Bjørn Bjøro

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn

Konsulent. Tidlegare ansatt i barnevernet

Følgere

På tide å begrave stridsøkser

Publisert rundt 1 måned siden - 199 visninger

Et godt og tungt samarbeid innen Mentor medier må til for å bringe Vårt land videre.

Min menighet eier 60.000 aksjer i Mentor Medier. Vi er altså en relativt stor aksjonær. Aksjene ble i sin tid kjøpt i Vårt Land. Formålet var å støtte opp om Vårt Land. Det er således publisistiske grunner for eierskapet, og det er det fortsatt.

Jeg finner grunn til å gi uttrykk for betydelig bekymring for Vårt Lands framtid. Situasjonen er nok mer alvorlig enn de fleste vil ta inn over seg. Og den kan bli mer alvorlig jo mer energi som går med til misnøye, krangel og splid.

Digitale løsninger

Jeg må minne om følgende: Vårt Land har en meget høy aldergruppe blant sine lesere. Og Vårt Land har kommet svært kort i gjennomførte digitale løsninger, som er viktig også for å nå ut til yngre lesergrupper. Dette har skjedd mens Dagsavisen, i samme konsern, har kommet betydelig lenger. Det er åpenbart noe som har sperret for en helt nødvendig utvikling for Vårt Land. Det må åpenbart et krafttak til for å få rettet opp dette, og få Vårt Land på rett spor digitalt, og få gjennomført det med nødvendig kraft. Det dreier seg om å få tilstrekkelig lesere, beholde dem, og få inntekter fra abonnement, lesing på nett og annonser.

Pressestøtten

Vi må heller ikke glemme pressestøtten. Jeg minner om at det gir dårlig signal til Stortinget om et konsern som Mentor Medier ikke skulle klare i framtiden å få et tilstrekkelig og lønnsomt samarbeid mellom Vårt Land og Dagsavisen på digitale plattformer og andre vesentlige områder. Jeg minner om et annet konsern som har klart det: Schibsted i Norge, og ikke å glemme Schibsted i Sverige med blant annet Aftonbladet. Nå er det på tide å begrave stridsøkser, ikke gjøre mer skade og få til et godt og tungt samarbeid innen Mentor Medier for å bringe Vårt Land videre.

Trykket i Vårt land 19. april 2018

Gå til innlegget

Mangelfull rettssikkerhet

Publisert nesten 3 år siden - 5933 visninger

Slik forholdene er i dag, kan barnevernet slippe unna med ikke å opptre til barnets beste.

Bjørn Bjøro,

Konsulent, tidligere ansatt i barnevern

«Fylker bryter loven» var den talende overskriften i Vårt Land 30. juni da avisen omtalte Riksrevisjonens rapport om fylkesnemndene, som behandler tvangssaker i barnevern. Omtalen begrenset seg imidlertid stort sett til den lange tiden det tar før sakene blir behandlet.

 

Riksrevisjonens rapport tar for seg en begrenset del av fylkesnemndenes virksomhet. Likevel avsløres det i rapporten at «departementet innhenter ikke styringsinformasjon som kan belyse om kvaliteten i saksbehandlingen i fylkesnemndene er betryggende og tillitsskapende slik barnevernloven stiller krav om». Litt av en salve når barnevernloven § 7-3 nettopp fastslår at fylkesnemndas saksbehandling skal være betryggende, rask og tillitsskapende.

 

Oxford Research har nylig gjennomført en analyse av fylkesnemndene. Som vedlegg til rapporten er informanthistorier fra 12 foreldre, som forteller om sine erfaringer fra fylkesnemnda. Det er ikke oppløftende lesing av hvordan de har opplevd den faktiske rettssikkerheten i fylkesnemnda. Og tillit skaper det ikke.

 

Dessverre stemmer bildet med mine erfaringer etter at jeg arbeidet 10 år i barnevernet og etter det har vært rådgiver i enkelte barnevernssaker.

 

Det gjøres mye bra arbeid i barnevernet, men dessverre er for mye arbeid preget av synsing og svak faglighet. Når barnevernet mener at det kan være grunnlag for å vurdere å ta omsorg, og ofte før det stadiet, er det vanlig at barnevernet systematisk utelater vesentlig av de positive sidene fra sine dokumenter, men fordreier virkeligheten ved i størst grad å ta med det negative.

 

Dermed bygges opp et ufullstendig og systematisk skjevt bevisbilde. Fylkesnemnda får seg forelagt det skjeve skriftlige materialet. Formelt sett er fylkesnemnda et domstolsliknende organ. Men stort sett er det ingen bevisprøving for å finne sannheten bak det som kan framstå som systematisk manipulering. I all hovedsak er det nok med bevisframlegging. Dermed svikter Fylkesnemnda fundamentalt i rettssikkerheten. Den er formell, nesten uten realitet.  

 

Dette forsterkes av at barnevernet kjøper inn psykolograpporter fra sakkyndige, som får et økonomisk avhengighetsforhold til barnevernet. Mange av dem fordreier slik de tror at kjøperen barnevernet vil ha det for presentasjon i fylkesnemnda.

 

Fylkesnemndas bidrag er at den svært sjelden og i liten grad går inn i dybden med avdekking av de systematiske manipuleringene og fordreiningene. Det er for øvrig en omfattende og ressurskrevende prosess. Barnevernet ser ofte hen til hva de kan få gjennom i fylkesnemnda når de vurderer hva de skal gjøre i andre saker. Når barnevernet ikke får den nødvendige korreksjon, er en av konsekvensene at de ikke skjerper seg i andre saker, men fortsetter.

 

Slik forholdene er i dag, kan barnevernet slippe unna med ikke å opptre til barnets beste. Barnevernet slipper også unna når de velger å ikke bruke linkarbeidere og kulturelle brobyggere og dempe konflikt og få til reelt og godt samarbeid til beste for mor og barn. I stedet velger barnevernet i for stor utstrekning å legge opp til å bryte biologiske bånd mellom mor og barn, og får gjennomslag i fylkesnemnda for å ta omsorg.

 

151 fagfolk har sendt en samlet bekymringsmelding over barnevernet til statsråd Solveig Horne. Det har de god grunn til. Det er imidlertid et lyspunkt: Statsråden har tatt kritikken alvorlig, og det skal framover pågå et arbeid med å se på mange sider av barnevernet, også rettssikkerheten.

 

Gå til innlegget

Et system som stresser

Publisert nesten 3 år siden - 880 visninger

UDI-direktør Frode Forfang bør ikke bare se på barnevernet. Han bør også se på sitt eget system.

Utlendingsdirektoratets (UDI) direktør Frode Forfang kommer (Vårt Land 3. juni) med forslag om å frata kommunene ansvaret for barnevern for asylsøkere, og la staten overta. Det er fornuftig, men ikke tilstrekkelig.

Det vil frata kommunene den makt de i dag utøver for å hindre utredning av omsorgsmulighetene i storfamilien i land de kommer fra. Bakteppet er diplomatisk krise blant annet med Nigeria, som nekter å gi reisedokumenter når UDI og Utlendingsnemnda (UNE) vil sende ut mødre som fortsatt har foreldreansvar og besøksrett til barn som er under barnevernets omsorg i Norge. UNE innrømmer at det vil avskjære nesten all kontakt med barna, som kulturelt hvitvaskes i norske fosterhjem. Barna forbedredes for senere tvangsadopsjon.

I tillegg sørger UDI med direktør Forfang for å svekke disse mødrenes omsorgsevne ved at de bare skal ha penger til mat, helt ned i 1.590 kroner i måneden. De skal ikke kjøpe klær. De får ikke penger til å ringe til advokat eller støttepersoner. De får ikke penger til å reise for å ha møte med advokat. Dette vet UDI-direktøren. For African Cultural Awareness (ACA) sendte for et drøyt halvår siden brev til justisminister Anders Anundsen, som innhentet svar fra UDI.

Ukorrekt. UDI ga mot bedre viten justisministeren ukorrekte opplysninger da de benektet at utlendingsmyndighetene gjennom vedtak har forsøkt å hindre mødrene å følge sin klagesak mot barnevernet og senere videre i rettssystemet. I et nytt brev til justisministeren har ACA dokumentert utlendingsmyndighetens konkrete forsøk.

UDI/UNE sine angrep på ressursfattige mødre er i strid med menneskerettighetene. Mødrene har selv ikke midler til å få korrigert UNE sine vedtak ved å bringe de inn for rettssystemet. Jeg påstår – etter å ha gjennomgått saksdokumentene i noen større saker – at særlig UNE sine nemndledere spekulerer i at en mor som har ned til 1.590 kroner i måneden, ikke klarer å betale advokat for å gå til retten. Fri rettshjelp eksisterer ikke i disse sakene.

I en av sakene har jeg etter gjennomgang av samtlige saksdokumenter utarbeidet en 43-siders oversikt og analyse til bruk for blant andre advokaten. 

Kortversjonen er at en god mor ble utsatt for systematisk stressing av UDI/UNE. Og de fortsatte, til tross for skriftlig advarsel om konsekvenser. Dermed klarte de å få det til en barnevernssak. Barnevernet brukte ikke kulturbrobygger, som kunne ha forklart og dempet konflikt. Barnevernet tok heller ikke oppgjør med UDI/UNE som påfører av skade. Etter litt tid tok barnevernet over omsorgen med tvang, bruk av politi og transport av moren til psykiatrisk sykehus med bil og ferge. Sykehuset fant ingen grunn til å holde henne der.

Samvær. Etter at moren fikk hjelp fra ACA med kulturbrobygging, har samvær med datteren gått svært bra. Det innrømmer barnevernet. Men barnevernet bryter både barnevernloven og forvaltningsloven ved å nekte å utrede forholdene hos familie i Nigeria. Der bor en bror og har full familie, hjerterom og et meget stort nytt hus. Han vil gjerne ta imot mor og datter, og sørge for at datteren får gå på privatskole.

Politiets utlendingsenhet tok etter morens ønske, og med støtte fra advokaten, ACA og meg, kontakt med barnevernet. De meddelte blankt avslag til enhver undersøkelse. Barnevernet hadde tidligere avvist å undersøke da morens bror i Canada henvende seg med tilbud om å overta omsorgen. Broren bor der i eget hus, har full familie, er pastor og sosialarbeider og har god fast inntekt.

Barnevernets handlemåte er klaget til Fylkesmannen, og det blir tilsynssak mot barnevernet.

Stresses. UDI/UNE sitt bidrag har vært at moren skal ut av landet, ikke skal få følge prosessen, og at hun fortsatt skal stresses ved at hun bare får penger til mat.

UDI-direktør Forfang bør ikke bare se på barnevernet. Han bør også se på sitt eget system. Vil du, Frode Forfang, som et umiddelbart tiltak sørge for at disse mødrene får samme vilkår som andre asylsøkere, eller vil du fortsette å plage dem?

Gå til innlegget

Lesetips

Kristne i samfunnsdebatten
av
Nils-Petter Enstad
rundt 19 timer siden / 372 visninger
1 kommentarer
Mørke skyer i horisonten
av
Anders Breidlid
rundt 19 timer siden / 98 visninger
0 kommentarer
Når Bibelen blir dystopi
av
Ole Jakob Løland
rundt 20 timer siden / 161 visninger
1 kommentarer
Evna til å tenkje konkret
av
Oddbjørn Heinum
rundt 20 timer siden / 83 visninger
1 kommentarer
Bistand til å bygge en grunnmur
av
Bent Høie
rundt 23 timer siden / 213 visninger
0 kommentarer
Merket mysterier
av
Rolf K Eckhoff
4 dager siden / 85 visninger
0 kommentarer
Åndens mangfold
av
Erling Rimehaug
5 dager siden / 3123 visninger
36 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Syria-krisen krever mer enn humanitær hjelp
rundt 1 time siden / 2888 visninger
Morten Christiansen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 2 timer siden / 4868 visninger
Bjørn Abrahamsen kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 8 timer siden / 4868 visninger
Robin Tande kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 9 timer siden / 4868 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Når Bibelen blir dystopi
rundt 9 timer siden / 161 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 9 timer siden / 2361 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 10 timer siden / 2361 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 10 timer siden / 879 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Evna til å tenkje konkret
rundt 10 timer siden / 83 visninger
Frode Meland kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 11 timer siden / 4868 visninger
Terje Gjovaag kommenterte på
Til mine ureligiøse venner
rundt 11 timer siden / 4868 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Min entusiasme for Det gamle testamente
rundt 11 timer siden / 879 visninger
Les flere