Dan Lyngmyr

Alder: 3
  RSS

Om Dan

Følgere

Kristin Halvorsen og Bioteknologirådet svekker det ufødte livs verdi.

Publisert rundt 1 måned siden - 125 visninger

Kristin Halvorsens nedslående vurdering, på vegne av flertallet i Bioteknologirådet, bør utfordres og avkles den nedskrivning av det ufødte livs verdi som konklusjonen i virkeligheten innebærer.

Den foster­diagnostiske metoden NIPT  er omfavnet av flertallet i Bioteknologirådet og dets leder Kristin Halvorsen. Testen gir mulighet for å få omfattende kunnskap om fosterets arvelige egenskaper og risikoer.

Bioteknologirådets sterkt beklagelige og urovekkende konklusjon er dessverre, i praksis, enda en omdreining av den livsfiendtlige abortspiralen som medfører en ytterligere svekkelse for det mest sårbare av alle liv.

Det ufødte.

Og, uten å underslå den smerte og kamp mange opplever i møte med livets mange begrensninger, spesielt når sykdom skaper omsorgsituasjoner som knapt er til å bære, løfter Kristin  Halvorsen og flertallet i Bioteknologirådet frem et urovekkende verdiperspektiv på det ufødte liv.

I stedet ville det vært ytterst oppløftende  om Bioteknologirådet hadde valgt å se på hvilke muligheter som ligger i et fellesskap, som til tross for at det ikke er forskånet for lidelse og nød, oppfordret til å stille flest mulig av samfunnets ressurser til rådighet for de svake og sårbare, menneskelig og materielt, i stedet for en konklusjon som med stor sannsynlighet vil medføre flere aborter. 

Da ville ropet lyde : det ufødte banet har livets rett.

Det gjør Kristin Halvorsen og Bioteknoligirådets flertall dessverre ikke.

Fordi rådet i praksis sier :  -det kan vel ikke være riktig å sette barn til verden som man med stor sikkerhet kan fastslå vil komme til å få et kort , smertefullt og helsemessig krevende liv , foruten den belastningen det vil påføre den nærmeste familie og samfunnets ellers ?

Historien.

Den gang abortloven ble vedtatt, med knappest mulig flertall, var det sannsynligvis ingen som kunne forutse at nærmere 600 000 ufødte barn ( frem til i dag) ikke skulle få retten til et liv.

I erkjennelsen over dette, det voldsomme antall spirende liv som er avsluttet i årenes løp, har det vært gjennomført en rekke statlige handlingsplaner hvor formålet har vært å redusere aborttallene.

Så langt har disse vært mislykket, sannsynligvis fordi den tilsynelatende tverrpolitiske enigheten om dette ikke har vært reell, og fordi tyngste vekt på skåla fortsatt er - "kvinnens rett i en sårbar situasjon".

Og, som en følge av dagens abortlovgivning, er konsekvensen også den relativt nye og ulykksalige konklusjonen om at tvillingabort er lovlig, og hvor den politiske tausheten, utenom KRF og SP - har vært foruroligende

Det er derfor, uansett motiv, mulig å konkludere med at bioteknologirådet, gjennom flertallets konklusjon, viderefører en ytterligere svekkelse av det ufødte barnets verdi og rettigheter, og at dette sterkt beklagelig og med  stor sannsynlighet -  vil medføre flere aborter. 

Bioteknologirådets beklagelige og urovekkende konklusjon er dessverre, i praksis, enda en omdreining av den livsfiendtlige abortspiralen som medfører en ytterligere juridisk og verdimessig svekkelse for det mest sårbare av alle liv. Det ufødte.

Lederens nedslående vurdering, på vegne av flertallet i Bioteknologirådet, bør utfordres og avkles den nedskrivning av det ufødte livs verdi som konklusjonen i virkeligheten innebærer.

 

Gå til innlegget

Når DNB tviholder på pengene dine.

Publisert 2 måneder siden - 237 visninger

Den som tror at egne lovlige og beskattede penger, innsatt på din egen konto i banken, umiddelbart kan hentes ut, og spesielt om det er et høyt beløp – må tro om igjen.

Historien :

Han hadde vært nøysom og spart gjennom et langt liv, i tillegg kom en god arv. Han kunne derfor gledelig konstatere at saldoen nå lød på i overkant av to millioner kroner.

Hurra !

Disse ville han ta ut kontant med det formål å kjøpe seg en ny bil, riktignok en relativ kostbar en, for første gang i livet, og ville betale den kontant, og deretter gi vekk resten til nær familie med boliglån og barn under utdannelse.

Han gikk derfor til sin lokale DNB filial , der hvor han hadde vært kunde i 43 år.

- To millioner kroner, i kontanter, ut her og nå, sa den smørblide unge kvinnen hos DNB.

- Nei, nei det får du ikke lov til, men du kan vel klare deg med et mindre beløp kanskje, kvittret den unge.

- Nei, jeg vil bare ha ut pengene mine, sa den gamle, som husket historier om fordums bankkriser fra foreldre og besteforeldre.

- Om du skal ta ut pengene , og så store beløp, så må disse tas ut på Posten, skjønner du – og maks 500 000,- av gangen, sa den smørblide. - Og så må du si ifra på forhånd, vet du.

- Så jeg må altså gå på posten fire ganger for å ta ut mine egne penger i DNB, og må si ifra flere dager på forhånd ?

- Helt korrekt, sånn er reglene her i DNB, la hun til, mens smilet ,om mulig, ble enda bredere. Det hadde hun lært på det siste kurset i førsteklasses kundebehandling.

- Men, de jeg skal gi mine egne penger til er bosatt i Danmark, og jeg reiser om 4 dager og kommer ikke tilbake før om en måned.

- Å det var leit, men sånn er det bare, sa den smørblide –  mens hun gløttet forsiktig på klokken.

- Har du forresten hørt om det nye fordelsprogramet til DNB, f,eks det nye kredittkortet som vi nå tilbyr pensjonister, og hvor vi faktisk har klart å presse renten ned i under 20% rente ?

- Innertier spør du meg , sa englestemmen.

- Tja ,nei, ikke akkurat det, sa den gamle, jeg tenkte vel først å fremst på at jeg ville ha ut mine egne penger.

-------------------------------

Og, om noen skulle tvile på hva som er praksis for uttak av egne lovlige og beskattede penger, i kombinasjon med store  pengebeløp i DNB, er det bare å ringe kundeservice.

 

 

 

Gå til innlegget

Den kontantløse utfordringen – tvangsperspektivet !

Publisert 2 måneder siden - 139 visninger

Den kontantløse virkeligheten kan være en gavepakke til et samfunn som ikke løfter frem demokratiske idealer og åpenhet . Landets største bank DNB går foran med en stadig høyere og foruroligende terskel for å ta ut egne lovlige og beskattede penger kontant. Prinsippielt er praksisen både diskriminerende og udemokratisk.

 

Den norske «elitens» grep om vanlige menneskers økonomiske status, gjennom forslaget om det kontantfrie samfunnet, vekker dessverre til live assosiasjoner om en bedrevitersk holdning , unødvendig maktbruk og tanker om både fordums og nåværende tvangsregimer.

Sammenligningen.

”Datalagringsdirektivet er i sin helhet uforenlig med kravene i Charter of Fundamental Rights i Den europeiske unionen, om at enhver begrensing i utøvelsen av en grunnleggende rettighet må være lovbestemt,” skrev EU-domstolen i en pressemelding i tidligere.

For de mange som sterkt motsatte seg direktivet,  så var en av de viktigste innvendingene - og dette var også et poeng for EU`s generaladvokat - at direktivet muliggjorde kartlegging av store mengder av informasjon om privatpersoner, og at dette åpenbart kan misbrukes. 

Både av kriminelle privatpersoner og organisasjoner – og stater og offentlige myndigheter.

Direktivet la derfor til rette for å lage et tilnærmet komplett og nøyaktig bilde av en persons identitet, og store muligheter for misbruk og kriminell virksomhet som en følge av dette.

Kartlegging av enhver økonomisk transaksjon, som Finans Norge, DNB og partiet Høyre med flere applauderer, tilhører uten tvil den samme sfæren av overvåkningspotensiale, og derfor er dette et spørsmål med mange fasetter som må drøftes nærmere.

Grundig.

For Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge, er diskusjonen i realiteten over, noen teknikaliteter gjenstår , og han argumenterer derfor for det kontantløse samfunn.

 Det potensielle tvangssamfunnet.

http://www.vg.no/nyheter/meninger/erna-solberg/kontantene-boer-fases-ut/a/23895878/

Han representerer en betydelig og viktig norsk samfunnsaktør og organisasjon, som i praksis vil tvangsinnføre et kontantløst samfunn, sammen med landets største bank - DNB, partiet Høyre og trolig (litt diltende etter for å føle på folkemeningen) Arbeiderpartiet.

Hans knapt synlige reservasjoner er fyllmasse uten troverdighet etter mitt skjønn.

Motstemmene, og som ganske sikkert bare representerer toppen av isfjellet, når hvermansen oppdager alle negative sider som vil oppstå i kjølvannet, blir flere og tydeligere. Den mest profilerte organisasjonen så langt ,«Ja til kontanter», får stadig flere medlemmer, og nærmer seg 30 000 medlemmer.

Kort oppsummert kan Staavis og Finans Norges argumenter klargjøres slik ; samfunnet har ikke noe annet valg, utviklingen er ugjenkallelig og ikke reverserbar, og hva betyr nå dette egentlig  - i tillegg til alt annen elektronisk sporbar informasjon ? - lite eller ingenting, skal vi tro Staavi.

I en tidligere artikkel i VG uttrykker konserndirektør for personmarked i DNB, Trond Bentestuen, at det er på høy tid å fjerne kontantbruken. Hans resonnement er saklig nok og hviler på argumentet om å fjerne motivasjonen for ran og overrfall - altså kontantene , samt det faktum at kortbruken og annen elektronisk betalingsformidling har økt jevnt og trutt gjennom mange år.

Og, med på laget har han blant annet Rema 1000 sjefen, Robert Reitan, som støtter DNB fullt ut, og som viser til at det hos Rema  kun var en stadig mindre andel av kundene som betaler kontant.Ca 8,4% av deres kinder som i 2015 betalte med kontanter i deres butikker - og trenden fortsetter.

Argumentasjonen hviler altså i første rekke på to premisser.

Nordmenns stadig økende bruk av kort og annen elektronisk betalingsformidling , samt effekten dette (det kontantløse samfunn) vil få i forhold til både økonomisk og annen kriminalitet. M.a.o kan det det kontantløse samfunn tilsynelatende være en riktig og naturlig konsekvens av dette resonnementet.

Men, så langt er det et problem at ingen av tilhengerne ser ut til å ville drøfte innngående de mer problematiske sidene ved forslaget, og at dersom systemet skulle bli innført, så vil det ikke på noen måte være mulig å skjule hva man bruker pengene på.

 Dette burde mane til ettertanke, nettopp fordi det er mulig å se for seg en rekke gode og helt legitime grunner til at en pengetransaksjon skal forbli privat, uten at dette skal kunne spores på noen måte.

En skulle tro at mange av de samme argumentene som bidro til at Datalagringsdirektivet  kollapset i sin tid, også hadde bidratt til noen runder med ekstra refleksjon rundt spørmålet om persovernhensyn hos aktørene som nå ivrigst fremmer den kontantløse hverdagen.

Men, og helt åpenbart og urovekkende , så har hverken Finans Norge eller Staavi , Høyre eller DNB , tatt inn over seg den vurderingen som lå bak EU domstolens gode og viktige avvisning av datalagringsdirektivet - som relevant.

Noen vil hevde at den” personlige friheten” er nokså illusorisk når omfanget av elektroniske transaksjoner er som nå og at man allerede , dersom man ønsker det, langt på vei er i stand til å kartlegge enkeltpersoners økonomiske liv og levnet - også i vinnings hensikt.

Men, vi har faktisk et valg.

Og , langt verre er det å tenke seg den ”totale” makten den kontantløse virkeligheten vil kunne bidra med i et hvert samfunn som ikke har et grunnleggende transparent og åpent demokratisk fundament .

Historiens gang, og både fordums og nåværende skrekkregimer, utelukker dessverre ikke utvikling av despotier og tvangsregimer som gjerne undertrykker enkeltmennesker og nasjoner.

Derfor er det også grunn til å søke muligheter som fortsatt fullt ut kan ivareta både personvernet, og den fortsatte retten til å på et hvilket som helst tidspunkt å kunne ha tilgang til sine egne lovlige og beskattede penger.

Foreløpig har hverken Staavi eller Finans Norge, Høyre eller Norges største bank DNB lagt frem løsninger som kan ivareta dette perspektivet, og det er ikke betryggende på noen måte.

 

 

Gå til innlegget

Roma 3000 - lanserer Å appen.

Publisert 2 måneder siden - 224 visninger

Enklere liv – bedre oversikt – sparer masse penger - et priskutt på 10 % på varene de selv handler mest. Og 10 % kutt på fersk frukt og grønt. Fokus på kundene.

 

– Kunden er vår øverste sjef, og skal få personlige priskutt på varene de handler mest. Ikke de varene som dagligvarekjedene ønsker å selge. «Å» e nå din, sier administrerende direktør i Roma 3000, Sole Obert Beitan- til alle Roma 3000 sine kunder.

Roma 3000 har under utviklingen av «Å» hele tiden hatt fokus på kundens behov og å gjøre det enkelt. Dermed sparer du penger hver gang du handler, sier Beitan.

Takk - takk sier vi, til Roma 3000, de underkuede, saueflokken som biter på. Før vi villig vekk registrerer den nye appen som viser når vi sist kjøpte Farris, melkesjokolade og intimdusj - eller lokalavisa.

Eller gir bort bankkortopplysninger som avkler vårt økonomiske hverdagsliv.

Alt dette samtidig som den nye appen  utelukker dem som ikke har smarttelefon eller som ikke vil gi fra seg bankkortopplysninger, eller annen personlig informasjon, og som først og fremst bare ønsket noen billige grønnsaker.

Rimelige grønnsaker, uten å måtte selge sjela si til Roma 3000 og alle de andre uselviske nøkterne husbankhusbyggende kjøpmenn som knapt har til maten, og som utelukkende har FOKUS PÅ KUNDEN.

På spørsmål fra pressen, om det ikke hadde vært enklere å sett ned prisen uten alt styret med apper, som koster penger å utvikle, og som utelukker en del kunder som kanskje kunne trengt å spare en slant ekstra – så hadde direktøren allerede hastet videre – til bilen som ventet – med privatsjåfør.

 

Tænkju !

Gå til innlegget

Når gjeldsindustrien elsker jula.

Publisert 3 måneder siden - 146 visninger

… så gnir søskenbarna - inkassoselskapene - seg i hendene, vel vitende om det alltid er en andel av nyopprettet forbruksgjeld som går til inkasso, og senere, i mange tilfeller, til utleggsforretning hos nærmeste Namsmann.

Men, nordmenns appetitt for raske penger, uten å bry seg nevneverdig om skyhøye renter - er tilsynelatende ustoppelig.

Bankene og finansinstitusjonene som gir forbruksfinansiering har de siste årene opplevd en eventyrlig vekst.Anslagene tyder på at nordmenn nå har omkring 90 milliarder i forbruksgjeld.

http://e24.no/boers-og-finans/laan/tvangsinnkreving-av-gjeld-har-eksplodert/23874768

og det er med denne bransjen som det er med tobakk ,porno og alkohol – de er lovlige.

Men, når DNB , landets største finanskonsern, forsøker å konkurrere på beste betingelser for boliglån, og gjerne vil profileres i allmennheten for dette, så gir banken med den ene hånden, og tar igjen med den andre.

Cresco Gold og Mastercard fra DNB er et par eksempler. Om man ser bort i fra fordelen ved å ha tilgjengelig kreditt om man har glemt kontanter, eller har mistet et vanlig bankkort, og/eller umiddelbart er i stand til å betale tilbake når fakturaen kommer , noe DNB mer enn gjerne forteller om, så er det tvilsomt om DNB hadde satt av plass til å informere om rentebetingelsene om dette ikke hadde vært lovpålagt.

Årsaken er selvfølgelig at renten er skøyhøy- dvs 26-28% effektiv rente (Noe avhengig av lånets størrelse og tilbakebetalingstid.)

I tillegg er det en rekke mindre selskaper som pusher forbrukslån for de store finansinstitusjonene og bankene, og bidrar på den måten også til høyere lånekostnader.

Og, litt lengre nede i gata, sitter inkassobransjen og tar smilende imot alle misligholdte lån og kreditter.

Her befinner inkassoselskapet Lindorff seg, med blant annet datterselskapet Lindorff Capital as. Formålet er å kjøpe og inndrive porteføljer av pengekrav, refinansiere misligholdte pengekrav og å drive virksomhet som er beslektet med dette.

For morselskapet Lindorff Holding Sverige ab, er det bare å gni seg i hendene over et eventyrlig resultat siste regnskapsår.

Med et årsresultat, etter finanskostnader og skatt, på 139 millioner,  av en samlet omsetning på drøye 244 millioner, spretter sikker champagnekorkene hos svenskene.

Lindorff as, det største Lindorffselskapet i Norge,(målt etter omsetning) lever også godt med årsresultater i hundremillionersklassen de siste årene - av en samlet omsetning hvor milliarden ikke er veldig langt unna.

De fleste har seg selv å takke for elendigheten og må leve med konsekvensene, ofte  over lang tid.

Men mekanismen er selvsagt som hos en annen av samfunnets svøper - alkoholbransjen; større tilgjengelighet gir større forbruk, større misbruk, og et utall av personlige tragedier.

Derfor bør det innføres markedsføringsbegrensninger av typen som gjelder for reklame for alkohol og tobakk.Det nye gjeldsregisteret hvor forbrukslån skal registreres må dessverre (for en periode) ønskes velkommen, og for skoleverket er det ingen grunn til å vente med å f,eks innføre obligatorisk undervisning om personlig økonomi.

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Erling Grape kommenterte på
Fredsprisen til al-Qaidas skjulte krigere?
rundt 7 timer siden / 284 visninger
Arnt Thyve kommenterte på
Besteborgerlige bisper bør bråsnu
rundt 7 timer siden / 113 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Fredsprisen til al-Qaidas skjulte krigere?
rundt 7 timer siden / 284 visninger
Erling Grape kommenterte på
Fredsprisen til al-Qaidas skjulte krigere?
rundt 7 timer siden / 284 visninger
Erling Grape kommenterte på
Fredsprisen til al-Qaidas skjulte krigere?
rundt 7 timer siden / 284 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Fredsprisen til al-Qaidas skjulte krigere?
rundt 8 timer siden / 284 visninger
Arild Kvangarsnes kommenterte på
Reprise om jøders peniser
rundt 8 timer siden / 2331 visninger
Erling Grape kommenterte på
Fredsprisen til al-Qaidas skjulte krigere?
rundt 8 timer siden / 284 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Fredsprisen til al-Qaidas skjulte krigere?
rundt 8 timer siden / 284 visninger
Eirik A. Steenhoff kommenterte på
Besteborgerlige bisper bør bråsnu
rundt 8 timer siden / 113 visninger
Erling Grape kommenterte på
Fredsprisen til al-Qaidas skjulte krigere?
rundt 8 timer siden / 284 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Fredsprisen til al-Qaidas skjulte krigere?
rundt 8 timer siden / 284 visninger
Les flere