Carl Christian G Andersen

Alder: 6
  RSS

Om Carl Christian G

Carl Christian Glosemeyer Andersen.
Pensjonert lektor i filosofi og idéhistorie på Nansenskolen -Norsk Humanistisk Akademi -
Magister i filosofisk idéhistorie, UiO.

Følgere

BØNDENE FORTVILER ETTER ULVENS HERJINGER

Publisert over 2 år siden

Ta Vare På Ulven reagerer på VG's overskrift "Bøndene fortviler etter ulvens herjinger. Man blir rett og slett kvalm"(03.08-17) Jeg støtter TVPU-kampanjen og skriver på bakgrunn av en erfaren fisker og reflektert sauebonde hva han har lært meg om norsk sauehold. Hadde sauebønder flest kuttet ned på kravet om høyest mulig profitt, kunne holdet av spelsau overtatt som erstatning for de sterkt gen-selekterte sauene som står for mesteparten av kjøttproduksjonen av sau på dagens norske marked. Hvorfor skjer ikke en slik omlegging som kunne spart mange saue- og ulveliv? Her følger mitt innlegg.

Noen venner av oss driver fiske og hold av spelsau.
Av dem lærte jeg noe viktig:
Spelsauen er en lite "genmanipulert" art som har beholdt alle sine naturlige instinkter og forsvarsevne. 

Hvis ulv eller et annet rovdyr nærmer seg, samler sauene seg enten i flokk, eller rømmer opp i ulendt terreng, og spelsauene vet nøyaktig hva de skal gjøre i truede situasjoner.
I følge fisker og sauebonde-vennene våre, har ulven ingen sjanse på å felle dem.
Jens og Hilde, som de heter, forklarte meg at disse naturlige utgavene av arten gir mindre profitt på markedet. De lammer sjeldnere, og lammene er ikke overfeite broilere som gir høyest mulig profitt på markedet. Hvorfor de fleste sauebøndene aler opp sterkt selekterte og degenererte sauer, og ensidig satser på slike, er først og fremst smaken av rask profitt!!
Så det er profitten som gråter, blir kvalm og skriker opp i media hver gang en ulv har forvillet seg inn på bøndenes "private eiendom."
Hva er konklusjonen?
La ulven og rovdyrenevåre få leve og formere seg slik at stammene blir levedyktige.
Legg om saueholdet til levedyktige sauer og mindre profitt.
La ulven (bjørnen, gaupa og vår lille rovdyrstamme) LEVE!!
Norge er forpliktet til å ta vare på det eksisterende artsmangfoldet som dessverre verden over desimeres og trues av masseutryddelse, først og sist på grunn av rovdyret mennesket alene i dets jakt etter stadig mer profitt.

Gå til innlegget

Dommedagsmyter later til å florere for tiden. En rekke naturvitenskapsmenn er med på å bygge opp undergangs forestillinger som ingen er tjent med unntatt eventuelt den kritikkløse pressen på jakt etter sensasjoner.Akkurat nå er det den verdenskjente astrofysiker og kosmologi Stephen Hawkings som er ute med rene spekulasjoner om jordens undergang innen hundre år. Tidligere har James Lovelock uttrykt seg i lignende vendinger i boken "Gaias Hevn".Hvilke moralfilosofiske og etiske problemstillinger berøres av slike uttalelser, og hvorfor er etikk og moralske refleksjoner fullstendig utelatt hos Hawking?

STEPHEN HAWKING SPEKULASJONER OG DOMMEDAGSPROFETIER

Dommedags forestillinger og undergangs myter later til å være svært populære for tiden.
Basert på en nylig publisert vitenskapelig artikkel i "Nature", hadde Dagbladet for noen dager siden en artikkel som ga uttrykk for at vi kun har tre(!!) år igjen på oss til å stoppe klimakrisen. Denne påstanden har jeg allerede kommentert i Dagsavisen. Nye Meninger og i Vårt Land Verdidebatten.
Her følger en ytterligere moral-etisk utdypning av problemstillingene, der romantiske dommedags spekulasjoner de siste dagene også har kommet fra den verdenskjente astrofysikeren Stephen Hawking som nettopp har vært til stede på den årlige Star-mus festivalen (som i juni i år, har vært avholdt i Trondheim).

Stephen Hawking har i det siste flere ganger uttalt at mennesket har 100 år på seg til å finne et nytt sted å bo. Han foreslår en ny og fast bopel på månen innen 2020(!) og på Mars på litt lenger sikt.
Jorden vil om 100 år være ubeboelig, sier Hawkings.
Her later astrofysikeren til å vandre i de samme misantropiske fotspor som allerede er godt kjent fra guruen James Lovelocks bok uttrykt i "Gaias Hevn".

Hvis vi begynner å reflektere litt over hva uttalelsene til astrofysikeren Stephen Hawkings og hans likesinnede faktisk uttrykker av tankeløshet, blir disse forgudete "geniene" avkledd.
La oss foreta et lite filosofisk tankeeksperiment.
Hvor mange av jordens milliarder mennesker vil måtte være igjen på jorden om 100 år? Det er kun noen ytterst få individer som, hvis overhodet mulig, kunne få reise til månen eller til mars for å opprettholde menneskeheten der! Hva med resten av oss? 

Hvis Hawkings skulle ha rett i sin fremtidsprognose, vil konsekvensen underforstått bety at hele menneskeheten vil bli utryddet på jorden under de mest forferdelige forhold innen 100 år. Hvilken form for etikk og humanisme er dette uttrykk for? 

Dessuten innebærer Hawkings tanker en ekstrem form for antroposentrisme fordi han stilltiende kun tenker på menneskets mulighet til å overleve, mens han lar resten av jordens og naturens livsformer det glatte lag.
Det er uhyggelig når de mest fremstående tenkere og vitenskapsfolk bruker deres autoritet innenfor et smalt forskningsområde til å uttale seg bredt om økologisk helt generelle, men livsviktige anliggender.
Slike komplekse problemstillinger medfører grunnleggende etisk-moralske spørsmål. Disse tas overhodet ikke med i betraktningen, mens astrofysikeren svever ut i den kosmiske tåkeheimen og lever på sin egen teknofikserte drømmesky, mens livet under ham ender i "en alles kamp mot alle".

"Ansvar" heter på engelsk "Resposibility". Oversatt til godt norsk betyr det "evnen til å handle". Og evnen til å handle krever kloke valg ut fra de beste og sikreste alternativene vi allerede har kjennskap til. Disse finner vi innen de kritiske naturvitenskapene som til gjengjeld bør være basert på våre dypeste moralske og etiske prinsipper.
Klima- og økokrisene byr på enorme problemer og utfordringer, men la oss ikke glemme hva vi har å kjempe for.
David Attenboroughs livslange økologiske engasjement og filmproduksjon er den aller viktigste motgift i en prekær livssituasjon mot uansvarlige dommedags profetier og sensasjonslystne spekulasjoner. Disse utspillene tjener kun til økt handlingslammelse og fatalisme,- det siste vi har behov for akkurat nå.

Gå til innlegget

Dagens artikkel "FORSKNINGEN ER BRUTALT ÆRLIG. VERDEN HAR TRE ÅR PÅ SEG TIL Å UNNGÅ EN KLIMAKATASTROFE", er en viktig påminnelse om at det haster med å handle økopolitisk for å forhindre en total kollaps i levelige livsformer på jorden.Likevel stiller jeg meg sterkt kritisk til tidsangivelsen "tre år". Ingen er tjent med en slik påstand, minst av alt naturen selv og vi som kjemper for en ny, ansvarlig økopolitikk.UNDERGANGSMYTER fratar oss vår handlekraft og kan raskt nettopp føre til total handlingslammelse og bevirke en selvoppfyllende profeti.Det vi trenger, er handlinger som er basert på nøkterne vitenskapelige fakta og prognoser, snarere enn sensasjonsmessig propaganda.

Verden har tre år på seg til å unngå en klimakatastrofe?
EN KOMMENTAR TIL ARTIKKELEN
 "FORSKNINGEN ER BRUTALT ÆRLIG 
fra Dagbladet 02.07-17

En eksakt dato for når det er for sent å snu klimautviklingen, er selvfølgelig umulig å komme med.
Så overskriften i dagens Dagbladet om at vi kun har tre år på oss til å unngå en økologisk katastrofe, er uheldig.
Men,- når dette er sagt, er innholdet i artikkelen basert på grunnleggende vitenskapelige analyser av jordens tilstand. "The Turning Point" har allerede inntrådt på mange økologiske felt  eller nisjer (som f.eks. Barrier Reef), men  det trenger ikke bety at verden som helhet går ad dundas foreløpig. 
Meldingen er uansett at verden har svært liten tid på seg til å unngå total kollaps.
Astrofysikeren Steven Hawkins har til og med gått så langt i sin dommedagsprofeti, at han sier mennesket må skynde seg å komme bort fra jorden innen 100 år og i stedet bebo månen og mars, hvis menneskeheten skal kunne overleve. Parodien er fullkommen. 
Hvilke teknologisk fix er dette uttrykk for? Og tjener et slikt budskap mennesket, jordens økosystemer og klima som helhet?? 
Vi er nødt til å kunne skille mellom rene science fiction, undergangsprofetier og nøkterne vitenskapelige prognoser om jordens helsetilstand for ikke å havne i en av fellene:
Enten likegyldighet, science fiction optimisme eller ren dommedagsfølelse. 
Vår planet trenger øyeblikkelig handling basert på klokskap og innsikt i de fakta og prognoser som klimaforskningen og økopolitikken allerede har fremskaffet.

Gå til innlegget

DONALD TRUMP; TOGET ER ALLEREDE GÅTT.

Publisert over 2 år siden

USA og Donald Trump har i dag trukket seg fra Parisavtalen. Dette valget av USA var dessverre forventet. Spørsmålet er nå er om de øvrige nasjonene velger å stå ved forpliktelsene i Parisavtalen. Trumps tog, drevet av energi fra kullkraft og oljesand er heldigvis allerede gått. De ledende industriledere og bedrifter har for lengst skjønt poenget og driver utviklingen fremover med stadig større innovasjoner i grønn teknologi. Det er USA som vil tape i denne prosessen, mens Kina, India, Storbrittania og EU vil lede an i utviklingen mot en grønnere, renere og levende planet for de fremtidige generasjoner.

At USA med Trump trekker seg fra Parisavtalen var forventet, men likevel svært triste greier.
Det er bare å håpe at ingen øvrige land følger i Trumps spor.
Jeg er overbevist om at Trumps handling betyr å hoppe av et tog som allerede går på skinner fremover mot stadig mer alternative energiformer, nyskapende teknologi og en økt kollektiv bevissthet om nødvendigheten av å forbli i toget og på sporet mot fremtidens generasjoner.
På sikt vil USA komme til å tape enormt på Trumps narsissisme og egoistiske avgjørelse. Andre land, med Kina, Russland, India og EU, vil lede an i grønn tenkning og innovasjon både teknisk, økonomisk og politisk.
Selv ledere innen de store og største industribediftene verden over har for lengst skjønt at det ikke går et nytt og alternativt tog inn i en levende fremtid.
"USA først" betyr "USA sist" m.h.t.fremtidens teknologi, moralsk ansvar og integritet.
Ved neste presidentvalg i USA vil den nye presidenten ganske sikkert ta opp igjen Obamas grønne linje og jumpe på toget igjen, men dessverre alt for sent til lenger å ha noen avgjørende innflytelse på retningen i den verdensomspennende økopolitikken som er i ferd med å komme.
Verden, politikerne og de stemmeberettigede har ikke lenger noe alternativt valg enn å betale togbilletten og hva det koster å holde toget på skinner.
Sporer det av, vil fremtidige generasjoner arve vår generasjons skapte helvete på jord i nær fremtid. Hvilket ansvar vi står overfor!

På engelsk lyder ordet ansvar "responsibility". Ordet kan tolkes som "The ability to respond", - altså evnen til å respondere.
Vår innsikt i økologi, økonomi og politiske systemer er i dag for lengst nådd det punkt hvor vi ikke lenger bare kan ønske og tenke oss en forandring, men dessuten handle.
La oss støtte alle politikere som allerede nå begynner å innse de økopolitiske og klimakritiske realiteter og la Trump et co seile sin egen (forurensede) sjø.

Gå til innlegget

Aftenposten fortsetter i dag (01.06-17) deres reportasje om Hamsun-notater lagt ut som estetisk nytelse og litteraturvitenskapelig granskning.Med hvilken juridisk lov og moralsk rett kan kunstnere og litteraturforskere tillate seg å stille ut en persons aller innerste liv og drømmer, sexfantasier og assosiasjoner i det offentlige rom?Er denne praksis i tråd med et fritt demokrati og våre demokratiske rettigheter?

 

Dette som skjer med Knut Hamsun i full offentlighet nå om dagen, vil jeg karakterisere som renspikket "åndelig voldtekt" på en kunstners liv og rett til å ha sitt innerste privatliv i fred.
At denne offentliggjøringen av Hamsuns psykoanalytiske samtaler med terapeut i tillegg skjer under dekket av en kunstutstilling, gjør voldtekten om mulig enda mer uetisk og moralsk forkastelig.
I offentlig regi av litteraturvitenskap og kunstnerisk produksjon settes alle "normale" juridiske rettsprinsipper i et demokrati til side.
Dette er etter min oppfatning ikke et fritt demokrati verdig.
Vi må få en endelig slutt på denne "kunstneriske" og "vitenskapelige" grafsingen i våre "store ikoners" mest private medisinske helsetilstander, seksualliv, fantasier, assosiasjoner og drømmer!
Et hvert kunstverk må kunne stå på egne bein og tale for seg selv uten stadig å bli tilbakeført til kunstnerens innerste privatliv og lagt under lupen, der både kunstneren og kunstverket blir dissekert og redusert ned til "kvantenivå" av pikante detaljer.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
21 dager siden / 2129 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
18 dager siden / 1774 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
7 måneder siden / 1768 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 1270 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
11 dager siden / 1102 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 1034 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
26 dager siden / 989 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
15 dager siden / 907 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere