Carl Christian G Andersen

Alder: 6
  RSS

Om Carl Christian G

Carl Christian Glosemeyer Andersen.
Pensjonert lektor i filosofi og idéhistorie på Nansenskolen -Norsk Humanistisk Akademi -
Magister i filosofisk idéhistorie, UiO.

Følgere

Dagens artikkel "FORSKNINGEN ER BRUTALT ÆRLIG. VERDEN HAR TRE ÅR PÅ SEG TIL Å UNNGÅ EN KLIMAKATASTROFE", er en viktig påminnelse om at det haster med å handle økopolitisk for å forhindre en total kollaps i levelige livsformer på jorden.Likevel stiller jeg meg sterkt kritisk til tidsangivelsen "tre år". Ingen er tjent med en slik påstand, minst av alt naturen selv og vi som kjemper for en ny, ansvarlig økopolitikk.UNDERGANGSMYTER fratar oss vår handlekraft og kan raskt nettopp føre til total handlingslammelse og bevirke en selvoppfyllende profeti.Det vi trenger, er handlinger som er basert på nøkterne vitenskapelige fakta og prognoser, snarere enn sensasjonsmessig propaganda.

Verden har tre år på seg til å unngå en klimakatastrofe?
EN KOMMENTAR TIL ARTIKKELEN
 "FORSKNINGEN ER BRUTALT ÆRLIG 
fra Dagbladet 02.07-17

En eksakt dato for når det er for sent å snu klimautviklingen, er selvfølgelig umulig å komme med.
Så overskriften i dagens Dagbladet om at vi kun har tre år på oss til å unngå en økologisk katastrofe, er uheldig.
Men,- når dette er sagt, er innholdet i artikkelen basert på grunnleggende vitenskapelige analyser av jordens tilstand. "The Turning Point" har allerede inntrådt på mange økologiske felt  eller nisjer (som f.eks. Barrier Reef), men  det trenger ikke bety at verden som helhet går ad dundas foreløpig. 
Meldingen er uansett at verden har svært liten tid på seg til å unngå total kollaps.
Astrofysikeren Steven Hawkins har til og med gått så langt i sin dommedagsprofeti, at han sier mennesket må skynde seg å komme bort fra jorden innen 100 år og i stedet bebo månen og mars, hvis menneskeheten skal kunne overleve. Parodien er fullkommen. 
Hvilke teknologisk fix er dette uttrykk for? Og tjener et slikt budskap mennesket, jordens økosystemer og klima som helhet?? 
Vi er nødt til å kunne skille mellom rene science fiction, undergangsprofetier og nøkterne vitenskapelige prognoser om jordens helsetilstand for ikke å havne i en av fellene:
Enten likegyldighet, science fiction optimisme eller ren dommedagsfølelse. 
Vår planet trenger øyeblikkelig handling basert på klokskap og innsikt i de fakta og prognoser som klimaforskningen og økopolitikken allerede har fremskaffet.

Gå til innlegget

DONALD TRUMP; TOGET ER ALLEREDE GÅTT.

Publisert nesten 3 år siden

USA og Donald Trump har i dag trukket seg fra Parisavtalen. Dette valget av USA var dessverre forventet. Spørsmålet er nå er om de øvrige nasjonene velger å stå ved forpliktelsene i Parisavtalen. Trumps tog, drevet av energi fra kullkraft og oljesand er heldigvis allerede gått. De ledende industriledere og bedrifter har for lengst skjønt poenget og driver utviklingen fremover med stadig større innovasjoner i grønn teknologi. Det er USA som vil tape i denne prosessen, mens Kina, India, Storbrittania og EU vil lede an i utviklingen mot en grønnere, renere og levende planet for de fremtidige generasjoner.

At USA med Trump trekker seg fra Parisavtalen var forventet, men likevel svært triste greier.
Det er bare å håpe at ingen øvrige land følger i Trumps spor.
Jeg er overbevist om at Trumps handling betyr å hoppe av et tog som allerede går på skinner fremover mot stadig mer alternative energiformer, nyskapende teknologi og en økt kollektiv bevissthet om nødvendigheten av å forbli i toget og på sporet mot fremtidens generasjoner.
På sikt vil USA komme til å tape enormt på Trumps narsissisme og egoistiske avgjørelse. Andre land, med Kina, Russland, India og EU, vil lede an i grønn tenkning og innovasjon både teknisk, økonomisk og politisk.
Selv ledere innen de store og største industribediftene verden over har for lengst skjønt at det ikke går et nytt og alternativt tog inn i en levende fremtid.
"USA først" betyr "USA sist" m.h.t.fremtidens teknologi, moralsk ansvar og integritet.
Ved neste presidentvalg i USA vil den nye presidenten ganske sikkert ta opp igjen Obamas grønne linje og jumpe på toget igjen, men dessverre alt for sent til lenger å ha noen avgjørende innflytelse på retningen i den verdensomspennende økopolitikken som er i ferd med å komme.
Verden, politikerne og de stemmeberettigede har ikke lenger noe alternativt valg enn å betale togbilletten og hva det koster å holde toget på skinner.
Sporer det av, vil fremtidige generasjoner arve vår generasjons skapte helvete på jord i nær fremtid. Hvilket ansvar vi står overfor!

På engelsk lyder ordet ansvar "responsibility". Ordet kan tolkes som "The ability to respond", - altså evnen til å respondere.
Vår innsikt i økologi, økonomi og politiske systemer er i dag for lengst nådd det punkt hvor vi ikke lenger bare kan ønske og tenke oss en forandring, men dessuten handle.
La oss støtte alle politikere som allerede nå begynner å innse de økopolitiske og klimakritiske realiteter og la Trump et co seile sin egen (forurensede) sjø.

Gå til innlegget

Aftenposten fortsetter i dag (01.06-17) deres reportasje om Hamsun-notater lagt ut som estetisk nytelse og litteraturvitenskapelig granskning.Med hvilken juridisk lov og moralsk rett kan kunstnere og litteraturforskere tillate seg å stille ut en persons aller innerste liv og drømmer, sexfantasier og assosiasjoner i det offentlige rom?Er denne praksis i tråd med et fritt demokrati og våre demokratiske rettigheter?

 

Dette som skjer med Knut Hamsun i full offentlighet nå om dagen, vil jeg karakterisere som renspikket "åndelig voldtekt" på en kunstners liv og rett til å ha sitt innerste privatliv i fred.
At denne offentliggjøringen av Hamsuns psykoanalytiske samtaler med terapeut i tillegg skjer under dekket av en kunstutstilling, gjør voldtekten om mulig enda mer uetisk og moralsk forkastelig.
I offentlig regi av litteraturvitenskap og kunstnerisk produksjon settes alle "normale" juridiske rettsprinsipper i et demokrati til side.
Dette er etter min oppfatning ikke et fritt demokrati verdig.
Vi må få en endelig slutt på denne "kunstneriske" og "vitenskapelige" grafsingen i våre "store ikoners" mest private medisinske helsetilstander, seksualliv, fantasier, assosiasjoner og drømmer!
Et hvert kunstverk må kunne stå på egne bein og tale for seg selv uten stadig å bli tilbakeført til kunstnerens innerste privatliv og lagt under lupen, der både kunstneren og kunstverket blir dissekert og redusert ned til "kvantenivå" av pikante detaljer.

Gå til innlegget

ER KUNSTNEREN OG PRIVATLIV HEVET OVER LOVEN?

Publisert rundt 3 år siden

I Aftenposten(31.5-17) er det en stor reportasje om kunstneren Thomas Kvam og hans "kunstneriske" utstilling av private psykoanalytiske notater mellom Hamsun og terapeut i året 1927.Hvordan kan slike brudd på offentlighetsloven etisk og moralsk forsvares? Er kunstneren og kunstverket unntatt fra loven, og i tilfelle hvorfor?

Er kunstneren og hans privatliv hevet over loven?
En svært betenkelig sak.

Vi leser i Aftenposten (31.05-17) at kunstneren Thomas Kvam har klusset og skriblet figurer på ca 30 fotografier som nå er lagt ut til offentlig skue. Fotoene er kopier av en psykiatrisk legerapport som viser samtaleopptegnelsene mellom Knut Hamsun og terapeut da forfatteren gikk i psykoanalyse i året 1926.
Hvordan kan man etisk sett forsvare å legge ut notatene fra Hamsuns private psykoterapitimer til innsyn for allmenheten under påskudd av at slike personlige notater, kan kaste nytt lys over forfatteren og hans forfatterskap?
Er en forfatter, som Hamsun i dette tilfelle, fullstendig fritt vilt for offentligheten??
Og, - hva hvis dette prinsippet om offentliggjøring av det innerste privatliv også skulle gjelde for deg og meg??
Hvor går grensen?? Eksisterer det overhodet noen grense? Hvilke moralsk-etiske argumenter skal legitimere slike rystende brudd på offentlighetsloven?? Kan noen forklare meg det og samtidig overbevise meg om at slike publiseringer overhodet har livets rett??

Jeg er stygt redd for at den fulle offentliggjøringen av Hamsuns psykoterapeutisk, private samtaler blir legitimert ene og alene p.g.a.kunstens og kunstneres "enestående" stilling i samfunnet.
Det hersker dessverre fortsatt en falske ideologi om "kunstens frihet" og "opphøyethet". Denne klisjeen tjener samtidig til å legitimere kunstneren og hans/ hennes verk som FRITT VILT for offentlig skue og skittentøyvask.
Denne gangen skjer overtrampet til og med innenfor kunstverdenen selv ved at kunstneren Thomas Kvam fremstiller korrespondansen som et kunstverk!
Selv en av Norges største forbrytere gjennom tidene, ABB, fikk slippe unna offentliggjøring av, og innsyn i, hans innerste privatliv og samtaler med psykologiske institusjoner i barndommen.
De lover som sikrer de verste mordere for innsyn i helsemyndighetenes private samtaler med "pasienten", gjelder åpenbart ikke for genierklærte personer og kunstnere.
Eller,- er det med hensyn til foreldelsesloven at vårt mest private og sårbare liv fritt kan henges ut for offentligheten bare "vi" er ikoniske nok, på godt eller ondt??
Jeg trodde "middelalderens" gapestokk var en saga blott!

Gå til innlegget

DEN FRIE KUNSTENS FALL??

Publisert rundt 3 år siden

Klassekampen har en artikkel (12.05) som omhandler den sittende regjeringens ønske om å endre åndsverkloven slik at det er oppdragsgiveren, og ikke kunstneren, som heretter skal opphavsretten til produktet.Tittelen på Klassekampens artikkel lyder: DEN FRIE KUNSTENS FALLDet er en ledende oppfatning og falsk ideologi som fortsatt er herskende angående kunsten og dens produksjon: DEN ER FRI fra alle materielle vilkår.Klassekampens artikkel i går bekrefter at herskernes tanker er de herskende tanker i tiden.

DEN FRIE KUNSTENS FALL??

Klassekampen har i dag (12.05) en viktig artikkel om kunstneres opphavsrett til kunstverket de skaper/produserer under tittelen "Den frie kunstens fall".
Jeg har et par kommentarer til en forøvrig godt skrevet artikkel:
Klisjeer som "Den frie kunst og kunstner" uttrykker en ren tildekking av de faktiske, økonomiske produksjons- og eiendomsforhold som allerede ligger under den kunstnerisk produksjons kretsløp og bestemmer dens merverdi og pris på markedet.
Regjeringens ønske om å overføre rettighetene av kunstverket til dem som bestiller og omsetter verket på markedet betyr i klartekst at kunstnere nå skal bli ytterligere "proletarisert", eid og utbyttet av dem som allerede profitterer på vegne av kunstneren/forfatteren og deres verk.
"Den frie kunst" har aldri eksistert i historien, hverken før kapitalismens tid, eller under kapitalismen. Både kunstverket og kunstneren fungerer som "varer" som produseres og omsettes på det frie verdensmarkedet med profitt og merverdi som dominerende, styrende prinsipp:
IKKE RØR DEN NÅVÆRENDE ÅNDSVERKLOVEN. DEN ER SISTE SKANSE MOT DEN TOTALE UTBYTTINGEN AV KUNSTNERE I NORGE OG ØVRIGE LAND SOM HAR TILSVARENDE LOVER!!

 

Carl Christian Glosemeyer Andersen

Mag.art i filosofisk idéhistorie.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere