Daniel Hisdal

Alder: 1
  RSS

Om Daniel

Kristen mann som liker ekte evangelisering, og ikke kristendom light som dessverre oftere og oftere er å finne i verden i dag!

Følgere

(Hvorfor) fortjener man helvete?

Publisert rundt 4 år siden

Som overskriften antyder er innlegget todelt. Det tar både for seg OM man fortjener, og HVORFOR man gjør det.

NB: Jeg vil understreke at jeg med ordet "helvete" mener den straff som skal skje etter oppstandelsen med de som ikke tror på Jesus. Jeg vet at det er feil og ubibelsk å kalle dette for "helvete", og at det Bibelen snakker om er ildsjøen. Grunnen til at jeg likevel har uttrykket meg slik jeg har i overskriften, er populærkulturell.

A.

Først vil jeg kort se på problemstillingen som tar for seg om man fortjener straff? Det er viktig at dette er et spørsmål som behandles uavhengig fra spørsmålet "Fortjener vi å komme til Himmelen?". Besvarer man spørsmålet "fortjener man helvete?" med at "ingen fortjener å komme til himmelen", har man egentlig ikke svart på spørsmålet...

Så, fortjener man helvete? Jeg sier som John Lennox sier: "Det er godt å tenke på at det finnes en dommens dag, for da vil alt bli gjort riktig" (parafrasert). Lennox trekker frem at det er bra at folk som Hitler, Pol Pot og Stalin ikke skal få slippe unna. Nå er det jo selvsagt slik at den vanlige mann og kvinne i gaten ikke er som disse forferdelige diktatorene, men det er like selvsagt at det er intet menneske som er uten synd. Alle mennesker har syndet og da særlig synder som handler om egoisme og det at man selv skal ha det godt på andres bekostning. Baksnakking, løgn, utroskap osv er alle eksempler på slik synd, og felles for de alle er at det ikke regnes for lovbrudd i henhold til Norges lover. Det er likefullt synd, og noe som må gjøres opp for på dommens dag.

Det er ingen tvil om at man fortjener straff. Det som så blir neste steg blir da å se på hva som faktisk er straffen og om dette er noe man fortjener. Her er kristenheten veldig delt, og dette aspektet velger jeg å la ligge for nå, da det finnes nok av andre tråder om det temaet.

B.

Det neste aspektet jeg vil se på er hvorfor man fortjener straff. Her finnes det ulike svar i ulike kretser, og jeg vil kort se på tre av disse:

- Kalvinismen gir egentlig ikke noe ordentlig svar på dette spørsmålet. Ifølge denne retningen har Gud bestemt hvem som skal frelses og hvem som skal straffes, før verdens grunn ble lagt. Altså er ens siste stoppested (himmel eller helvete) ikke noe man kan påvirke selv, og følgelig er det ikke en selv som er svaret på hvorfor man fortjener straff. Svaret ligger utenfor enkeltmennesket og svaret er kort sagt: Det er slik fordi gud vil det slik.

Altså sitter man igjen med følgende: Hvorfor = Gud

- Lutherdommen gir et noe bedre svar i det den "fritar" Gud for det direkte ansvaret. Grunnen for at man fortjener straff ligger forttsatt utenfor enkeltmennesket, men altså også utenfor Gud ( i hvert fall ift det direkte aspektet). Det er Adams fall som her er årsaken til enkeltmenneskets skjebne, om man da ikke er av de Gud har utvalgt til frelse.

Man sitter igjen med følgende: Hvorfor = Adam (evt indirekte Gud)

- Et tredje svar finner vi hos de som tror på den frie vilje. Slik jeg ser det, er dette det som er mest bibelsk, logisk, filosofisk og emosjonelt riktig. Det er Adams fall som har brakt synden inn i verden, men det er mennesket selv som er grunnen til at det fortjener helvete (her er det viktig å nok en gang understreke at jeg behandler helvete-spørsmålet og himmelen-spørsmålet for seg.) De valgene mennesket tar i forhold til Gud får konsekvenser for hvor man ender opp. Dette er valg alle kan ta, og muligheten for at man kan ta valg har man fått fra Gud, i likhet med gavene tro, frelse, nåde o.l

Man sitter igjen med følgende: Hvorfor = Det enkelte mennesket + Adam

NB: Nå finnes det sikkert egne svar rundt dette hos katolikker, SDA, pinsevenner osv, men jeg har valgt å begrense meg til de tre ovenstående.

Gå til innlegget

Vår frie vilje

Publisert rundt 4 år siden

Hvem det er som frelser, bør ikke være noen diskusjon i kristne debatter. Jesus frelser, og det evige livet er en gave fra Herren til alle.

Aller først: La det være helt klart - jeg ser på alt (frelse, evig liv, nåde osv) som en gave fra Gud. Jeg vil også understreke at jeg med "fri vilje" mener at mennesker kan velge om de vil ha Gud eller ikke.

I lys av Oddvar Søvik sitt innlegg tidligere i dag, vil jeg se litt nærmere på den frie vilje sin rolle i frelsen. Søvik satte opp tre punkter som helt klart viser at den frie vilje er en faktor i frelsen. Kort fattet skrev han dette (felles for alle disse, er at de viser hva som skjer om man bruker sin frie vilje positivt)

1. Ta imot Jesus. «Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn» (Joh 1,12.). 

2. Komme til ­Jesus. «Jesus svarte: ‘Jeg er livets brød. Den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri tørste’ (Joh 6,35). 

3. Påkalle Jesus. «Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. (Rom 10,13).

Slike bibelvers, i tillegg til bibelvers hvor Jesus sier at vi må være ydmyke osv, gir ingen mening om man ikke faktisk har muligheten til å gjøre det Jesus sier vi skal gjøre (for sikkerhets skyld må jeg her understreke at denne muligheten til å gjøre det er noe vi har fått fra Gud).

Dette er en måte å vise den frie vilje på i Bibelen. En annen måte er å se på hva som skjer når man bruker sin frie vilje negativt, dvs hvorfor Gud forherder folk, og folks uvilje til å lytte:

18 Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett hos mennesker som holder sannheten nede i urett. 19 For det en kan vite om Gud, ligger åpent foran dem; Gud har selv lagt det åpent fram.20 Hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har de fra verdens skapelse av kunnet se og erkjenne av hans gjerninger. Derfor har de ingen unnskyldning. 21 De kjente Gud, men likevel lovpriste og takket de ham ikke som Gud. Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket. 22 De påsto at de var kloke, men de endte i dårskap. 23 De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr.

    24 De fulgte sitt hjertes lyster, derfor overga Gud dem til urenhet slik at de vanæret kroppen sin med hverandre. 25 De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen, han som er velsignet i evighet. Amen. 26 Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Kvinnene deres byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. 27 På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn, og de måtte selv ta straffen for sin villfarelse. 

De ordene jeg har uthevet, gir ikke mening hvis man ikke ser det i en kontekst med fri vilje. Ordene bytte ut, følge, tilbe, dyrke, slutte etc gir kun mening hvis dette er noe man gjør selv. Hvis det er et direkte resultat av en ytre faktor, enten det er snakk om den svært unyanserte størrelsen naturen eller om det er Gud, så er ikke den man sier bytter ut, tilber osv, den som faktisk gjør det. Tekstens bruk av ordene derfor og likevel forsterker dette. Lukas 13.34 er et annet eksempel jeg kan trekke frem som gir absolutt ingen mening hvis man ikke ser det i en kontekst med fri vilje. Hvis man ikke faktisk har mulighet til å komme til Jesus, ville ikke Jesus ha sagt det heller (se det i lys av at Jesus snakket en del om Gehenna).

Så, er mennesket en del av frelsen, eller er det 100% Gud? For å illustrere svaret mitt vil jeg komme med følgende analogi:

a) Sett at du får en gave som koster 100kr. Du betaler 50kr selv. Du er altså en del av spleiselaget.

b) Sett at du får en gave verdi kr 100, som du ikke trenger betale noe for. Du får den altså helt gratis.

Jeg mener at eksempel a ikke er forenlig med kristen tanke, mens b viser hvordan frelsen er. Den er 100% Gud. Den frie vilje spiller kun inn i forhold til om man vil ta imot gaven eller ikke.

Til slutt et lite sitat fra CS Lewis, hentet fra The Case for Christianity:

God created things which had free will. That means creatures which can go wrong or right. Some people think they can imagine a creature which was free but had no possibility of going wrong, but I can't. If a thing is free to be good it's also free to be bad. And free will is what has made evil possible. Why, then, did God give them free will? Because free will, though it makes evil possible, is also the only thing that makes possible any love or goodness or joy worth having. A world of automata -of creatures that worked like machines- would hardly be worth creating."

Gå til innlegget

Luther tar feil om predestinasjon

Publisert rundt 4 år siden

Har i flere år lest mye om kalvinistisk predestinasjon, og har vært glad for at dette ikke er særlig fremtredende i Norge. Jeg ble overrasket og trist da jeg fikk kjennskap til Luthers syn på predestinasjon, og at så mange i Norge er enige med han

Jeg har tidligere skrevet to innlegg om predestinasjon, men har ikke fått ett eneste svar på hva som er feil med min fremstilling. Det jeg har fått er reaksjoner på hvor fælt det jeg skriver om Gud er, eller at det jeg skriver er feil, men det er altså ingen som har skrevet noe om hvorfor det jeg skriver er feil. Jeg valgte å formulere meg i følgende analogi da jeg fortalte om Luthers predestinasjonslære:

En gutt blir født med ben og armer, men så er det en mann som fjerner begge armene og bena når gutten er noen dager gammel. Dette har ikke den lutherske gud bestemt skal skje. Til forskjell fra calvinismen er det altså ikke gud her som er skyld i at gutten er uten armer. Men på dommedag sier den lutherske gud: jeg straffer deg fordi du ikke klarer å ta imot denne ballen jeg kaster til deg, selv om du ikke selv er skyld i at du har verken ben eller armer. Jeg kunne ha reddet deg ved å gi deg tilbud om å la ben og armer vokse ut igjen, men du var ikke blant de få jeg vil frelse. 

Gutten er et bilde på det store flertall av menneskeheten. Mannen som fjerner armene og beina er Adam. 

Jeg vil ikke høre at du mener dette er en feil fremstilling, men hvorfor. Jeg vil ikke gå nærmere inn på hvorfor Luther tar feil, før jeg ser om noen vil gi meg et svar.

Gå til innlegget

Preterisme vs futurisme

Publisert rundt 4 år siden

Mange i den kristne verden som snakker om at verden snart tar slutt. Dette er stort sett snakk om futurister. Preteristene mener at profetiene listet opp i Daniel og åpenbaringen helt/delvis allerede har hendt.

Preteristene er svært villige til å snakke om hva de mener om det som HAR hendt, men de er mindre lysten på å snakke om det som skal skje. Så det jeg lurer på er: Hvis noen av dere er preterister - hva er det dere mener om fremtiden (innenfor en kristen kontekst)?

Gå til innlegget

Alle ber til samme gud?

Publisert rundt 4 år siden

Jeg kommer over en del ting når jeg ser på youtube. Ofte ser jeg på det som ren konspirasjon, mens det andre ganger er mer interessant. Jeg synes det er svært interessant når man får ting servert fra de det er snakk om, i dette tilfellet paven...

Så, er det slik at alle tilber samme Gud?

Paven virker å mene det...

https://www.youtube.com/watch?v=07dPzM5q43c

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere