Dag Nygård

Alder: 66
  RSS

Om Dag

Følgere

Intet nytt under solen!

Publisert rundt 6 år siden

Hvorfor skapte det ikke liknende reaksjoner da daværende kronprins og kronprinsesse, Harald og Sonja sendte sine barn, Haakon Magnus og Märtha Louise fra Asker for å gå på privatskolen Kristelig Gymnasium i Oslo? At vårt nåværende kronprinspar gjør noe tilsvarende og offentlig må forsvare sitt valg, finner jeg uverdig. Dette er nok ikke et skritt mot avvikling av monarkiet, slik Martin Kolberg antyder. Om hundre dager er all ting glemt!

Om oppslutningen om monarkiet skulle svekkes er det ikke meg imot. Men monarkiet bør avskaffes av langt mer tungtveiende prinsippielle grunner.

Gå til kommentaren

Paranoid ikke reservert for pykiatrien

Publisert over 7 år siden

Jeg ser at det utvikler seg en debatt om debatten. For ordens skyld: Jeg oppfatter ikke innlegget fra Gravaas som et personangrep. Jeg er dog uenig med ham i at berepet paranoid med avledede former er reservert for psykiatrien. Det brukes bl.a. mer generelt som beskrivelse av tilstander der personer eller miljøer stikk i strid med dokumenterbare fakta,  bevisst velger å holde fast ved konspirasjonsteorier.

Gå til kommentaren

Paranoid?

Publisert over 7 år siden
Jeg har forståelse for innleggets hovedanliggende, men å kalle en meningsmotstander for paranoid synes jeg svært lite om.

Jeg sier ikke Sommerfeldt er paranoid, men at han "fremstår tilnærmet paranoid når han fremstiller det som om frikirkelighet og humanetikere nærmest har rottet seg sammen for å bekjempe Dnk" Jeg mener ordbruken kan forsvares ut fra det faktum at Sommerfeldt behendig unngår å kommentere min påpekning av at både tidligere og nåværende medlemmer av  bispekollegiet, kirkerådets nåværende direktør Jen Petter Johnsen og tidliger gen.sekr. i Mellomkirkelig Råds, Trond Bakkevig offentlig har argumentert for tilsvarende standpunkt som undertegnede. Les: Vi er i godt selskap, Sommerfeldt!

Når Sommerfeldt på tross av dette velger å fastholde sin konspirasjonsteori om frikirkelighet og humanetikere, så er det uttrykk for en virkelighetsoppfatning som dessverre gir assosiasjoner i retning av det av Gravaas kritiserte begrep.

Gå til kommentaren

Hva saken dreier seg om!

Publisert rundt 8 år siden

Gjeldende § 2 i grunnloven har aldri vært ment som en verdiparagraf for staten. Det er omfortolkning for å tilpasse den til kristendemokratisk tenkning. Den var i sin samtid en videreføring av enevoldstidens religionsmonopol. Diskusjonen på Eidsvoll i forkant av den endelige revideringen av grunnloven i 1814 viser at spørsmålet om religionsfrihet var fremme i debatten. Men stikk i strid med ånden i de liberale konstitusjoner som var modeller for vår egen, den amerikanske og den franske, videreførte man religionsmonopolet. 

På bakgrunn av den lovprising av grunnloven i alminnelighet og §2 i særdeleshet som er sterkt fremtredende i miljøet rundt opproppet mot fjerning av Jesus fra grunnloven, fastholder jeg at det er saksvarende å vise til religiøse minoriteters kamp for oppløsing av statsreligionssystemet og dets implisitte diskriminering. Disse punktene i grunnloven av 1814 er ikke i samsvar med Jesu ånd. Særlig inkonsekvent blir dette sett i lys av forbudet mot tilstedeværelse for mennesker av samme etniske opprinnelse som Kristus selv.

Grunnlovsendringene kommer som resultat av en lang prosess der frikirkene har vært pådrivere, sammen med sekulære livssynshumanister, menneskerettighetsaktivister og politiske liberalere. Internasjonale menneskerettighetsorganer som Europarådet og FN har kommet med kritiske kommentarer til systemet og med Norges høye profil internasjonalt i menneskererettighetspørsmål ville det i lengen være umulig å opprettholde det. Spørsmålet har vært gjenstand for omfattende offentlige utredninger de siste 40 årene. Siverstenutvalgets utredning konkluderte i 1975 at statskirkesystemet burde endres. Begrunnelsen var i hovedsak menneskerettslig. Det såkalte Gjønnes-utvalget(som jeg selv var medlem av) konkluderte likedan i 2006 med sterk vekt på tilsvarende begrunnelse.

Argumentasjonen fra aksjonen er så tendensiøs og usaklig at den fremstår som tilslørende og demagogisk. Jeg har ikke med det sagt at de som står bak er demagoger eller har ønsker om å være det. Men det saklige lavmålet illustreres best ved oppropets siste setning: ” Vi krever at Stortinget stemmer ned forslaget som innebærer at man kaster alt av kristent fundament ut av Grunnloven.” 

Grunnloveendringene sikrer en konfesjonsnøytral stat, men ikke en verdinøytral stat. Grunnloven er i seg selv et verdidokument som inneholder mange verdier som er forankret i kristen tenkning. Den nye såkalte verdiformuleringen innebærer ingen rettslige forpliktelser og representerer ikke noe vern mot mer eller mindre "ukristelige" lover i fremtiden. Like lite som § 2 så langt har forpliktet staten utover Den norske kirkes eget domene. Dette har Høyesterett slått fast i Børre Knutsendommen fra 1983.

Jeg konstaterer at enkelte fremdeles tror at samfunnet kristnes ovenfra gjennom lovgivning, Det er overtro!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere