Dan Lyngmyr

Alder: 99
  RSS

Om Dan

Følgere

Samvittigheten vant frem i Høyesterett.

Publisert 9 dager siden - 244 visninger

Fastlegen Katarzyna Jachimowicz har vunnet frem på alle punkter i Høyesterett. Oppsigelsen er kjent ugyldig og Sauherad kommune må betale erstatning som en følge av deres urettmessige oppsigelse og behandling av fastlegen.

Og det er vel fortjent.

Høyesterett har derfor avsagt en viktig prinsipiell dom i saken, og helt siden den første debatten om fastlegenes praktiserte reservasjonsrett, i 2011, har presset bare økt mot fastleger som i noen ytterst få kontroversielle enkeltspørsmål har ønsket å reserve seg.

Disse legene utgjør samlet sett et lite fåtall av landets nærmere 5000 fastleger og deres praktisering av samvittighet og reservasjon har på ingen måte utgjort noen trussel mot , eller medført praktiske problemer i den daglige pasientbehandlingen.

Slik det også er grundig dokumentert tidligere.

Dommen , hvor dommerne også muligens har skjelnet til praksis i slike saker ved Den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen , har både en prinsippiell og praktisk side.

Og uansett  hvilken tilnærming man har , løfter dommen frem på hvilke arenaer ytringsfrihet og samvittighet skal ha sin rettmessige plass.

Den praktiske tilnærmingen, fastslått gjennom flere tiår med pasientbehandling, og i praksis uten klager, viser at praksisen ikke har medført problemer  i pasientbehandlingen.

Slik som f,eks VG nett fastslo for en del år siden, da de kunne melde om at hverken Helse og Omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet eller Helsetilsynet, kunne melde om at praksisen hadde medført problemer i pasientbehandlingen.

Til tross for dette er det dessverre  et faktum at en rekke,spesielt Ap og Sv politikere, etter beste evne forsøkte å konstruere slike problemer.

Derfor har også kampen mot samvittighetslegene , de som har hatt et noe annet moralsk kompass i noen svært få kontroversielle enkeltsaker, i praksis vært motivert av politisk tvangsmessige overtoner som man ellers gjerne finner i regimer vi ikke ønsker å sammenligne oss med.

Derfor ; takk til Høyesterett.

https://www.nrk.no/telemark/dom-i-spiralnekt-saken-1.14206854

Gå til innlegget

KRF- Vårt Land og Brett Kavanaugh på samme lag.

Publisert 13 dager siden - 365 visninger

Livsvernslaget.

Det er et faktum at Brett Kavanaugh er valgt.

På sikt betyr dette trolig at det gradvis vil utvikle seg et lovverk som i større grad vil beskytte det ufødte liv og deretter forhindre en direkte videreføring av  dagens amerikanske abortpraksis, slik denne har vært praktisert siden 1973.

I 1991 var det 2176 abortklinikker i USA. Tilsvarende tall for 2014 viste et dramatisk fall til 551.

Blant annet fordi abortmotstanderne i USA ikke har latt seg kneble , slik som det mange ganger kan oppleves i f,eks Norge, og store grupper av amerikanske folkevalgte politikere, som også er abortmotstandere, har betydelig politisk innflytelse - og kort bemerket, til stor irritasjon for mange norske politikere og avis/mediaredaksjoner.

Gruppen som, sett med mange norske avisøyne , og som kalles konservative evangeliske kristne ,hvilket i norsk kontekst ikke ment som et kompliment, og som i stor grad er abortmotstandere/kritiske, er dessuten en så betydelig velgergruppe at uten disse blir knapt noen valgt til president i USA.

Sansynligvis vil både KRF og Vårt Land ha seg frabedt enhver kobling til både den nye høyesterettsdommeren og presidenten som nominerte han , men presidentens Twitterliv og Kavanaughs eventuelle grenseoverskridende handlinger til tross - begge motsetter seg  dagens abortpraksis i USA og ønsker seg tydelige innstrammninger , og de er derfor sterkt ønsket av mange pro life organisasjoner.

Amerikanernes holdninger til ganske mye er liberalisert de siste årene , men i veldig liten grad deres generelt tilbakeholde og kritiske holdning til abort. 

Det er gode nyheter for mange ufødte liv.

Og, det  burde glede både KRF og Vårt Land.

Gå til innlegget

Tirsdag 28. august starter Høyesterett behandlingen av ankesaken etter at fastlegen Katarzyna Jachimowicz i 2015 ble sagt opp på grunn av sin samvittighet. Sauherad kommune tapte heldigvis ankesaken i Agder lagmannsrett, men den prinsipielle saken skal nå behandles i landets øverste domstol

-  Jeg er optimist. Jeg tror Høyesterett kommer til å bekrefte den siste dommen fra lagmannsretten, sier hun til NTB.

Men,saken er urovekkende etter mitt skjønn, og det har over tid, avtegnet seg et uskjønt og mørkt bilde av en politisk og verdimessig ensretting som er uakseptabel.


Hun mistet ikke retten til å praktisere som fastlege fordi noen  klaget  eller fordi hun ikke er medisinsk kvalifisert, eller fordi hun har begått feil som krever påtale.

Nei , hun mistet retten bare fordi hun i noen ytterst få kontroversielle spørsmål har ytret ønske om å reservere seg.

M.a.o tvunget til å avstå fra sin fastlegegjerning for noe som i praksis ikke har medført problemer i pasientbehandlingen, og  hun opplyste til til avisa Varden i Telemark dengang, at hun ikke har fått noen klager på grunn av sin reservasjon.

Jeg mener at den Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen, som gjerne omfavnes av Norge , og i alle fall når det er poltisk tjenlig, heller ikke er mye verdt når Helsetilsynet i praksis initierer staffetiltak mot fastleger som har et annet moralsk kompass.

Der heter det blant annet I  § 9 :

Enhver har rett til tankefrihet, samvittighetsfrihet og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte sin religion eller overbevisning, og friheten til enten alene eller sammen med andre og så vel offentlig som privat å gi utrykk for sin religion eller overbevisning, ved tilbedelse, undervisning, praksis og etterlevelse.

Og , på hjemmebane, skyldes jo presiseringen av vår egen § 100 i grunnloven  i 2004, at mange var av den oppfatning at den gamle loven ikke i tilstrekkelig grad gav vern til ytringsfriheten.

Regjeringen velger derfor å overse både Den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen og intensjonen i vår egen lov om ytringsfrihet, når samvittighetslegene sparkes fra sine fastlegeavtaler, og i verste fall ut i arbeidsløshet.

Derfor er det også foruroligende lite som skiller nåværende og tidligere Helse og omsorgsministre, når Bent Høie i praksis gjør det som de rødgrønne truet med å gjøre - nemlig å sparke fastleger med en annen tilnærming i noen ganske få kontroversielle enkeltspørsmål.

Helsetilsynets tilnærming har også en praktisk side - helsereformen fordrer flere leger i arbeid og ikke færre. Spesielt det siste året har det blitt tydelig at fastlegeordningen er under press, bla.a fordi søkningen til slike stillinger faller betydelig.

Men , noen kan åpenbart allikevel ofres i spillet om samvittighet, så lenge samvittigheten dreier seg om forhold som ikke vinner gehør hos flertallet.

Disse legene utgjør et fåtall av landets nærmere 5000 fastleger og deres praktisering av samvittighet og reservasjon utgjør på ingen måte noen trussel eller medfører praktiske problemer i pasientbehandlingen.

Slik det også er grundig dokumentert tidligere.

Derfor er det uendelig trist når samvittighetsfriheten ofres for denne type politisk og verdimessig ensretting . At yrkesforbudet for disse fastlegene nå synes å være fastslått bør utfordres og imøtegås på det sterkeste.

Hva overskriften angår så er det vel egentlig et hjertesukk - og en ytring om at de som skal og bør ytre seg klart og tydelig i slike spørsmål er urovekkende stille.

KRF`s engasjement i "samvittighetsaken" var prisverdig i sin tid ,men det er et faktum at fastleger både har sagt opp, og blitt sagt opp som en følge av både den forrige og denne regjeringens holdning.

Derfor vil det være en viktig seier for samvittighetsfriheten dersom Jachimowicz vinner frem i Høyesterett.

Gå til innlegget

AUF`s interne logikk.

Publisert rundt 2 måneder siden - 154 visninger

En AUF`er etterlyste i Juli i år, her på VD, flere muligheter for å skaffe seg barn, og AP`s Anniken Huitfeldt (Tidl AUF leder) klaget i en tidliigere kommentar på NRK ytring over lave fødselstall. Det er mulig det er derfor AUF nå ønsker gjøre det enda lettere å få foretatt abort - selv om vi mangler produksjonsklare og varme hender.

Dagens abortlov har dessverre bidratt til at mange hundre tusen barn ikke har fått livet i gave . Trolig er det også mange  kvinner som har angret bittert på avgjørelsen - selv om de færreste, forståelig nok, ikke snakker om det .

Men , ingen av disse bør møtes med forbitrelse og fordømmelse , ganske enkelt fordi enhver bør feie for sin egen moralske dør.

Så det er ikke det debatten handler om.

Argumentene.

For hvem kan egentlig bestride at en kvinne, en hvilken som helst kvinne, hvor som helst i verden, og som vurderer abort, ikke er i en sårbar posisjon. Dvs at en hvilken som helst kvinne på selvstendig grunnlag skal ha rett til en trygg abort når hun selv opplever å være i en sårbar posisjon - helt frem til lovens grense for abort.

Det, og ikke noe annet er grunnsvillen i dagens abortlovgivning.

Og, retten til f,eks tvillingabort kommer derfor også som en følge av dette.

AUF`s forslag nå , som vil kvitte seg med "moralske overdommere" i abortnemdene etter uke 12 , og i praksis (over noe tid) frem til uke 21/22, er derfor en naturlig videreføring av dagens abortlovgivning.

Det ufødte barnets stemme har m.a.o fortsatt ingen verdi.

Argumentasjonen gjør hver enkelt abort i praksis og prinsippielt legitim,  enten hun som får foretatt aborten er en vestlig studerende kvinne i tyveårene, eller en fattig 15- åring fra Nigeria, fordi de begge kan påberope seg å være i en "sårbar posisjon".

Forhindrer debatt.

Men, når premisset for debatten innskrenkes til "sårbar posisjon" , dvs i praksis en nærmest uangripelige stillingstagen som egentlig ikke kan utfordres  fordi man øyeblikkelig fremstår i opposisjon til alle dem (som med gode motiver) som vil forsvare kvinner i en "sårbar posisjon", så er enhver meningsfull debatt død.

Trolig vil mange , som ikke støtter dagens abortlovgivning, i langt større grad en både AUF og Vårt Land gir inntrykk av å forstå , også forstå livets mange krevende situasjoner og utfordringer ,uten fordømmelse, selv om man fastholder et restriktiv  livsvernslinje.

Gå til innlegget

Brev fra en usikker KRF velger.

Publisert 2 måneder siden - 167 visninger

Selv om jeg både sympatiserer med deler av AP`s politikk og nikker gjenkjennende til noen viktige veivalg hos FRP , og gjerne også bifaller gode forslag fra SP, har jeg , etter en samlet vurdering allikevel valgt å stemme KRF ved mange stortingsvalg.

Så langt.

Noen av årsakene er selvsagt såkalte verdisaker som f,eks partiets  livsvernslinje i abort saken , hjelp til u land – og f,eks kampen for det tradisjonelle ekteskapet – i tilegg kommer naturligvis en samlet vurdering av partiets politikk.

Samtidig vokser det frem en ny generasjon politikere som har andre prioriteringer og som gjør politiske veivalg som tydeliggjør andre perspektiver. I så måte er utviklingen i KRF  et resultat av tilsvarende utvikling i andre partier.

De utålmodige, forståelig nok, står bak og presser.

Fra mitt hjemfylke har jeg blant annet valgt å stemme på KRF politikere fordi jeg har hatt tilitt til dem som til enhver tid har vært partiets førstekandidat.

Slik også med Krf`s utmerkede stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold,som nå er inne i sin tredje periode på Stortinget. 

Han er utdannet prest, er familiepolitisk talsmann i KRF , og har etter mitt skjønn gjort et troverdig og tillitsvekkende arbeid for KRF.

Samtidig , de siste årene, også i KRF,  har det vokst frem en stadig større aksept for likekjønnede ekteskap, selv om dette ennå ikke har vært offisiell politikk.

På KRF`s grunnplan, i velgermassen, har oppslutningen om ekteskap mellom en mann og en kvinne, vært stor, selv om andelen som aksepterer likekjønnede ekteskap utvilsomt har vokst - og spesielt blant yngre velgere.

KRF har gjennom hele sin historie valgt å fastholde forståelsen av ekteskapet som institusjon for en mann og en kvinne. Både i forhold til partnerskapsloven i 1993 og den kjønnsnøytrale ekteskapsloven i 2008, (Fremmet av de rødgrønne) har KRF stått fast på det tradisjonelle ekteskapets side.

Men , trolig har det endelige  bruddet med KRF`s politikk på dette området nå funnet sted.

Ikke offisielt og ikke vedtatt av partiets besluttende organer, men allikevel i praksis.

Årsaken er at KRF`s familiepolitiske talsmann Geir Jørgen Bekkevold, i egenskap av prest (som privatperson) har viet KRF`s  Mona Høvseth (privat person) kommunikasjonssjef i KRF, til en annen kvinne, og Bekkevold uttrykker begeistring på sin Facebookside over hendelsen.

Men, etter mitt skjønn, i denne spesielle saken, kan personlige preferanser og den enkeltes personlige overbevisning i praksis ikke skilles fra utøvelsen av partiets KRF`s politikk , og symbolikken som ligger i den omtalte vielsen kan ikke undervurderes  overfor ganske store deler av det som tradisjonelt har vært grunnfjellet i KRF. 

Den prosessen som pågår i KRF og som trolig før eller siden vil lede frem til offfisiell anerkjennelse av likekjønnede ekteskap, er en langt på vei villet utvikling av partiets ledelse de siste årene.

Antageligvis skyldes dette en "politisk realitetsorientering" ( Dvs frykten for å miste velgere) og at partiet ikke lenger kan/skal kjempe «de tapte sakers kamp».

Dette er selvsagt et bevisst valg av partiets ledelse og stortingsrepresentanter , og trolig er det bare et tidsspørsmål før disse synspunktene også får gjennomslag på partiets landsmøte.

Av de virkelig tunge symbolsakene, de som skiller KRF fra alle andre, gjenstår i praksis bare spørsmålet om abort, og partiet var , sammen med enkeltpersoner fra SP , det eneste som hevet stemmen i spørsmålet om legalisering av tvillingabort.

Så selv om mye tyder på at partiets livsvernslinje fortsatt står relativt fast, begynner det også der å slå litt sprekker i kantene. Et stikkord er yngre KRF politikeres omfavnelse av utrykket såkalte «trygge aborter for sårbare kvinner»( I utviklingsland).

Også i KRF er det (Unge)stemmer som bifaller dette argumentet, selv om de så lang ennå ikke har vunnet gehør for en bred debatt om dette ennå.

Derfor, og det jo slett ikke sikkert at KRF fortviler over en tapt stemme fra en mangeårig velger som meg, og kanskje jeg heller ikke tilhører fremtidens (KRF) velgermasse, selv om jeg fortsatt er relativ ung – så er det slett ikke sikkert at jeg ved neste stortingsvalg støtter KRF.

For nå er det noen som har tråkka over og KRF begynner faktisk å ligne på forbausende mange andre partier.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 3329 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 3329 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 3329 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 3329 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 3329 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 3329 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 3329 visninger
Randi TunIi kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 3329 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 3329 visninger
Tove H. Beck-Berntsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 7 timer siden / 3648 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 3329 visninger
Hermod Herstad kommenterte på
Høyres maktdemonstrasjon
rundt 7 timer siden / 4018 visninger
Les flere