Christian Lekic Askø-Næss

Alder: 41
  RSS

Om Christian Lekic

Jeg er psykolog, kristen og Serbia-venn. Jeg ønsker meg et samfunn med størst mulig grad av frihet for flest mulig mennesker.

Følgere

Menneskeheten er på vei

Publisert nesten 2 år siden

En verden med et sterkere menneskelig fellesskap på tvers av kulturelle, nasjonale og religiøse skillelinjer er dit vi er på vei.

Helge Hognestad sin forståelse av kristendommen er en stor inspirasjonskilde for meg. Hognestad skriver at Jesus gjennom sitt liv formidlet en frigjørende visdom som verden venter på å få del i. En visdom som handler om at mennesket er bærer og formidler av guddommelig visdom, lys og kjærlighet. At Gud bor i dypet av oss alle, og at vi kan overgi oss til og erfare Gud direkte. Hognestad skriver også at menneskets bevissthet har vært i kontinuerlig utvikling, og at vi ikke er i mål.

Jeg forstår Gud som livskraften som holder hele universet oppe, en livskraft som bor innerst i dypet av hvert enkelt menneske og i alt som lever. En forståelse av at Gud er kjærlighet og at hvert eneste menneske er bærer av guddommelig visdom, lærer oss å verdsette livet og verne om alt som lever. Og den lærer oss å møte den andre som menneske og enkeltindivid.

Vi er ennå ikke i mål, skriver Hognestad. Selv tenker jeg det er vår hang til å oppfatte og definere oss selv og andre ut i fra gruppeidentitet som står i veien.

Vi kan psykologisk forstå oss selv og andre på tre nivåer: Som menneske, som gruppemedlem (identitet) eller som enkeltindivid. Ofte er det situasjonen vi befinner oss i, som avgjør hvordan vi forholder oss til den andre (som individ, gruppemedlem eller menneske).

At tilhørighet til grupper og gruppeidentitet har stor betydning for hvordan vi mennesker forstår oss selv, henger sammen med at evolusjonen har bygd oss slik. I tusenvis av år var det å søke til og danne grupper helt avgjørende for at mennesker skulle overleve og reprodusere seg. Gruppeidentitet og det å tilhøre fellesskap er viktig for oss og gir oss mange gleder, og jeg vil selvsagt ikke argumentere for at vi skal slutte å identifisere oss med grupper.

Samtidig er det unektelig slik at vår hang til å definere oss selv ut i fra gruppeidentitet, i mange tilfeller avsondrer oss fra andre mennesker og kan føre til splittelse og konflikt. Faktisk er det slik at hvor enn det er konflikt og krig i verden, så er det gruppeidentitet som utgjør opphavet.

For meg handler åndelig visdom og klokskap om dette: Å møte den andre som individ og menneske, også når han eller hun tilhører en annen gruppe enn deg. Gud lærer oss å elske alle mennesker og å møte dem som enkeltindivider.

Det tar tid å korrigere tankemønstre som evolusjonen har fasttømret i oss, men en verden med et sterkere menneskelig fellesskap på tvers av kulturelle, nasjonale og religiøse skillelinjer er dit vi er på vei.

Gå til innlegget

En åpning for Gud?

Publisert nesten 2 år siden

Stadig flere vestlige mennesker takker nei til det tradisjonelle bildet av Gud som en personaktig figur utenfor universet, og til bildet av mennesket som en synder som må kues. I kjølvannet av sekulariseringen og vitenskapens triumfferd i Vesten, kan en annerledes forståelse av Gud vinne frem.

I Vesten er tradisjonell religiøsitet på vikende front. Iflg. Statistisk sentralbyrå går stadig færre til gudstjeneste i Norge, og færre barn døpes. Andelen mennesker som sier at de tror på Gud, har sunket fra 70% til 53% de siste 30 årene. Samtidig har oppslutningen om alternativbevegelsen og New Age aldri vært så stor som nå. Dette kan tolkes dit hen at åndelig søken og interesse vedblir å være sentralt for mange, selv om det tradisjonelle bildet av Gud som en personaktig figur utenfor universet og av mennesket som en synder gradvis mister sin appell.

I mine øyne gir den dalende oppslutningen om tradisjonell kristendom i Vesten rom for at en annerledes forståelse av Gud kan vokse frem. Jeg kaller det en ”annerledes” forståelse og ikke en ”ny”, fordi mennesker har vært nær den siden Jesu tid, kanskje i all tid. Det er snakk om en forståelse som endrer Guds status fra å være diktator i himmelriket til å bli en frigjører i ens indre rike.

I Norge er Helge Hognestad den fremste målbærer for tanken om at Gud er i mennesket, og ikke en ytre figur utenfor oss. Han legger blant annet vekt på Jesu utsagn om at ”Guds rike er inne i dere” (Luk 17:21). Selv har jeg lenge opplevd og forstått Gud som en kraft i mennesket og universet. Det er verken ønskelig eller mulig å overtale noen til gudstro eller en bestemt form for gudstro ved bruk av rasjonelle argumenter, idet gudstro handler om subjektiv opplevelse – men jeg tillater meg likevel å peke på to kilder til evidens for mitt syn som kan være tankevekkende.

Det ene jeg vil peke på er at alle de store monoteistiske verdensreligionene har gitt opphav til mystiske tradisjoner, hvor det er den subjektive og direkte opplevelse av det åndelige som utgjør det sentrale elementet i troen. Også vanlige mennesker fra vidt forskjellige kulturer har til ulike tider hatt det man kan kalle mystiske opplevelser, eller opplevelser av Guds nærvær. Mange av dem er forbausende samstemte i sine beskrivelser av den mystiske opplevelsen. Det rapporteres bl.a. om følelser av intens lykke og kjærlighet, persepsjoner av lys, og den sentrale innsikten synes å være at man er ett med alt, med Gud, med hele universet.

Det andre jeg vil peke på er nær-døden-opplevelser, som det etter hvert er blitt forsket ganske mye på. Det er fascinerende likhetstrekk mellom beskrivelsene til mennesker som i korte øyeblikk har vært fysisk døde, for så å bli vekket til live igjen. Det rapporteres om altoppslukende hvitt lys og intens lykke, om følelser av trygghet og kjærlighet, og en opplevelse av enhet, av å være ett med universet. Beretningene fra nær-døden-opplevelser er dessuten slående like erfaringene mystikere har hatt i levende live. Både mystikernes erfaringer og nær-døden-opplevelser peker etter mitt syn i retning av at Gud eksisterer i mennesket og universet som en kraft, en kraft vi er en del av og som er en del av oss.

Og kanskje vil nettopp denne forståelsen av Gud på sikt vise seg å vinne frem i Vesten. Den kan ha bred appell for et vestlig publikum ved å endre Gud fra å være en utenforstående servitør av påbud og forbud, som dømmer og straffer, til å bli en indre kraft man kan overgi seg til, og en kilde til frigjøring og berikelse av livet her og nå.

  

* Publisert første gang i 2015

Gå til innlegget

Trusselen fra Saudi-Arabia

Publisert over 2 år siden

Wahhabismen utgjør en sikkerhetstrussel mot den norske nasjonen.

På 1960-tallet startet oljerike Saudi-Arabia prosjektet med å spre sin versjon av islam, wahhabismen, ut i verden. Denne versjonen av islam er trolig den mest ekstreme som finnes. Foruten å være den eneste tillatte religion i Saudi-Arabia, utgjør wahhabismen det ideologiske fundamentet til terrororganisasjonen al-Qaida med alle dens undergrener (som f. eks. IS).

I de senere år har Saudi-Arabias religiøse imperialisme skutt voldsom fart. Norges tidligere ambassadør til Saudi-Arabia, Carl Schiøtz Wibye, uttalte til TV2 i april i år at Saudi-Arabia utdanner imamer også til norske moskeer; imamer som har fått i oppdrag å spre hat mot det norske samfunnet og vesten generelt. Han mener dessuten det er all grunn til å tro at norske moskeer mottar store pengegaver fra Saudi-Arabia, for å spre wahhabismen til muslimer som bor i Norge. Selv Jonas Gahr Støre er bekymret for utviklingen, og uttalte i en kronikk til Dagens Næringsliv i 2016 at det haster å vinne kampen om muslimers hjerte og sinn. Han sier videre til avisen at han under sin tid som utenriksminister fikk direkte spørsmål fra staten Saudi-Arabia vedrørende finansiering av moskébygging.

Hvor mange wahhabister som lever i Norge i dag, er det vanskelig å vite, men antallet er nok mye høyere enn vi liker å tro. Dette er en gruppe mennesker som ikke er interessert i å lære seg norsk eller integrere seg, men som tvert i mot anser sin tilstedeværelse i Norge som ledd i en kamp for å underlegge hele verden sharia og islam. De lytter ikke til norske lover og regler, men kun til sine egne religiøse ledere. En slik homogen og fiendtlig innstilt gruppe vil alltid utgjøre en sikkerhetstrussel mot den norske nasjonen.

Derfor må vi av hensyn til våre fremtidige generasjoner stille wahhabistene i Norge overfor følgende valg: Forlat troen – eller forlat landet!

Gå til innlegget

Med Trump i spissen retter Vesten stadig kritikk mot det iranske regimet, mens Saudi-Arabia får passere under radaren. Det er underlig.

I Saudi-Arabia er wahhabismen statsreligion og den eneste tillatte religion. Sharia praktiseres strengt og religionspoliti patruljerer gatene. Wahhabismen er antakeligvis den mest ekstreme versjonen av islam som finnes, og rettferdiggjør bl.a. drap på alle som ikke selv er wahhabister.

Problemet for oss i Norge og andre deler av verden, er at saudiaraberne ikke holder seg til sitt eget land. De utøver en imperialistisk spredning av islamisme og hat mot Vesten. I en årrekke har Saudi-Arabia bygd opp religiøse skoler, utdannet imamer og finansiert moskéer som sprer wahhabistisk tankegods i Europa.

Norges eks-ambassadør til Saudi-Arabia, Carl Schiøtz Wibye, uttalte til Aftenposten i februar at Saudi-Arabia har hatt enorm innflytelse på spredningen av islamistisk ideologi til Vesten. Han påstår ikke at landet i tillegg finansierer terror, men konstaterer at saudiarabernes transaksjoner er skjult.

Selv mener jeg det er sannsynlig at Saudi-Arabia på statlig nivå finansierer global terror. Ofre etter 9/11 har påstått det samme, og vil ha banker og kongelige fra Saudi-Arabia stilt for retten, men de hindres av en lov som gir fremmede styresmakter immunitet i USA. Det har faktisk vært hevdet at myndighetspersoner i USA, blendet av pengene som ligger i å pleie et godt forhold til landet, bevisst har skjult og fordekt forbindelsene mellom 9/11 og Saudi-Arabia.

Hevet over enhver tvil er det i hvert fall at Saudi-Arabia finansierer spredningen av wahhabisme – og at nettopp denne ideologien deles av og utgjør kimen til terrororganisasjonen al-Qaida med alle dens undergrener (som IS).

Det er på høy tid at Trump og Vesten ser igjennom pengenes glans og glorie, og tar trusselen fra Saudi-Arabia på alvor.

 

Gå til innlegget

Til deg som er liberal muslim

Publisert over 2 år siden

Oppfordring til deg som er liberal muslim!

Til deg som er liberal muslim, som setter Norge høyere enn islam (slik de fleste kristne setter Norge høyere enn kristendommen) og som setter norske lover og regler høyere enn Koranen (slik de fleste kristne setter norske lover og regler høyere enn bibelske normer):

Ikke tillat at islamister får lov til å definere hva islam er gjennom sine onde handlinger, som får stor oppmerksomhet i vestlige medier. Ta til motmæle mot mørkemenn som mulla Krekar, Arfan Bhatti og Mohyeldeen Mohammad.

Vær synlig i mediene og vis oss hvordan islam kan bygge opp under vestlige samfunn. Arranger demonstrasjoner mot terrorisme. Vi trenger at du forteller oss hva islam er, og vi trenger deg på laget i kamp mot islamisme.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 1493 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
14 dager siden / 1084 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
10 dager siden / 983 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 dager siden / 939 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
rundt 1 måned siden / 880 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
rundt 1 måned siden / 506 visninger
Alle eller ingen?
av
Knut Alfsvåg
19 dager siden / 449 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere