Dan Lyngmyr

Alder:
  RSS

Om Dan

Følgere

Sliter litt med å gå på vannet sier du ?

Publisert 4 måneder siden

Og følelsen av noen ganger å synke sakte og andre ganger ganske fort.

Når ting ikke går den rette veien og ikke helt er i overenstemmelse med utallige gode bønner. Selv om kveldsbønner om seier for Brann fotball over Start , eller ønsket om å felle en diger elgokse i elgjakta, muligens ikke akkurat er i den kategorien som skaper troskriser.

Men virkelighetens viktige bønner , hvor svaret ikke alltid er  som vi ønsker oss, eller til og med synes å drøye ganske lenge. Da er det godt å vite at ingen av oss er den første som har sunket litt under overflaten.

Da Peter ville gå på vannet for å møte Jesus gikk det ikke lange tida før han ble nervøs og begynte å synke, og da han ble konfrontert med at han var en av Jesu disipler, etter at Jesus var dømt til å dø på korset, så var det ikke måte på hvor lite Peter kjent til Jesus.

- Jesus , nei han kjenner jeg ikke , var Peters kontante svar. En gang. Og så enda en gang. Og alle gode ting er jo som kjent tre, så Peter benektet å kjenne til Jesus for tredje gang. Og så gol hanen. Og Peter skjønte endelig at han hadde surra det til.

Men løpet var ikke kjørt. Og guds nåde var heldigvis større en Peters synder. Faktisk så stor at Jesus sa til Peter at « på deg vil jeg bygge min kirke».

Slett ikke dårlig , og litt som når en har kjørt opp til lappen og i praksis står til stryk. Og til håp for den som snubler litt i den daglige troen, og som noen ganger beskjemmet ikke klarer å gå på vannet og «synker» litt i hverdagens strev og mas.

Kanskje vi egentlig burde rette en stor takk til Peter, han som snublet og reiste seg igjen - og viste vei for alle oss andre.

Gå til innlegget

Jeg håper at styret i KRIK på den kommende generalforsamlingen , i likhet med den store majoritet av verdens kirkesamfunn, fastholder ekteskapet som en institusjon kun bestående av en mann og en kvinne. Selv om det er et standpunkt som Gard Realf Sandaker-Nilsen, leder i Åpen Folkekirke og leder av Oslo bispedømmeråd, frykter i sitt nylige innlegg her på VD.

Men, i motsetning til Sandaker Nilsen og Åpen Folkekirke mener jeg det ikke er noen motsetning mellom det å fastholde et tradisjonelt ekteskapssyn og det å inkludere og fullt ut verdsette alle mennesker som kommer til KRIK – også LHBT personer , i KRIKs hverdag. Snarere tvert om.

Brei enighet

Derfor håper jeg at KRIK på helgens generalforsamling aktivt velger å tydeliggjøre sitt syn på samboere og likekjønnet ekteskap som uforenlig med bibelens samlivsetikk , og at man derfor som en følge av dette blant annet ikke skal ha ledere som lever i åpenbar strid med bibelens gode samlivsetikk.

Det er anslått at verdens kirkesamfunn har omkring 2,3 - 2,4 milliarder medlemmer (tallene varierer noe fra kilde til kilde). Og, verdens største kirkesamfunn, Den Katolske Kirke, med omkring 1,3 milliarder medlemmer, det nest største og trolig verdens raskest voksende kirkesamfunn, de ulike pinsekirkene, med anslagsvis 600 millioner medlemmer, ulike ortodokse kirkesamfunn, øvrige vestlige, nordamerikanske, søramerikanske, afrikanske og asiatiske kirkesamfunn, og selv om synet på hva ekteskapet er og innebærer kan varierer noe – så er de alle enige på et punkt. Nemlig at ekteskapet er for en kvinne og en mann , og at likekjønnet samliv er synd og utenfor guds uttalte vilje. Det må KRIKs generalforsamling fastholde.  

Sterkt motsetningsforhold

Sandaker Nilsens og Åpen Folkekirkes holdning og ønske for KRIK er selvsagt et legitimt synspunkt, og applauderes og heies frem av alle store norske avis- og TV -redaksjoner. Men, deres standpunkt står i et sterkt motsetningsforhold til bibelens gode og tydelige samlivsetikk, og er derfor først og fremst et marginalt fenomen i kristenheten globalt. 

Gå til innlegget

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg satte en ny standard for hva det innebærer å ta ansvar da han etter tragedien på Utøya valgte å bli sittende. Jeg håper at NAV-sjefen og Arbeidsministeren ikke følger hans eksempel.

Til tross for at det raskt ble avdekket hvilken elendig beredskapssituasjon nasjonen Norge befant seg i, og til tross for regjeringens åpenbare neglisjering , gjennom flere år, og manglende prioriteringer av den nasjonale beredskapssituasjonen, slik det også objektiv sett ettertrykkelig er fastslått senere, så valgte Stoltenberg å bli sittende. Til sterk kritikk fra mange.

Nå opplyser NAV-direktør Sigrun Vågeng at rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingsak som kan være feil. Foruten dette også at en rekke personer er  idømt fengselstraff for forhold som ikke er ulovlige.

Og hun er lei seg. Og likeledes statsråd Anniken Hauglie, den øverste ansvarlig. Og de er begge ansvarlige for at NAV har brukt jernhansker og vært uten nåde.

De urettmessig forfulgte er alle vanlige mennesker som, i tillegg til en i utgangspunktet krevende livssituasjon i forhold til helse eller arbeid, eller begge deler, har tapt sitt omdømme og respekt som en følge av uberettiget straffeforfølgning og eller fengselsstraff. 

I tillegg til tapte inntekter og sterkt begrensede muligheter i arbeidsmarkedet som en følge av fengselsdommer eller andre staffereaksjoner fra staten og NAV.

Avtroppende riksadvokat Tor Axel Busch er også sterkt kritisk til både statens og NAV sin håndtering av sakene.

Trolig kan hverken statsråd Anniken Haugli eller NAV direktør lastes direkte for situasjonen som har oppstått, og deres beklagelser er uten tvil oppriktige.

Men, de er allikevel sterke symboler på at både NAV og staten har valset over mange vanlige enkeltmenneskers liv gjennom en sterkt foruroligende og uakseptabel praksis. 

I tillegg til at alle disse forholdene raskest mulig bør gjenopptas, bør både derfor NAV-sjefen og statsråden, av respekt for alle de har fått ødelagt sine liv - trekke seg. 

Det ville tjene deres ettermæle til gode. Selv om oddsen for en slik løsning neppe er høye. Noen ganger holder det ikke å være lei seg.

Gå til innlegget

Jeg ønsker meg en ny biskop, som blant mange andre gode saker, også fremmer disse. Jeg vil også oppfordre de kristne dagsavisene Vårt Land og Dagen og deres ansvarlige redaktører Bjørn Kristoffer Bore og Vebjørn Selbekk, til å stille seg bak dette og aktivt arbeide for at en slik kandidat vinner frem.

Den nye biskopen må forkynne frelse og nåde for alle mennesker som tar imot budskapet om Jesus Kristus - guds sønn, han som døde for våre synder.Dette må forkynnes for alle mennesker over hele verden , og til alle kulturer. 

Den nye biskopen må forkynne klart om livets to utganger - himmel og fortapelse/helvete, slik bibelen tydelig taler om. 

Den nye biskopen må, med utestemme når det er nødvendig, oppfordre landets politikere til å vedta en ny livsvernslov, dvs retten til liv fra unnfangelse til naturlig død, og aktivt avvise og motarbeide dagens abortlov med alle dens negative konsekvenser for land og folk.

Den nye biskopen må oppfordre til ærlige samtaler om livet, menneskelivets ukrenkelighet og alle livets utfordringer.

Den nye biskopen må aktivt og offentlig motarbeide retten til å frata barn en far eller mor  ved f,eks kunstig inseminasjon og surrogati . Dagens lovverk og praksis er i strid med barnets beste og FN`s barnekonvensjon. 

Den nye biskopen må offentlig  utfordre "kjønnsindustrien", som blant annet vil fjerne den gudeskapte kjønnspolariteten - Mann og Kvinne, og som f,eks vil tillate at barn skal kunne få utført irreversible kjønnskorrigerende inngrep.

Den nye biskopen må avvise likekjønnet ekteskap i kirkelig regi som synd, og mane til fortsatt kamp mot den nye ekteskapsloven. Dette er i samsvar med både historisk tradisjon og velbegrunnet teologisk forståelse - i likhet med de aller fleste av verdens kirkesamfunn. 

Den nye biskopen må oppfordre til kamp for fastleger og helsepersonell som ønsker å praktisere etter sin samvittighet i enkelte svært viktige samvittighetsspørsmål.

Den nye biskopen må oppfordre til bekjempelse av alle undertrykkende politiske regimer, uansett politisk farge og ideologisk fundament. 

Den nye biskopen må støtte trygghet og stabilitet for staten Israel og det jødiske folk og å støtte palestina-arabere som vil inngå varig forpliktende fred med Israel.  

Den nye biskopen må oppfordre til bærekraftig forvaltning av naturens ressurser.

Den nye biskopen bør oppfordre til totalavhold fra alkohol i solidaritet med alle verdens ofre for en kynisk alkoholindustri.

Den nye biskopen må være en mann.
Gå til innlegget

Biskop Atle Sommerfeldt uttrykker, her på VD, et ønske om at Frimodig Folkekirke ikke skal bruke tiden til å motarbeide kirkemøtets såkalte konsensusvedtak som uttrykker at det skal finnes to likestilte syn på likekjønnet samliv/vigsel i kirken.

Men, det finnes imidlertid fortsatt mange gode grunner til å avvise det som biskopen kaller "konsensusvedtaket fra kirkemøtet"- og Frimodig Folkekirke bør fortsette sin kamp for reversering av vedtaket.

Kirkens daglige liv.

I kirkens daglige liv vil biskopens tilnærming til kirkelig likekjønnet ekteskap/samliv bidra til at trosopplærer står mot trosopplærer , og prest mot prest , i f.eks konfirmasjonsundervisningen når spørsmålet om kirkelig likekjønnet vigsel og samliv blir tema.

Der vil den "konservative" presten tydeliggjøre at likekjønnet samliv er synd og særdeles velbegrunnet vise til både bibelens samlivsetikk og teologisk/historisk tradisjon som belyser og forklarer dette.

Og naturligvis, like tydelig, advare mot dette. 

En av  konsekvensene.

Åpen Folkekirke har vunnet aksept i mange politiske miljøer og har bidratt til politisk konsensus om det som i praksis er Åpen  Folkekirkes «ensaksområde», selv om de (Åpen Folkekirke)  insisterer på at det finnes større saksbredde på agendaen.

Den "kirkelige" anerkjennelsen av kirkelig vigsel innebærer i praksis blant annet aksept for at to samlevende/gifte kvinner skal ha rett til å frata barnet en far(I tilfellet kunstig inseminasjon) eller to menns rett til å frata barnet en mor (I tilfellet surrogati).

Selv om de (voksne ) på forhånd kan velge.

På alle måter i strid med f,eks FN`s barnekonvensjon , både i ordlyd og intensjon, foruten det åpenbare motsetningsforholdet til familieliv og  ekteskap slik bibelen fremholder samlivs og familieetikken.  

At barnets perspektiv og rett til mor og far, på denne måten må falle for det rettighetsorienterte voksenperspektivet er det knapt til å tro at biskopen forsvarer.

Konsekvensen vil trolig være, uansett hvor mye kirkerådets leder og biskop Sommerfeldt insisterer på likebehandling, at Kirkerådet, med flertall fra Åpen Folkekirke gruppes medlemmer, eller andre som støtter deres synspunkter, i praksis allikevel gradvis vil gjøre det trangere for prester som ikke støtter likekjønnet kirkelig vigsel.

Da er det dessverre vanskelig å tro på biskop Sommerfeldt , selv om han   uttrykker noe annet, og det vil neppe være særlig høye odds for den som vil tippe fremtiden på dette området.

En raskt titt over grensen viser at en lignende utvikling har funnet sted i den stadig mer politiserte svenske folkekirken, og mange liberale deler av den gamle statskirken i Norge vil trolig oppfatte denne utviklingen som gledelig , og ønske den velkommen også i Norge

Bibelens tydelige avvisning.  

Bibelen eksplisitte og tydelige avvisning av likekjønnet samliv og forkynnelsen av dette , befinner seg i en historisk og teologisk særdeles velbegrunnet tradisjon.

Verdens største kirkesamfunn den katolske kirke, det nest største og verdens raskest voksende - de ulike pinsekirkene, ortodokse kirkesamfunn, østlige , vestlige,europeiske,nord og  søramerikanske og asiatiske kirkesamfunn, og selv om ekteskapets betydning og forståelsen av ekteskapet varierer noe , så er alle enige på et punkt: 

Ekteskapet er for en mann og en kvinne, og likekjønnet samliv er synd.

Det er med andre ord intet sært og marginalt standpunkt som Frimodig Folkekirke målbærer , derimot en svært gjengs oppfatning , og som altså deles av brorpraten av verdens kristne kirkesamfunn.

Men, biskopens og Åpen Folkekirkes tilnærming, selve grunnpremisset, er at bibelens tydelige avvising av likekjønnet samliv på forunderlig vis ikke lenger kan ha gyldighet for det moderne mennesket - fordi dette er skrevet i en annen tid, av og for andre mennesker - samt mennesker som ikke forstod tilstrekkelig eller hadde nok kunnskap og innsikt i disse spørsmålene.

Derfor må nåtidsmennesket ha rett til å nytolke og nyorienteringen må sees i lys av dette.

Og både Sommerfeldt og Åpen Folkekirke har gode og oppriktige motiver.

De ønsker det beste for alle.

Og hvem gjør vel ikke det.

Imidlertid ; Biskop Sommerfeldt og Åpen Folkekirkes « historisk kritiske» fortolkning og deres tilsidesettelse av bibelens gode samlivsetikk vil derfor naturligvis forsterke usikkerheten om hva bibelens veiledning egentlig er , når Åpen Folkekirkes representanter formidler at likekjønnede samliv ikke er synd, og at det står enhver fritt å leve slik.

Men, hverken biskop Sommerfeldt  eller Åpen Folkekirke trenger å frykte folkedomstolen.

Godt hjulpet av en stor mengde avis og TV redaksjoner,  som alle applauderer deres synspunkter, og som  i tillegg bidrar til å stigmatisere alle dem som fastholder  kjønnspolariteten i ekteskapet, dvs ekteskapet som en institusjon for en mann og en kvinne.

Ikke lenger noe helhetlig barneperspektiv.

Selv den kristne dagsavisen Vårt Land, som  for noen få år siden, redaksjonelt,  avviste kirkelig likekjønnet vigsel, av hensyn til barna, har inntatt en «nøytral», men allikevel liberal rettet posisjon – og kjemper ikke lenger for barnas ubetingede rett til mor (Kvinne) og far (Mann), dersom likekjønnede par kan være et alternativ.

Hva som foranlediget dette skiftet i redaksjonelt standpunkt kan bare avisen selv svare på. Men når standpunktet , i sin tid ført i pennen av tidligere redaktør Erling Rimehaug, ikke lenger har gyldighet, og at  hensynet til barna ikke lenger har betydning, så må det være lov å undres over hvilken fundamental endring som plutselig har funnet sted som gjør det opprinnelige standpunktet ugyldig. Men det kan kanskje Vårt Lands nye sjefredaktør begrunne nærmere ?
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
17 dager siden / 1998 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1744 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
15 dager siden / 1738 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
8 dager siden / 1073 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
11 dager siden / 888 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
22 dager siden / 880 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
3 dager siden / 871 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere