Ove K Lillemoen

Alder: 7
  RSS

Om Ove K

Jeg er tidligere bonde, mekaniker, båtbygger og liker alt jeg kan studere på og utvikle. På fritiden liker jeg spesielt godt å studere Bibelen. Gjennom de siste 23 årene har jeg opplevd at DHÅ har oppyst meg i de spørsmål jeg har bedt om klarhet i. Jeg opplever nå Bibelen som en åpen bok. Jeg ser frem til hver gang jeg kan få anledning til å lese. I det siste har jeg lagt mine studier inn på min hjemmeside, http://www.bibelstudie.org Studiene går ut på endetiden, både fysisk og åndelig.
Jeg vokste opp i et indremisjons miljø å bedehuset. og har drevet ungdomsarbeid på bedehuset i over 35 år. Ungdommer er fantastiske, de hungrer etter kunnskap.

Følgere

Deres bitte lille Gud

Publisert over 7 år siden

Jeg vil først få si at dette innlegget er ikke beregnet som noen klage eller bebreidelse til noen i det hele tatt. Og jeg beklager dersom noen skulle føle det slik, for det er ikke meningen. Så jeg ber dere om å forstå det i beste mening, kanskje det kan være med å gjøre kristenlivet større for oss alle.

Jeg er forundret over hvor mange det er som tilsynelatende har en bitte liten gud. Han er så liten at han nesten ikke syns. En gud så liten at han ikke kan hjelpe på noen måte. Deres gud ser ut til bare å være kjekk å ha, men ikke mer. Deres gud er så liten at han har fått hjelp av menneskene til å sette opp lover og regler, og er de ikke fornøyd, så forandrer de hans mening slik det passer dem. Deres gud er så liten at han brukte milliarder av år for å få til en jord med planter og dyr. Deres gud er så liten at de ikke tør stole på han. Deres gud er så liten at de kan befale han å frelse dem slik de selv synes er rett. Deres gud er så liten at de kan forme ham som de vil. Deres gud er så liten at de ikke har noen respekt for han. Er det noen Gud å ha?

Min Gud er mye, mye større, den eneste levende Gud. Min Gud er så stor at Han fyller opp hele universet, og kan sees alle steder. Min Gud er så stor at han kan hjelpe i alle situasjoner. Min Gud er så mektig at Han selv har satt opp regler, til vårt beste, for Han vet sånt. Min Gud er så mektig at han skapte jorden og alt som er på den slik Han selv ville. Min Gud er så stor at jeg absolutt tør å stole på Ham, for han hjelper den som kaller på Ham. Min Gud er så stor at Han har gjort ferdig en frelse for alle som vil tro på Ham. Min Gud er så stor at Han er alltid den samme og kan ikke forandres. Jeg er alltid trygg, og kan forholde meg til noe som alltid er likt. Men jeg må ta Ham for den Han er, noe annet er bare dårskap.

Han er så stor at Han får det som Han vil, ingen kan forandre noe på Hans forsett. Han advarer sterkt mot å bli Hans motstander. Han vil ikke ha slike inn i sitt rike. Og alle argumenter mot Hans avgjørelser er uten virkning. Så jeg må velge, men jeg syns ikke valget er vanskelig, ikke i det hele tatt. Jeg elsker Gud, fordi Han elsket meg først.

Og Han har gitt meg et løfte, og Jesus har gitt Ham et løfte, for meg. Vi har en pakt vi to, men det er min Stedfortreder som har inngått denne pakten med Gud, i mitt sted. Gud holder sin del av denne pakten, og Jesus holder min. Innholdet i denne pakten er Guds vilje skrevet med Bud, - og jeg skal lyde Ham. I denne avtalen inngår det også, at dersom jeg bekjenner mine synder, er han trofast og rettferdig, så han forlater meg syndene og renser meg fra all urettferdighet. (1 Joh 1,9). Det er bare en STOR GUD som kan tilby noe slikt.

Og min Stedfortreder ber også til denne store Gud: Fader! jeg vil at hvor jeg er, der skal også de som du har gitt mig, være hos mig, for at de skal se min herlighet, som du har gitt mig, fordi du har elsket mig før verdens grunnvoll blev lagt. Joh 17,24. Han ber for meg, så du det? Snakker om omsorg!

Hvilken mektig Gud vi har!

I årenes løp er Gud blitt gjort mindre. Noe som går ut over oss, ikke Ham. Vi går glipp av mye velsignelse og glede. Når det å gjøre Ham imot ikke blir så stort, blir heller ikke tilgivelsen så stor. Er ikke angeren over synd stor, blir heller ikke gleden og takknemligheten over tilgivelsen så stor. Det er vi mennesker som taper på å gjøre Gud liten.

Før i tiden var det noe som het syndenød, frykten for å ende borte fra Gud i all evighet.(i den tiden Helvetet fremdeles besto). En grusom situasjon, men så fikk en også oppleve nådens og tilgivelsens under så sterkt at en slett ikke ville være syndenøden foruten. Det er stort, ubeskrivelig stort, å få kjenne at Jesus tar syndebyrden av mine skuldre. Troen og håpet på tilgivelsen blir virkelighet for den som opplever det på kroppen. Det er ikke snakk om følelser, men åndelig erfaring. Det var i tider da mennesker fikk syndenød at vekkelsene startet. Da synden ble synd, og frelse ble tilgivelse. Når Påskens budskap ble virkelighet i menneskets hjerte ble omsorgen og omtanken for andre menneskers frelse en prioritert sak. Vekkelsen begynte i mitt hjerte, og vokste ut i menigheten.

"Hvor lenge er det siden du bøyde kne og åpnet ditt hjerte for Jesus, siden du knelte ned, og ble ved med å be, inntil lyset fra Guds brøt frem". Når syndenøden blir så stor at en må trygle og be Faderen om tilgivelse, vil en oppleve en ubeskrivelig glede når Guds lys bryter gjennom, og en får tro seg frelst. Når Tilgivelsen blir større enn synden som føltes så skitten. Derfor sier Paulus; Men loven kom til for at fallet skulle bli stort; men hvor synden blev stor, blev nåden enda større, Rom 5,20. det er vi mennesker som gjør både Gud og synden liten. Det er vi som taper på det.

Mvh Ove

Gå til innlegget

Jeg har rett!!

Publisert over 7 år siden

Denne overskriften er ikke noe godt utgangspunkt for en debatt. Jeg har ikke vert med på VD så lenge, men har godtatt språkbruken og holdningene som noe som hørte til her. Jeg har funnet det interessant å diskutere syndpunkter med dere. Jeg har tidligere også kommentert mitt syn på forumet, men vil allikevel fortelle hva som skjedde meg i natt.

Da jeg hadde lagt meg i går kveld, hadde lest kveldens kapitler, og lå i bønn, så kom Herrens ord til meg, og Han sa" Det er ikke rett det dere gjør på VD. Dere kjekler og er uenige. Skulle dere ikke heller hjelpe hverandre på veien hjem? Kjærlighetsbudet, hvor er det blitt av det? Dere er alle på vei gjennom livet mot Målet. Hjelp da hverandre, oppmuntre hverandre. Dere er vandrere alle sammen. Dere ønsker alle å finne den smale port, gå på den smale vei, tjene Meg. Gjør dere det? Jeg har gitt deg noen kunnskaper, men jeg har også gitt de andre kunnskaper. Del det dere har fått med hverandre og utvid på den måten deres kunnskap om Meg. Del, og hjelp hverandre, bed for den du er uenig med, at dere må forstå hverandre og være hverandres hjelpere på veien. Dere har alle fått kunnskaper av Meg for at dere skal dele dem med hverandre og bli rike. Det er ikke din oppgave å overbevise de andre, det er Min Ånds oppgave. Jeg skal overbevise om rett og galt, om ekte og falskt. Men dere må lytte, lære, og sammenlikne med Mitt ord, det Jeg har sagt. Del disse ord fra Meg med de andre på VD. Vær du ydmyk og vis medfølelse, vis kjærlighet og storsinn, vis at Jeg har gitt deg alt du trenger for å elske din neste.

Gud sendte Sine ord gjennom mitt hode, Ord som; 1 Joh 3,14 Vi vet at vi har gått over fra døden til livet for vi elsker brødrene. Den som ikke elsker sin bror, blir i døden.

1 Joh 4,7-8

Elskede! La oss elske hverandre, for kjærligheten er av Gud. Og hver den som elsker, er født av Gud og kjenner Gud. 8 Den som ikke elsker, kjenner ikke Gud, for Gud er kjærlighet.

1 Joh 4,19-21 Vi elsker Ham fordi Han har elsket oss først.20 Hvis noen sier: "Jeg elsker Gud" og hater sin bror, da er han en løgner. For den som ikke elsker sin bror, som han har sett, hvordan kan han elske Gud, som han ikke har sett? 21 Og dette budet har vi fra Ham: At den som elsker Gud, skal også elske sin bror. Vis da hverandre, og andre at dere elsker hverandre.

Kanskje var det svaret på min refs til Leif i går som startet det hele. Refererer de skriftsteder han sendte meg som svar. Det viste stor ydmykhet hos en kunnskapsrik mann.

Gal 5,22-23 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, 23 saktmodighet, avholdenhet; mot slike er loven ikke.

Hebr 12,11 All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg; men siden gir den dem som derved er blitt prøvd, rettferdighets salige frukt.

Hebr 12,14-15 Jag efter fred med alle og efter helliggjørelse; for uten helliggjørelse skal ingen se Herren. 15 Og gi akt på at ikke nogen viker tilbake fra Guds nåde, at ikke nogen bitter rot skal vokse op og volde men, og mange bli smittet ved den,

Gud viste meg et forum der kunnskap ble delt i kjærlighet, ikke brukt til å slå hverandre i hodet med. Et forum der mennesker kan finne veien til Frelse. Et forum der mennesker kan i kjærlig omsorg bli rettledet og ført inn på veien til Himmelen. Det er vel i utgangspunktet det vi vil. Men kanskje bruker vi ikke rett metode.

Selvfølgelig skal vi være uenige i våre syn og overbevisninger, noe annet er utenkelig. Vi, i alle fall jeg, trenger å få mine tanker og teorier prøvd av andre mennesker. Av og til settes ting på spissen for å få frem det en egentlig ikke kan sette ord på. Jeg har det syn at alle har noe rett i deres syn, men ingen har alt rett. Det tror jeg gjelder både hos enkeltmennesker og menigheter.

Men i stedet for å bite hverandre burde vi kanskje ta hverandres kunnskap og overbevisning med til Bibelens ord og kontrollere. Debattere det med andre medvandrere her på et velegnet forum. La vår meddebatant få forklare sitt syn. Spørre hva han mente. Kanskje den andres "feil oppfatning" åpner en ny dør for deg, og kanskje for begge når alt kommer til alt. Dersom vi kunne samtale i stedet for å kjegle, kunne vi være til hjelp for hverandre. Hjelpe hverandre å finne frem. Styrke hverandre på veien hjem til vår himmelske bolig. Se etter hverandre i kjærlig omsorg, at ingen blir liggende etter på veien.

Kanskje kunne vi heller få flere med på dette forumet, i stedet for at folk rømmer på grunn av den opphetede stemningen og språkbruken.

Jeg har prøvd etter beste evne å formidle det Gud gav meg i går kveld. Måtte det bli til velsignelse og rikdom for deltakerne på VD.

Ove

Gå til innlegget

De falske bud.

Publisert over 7 år siden

Jeg er på vakt mot forfalskninger i denne tiden. Derfor vil jeg spørre: Hvorfor er ikke Budene som læres, de samme ti bud i Bibelens, som er gitt oss av Gud selv? Hvorfor må alt forandres? Blir ting bedre av den grunn? Blir Guds bud lettere å holde? Blir dommen mildere? Jeg tror ikke det, tvert om. Les disse budrekkene og se selv.

Budene slik de står skrevet i Bibelen

1. BUD

2Mos 20,2 -3  Jeg er Herren din Gud, som førte deg ut fra landet Egypt, ut fra trellehuset. 3 Du skal ikke ha andre guder enn Meg.

2. BUD (merk)

2Mos 20,4-6 Du skal ikke lage deg noe utskåret bilde, noen etterligning av noe som er i himmelen der oppe, eller på jorden her nede, eller som er i vannet under jorden. 5 Du skal ikke falle ned og tilbe dem eller tjene dem. For Jeg, Herren din Gud, er en nidkjær Gud, som hjemsøker fedrenes skyld på barna i tredje og fjerde slektsledd, når de hater Meg, 6 og som viser barmhjertighet mot tusen slektsledd, når de elsker Meg og holder Mine bud.

3. BUD

2Mos 20,7 Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren vil ikke holde den uskyldig som misbruker Hans navn.

4. BUD

2Mos 20,8 - 11  Husk på hviledagen så du holder den hellig. 9 Seks dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning, 10 men den sjuende dagen er sabbat for Herren din Gud. På den dagen skal du ikke gjøre noe arbeid, verken du, din sønn eller din datter, din tjener eller din tjenestekvinne, din buskap eller den fremmede som bor innenfor dine porter. 11 For på seks dager dannet Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem, og Han hvilte på den sjuende dagen. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den.

5. BUD

2Mos 20,12  Du skal hedre din far og din mor, så dine dager kan bli mange i det landet Herren din Gud gir deg.

6. BUD

2Mos 20,13  Du skal ikke slå i hjel.

7 BUD

2Mos 20,14  Du skal ikke drive hor.

8. BUD

2Mos 20,15  Du skal ikke stjele.

9. BUD

2Mos 20,16  Du skal ikke avlegge falskt vitnesbyrd mot din neste.

10. BUD

2Mos 20,17  Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru, tjener eller tjenestekvinne, okse, esel eller noe som hører din neste til."

 

Dagens bud 

1.BUD

Du skal ikke ha andre guder enn meg                             

                                                 2.BUDHvor ar det blitt av Bibelens 2. bud

Du skal ikke misbruke Guds navn

3.BUD

Du skal holde hviledagen hellig.                               

4.BUD

Du skal hedre din far og din mor, så det går deg godt, og du får leve lenge i landet.

5.BUD

Du skal ikke slå i hjel.

6. BUD

Du skal ikke bryte ekteskapet.

7.BUD

Du skal ikke stjele.

8. BUD

Du skal ikke lyve.

9. BUD

Du skal ikke begjære din nestes eiendom.                              

                                           10. BUDHvorfor to bud om misunnelse

Du skal ikke begjære din nestes ektefelle eller hans arbeidsfolk eller noe som hører din neste til.

 

Jeg har lest meg til følgende:

Det 4. bud ble endret på kirkemøtet i Laodikea i år 336.

I De Katolske læresetningene står det; ”Sabbatens hellighet overføres til søndagen. Og dette er vårt AUTORITETSMERKE.  Den Romersk katolske kirke sier at den har myndighet til dette fordi paven står over Bibelens ord. Kirken beviste med overføringen av Sabbatens hellighet til søndag, det faktum at Kirken står over Bibelen. La oss se på hvordan DKK forsvarer denne forandring av budene. Vi leser utdrag fra deres toslære;

Spørsmål:       Hvilken dag er Sabbat?

Svar:               Lørdag er Sabbat.

Sp:                  Hvorfor holder vi søndag i stedet for lørdag?

Sv:                  Vi holder søndag i stedet for lørdag fordi den Katolske kirke på kirkemøtet i Laodikea (år 336 eKr.) overførte sabbatens hellighet fra lørdag til søndag.

Sp:                  Kan du på noen annen måte bevise at kirken har makt til å innsette festdager ved lov?

Sv:                  Dersom ikke den hadde hatt slik makt, kunne den ikke ha gjort det som alle nåtidens religionsbekjennere er enig med den i: Den kunne ikke ha innført helligholdelse av søndagen, den første dag i uken, i stedet for helligholdelse av lørdag, den syvende dag i uken, en forandring som det ikke finnes noen autoritet for i Skriften.”

(Dette et hentet fra ”The Convert`s Cathecisn of Catholic Doctrine” s. 50 )

 

Det 2. bud ble rett og slett fjernet etter at helgen dyrkelse ble en del av kirkens ritual. Når dette skjedde vet jeg ikke eksakt. Men det skal være tatt bort da tilbedelse av ikoner ble vanlig i kirken.

Men for å ordne opp slik at det fremdeles ble 10 bud i loven, delte de rett og slett det 10. bud i to. Hvorfor ”nestens hus” eller senere ”eiendom” er tatt ut for seg selv vet jeg ikke. Eneste årsaken jeg kan se, er å få samme antall bud.

 Jeg har et spørsmål til deg som leser; Hvilke bud skal vi følge? Hvem har rett til å forandre på Herrens Bud? Kan det være denne som Daniel fikk profetere om? "Han skal tale ord mot Den Høyeste, han skal tyne Den Høyestes hellige, og skal sette seg fore å forandre tider og lov. Så skal de hellige bli overgitt i hans hånd for en tid og tider og en halv tid". Dan 7,25 (er det da Antikrists bud i den andre rekken?)

Jeg har flere ganger forsøkt å få klarhet i hvilke budrekke de forskjellige organisasjoner og kirkesamfunn forholder seg til, uten tilfredsstillende svar. Noen forstår ikke spørsmålet i det hele tatt, mens andre avfeier det hele med; nå lever vi etter det nye kjærlighetsbudet. Mye likt med det Rune Staven kritiserte i sitt innlegg " Å skjule synden i kjærligheten". Hva var det egentlig Jesus sa, var det egentlig nytt? Se på dette og sammenlikn: "Jesus sa til ham: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand".Matt 22,37 

 "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av all din makt. "5 Mos 6,5

Det Jesus sa da han fikk spørsmålet var egentlig dette:"Mester, hva er det største budet i loven?"  Jesus sa til ham: "Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.

Hele loven og profetene henger på disse to budene(De erstatter dem ikke!!)."Matt 22,36-40. 

Jeg er av den oppfatning at vi må tilbake til Bibelens bud dersom vi skal bygge landet og folket på budene. Dette var så viktig for Gud da han ledet Israel i gammel tid, at Ypperstepresten ble befalt å ha loven bundet rundt håndleddet til en fast påminnelse om Herren. "Og du skal binde dem som et tegn på din hånd, og de skal være som en minneseddel på din panne". 5Mos 6,8

Nehemia sendte folk rundt i landet for å lære folket opp i Guds Lov. Dette var en betingelse for at landet skulle kunne oppbygges. Jeg tror dette gjelder også i dag for vårt folk. For at Gudskjennskapen skal vokse og bli bygget opp, tror jeg det er svært viktig å kjenne Guds lov, den som Gud gav Moses. Er ikke denne lov viktig for mennesker i dag også?

I Bibelen ser vi svært tydelig hvordan Israels og Judas land og folks velstand er avhengig av deres forhold til Gud..

Gjennom hele Bibelen ser vi hvor viktig det er for folket at de kjenner Herrens lov og adlyder den. Spesielt blir dette bemerket rundt gjenoppbyggingen av Templet og Jerusalem. Likedan vil Herrens lov være viktig i oppbyggingen av det nye Jerusalem. Herrens lov er ikke en hvilken som helst lov, men den Herrens Lov vi finner i Bibelen. Medallebudene. Jeg er ikke lov trell, ikke lov til frelse, men til fred og frihet. Jesus Kristus Guds enbårne sønn frelste meg i sin guddommelige kjærlighet og nåde til meg, uten at jeg på noen måte fortjente det. Loven er gitt oss til tjeneste og rettledning i våre liv, til å påvise synd.

"Men loven kom for at fallet skulle bli stort; men hvor synden blev stor, blev nåden enda større", Rom 5,20Men, skal vi be Herren om tilgivelse for brudd på hans lov, må vi påse at det er riktig lov vi har å dømme etter, ellers kan vi komme galt av sted. Loven tjener til hellighet, som igjen tjener til andre menneskers frelse. Kanskje ligger det noe her når det gjelder vekkelse i Norges byer og bygder.

1 Joh 5,2 På dette kjenner vi at vi elsker Guds barn, når vi elsker Gud og holder Hans bud.

La oss bygge landet på Herrens lov. Da vil bygnings- mennene ha fremgang.

Gud hjelpe oss å kjenne sannheten.

Jeg skriver dette innlegget kun til opplysning for den som er interessert i slike ting.

Mvh Ove K


 

Gå til innlegget

En hemmelig bortrykkelse.

Publisert over 7 år siden

 

Opprykkelsen av menigheten er et i dag akseptert senario. Slik har det ikke alltid vert. Det har vert et utbredt diskusjonstema i kristne kretser. Når skulle dette fenomen skje? Før trengselen, midt i trengselen, eller etter trengselen. For alle er vel enige om at det er Guds barn som skal forfølgers i den store trengsel.

Et av de første spørsmålene som dukket opp i denne forbindelse var; hva blir det av den store trengsel dersom de som trenges er borte?

Vi må skille klart mellom den store trengsel av Guds trofaste i Matt 24,21-26. Og Guds vredesdom over de ulydige. Bibelen forteller at først skal den antikristelige makt forfølge de som har Guds segl, ja, inntil døden. Så, ved denne antikristelige forfølgelse av de rettferdige blir Guds vredesbeger fylt til randen og deretter tømmes det over de som har dyrets merke, de som har undertrykket og forfulgt de som har Guds segl. Gud gav oss et veldig klart bilde av dette i hendelsene i det egyptiske fangenskapet. Israel ble undertrykt inntil Herren sa stopp. Plagene over Egypt er bilde på Guds vredesdom over den antikristelige makt. Merk, Israelsfolket slapp unna plagene selv om de fortsatt var i Egypt.

Derfor tolker jeg det slik at dersom det skal bli noen trengsel av Guds beseglede, må de som har Guds segl være tilstede.

1 Kor 15,23-24 Men hver i sin egen avdeling: Kristus er førstegrøden, deretter levendegjøres de som tilhører Kristus, ved Hans komme. 24 Så kommer enden, når Han overlater riket til Gud Fader, når Han gjør slutt på all makt, all myndighet og alt velde.

1 Tess 4,16-17 For Herren Selv skal med et rop, med en overengels røst og med Guds basun stige ned fra himmelen. Og de døde i Kristus skal stå opp først. 17 Deretter skal vi som lever og er igjen, bli rykket opp i skyer sammen med dem, for å møte Herren i luften. Og så skal vi alltid være med Herren.

Her setter Paulus setter en del ting på plass. Alle troende skal møte Herren i skyen samtidig. Her er vi sikkert enige. Når dette skjer er noe av uenigheten vår. Men det ser heller ikke ut til at denne hendelse foregår i stillhet, for med et rop, en overengels røst, med Guds basun, skjer det. Dette blir ikke noen hemmelig bortrykkelse.

Denne bortrykkelses teorien er av nyere dato. Min bestefar som døde i 1975 fortalte meg at dette var noe nytt, noe de ikke hadde hørt om da han var ung. Jeg har gjort noen undersøkelser angående denne teorien og kommer til å legge det også ut på nett når det er klart. Men her og nå skal jeg orientere deg litt om hvor og hvordan denne teorien oppsto.

I 1825 møttes en liten gruppe menn som var missfornøyd med forholdene i de protestantiske kirkene i Irland, i Dublin for å åndelig styrke hverandre. Snart ble det startet andre grupper i Irland og også i England. Den mest kjente av disse var i Plymouth.

Denne gruppen ble siden kjent som Plymouth brødrene. Blant de store i disse gruppene var Edward Irving, Dr. S P Tregelles og John Nelson Darby (innskrevet i 1828). På et eller annet tidspunkt i denne tiden, i følge Tregelles, fikk Edward høre en mystisk uttalelse på et ukjent språk som fortalte ham at det skulle bli er hemmelig bortføring av kirken før Jesu synlige komme.

Hal Lindsey har nettopp utfordret den senere tolkningen av ideen om en bortrykkelse før trengselen, inn i hovedstrømmen av Kristenheten.(Hal Lindsey, Vanished Into Thin Air ( forsvunnet I løse luften))(Beverly Hills, California: Western Front, Ltd., 1999). Han påstår at tanken på en bortrykkelse før trengselen har historisk vert et velsignet håp i kirken siden Apostlenes tid. Og hvem er så hans viktigste vitne? Alle de store protestantiske reformatorene slike som Luther, Calvin og Zwingli? Nei, noen av de store protestantiske tros bekjennelsene? Nei, noen av de store Romersk Katolske futuristiske kontra reformatorene som Ribera, Bellarmine eller Lacunza? Nei, noen av de som fremholdt futurismen, som tilhørte Oxsford bevegelsen, slike som Maitland, Burgh, Todd eller Newman? Nei igjen, hvem er det så som gjenstår som kan underbygge Lindseys syn? Han presenterer to hovedvitner. Det første, er et dokument som sies å være oppdaget i 1997 av en futuristisk teolog, Grant Jeffrey. Dette dokumentet, kjent som Pseudo Ephraem, er skrevet av Ephraem av Nisibis (306-373) som var en av de store personene i historien til den Syriske kirken. Lindsey innrømmer at noen av verkene til Efraem er av ”tvilsom ekthet”(s 112) og at ” det er nødvenigvis ikke sant at det (Pseudo Ephraem) var skrevet av Ephraem av Nisibis”(s113) Lindsey går videre til å erkjenne at ” det kan ha vert skrevet så sent som i det åttende århundre” (s113)

På grunnlag av dette ene pseudo dokumentet konkluderer Lindsey med at den tidlige kirken forkynte bortrykkelse for trengselen. Med hans egne ord: ” kirken trodde allerede at Antikrist skulle stå frem på vedenssenen etter at kirken var blitt evakuert”. ( s113)

At Lindsey engang turde å bruke dette dokumetet som bevis for at troen på bortrykkelse før trengselen i den tidlige kirken , er skremmende, og sterkker troverdigheten til bristepungtet! La oss anta, for dette dokumentets skyld, at pseudo Ephraim faktisk forkynte at bortrykkelsen kom før trengselen. Finnes det en eneste stemme som beviser at dette varhelekirkens håp? En stemme er ikke bevis for et eksistensen av et kor! Og beviser dette dokumentet egentlig at denne en stemmen var rett?

Om dette pseudo Ephraem var så innflytelses rikt, hvorfor ble det ikke tatt opp av noen før Darby og Irving? Faktum er at ingen, verken før eller etter dette dokumentet har noen forkynt en Før-trengsel bortrykkelse av kirken før i begynnelsen av det 19 århundre. Det er sannelig underlig at om Lindsey tror at apostelen Paulus klart forkynte en før-trengsel bortrykkelse som et velsignet håp for kirken, at det ikke skulle bli kjent før i det 19 århundre!

Men det er heller ikke helt klart om pseudo Ephraem virkelig lærer en før-trengsels bortrykkele i det heletatt. La oss lese fra den andre delen av dokumetet; ” for alle de hellige og Guds utvalgte er samlet (samlet hvor, HL) før den store trengsel som skal komme, og tatt til Herren, men de ser forvirringen som skal overmanne verden” (s115 Lindseys anmerkning).

Utsagnet sier ikke at de hellige vil bli ”tatt til Himmelen” eller ”botrykket” eller ”evakuert”. Pseudo Ephraem siterer faktisk aldri noen av Bibelens utvalg av vers som brukes av de som tror å på en før-trengsels bortrykkelse, slike som 1. Tess. 4.13-17. Uttrykket ”tatt opp til Herren” kunne gjerne bety ( i lyset av feilaktige utviklingen i den tiden) at de kunne få lov å dø og reise rett til Himmelen i det øyeblikk de døde. Faktisk så påker seksjon 10 i dokumentet på tiden etter trengselen, når Jesus sier: ” Stå opp, dere sovende, stå opp, møt herren, for hans (antikrists) timen for hans dom er kommet” (s122). Dette uttrykket tyder sterkt på at forfatteren av pseudo Ephraem trodde at oppstandelsen av der rettferdige skulle skje ved Jesu andre komme i herlighet og at Antikrist skulle dømmes på samme tid.

I lys av denne analysen må vi besvare Lindseys spørsmål,( samlet hvor,HL), jeg er ikke absolutt sikker, eller, det er det jeg skulle like å vite! Lidseys førstebevis til fordel for en tidlig bortrykkelse er basert på et dokument hvis dato er ukjent, hvis forfatter er ukjent, hvis budskap ikke klart beviser hans poeng. Kanskje hans andre kjernevitne gjør det bedre.

Lindseys andre bevis for en tidlig tro på en før-trengsels bortrykkelse er en uttalelse fra Babtist pastor Morgan Edwards (1722-1788). Selv om Lindsey ikke forteller om kilden, så forsikrer han oss om at Edwards lærte ”en form for før- trengsels lære” (s133). Men ved Lindseys egen tolkning lærte Edwards at bortrykkelsen skulle ”bli omtrent tre og et halvt år før tusenårsriket” (S 133, Lindsey er modig)

På flere områder antar Lindsey mer enn uttalelsene tillater. Først av alt, sier ikke uttalelsen at menigheten skal tas opp til himmelen tre og et halvt år før Jesu komme i herlighet. Edwards kunne godt ha ment at Jesu komme i herlighet skulle skje tre og et halvt år før tusenårsriket begynner. Det finnes ingen indikasjon i uttalelsen om at det skal bli to gjenkomster av Jesus. Det synes heller som om Edwards sak om de tre og et halvt årene til begynnelsen av tusenårsriket tillater de rettferdige å delta i dommen. Det er merkelig at Edwards ikke nevner trengselen eller herredømmet til Antikrist. Han forteller ikke engang hvor han får de tre og et halvt årene fra. Videre forteller han ikke med et hint at bare menigheten skal forsvinne, og at det bokstavelige Israel og de ikke troende skal bli tilbake.

Enda en gang har Lindsey fremsatt et vagt vitnesbyrd for å prøve å bevise sitt poeng. Til beste for Lindseys syn, måtte være at Edwards lærte en Midt-trengsel bortrykkelse, et syn Lindsey bevisst overser i sin bok. Det verste i lindseys syn er, at Edwards ikke lærte midt-trengsel bortrykkelse i det heletatt! Så for Lindsey å si at ”så tidlig som i 1788 var bortrykkelsen en etablert lære”(s 134) er tydeligvis å strekke det litt langt. Beviser en manns tvilsomme stemme at læren er etablert? Om så, så er Arianismen riktig fordi en mann lærte den! Selv om Edwards faktisk lærte en før-trengsels bortrykkelse (noe han ikke klart gjorde), hva beviser så at dette syn var ortodoks lære i hele den kristne kirke i 17 århundrer?

Derfor i lys av bevisene er det trykt å si at før-trengsels bortrykkelsen først ble introdusert i hovedlinjene i protestantismen i det tidlige 19. århundre.

Dette er råmateriale og ikke bearbeidet så du for ta det slik det er. At bestefars ungdomstid ikke hadde denne læren viser at det tar tid å innføre ting, og få det akseptert. Den andre grunnen for førtrengsels læren er "herlighetsteologien", læren om at ingenting ondt skal skje den troende. Dette står i grell kontrast til Jesu egne ord i Matt 24,9-10. Da skal de utsette dere for trengsel og drepe dere, og dere skal bli hatet av alle folk for Mitt navns skyld. 10 Og da skal mange ta anstøt, og de skal angi hverandre og hate hverandre.

Guds veskignelse til dere alle i ventetiden.

Mvh Ove K

Gå til innlegget

Er du veldig sinna på meg?

Publisert over 7 år siden

Foreldre vil gjerne at deres barn skal bli kjekke unge mennesker som settes pris på, og er lydige og greie å ha med å gjøre, til å stole på. De ønsker ikke at de skal bli villstyringer som plager andre og er ulydige og vrange. Derfor lærer vi våre etterkommere å leve et liv slik at de heller blir til glede for andre. Vi lærer dem ved å gi dem regler å leve etter, regler som vi setter opp slik vi antar er riktig. Vi lærer dem å holde samfunnets lover og regler, slik at de i voksen alder blir lovlydige borgere av vårt samfunn. Unnlater vi å lære dem å holde samfunnets lover og regler vil de senere oppfatte regler og lover som en pest og en plage. Jeg har hørt kommentarer fra voksne folk som sier at den eller den loven er bare tull, så jeg bryr meg ikke om den. Denne innstilling til lover og regler er farlig for et samfunn.

Et barn som er opplært i regler i et hjem der regler blir tatt på alvor, vil selv ta de samme, og også andre regler på alvor. Gjør de noe galt i følge disse regler så kommer de til sine foreldre og bekjenner sitt brudd og sier ” er du veldig sinna på meg” (les. Kan du tilgi meg?). De gjør dette fordi de ser at deres foreldre gjør det samme. De har lært at brudd på regler skal straffes, eller de kan tilgis. Ved åpen erkjennelse av fallet kan tilgivelse gis dem. Men, blir det holdt hemmelig og ikke bekjennes, vil de få straff om foreldrene finner det ut.

Vi har alle en annen far, Gud den allmektige. Han har også gitt regler og lover for våre liv. Vil vi bo under Hans tak må vi følge husets regler.

Han sier: Du må ikke ha andre guder enn Meg, for det er ingen andre. Uten meg er du uten noen til å hjelpe og bevare deg. Det er ingen annen som elsker deg. Det er bare meg som er Gud i hele universet.

Du må ikke lage deg bilde av noe slag, verken av det som er i Himmelen eller på jorden, ikke i luften eller i havet, og tilbe det som om det skulle være en gud. Da blir Jeg sjalu (Nidkjær). Er Jeg sjalu vil jeg ikke verne om deg, og Jeg vil kaste deg bort fra Meg.

Og du, du må ikke bruke Mitt navn i tide og utide. For når Mitt navn blir nevnt så er Jeg der. Mitt navn må du sette høyt, og ikke missbruke det.

Og så er det en ting du aldri må glemme, sabbaten. Den dagen, den siste i uka, den er for oss to, for deg og meg. Den dagen vil jeg at du skal sette til side slik at vi to kan være sammen. Det er dagen for kvalitetstid for oss to. Og husk at det er kvalitetstid for alle mennesker og Meg. Derfor må du heller ikke sette noen andre i arbeid på den dagen, verken mennesker eller dyr, for Jeg har skapt de alle sammen. Ved at du holder denne dagen hellig for Meg og deg, så anerkjenner du også at det er Jeg, skaperen av alle ting, du ærer.

Du må også hedre din far og mor. De er gitt deg til velsignelse. De er gitt deg til opplæring i Guds frykt. De er gitt deg til opplæring i å være et medmenneske. De har ofret så mye for deg at du må ære dem så mye du kan. Du skal sette dem høyt blant dine medmennesker. Gjør du det så skal Jeg velsigne deg og det skal gå deg godt slik at du kan leve lenge og bo i det landet du er satt.

Og du må ikke slå noen i hjel. Det er Meg som er herre over livet, du har ingen rett til å ta livet av noen. Du skader deg selv mer enn den du dreper. Vær snill og kjærlig mot din neste for husk at Jeg også elsker dem slik Jeg elsker deg. Du bør ikke engang bli sint på din neste, for da føles det for meg som om du dreper ham.

Du må heller ikke drive med hor. Når Jeg sier dette så mener jeg at du skal ikke skille det som Herren har føyd sammen til ett. En mann tihører sin kone og en kone tilhører mannen sin. Å rive disse fra hverandre er det samme som om du skulle finne deg en annen gud for Meg. Jeg er sjalu og vil ikke finne meg i at du går til noen annen enn Meg.

Og så må du ikke ta noe som ikke er ditt. Da faller du bare ut med den du stjeler i fra. Det som er ditt, er ditt, og det som er en annens, er en annens. Det den andre har er noe Jeg har gitt ham, og du får det du trenger av Meg.

Og så må du ikke ju. Det å vitne falskt i en rettssak kan bety død eller liv for den som blir stilt for retten. Ditt vitnesbyrd kan være det som avgjør, da er det viktig at det du sier er sannheten. Lyver du for andre kan du heller ikke stole på de andre. Og husk at også Jeg har bruk for at du snakker sant til andre.

Misunnelse er heller ikke bra. Fordi om du ser at din nabo har finere hus enn deg, må du ikke missunne ham det. Han lider ikke under din misunnelse, men du gjør. Samme gjelder bilen hans, eller kona hans. Husk at der er Jeg som gir. Går du så i rette med Meg fordi Jeg gav din nabo noe han trengte? Du får også det du trenger av Meg, til og med uten at du har krav på det. Jeg gir fordi Jeg elsker deg.

Disse ordene er ikke bare til refs, men de er til rettledning for deg. Liksom deres jordiske foresatte vil lære dere å leve et godt liv ved å lære dere regler og lover, på samme måte vil Jeg med disse regler lære dere å leve et hellig liv i samfunn med Meg.

For de som ikke elsker Meg virker nok disse reglene som en lov full av tvang. Og det er egentlig det. Det er minstekravet for at jeg skal ta dere inn i Min Himmel når den tid kommer. Men dersom vi to elsker hverandre, så har Jeg ordnet det slik at vi kan gjøre opp når det går galt. Jeg forlanger jo egentlig at disse lover må oppfylles perfekt, for Jeg er perfekt. Men, jeg ordnet med en som jeg legger straffen på i stedet for deg. Jesus, Min Sønn var villig til å ta straffen når du svikter. Jeg vet jo at du ønsker å være lydig, men Jeg må være rettferdig og kan ikke overse dine fall. Men når det er slik er jeg villig til å tilgi fordi straffen la Jeg på Min Sønn Jesus Kristus.

Derfor kan du komme til meg og si: ”er du veldig sinna på meg” (les. Kan du tilgi meg). 

Husk på dette! Jeg er en rettferdig Gud som ikke tåler at du gjør Meg imot, men jeg er også en nådig Gud som kan tilgi deg når du trenger det og kommer til meg og tilstår dine feil.

Kom, la Meg føre deg til Himmelen sammen med meg. Der skal ingen friste deg til å bryte Mine lover og påbud. Jeg er Herren som skapte himmel og jord og alt som finnes i hele universet. Jeg satt lover for stjernene på himmelen så de går i sine baner. Jeg satte fiskene til å leve i havet og puste i vann. Jeg lot fuglene fly på luften med sine vinger. Og jeg skapte deg som et bilde av meg med et hjerte som kan elske. Du ser det alt rundt deg, som et bevis på at Jeg er Herre.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere