Dan Lyngmyr

Alder:
  RSS

Om Dan

Følgere

Aborttilhengernes prinsipielle tilnærming omfatter også kvinnens rett til å velge tvillingabort og abort på foster med Downs syndrom og/eller andre sykdomstilstander. Og det finnes ikke noe rom for diskusjon.

Selv om de fleste har fått med seg tydelige og sterke faglige innvendinger mot tvillingabort, og at veldig mange er av den oppfatning at « nei selvsagt skal ikke ufødte barn med Downs aborteres, vi driver da ikke med sånn sortering av mennesker » - så er debatten så ødelagt at enhver som ikke ønsker sin egen politiske død velkommen , gjør best i å holde munn.

Og , stikkordet  for den nye gryende abortdebatten, etter at Erna Solberg luftet muligheten for en justering av abortloven, er fortsatt å trykke flest ganger på følelsesknappene , slik at man hurtigst mulig kan legge debatten død.

VG, Dagbladet og ABC nyheter har derfor ikke uventet, og først og fremst med utgangspunkt i deres eget redaksjonelle  proabort standpunkt , gitt AP politikeren Marianne Marthinsens  utspill - bred omtale.

Hun forteller  om det som for mange trolig er det mest smertefulle i livet, nemlig det å miste sitt eget barn, og hennes egen historie danner grunnlaget for stortingsrepresentantens skriftlige spørsmål i stortinget til statsminister Solberg.

https://www.dagbladet.no/nyheter/det-har-blitt-personlig/70416198

https://www.abcnyheter.no/nyheter/politikk/2018/11/05/195453325/datteren-hennes-dode.-na-spor-marianne-marthinsen-ap-erna-solberg-om-abort-endringer

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0Ed1LA/gaar-hardt-ut-mot-hoeies-homosammenligning-helt-forkastelig?utm_content=row-1&utm_source=vgfront

Formålet med spørsmålet er å få statsministerens avklaring på om hun (Marthinsen), i et gitt tilfelle, dersom hun på nytt blir gravid , selv kan avgjøre om hun vil bære fram barnet dersom barnet har den samme skaden som hennes nå avdøde datter.

Dersom KRF får gjennomslag for sitt synlige standpunkt i saken.

Eller om hun på egenhånd fortsatt kan avgjøre om det ufødte barnet skal aborteres.

Spørsmålet som Marthinsen stiller har derfor, i praksis, også et taktisk formål i debatten, etter Erna Solbergs abortutspill. Den personlig sterke historien som mange vil forstå og uttrykke sin medfølelse med, løfter frem en underliggende følelsesfaktor som skal benyttes for å avskjære mulighetene for endringer, og  spesielt i AP kretser, forhindre en debatt som ingen våger å ta - om de har sitt politiske liv kjært.

Nemlig de mer problematiske sidene og konsekvensene ved norsk abortpraksis.                                                                                

I stedet ville det være mer oppløftende om flere hadde valgt å se på hvilke muligheter som ligger i et nasjonalt fellesskap, i verdens rikeste land,som til tross for at vi ikke er forskånet for lidelse og nød, oppfordret til å stille flest mulig av samfunnets ressurser til rådighet for de svake og sårbare ufødte liv, menneskelig og materielt, i stedet for en konklusjon som åpner for tvillingabort og abort på ufødte barn med Downs syndrom og andre.

Marthinsens utgangspunkt , hennes sterke og smertefulle historie til tross, og som selvsagt berører de fleste av oss, er at hun i praksis sier ja til tvilling og flerlingeabort og en tolkning av loven som i praksis tillater abort på barn med Downs syndrom – bare fordi de har Downs.

Begge deler en sterkt foruroligende og skremmende praksis.

Til tross for dette , og Marthinsens store og smertelige tap, håper jeg Erna Solberg vil være i stand til å stå imot både ytre og indre press  når hun i løpet av  kort tid både skal besvare Marthinsens spørsmål i stortinget, og innlede forhandlinger med KRF hvor det samme spørsmålet vil være en naturlig del av regjeringsonderingene.

Det vil styrke og løfte livsvernsdebatten utover et nivå som bare skal ivareta et rettighetsperspektiv - uten å skjelne til det ufødte livets verdi. 

Gå til innlegget

Ivar Braut`s etterfølger som biskop.

Publisert over 1 år siden

Jeg vil tro at kirken er mest tjent med følgende nye biskop ;

1) 

Den nye biskopen må forkynne frelse og nåde for alle som tar imot budskapet om Jesus Kristus - guds sønn, han som døde for våre synder.

2) 

Den nye biskopen må forkynne klart om livets to utganger - himmel og fortapelse/helvete.

3)

Den nye biskopen må oppfordre til ærlighet om livet, menneskelivets ukrenkelighet og alle livets utfordringer.

4)

Den nye biskopen må oppfordre til kamp mot alle undertrykkende politiske regimer.

5)

Den nye biskopen må oppfordre til bærekraftig forvaltning av naturens ressurser.

6)

Den nye biskopen må være mann.

7)

Den nye biskopen må avvise likekjønnet ekteskap i kirkelig regi, og mane til fortsatt kamp mot den nye ekteskapsloven, i tråd med både historisk tradisjon og velbegrunnet teologisk forståelse - og i likhet med brorparten av alle verdens kirkesamfunn.

8)

Den nye biskopen må oppfordre til kamp for fastlegene som ønsker å praktisere etter sin samvittighet i enkelte svært viktige samvittighetsspørsmål.

9)

Den nye biskopen må oppfordre landets politikere til å vedta en ny livsvernlov, og en lov som forbyr tvillingabort.

10) 

Den nye biskopen bør oppfordre til totalavhold i solidaritet med alle verdens ofre for en kynisk alkoholindustri.


Gå til innlegget

Samvittigheten vant frem i Høyesterett.

Publisert over 1 år siden

Fastlegen Katarzyna Jachimowicz har vunnet frem på alle punkter i Høyesterett. Oppsigelsen er kjent ugyldig og Sauherad kommune må betale erstatning som en følge av deres urettmessige oppsigelse og behandling av fastlegen.

Og det er vel fortjent.

Høyesterett har derfor avsagt en viktig prinsipiell dom i saken, og helt siden den første debatten om fastlegenes praktiserte reservasjonsrett, i 2011, har presset bare økt mot fastleger som i noen ytterst få kontroversielle enkeltspørsmål har ønsket å reserve seg.

Disse legene utgjør samlet sett et lite fåtall av landets nærmere 5000 fastleger og deres praktisering av samvittighet og reservasjon har på ingen måte utgjort noen trussel mot , eller medført praktiske problemer i den daglige pasientbehandlingen.

Slik det også er grundig dokumentert tidligere.

Dommen , hvor dommerne også muligens har skjelnet til praksis i slike saker ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen , har både en prinsippiell og praktisk side.

Og uansett  hvilken tilnærming man har , løfter dommen frem på hvilke arenaer ytringsfrihet og samvittighet skal ha sin rettmessige plass.

Den praktiske tilnærmingen, fastslått gjennom flere tiår med pasientbehandling, og i praksis uten klager, viser at praksisen ikke har medført problemer  i pasientbehandlingen.

Slik som f,eks VG nett fastslo for en del år siden, da de kunne melde om at hverken Helse og Omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet eller Helsetilsynet, kunne melde om at praksisen hadde medført problemer i pasientbehandlingen.

Til tross for dette er det dessverre  et faktum at en rekke,spesielt Ap og Sv politikere, etter beste evne forsøkte å konstruere slike problemer.

Derfor har også kampen mot samvittighetslegene , de som har hatt et noe annet moralsk kompass i noen svært få kontroversielle enkeltsaker, i praksis vært motivert av politisk tvangsmessige overtoner som man ellers gjerne finner i regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

Derfor ; takk til Høyesterett.

https://www.nrk.no/telemark/dom-i-spiralnekt-saken-1.14206854

Gå til innlegget

Livsvernslaget.

Det er et faktum at Brett Kavanaugh er valgt.

På sikt betyr dette trolig at det gradvis vil utvikle seg et lovverk som i større grad vil beskytte det ufødte liv og deretter forhindre en direkte videreføring av  dagens amerikanske abortpraksis, slik denne har vært praktisert siden 1973.

I 1991 var det 2176 abortklinikker i USA. Tilsvarende tall for 2014 viste et dramatisk fall til 551.

Blant annet fordi abortmotstanderne i USA ikke har latt seg kneble , slik som det mange ganger kan oppleves i f,eks Norge, og store grupper av amerikanske folkevalgte politikere, som også er abortmotstandere, har betydelig politisk innflytelse - og kort bemerket, til stor irritasjon for mange norske politikere og avis/mediaredaksjoner.

Gruppen som, sett med mange norske avisøyne , og som kalles konservative evangeliske kristne ,hvilket i norsk kontekst ikke ment som et kompliment, og som i stor grad er abortmotstandere/kritiske, er dessuten en så betydelig velgergruppe at uten disse blir knapt noen valgt til president i USA.

Sansynligvis vil både KRF og Vårt Land ha seg frabedt enhver kobling til både den nye høyesterettsdommeren og presidenten som nominerte han , men presidentens Twitterliv og Kavanaughs eventuelle grenseoverskridende handlinger til tross - begge motsetter seg  dagens abortpraksis i USA og ønsker seg tydelige innstrammninger , og de er derfor sterkt ønsket av mange pro life organisasjoner.

Amerikanernes holdninger til ganske mye er liberalisert de siste årene , men i veldig liten grad deres generelt tilbakeholde og kritiske holdning til abort. 

Det er gode nyheter for mange ufødte liv.

Og, det  burde glede både KRF og Vårt Land.

Gå til innlegget

Tirsdag 28. august starter Høyesterett behandlingen av ankesaken etter at fastlegen Katarzyna Jachimowicz i 2015 ble sagt opp på grunn av sin samvittighet. Sauherad kommune tapte heldigvis ankesaken i Agder lagmannsrett, men den prinsipielle saken skal nå behandles i landets øverste domstol

-  Jeg er optimist. Jeg tror Høyesterett kommer til å bekrefte den siste dommen fra lagmannsretten, sier hun til NTB.

Men,saken er urovekkende etter mitt skjønn, og det har over tid, avtegnet seg et uskjønt og mørkt bilde av en politisk og verdimessig ensretting som er uakseptabel.


Hun mistet ikke retten til å praktisere som fastlege fordi noen  klaget  eller fordi hun ikke er medisinsk kvalifisert, eller fordi hun har begått feil som krever påtale.

Nei , hun mistet retten bare fordi hun i noen ytterst få kontroversielle spørsmål har ytret ønske om å reservere seg.

M.a.o tvunget til å avstå fra sin fastlegegjerning for noe som i praksis ikke har medført problemer i pasientbehandlingen, og  hun opplyste til til avisa Varden i Telemark dengang, at hun ikke har fått noen klager på grunn av sin reservasjon.

Jeg mener at den Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, som gjerne omfavnes av Norge , og i alle fall når det er poltisk tjenlig, heller ikke er mye verdt når Helsetilsynet i praksis initierer staffetiltak mot fastleger som har et annet moralsk kompass.

Der heter det blant annet I  § 9 :

Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og friheten til enten alene eller sammen med andre og så vel offentlig som privat å gi utrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.

Og , på hjemmebane, skyldes jo presiseringen av vår egen § 100 i grunnloven  i 2004, at mange var av den oppfatning at den gamle loven ikke i tilstrekkelig grad gav vern til ytringsfriheten.

Regjeringen velger derfor å overse både Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen og intensjonen i vår egen lov om ytringsfrihet, når samvittighetslegene sparkes fra sine fastlegeavtaler, og i verste fall ut i arbeidsløshet.

Derfor er det også foruroligende lite som skiller nåværende og tidligere Helse og omsorgsministre, når Bent Høie i praksis gjør det som de rødgrønne truet med å gjøre - nemlig å sparke fastleger med en annen tilnærming i noen ganske få kontroversielle enkeltspørsmål.

Helsetilsynets tilnærming har også en praktisk side - helsereformen fordrer flere leger i arbeid og ikke færre. Spesielt det siste året har det blitt tydelig at fastlegeordningen er under press, bla.a fordi søkningen til slike stillinger faller betydelig.

Men , noen kan åpenbart allikevel ofres i spillet om samvittighet, så lenge samvittigheten dreier seg om forhold som ikke vinner gehør hos flertallet.

Disse legene utgjør et fåtall av landets nærmere 5000 fastleger og deres praktisering av samvittighet og reservasjon utgjør på ingen måte noen trussel eller medfører praktiske problemer i pasientbehandlingen.

Slik det også er grundig dokumentert tidligere.

Derfor er det uendelig trist når samvittighetsfriheten ofres for denne type politisk og verdimessig ensretting . At yrkesforbudet for disse fastlegene nå synes å være fastslått bør utfordres og imøtegås på det sterkeste.

Hva overskriften angår så er det vel egentlig et hjertesukk - og en ytring om at de som skal og bør ytre seg klart og tydelig i slike spørsmål er urovekkende stille.

KRF`s engasjement i "samvittighetsaken" var prisverdig i sin tid ,men det er et faktum at fastleger både har sagt opp, og blitt sagt opp som en følge av både den forrige og denne regjeringens holdning.

Derfor vil det være en viktig seier for samvittighetsfriheten dersom Jachimowicz vinner frem i Høyesterett.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2129 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1774 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1768 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1270 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1102 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1034 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 989 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere