid. Jo lenger man går mot høyre, desto mer fokus blir det på individets ansvar for egen frelse. Det er vanskelig å finne legitimering hos de gammeltestamentlige profetene her. Trine Skeid Grande knyttet det derimot til Jesus selv da hun uttalte til Vårt Land at ”alt i det nye testamentet handler om individet” (22. 08). Det er selvsagt helt feil, men hun skal ha for forsøket.

Så er spørsmålet, hvem snakker sant om det som truer oss? 

Den største trusselen mot AP’s visjon om en rettferdig verden er ulikhet i arbeidslivet. Middelet for å nå målet er derfor Arbeid, arbeid, arbeid. Alle skal med, og alle skal bidra. Også for SP er de største truslene for trivselslandet ulikhet i arbeidslivet og sosiale utfordringer.

For partiet Høyre kommer trusselen utenfra i form av terror og global ustabilitet. Midlene for å bevare lykkelandet er et sterkt forsvar, mer politi og stabil utenrikspolitikk. Hos FrP truer statlig kontroll og formynderi over enkeltindividet. Nylig ble jeg selv så provosert av å møte det absurde kommunebyråkratiet at jeg vurderte i ca fem minutter å stemme FrP. Men det gikk over. For er det virkelig den største trusselen vi står overfor?

Hos de mindre partiene finner vi mer klarsyn. KrF integrerer miljøperspektivet i visjonen sin. Trusselen males med store bokstaver, og krever handling. SV har miljøutfordring på første side. Men hvorfor snakker ikke de største partiene sant? Det viktigste svaret ligger nok i redsel for å miste velgere. Men det ligger også et svar i partienes grunnfortelling om samfunnet. Her tror jeg flere har noe å lære av MDG.

MDG’s visjon er nemlig ikke bygd over den klassiske frelseshistoriens lest med mennesket i sentrum på vei mot himmelen. Utgangspunktet deres er å se det menneskelige samfunn utenfra. Mennesket selv blir en trussel mot det enda større samfunnet, økosystemet, vårt eksistensgrunnlag.

Når ”Tapet av naturområder, økosystemer og arter er en trussel mot alt liv på jorden”, som KrF sier, og klima- og miljøproblemene er vår tids største utfordring, som SV sier, da trenger vi modeller som ikke begrenses av menneskets historie. Jeg tror ikke vi er nødt til å gå ut av den kristne grunnfortellingen for å finne slike modeller. Tvert imot. I tillegg til profettradisjonens samfunnsrefs og det nye testamentets tale til individet, om enn feiltolket, så finnes det en tredje modell fra den kristne kulturarven. Den har kanskje ikke vært nødvendig før, men nå er den på høy tid å løfte frem.

Hvis vi skal møte det som truer verden i dag, så må vi nemlig gå forut for historien om det utvalgte folket, dit premissene for samfunnet skapes. I den kristne kulturens urhistorie finner vi blant annet fortellingen om storflommen, en miljøkatastrofe av kosmiske dimensjoner. Fordi mennesket ikke ville omvende seg, besluttet Gud å utrydde alt levende på jorden. De lukket øynene og lot det fortsette å regne. Mange har argumentert for å ta denne fortellingen ut av barnebibelen. Jeg tror det er nettopp nå vi trenger den.

Med andre ord: Visjonene må sprenge seg ut av menneskets navlebeskuende fremskrittshistorie om de skal være sanne.

Gå til innlegget

Replikk til Sterri

Publisert over 1 år siden - 1713 visninger

Humanismens grunnlag, det som bærer vår sivilisasjon, handler om at mennesket har en iboende verdi. Denne verdien er i ferd med å glippe.

Av Eivor Andersen Oftestad og Kristin Bliksrud Aavitsland. Publisert i Klassekampen 2. mai. 

Svar til Aksel Braanen Sterri. Se tidligere innlegg publisert i Klassekampen:

Andersen Oftestad & Aavitsland: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11682698-hvor-skal-vi-flytte-grensen-sterri

Aksel Braanen Sterri: https://moralistene.no/2017/04/26/abort-er-ikke-mord/

 

Aksel Braanen Sterri avviser sammenligningen mellom dagens fostersortering og nasjonalsosialistenes eutanasi på Schloss Sonnenstein. Han tror at vår bekymring er et skråplan som ender med at vi tar ”livet av tusenvis av funksjonshemmede personer”. Det er et urealistisk scenario. Det vil ikke skje slik. Alle er enige i at gassingen av psykisk utviklingshemmede var heslig. Poenget er imidlertid at det heslige og umenneskelige ikke kommer inn med nazistøvler. Det kommer inn gjennom et stuerent språk hvor det umenneskelige blir menneskeliggjort.

 

Spørsmålet er: Hva er det egentlig vi driver med i vårt samfunn når 90 % av fostre med påvist Downs syndrom, avlives?


Braanen Sterri hevder at det bare handler om kvinners selvbestemmelse. Det er derfor ikke et kollektivt program, men kvinners frihet som angripes hvis man er kritisk til sorteringspraksisen.

 

Hvis vi zoomer litt ut, kan vi si at denne friheten ikke er annet en vår tids løsning på et problem som er like gammelt som menneskehetens historie. Hva gjør vi med avkom som avviker fra normalen? I tidligere tider ble uønskede og misdannede spedbarn "satt ut" eller druknet. Eugenikk var en løsning lenge før nazistene kom på banen, men deres program gav metoden «bad reputation», for å bruke Ole Martin Moens ord. Svake individers eksistensberettigelse har aldri vært selvsagt i noen kultur. Henvisning til kvinnens selvbestemmelse er å legge lokk på viktige diskusjoner om hva et menneske er, og hva som er menneskets verdi.

 

Vår bekymring er den dehumaniseringen av mennesker med funksjonshemninger som Braanen Sterris tankegang innebærer. Reaksjonene på hans utspill viser nemlig at vi identifiserer oss med ufødte eksemplarer av vår egen art, uavhengig av moralfilosofenes abstrakte definisjoner.

 
For litt siden snakket en av oss med en gruppe ungdommer på fjorten-femten år om abort og sorteringsproblematikk. De var ganske klare på abort var å ta liv. Da spørsmålet om abort på grunn av påvist Downs syndrom kom opp, kunne derimot andre premisser legges til grunn. ”Men de er jo ikke ordentlige mennesker”, var det utrolige argumentet. Og det gjaldt ikke fostre, men fødte eksemplarer. Klasselederen forsøkte seg med menneskets iboende verdighet, uavhengig av prestasjon eller intelligens. Men som den smarte 14-åringen svarte: ”Men hvordan kan du si at menneskets verdi ikke er avhengig av prestasjon, når resten av livet slik vi lever det, handler om å prestere?”

Det er et godt spørsmål som treffer langt fler enn Aksel Braanen Sterri. Humanismens grunnlag, det som bærer vår sivilisasjon, handler om at mennesket har en iboende verdi. Denne verdien er i ferd med å glippe. Skjønner vi konsekvensene av det?

 

 

Gå til innlegget

Hvor skal vi flytte grensen, Sterri?

Publisert over 1 år siden - 960 visninger

Sett at vi var blant de velmenende legene på Sonnenstein. Ville vi slått på gassen?

Av Kristin Bliksrud Aavitsland og Eivor Andersen Oftestad

Aksel Braanen Sterri forskyver grensestener i debatten om menneskeverd, sist i Dagsnytt 18 på tirsdag, hvor tema var «Downs-syndrom-abort».

Diskusjonen handler, slik vi forstår Sterri, ikke om spørsmålet om mennesker med Downs syndrom er mindre verdt eller ikke. Diskusjonen handler om at kvinner har mulighet til å velge hvilke liv de setter til verden. Premisset er at kvinner selvsagt har lyst på barn med flest mulig muligheter, og da handler det om å skape så bra liv som overhodet mulig.

Denne tankegangen flytter en grensesten. Det handler ikke lenger om hva man ”ønsker”, men om hva man ”velger”. Alle foreldre har alltid ønsket seg funksjonsfriske barn, men de færreste foreldre har tenkt at dette er noe man kan velge. Ikke før nå.

Nå er denne tankegangen i ferd med å feste seg, noe Sterri selv brøyter vei for. Da følger neste spørsmål automatisk: ”Er det i det hele tatt moralsk riktig å sette et barn med Downs til verden?» Med ”valget”, ikke ”ønsket”, som premiss, er svaret kanskje allerede gitt.

I Dagsnytt 18 argumenterte Aksel Braanen Sterri for å gi kvinner så fritt spillerom som mulig til å bestemme hvilke liv de setter til verden. Samtidig ønsket han å ta fokuset bort fra sortering av Downs og andre funksjonsnedsettelser. Løsningen han foreslo var å flytte grensen for fri abort fra uke 12 til uke 20, 23 - eller uke 25. For, som han lett konkluderte: ”Da er man kvitt problemet.” Hvilket problem? Det språklige eller det menneskelige? Bak det abstrakte «25 uker» har alle kvinner som har båret frem et barn en erfaring av menneskelig nærvær gjennom sparkene i magen. Denne erfaringen endres ikke av å flytte noen abortgrense, selv om man språklig sett er kvitt problemet med sorteringssamfunnet.

Sett at Sterris forslag ble gjennomført som en utstrakt senabortpraksis. (Vi vet at NIPT-teknologien usannsynliggjør dette, men moralfilosofene elsker hypotetiske problemstillinger). En konkret oppgave ville da være å sette en kaliumsprøyte i hjertet på fosteret med Downs i uke 25, eller å fremkalle en fødsel og la den fortidligfødte babyen dø naturlig på skyllerommet. Hva skal man velge? Spørsmålet ble drøftet av Det etisk råd i Danmark i 2013. Åtte rådsmedlemmer var i mot kaliumsprøyte. Abort skulle være å avslutte en graviditet, ikke å avlive et foster. Syv anbefalte kaliumsprøyte, men mente allikevel at det var positivt om barnet ble født levende slik at foreldrene fikk oppleve livstegn hos barnet de hadde ønsket, men valgt bort. Kun ett medlem mente at det var avgjørende med en smertefri død. Vi antar moralfilosofene fra Blindern ikke ville vinglet slik, men gått inn for raskest mulig smertefri død. Spørsmålet de imidlertid burde stille seg er om de selv kunne satt den sprøyten, eller lukket døren til gråten fra skyllerommet. Hvorfor? Fordi dette handler om virkelighet og ikke om filosofiske problemer som løses på et skrivebord.

Overgangen fra «ønske» til «valg» reiser noen virkelige og umenneskelige problemstillinger. Et «valg» tas imidlertid ikke i et vakuum, det informeres av hele samfunnet rundt. I mellomkrigstidens Tyskland tok mennesker også individuelle valg som lignet på dem kvinner i dag stilles overfor, selv om teknologien som omga dem var grovere og mindre velutviklet. Noen kaller det for ”hitling” når denne parallellen trekkes, og som Morten Horn nylig skrev på ytring.no, ”den første som trekker inn Hitler i en debatt har tapt”. Ingenting skjer på samme måte to ganger i historien. Nazistenes utrydding vil ikke kopieres. Men de tankene som muliggjorde nazistenens renskning er noe vi hele tiden er på vakt mot, slik man for eksempel er på vakt mot antisemittisme.

På en høyde utenfor den lille byen Pirna sørøst i Tyskland, ligger Schloss Sonnenstein. Her var i 1940 og 1941 åstedet for Hitlers eutanasi-program. I løpet av to år ble 15000 funksjonshemmede, demente og psykisk syke barn og voksne fraktet til Sonnenstein i grå busser og gasset i hjel. Da vi besøkte stedet for noen år siden, var det mest interessante og rystende verken gasskammeret eller Hitlers klarsignal som hang en ramme på veggen. Det var derimot den omfattende dokumentasjonen fra leger, jurister og andre eksperter som legitimerte eutanasi-programmet fra 1920-årene og fremover.  Deres argumenter besto av den samme typen fredelig, velment og logisk argumentasjon som den Aksel Braanen Sterri fører. Rasehygienikerne drev også med omskrivninger, abstraksjoner og hypotetiske problemstillinger. I regnestykket som summerte opp lykke, kom tilbakestående og demente ut på minussiden. Rasehygienikerne hadde folket med seg. For når folk i mellomkrigstidens Tyskland ble spurt, viste det seg at de ikke hadde så mye imot å slippe byrdene med syke og pleietrengende. Faktisk var foreldre ikke fremmede for barmhjertighetsdrap på egne barn.

Vi er oppdratt til å tenke at nazistenes effektive og velsmurte maskineri for utryddelse av medmennesker er uten sidestykke og ikke kan gjentas. Men stemmer det? Vår tids medisinsk begrunnede tro på at en funksjonsfrisk kropp er den høyeste (og eneste?) lykke, gjør at slagordet «aldri mer» klinger mer og mer hult.

Sterri er ingen einstøing som skal mobbes ut. Han er tvert imot en som setter ord på samfunnets praksis. Derfor er vårt spørsmål til deg, Aksel: Sett at du var blant de velmenende legene på Sonnenstein, ville du slått på gassen?

 Publisert i Klassekampen 21. april. 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Høyres maktdemonstrasjon
av
Berit Aalborg
25 minutter siden / 86 visninger
1 kommentarer
Løftebrudd å gå til høyre
av
Otto Strand
rundt 2 timer siden / 180 visninger
0 kommentarer
Plutselig verdikonservatisme?
av
Mathias Slettholm
rundt 3 timer siden / 152 visninger
0 kommentarer
Radikal aksjonsform fra KFUK-KFUM
av
Ernst Harbakk
rundt 5 timer siden / 127 visninger
1 kommentarer
Bibelen til Østfold
av
Vårt Land
rundt 10 timer siden / 180 visninger
1 kommentarer
Vær varsom
av
Didrik Søderlind
rundt 10 timer siden / 482 visninger
3 kommentarer
KrFU står sammen
av
Martine Tønnessen
rundt 10 timer siden / 84 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Isak BK Aasvestad kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
5 minutter siden / 86 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
12 minutter siden / 2207 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
17 minutter siden / 2207 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2207 visninger
Karl Johan Hallaråker kommenterte på
Støtte til ærlig og åpen prosess
rundt 1 time siden / 1312 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2207 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 1 time siden / 2207 visninger
Dag Løkke kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2207 visninger
Otto Strand kommenterte på
Et sosialdemokratisk eller kristendemokratisk retningsvalg?
rundt 2 timer siden / 99 visninger
Otto Strand kommenterte på
KrFU står sammen
rundt 2 timer siden / 84 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 2207 visninger
Otto Strand kommenterte på
KrF’s veivalg – vingling i sentrum?
rundt 2 timer siden / 78 visninger
Les flere