Bjørn Erik Fjerdingen

Alder: 69
  RSS

Om Bjørn Erik

Følgere

Dagens Hellige ord

Publisert over 8 år siden

1 Pet 5,1-4


1 De eldste blant dere ber jeg inntrengende, jeg som selv er en eldste og et vitne om Kristi lidelser og har del i herligheten som skal åpenbares.

2 Vær hyrder for den Guds flokk som dere har hos dere! Ha tilsyn med den, ikke av tvang, men av fri vilje, slik Gud vil, og ikke for vinnings skyld, men av hjertet.

3 Gjør dere ikke til herrer over dem som Gud har gitt dere ansvar for, men vær et forbilde for flokken.

4 Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner.

Disippelen Peter som selv var med på det Hellige fjellet forteller også i 2. Pet, 16 - 21

  16 Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesu Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. 17 For han fikk ære og herlighet av Gud, sin Far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» 18 Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet.
    19 Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter. 20 Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd. 21 For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud

Mat 17, 1-13

Disiplene får se Jesu herlighet
17Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene.  2 Da ble han forvandlet for øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen, og klærne ble hvite som lyset.  3 Og se, Moses og Elia viste seg for dem og snakket med ham.  4 Da tok Peter til orde og sa til Jesus: «Herre, det er godt at vi er her. Om du vil, skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.»  5 Mens han ennå talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst lød fra skyen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Hør ham!»  6 Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt.  7 Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa: «Reis dere, og vær ikke redde!»  8 Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus.
     9 På veien ned fra fjellet ga Jesus dem dette påbudet: «Fortell ikke noen om dette synet før Menneskesønnen har stått opp fra de døde.» 10 Disiplene spurte ham: «Hvorfor sier de skriftlærde da at Elia først må komme?» 11 Han svarte: «Elia skal nok komme og sette alt i rette stand. 12 Ja, jeg sier dere: Elia er allerede kommet, og de ville ikke vite av ham, men gjorde med ham som de ville. På samme måte skal de også la Menneskesønnen lide.»13 Da skjønte disiplene at det var om døperen Johannes han talte til dem.

Gå til innlegget

Det finnes en dyrebar rose

Publisert over 8 år siden

  • Av Svein Ellingsen:

Det finnes en dyrebar rose

som aldri skal visne hen,

den trosser all frost på jorden

og blomstrer og blomstrer igjen.

 

Den blomstret ved foten av Sinai

for Moses, med flammende ild;

den brennende busk var Guds løfte

om frelse, da alt stod på spill.

 

Den blomstret i Betlehems vinter,

den blomstret i Nasarets vår,

den blomstret som flammer i torner 

i Golgatas blødende sår

 

Den blomstrer fremdeles i verden

og dufter av sommer, til trøst

for alle som bøyes av smerte

i jordlivets nakne høst

 

Å, brennende rose som blomstrer

i kulde i smerte og savn!

Å, hellige tegn på jorden!

Guds kjærlighet er dens navn.

 

 

Gå til innlegget

Nyheter om likkledet i Torino

Publisert over 8 år siden

Limt inn fra ABC nyheter:

Stråling kan ha skapt heilagt bilete

Stråling er den sannsynlege årsaka til biletet på likkledet i Torino, ifølgje ny rapport.

Likkledet i Torino, kledet som tradisjonen seier kroppen til Jesus vart lagt inne i og som ber biletet av ein mann som vart krossfest på same måte som i evangelia, er framleis eit mysterie for forskarar. Ein ny rapport konkluderer med at det mest sannsynlege er at biletet kjem av stråling.

Giulio Fanti som er professor ved universitetet i Padua har studert likkledet i mange år. – Heilt sidan fotografen Secondo Pia fekk fatt i dei første fotografiske reproduksjonane av Likkledet i 1898 har det vore mange hypotesar på korleis biletet har vorte til, seier Fanti til den italienske avisa La Stampa.

Gamal gåte

Mange interessante hypotesar har vore undersøkt til no, men ingen av desse har vore i stand til å forklare det mystiske biletet skikkeleg. Ingen av reproduksjonane ein har fått laga klarer å portrettere karakteristikkar som er like dei ein finn på Likkledet frå Torino.

Artikkelen undersøkjer alle dei vanlege hypotesane og samanliknar dei med 24 av dei unike karakteristiske særtrekka med likkledet. Dei første hypotesane som vart laga av forskarane som først undersøkte dei første fotografia av likkledet for over hundre år sidan har vorte vurdert nøye, til dømes teoriane som hevda at det kom av kritt, ammoniakk, av lynnedslag eller sinkpulver.

– Under forskinga vurderte eg òg sjansen for at ein kombinasjon av meir enn ein av mekanismane kan ha spelt ei rolle i skapinga av biletet, og tok føre meg dei som, mot slutten av siste hundreåret, starta å tvile på autensiteten til likkledet og difor starta å foreslå reproduksjonsteknikkar som ulike mellomalderkunstnarar nytta seg av.  

Laser førte til konklusjon om stråling

Konklusjonen, som var at stråling var årsaka, vart vurdert etter å ha sett på resultata ENEA, det italienske nasjonale byrået for ny teknologi, energy og bærekraftig utvikling, fekk med excimer-laser.  

– Strålingsteorien let oss kome nærare dei spesielle karaktertrekka biletet har, men stiller framleis eit viktig problem: Berre små seksjonar av biletet, noko slikt som kvadratcentimeter, kan bli reprodusert, det er ikkje enno nok ressursar tilgjengelege i laboratoriet tilgjengeleg.

Eksperimenta som vart utførte i Padua av professor Fanti saman med professor Giancarlo Pesavento har krevd straum på omlag 500 000 volt for å få desse resultata.

Stråling er altså den mest sannsynlege årsaka til biletet, om ein skal tru Fanti. Dette er den einaste teorien som, om enn noko avgrensa, klarar å svare på korleis det unike biletet kan ha vorte til. Men, for å kunne skapa noko så stort som biletet på likkledet, ville du trenge titals millionar av volt med straum. Eller sjå vekk i frå vitskap og sjå på fenomenet som noko som er knytta til at Jesus sto opp frå dei døde, avsluttar Fanti

Gå til innlegget

Jeg elsker å bli elsket og selv å elske

Publisert over 8 år siden

Kjærligheten er det viktigste i livet.  Uten kjærlighet er livet mørkt, grått og uten lys.  Jesus er kjærligheten.  Frikjenneren.  Det er godt å være elsket av Gud og av Jesus 

Lukas 2, 29 -32:

Simeons lovsang

 
    29 «Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred,
          slik som du har lovet.
          
    30 For mine øyne har sett din frelse,
          
    31 som du har gjort i stand like for ansiktet på alle folk,
          
    32 et lys til åpenbaring for hedningene
          og ditt folk Israel til ære.

Kjærligheten og håpet, troen på det evige liv - troen på det gode og onde.  At Jesus Kristus ved sin død på korset og at Han stod opp fra de døde, viser oss kjærlighetens og nådens seier.

Mennesket trenger å elske og å bli elsket.  Av mennesker og å elske den treene Gud.  Den treene Gud elsker oss mennesker.  De som elsker Han og tror på Han.

Livet har to utganger.  Det evige livet i herlighet hos Gud - og den andre utgangen for de som ikke tror.  Gud dømmer mennesket - Jesus frikjenner for som tror på Han og til et evig liv i himmelen.

De som ikke tror på Jesus, blir ikke frikjent.  Hans seier over døden følger de som tror.

For de som ikke tror sier Hebr 10, 26b-28a

 Fortsetter vi å synde med vitende og vilje etter at vi har lært sannheten å kjenne, da finnes det ikke lenger noe offer for synder. 27 Forferdelig er det vi da har i vente: Dommen og Guds brennende iver skal fortære dem som står ham imot. 28 Den som forkaster Moseloven, møter ingen barmhjertighet

Hvorfor skal vi tro på Gud?:

Joh 3, 16-20

 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19 Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21 Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»

Den som tror på Jesus blir frelst av troen. De som ikke tror blir dømt.

2. Tim, 3-5

3 For det skal komme en tid da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, slik de selv finner for godt. For de vil ha det som klør i øret.  4 De skal vende øret fra sannheten og holde seg til myter.  5 Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist og fullfør din tjeneste

Påsken viser oss kjærligheten, den nye pakten, og den onde virkelighet.  Jesus døde for å gi oss mennesker den nye pakt.  Den nye pakt i den kristne dåpen.  Jødiske gutter blir omskjært, et tegn på inngåelse av pakten med Gud.  Jesus var omskjært - derfor behøver ikke Jesus troende omskjæring.  Ved den kristne dåpen inngår den døpte samme pakt med Gud og den døpte får også Ånden, Den Hellige Ånd.  Johannes dåpen var annerledes enn den kristne dåpen da den var fra den gamle pakt.  Jesus kom med den nye pakt og forklarte oss loven med nåde - barmhjertighet - kjærlighet - frelse - og det gode evige liv i himmelen for den som tror. 

Bibelen beskriver flere ganger livets to utganger.  Intet menneske dømmer i det hinsidige.  Gud dømmer - Jesus gir nåde og frelse til de som tror.

 

Gå til innlegget

En av verdens mest kjente ateister fant Gud

Publisert over 8 år siden

Da mener jeg ikke meg selv, selv om jeg var ateist fra jeg var 16 år og til jeg ble 47 år.  Etter 30 år fant jeg troen, eller Jesus fant meg.  Det forandret mitt liv, og jeg tror, jeg tror, jeg tror.  Det er herlig. 

Det er nok mange som meg.  Ateister finner Gud - og troende faller fra troen.

Filosofiprofessor Antohny Flew fant Gud 30 år etter han bramfritt uttalte følgende:

Skråsikker som andre ateister var han: "Jeg vet det ikke finnes noen Gud.  Å tro på Gud er som å tro på ugifte ektemenn eller runde firkanter."

Filosofiprofessor Flew la et solid teoretisk grunnlag for ateisme i bøkene sine.  Han stilte opp i debatter med kjente teologer for å forsvare ateismen.  Men da han møtte til debatt i New York i mai 2004, overrasket han med å si at han nå aksepterte Guds eksistens som den mest fornuftige konklusjon ut fra vitenskapelige fakta.

Han utdypet og bekreftet sin nye overbevisning om Guds eksistens i en samtale med professor Gay Habermas som ble offentligjort.

Flew døde i 2010.  Han understreker at hans oppdagelse av det Guddommelige foregikk på et rent naturlig plan.

Han hevder ett prinsipp som har styrt hans tenkning hele tiden, nemlig å følge argumentene dit de måtte lede han.

Da han annonserte sitt nye syn i 2004, viste Flew til nye naturvitenskapelige oppdagelser, samt at det er umulig å forklare hvordan liv kan oppstå bare av materie.

Filosofiprofessor Flew skriver: Jeg tror nå at universet er blitt brakt til eksistens av en uendelig Gud (uendelig intelligens).  Jeg tror at dette universets intrikate lover, manifesterer det vitenskapsmenn har kalt Guds sinn (the mind og God). 

Naturlovene er noe av det første Flew trekker fram.  "Hvordan kan det ha seg at universet er rasjonelt, at vi har kunnet avdekke at det fungerer etter lover som lar seg forklare med fornuften?" 

Flew siterer fysikeren Paul Davis: "Ateister hevder at naturlovene eksisterer uten noen grunn, og at universet dermed er grunnleggende absurd.  Som naturvitenskapsmann finner jeg det vanskelig å akseptere.  Det må være en uforanderlig fornuftig årsak som ligger til grunn for at universet har en logisk og ordnet natur."

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere