Ove K Lillemoen

Alder: 7
  RSS

Om Ove K

Jeg er tidligere bonde, mekaniker, båtbygger og liker alt jeg kan studere på og utvikle. På fritiden liker jeg spesielt godt å studere Bibelen. Gjennom de siste 23 årene har jeg opplevd at DHÅ har oppyst meg i de spørsmål jeg har bedt om klarhet i. Jeg opplever nå Bibelen som en åpen bok. Jeg ser frem til hver gang jeg kan få anledning til å lese. I det siste har jeg lagt mine studier inn på min hjemmeside, http://www.bibelstudie.org Studiene går ut på endetiden, både fysisk og åndelig.
Jeg vokste opp i et indremisjons miljø å bedehuset. og har drevet ungdomsarbeid på bedehuset i over 35 år. Ungdommer er fantastiske, de hungrer etter kunnskap.

Følgere

En skapende Gud, eller en skapt gud?

Publisert over 4 år siden

Dnk, leira som ypper seg mot pottemakeren

Ofte når jeg leser i GTs profeter ser jeg at Gud gjentagne ganger refser sitt folk for å ha forlatt Ham. De forlot Ham og vendte seg i stedet til falske guder. Til guder av stein og tre. I Jes. 14 "En gir sig til å felle sedrer, og han tar stenek og ek og velger sig ut et blandt skogens trær; han planter en furu, og regnet får den til å vokse. 15 Og så tjener treet mennesket til brenne; han tar av det og varmer sig med det; han fyrer også og baker brød med det; han gjør også en gud av det, som han tilbeder, han gjør et utskåret billede av det, som han faller ned for. 16 Halvdelen av det brenner han op med ild; med halvdelen av det tillager han det kjøtt han skal ete, han steker en stek og metter sig; han varmer sig også og sier: Å! Jeg er blitt varm, jeg kjenner ilden. 17 Resten av det gjør han til en gud, til sitt utskårne billede; han faller ned for det og tilbeder det; han ber til det og sier: Frels mig, for du er min gud!"  De blir beskyldt for å ha så mange guder som det var gater i Jerusalem og byene rundt. På hver haug, og under hvert grønt tre, sier profeten, hadde de altere til sine guder. Mens andre tilba Gud på deres egen måte, ikke slik Gud hadde foreskrevet. De glemte Hans bud. Esek. 5.6 "men det var gjenstridig mot mine lover, så det var mere ugudelig enn hedningefolkene, og mot mine bud, så det var mere ugudelig enn landene rundt omkring det; for de forkastet mine lover og fulgte ikke mine bud." Det er ingen forskjell på en gud av tre eller stein, eller en hviken som helst annen innbilt, egenkonstruert gud. 

Hvorfor forstår de ikke ulogiskheten? Jo fordi de har vendt seg bort fra den levende Gud og trives bedre når de lever etter sine egne lyster. Den gud de gjør seg er etter deres eget hjerte. Hadde de søkt sannheten i Gud ville de forstått idiotiet. Det finnes dog bare en levende Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud, Han som skapte alle ting.

I dag forstår vi dumheten deres, et menneske kan jo ikke skape en gud, de er jo et menneske. Et menneske fomår ikke å skape seg en gud som kan redde ham fra vanskeligheter. Eller, forstår egentlig alle det? Det er også i dag ting mennesker stoler på kan redde dem ut av vanskelige situasjomer.

Ofte hører jeg at Guds ord må tolkes ut fra tiden vi lever i. Er det så? Kan vi ikke lese Gud ord uten tolkning ut fra tiden? Må vi ha en form for bakgrunnskunnskap om tiden, for å forstå Bibelens ord? Har tidens endringer endret Gud? Eller er det tiden som har forandret vår holdning til Gud? Jeg tror det siste. 

Vi hører at; Gud er bare kjærlighet, han kan bare elske. Vi hører at; Han elsker så høyt at han ikke bryr seg om syndene våre, for de tok Jesus bort. Vi hører at; alle kommer til himmelen, for Helvede finnes egetlig ikke. Vi hører at; det er ikke så nøye hvordan vi lever, vi har jo nåden. Vi hører at; Budene er tatt bort, nå gjelder kjærligheten. Jeg stanse der.

Jeg er redd vi gjør samme feilen som Israel gjorde i sin tid, vi skaper vår egen gud. En gud tilpasset oss mennesker av i dag. En gud som ikke har så store krav til oss. En gud som ikke krever at vi må avlegge våre vaner og lyster. En gud som lar oss i fred og ikke får oss til å føle at vi ikke strekker til. En gud som ikke taler om synd, osv. Er vi i ferd med å falle fra den Levende Gud? La oss derfor merke oss resultatet av Israels frafall. De ble utryddet, landet ble hærtatt og lagt under en annen konge. De selv ble bortført eller drept. Først etter ca2500 år fikk de et land de kan kalle sitt eget. Men ikke fred. 

Ønsker vi å tilhøre og tilbe Den Allmektige Gud så får vi ta konsekvensen av det. Vi må rett og slett innordne oss under Han og Hans vilje. Ta frem Guds Bud, de er Hans vilje. Samtidig er det de som fører oss frem til Kristus, vår tuktemester, slik Paulus beskriver det. Jakob er enig når han skriver om å bruke denne lov som et speil for å se på våre liv. Loven viser oss feilene vi begår, og derved føres vi til tilgivelsen i Kristus. For i Kristi offer gis vi adgang til Guds nådige tilgivelse.

At Gud er kjærlighet er absolutt sant. Men at Gud bare er kjærlighet er å glemme Hans rettferdighet. Bibelen forteller at det finnes ting Gud hater, så Han hater også. Han hater urettferdighet. Og det er ikke opp til oss å bestemme hva som er urettferdig, det er Han som avgjør det. På samme måte som ingen kan bestemme hva du skal synes er urettferdig. Det sies at Gud elsker synderen, men hater synden. Og han har gjort alt for å kunne tilgi synden til den som ber Ham om akkurat det.

Jes. 1.18 Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren; om eders synder er som purpur, skal de bli hvite som sne; om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull.

Esek. 18.23 Skulde jeg ha behag i den ugudeliges død? sier Herren, Israels Gud — mon ikke heller i at han vender om fra sin vei og lever? 

At noen blir frelst og kommer til Himmelen, andre går fortapt og havner i evig pine kan vi ikke gjøre usant. Skal vi tro på Den Levende Allmektige Gud må vi bare ta konskvensen av det.

Jes. 13.13 "Derfor vil jeg ryste himmelen, og jorden skal beve og fare op fra sitt sted ved Herrens, hærskarenes Guds harme og på hans brennende vredes dag".

Salm. 90.11 "Hvem kjenner din vredes styrke og din harme, således som frykten for dig krever?"

Matt. 10.28 "Og frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjelen ihjel; men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvede!" Det er nok en annen gud som ikke vil vedkjenne seg et helvede, en menneskeskapt gud.

Til sitt folk sa Gud følgende:

Jer. 35.15 "Og jeg sendte til eder alle mine tjenere, profetene, tidlig og sent, og sa: Vend om, hver fra sin onde vei, og bedre eders gjerninger og følg ikke andre guder for å tjene dem! Så skal I få bo i det land jeg har gitt eder og eders fedre. Men I vendte ikke eders øre til og adlød mig ikke".

Og Jer. 17.10 "Jeg, Herren, ransaker hjerter og prøver nyrer og gir enhver efter hans ferd, efter frukten av hans gjerninger." Her forteller Bibelen oss at våre gjerninger har betydning for vårt liv sammen med Gud. Det er altså ikke vilkårlig hvordan vi lever, dersom vi vil være Guds barn. Den som sier noe annet taler om en annen gud.

Jer. 23.2 "Derfor sier Herren, Israels Gud, så om de hyrder som røkter mitt folk: I har adspredt mine får og jaget dem bort og ikke sett efter dem; se, jeg hjemsøker eder for eders onde gjerninger, sier Herren." 

Skal du eller jeg trøste oss på Gud på ulykkens dag, må vi være lydige tjenere av Den Allmektige, lyde Ham og frykte Ham og ingen andre.

Jes. 29.13 "Og Herren sier: Fordi dette folk holder sig nær til mig med sin munn og ærer mig med sine leber, men holder sitt hjerte langt borte fra mig, og deres frykt for mig er et menneskebud som de har lært, 14 se, derfor vil jeg bli ved å gå underlig frem mot dette folk, underlig og forunderlig, og dets vismenns visdom skal forgå, og dets forstandige menns forstand skal skjule sig. 15 Ve dem som vil skjule i det dype for Herren hvad de har fore, og hvis gjerninger skjer i mørke, og som sier: Hvem ser oss, og hvem kjenner oss? 16 Hvor forvendte I er! — Er pottemakeren å akte som hans leire, så verket kunde si om ham som gjorde det: Han har ikke gjort mig, og det som er laget, si om ham som laget det: Han skjønner det ikke?" 

Det er mange ting jeg ikke forstår ved Gud, men jeg vil heller godta mysteriene, enn å skape meg en forståelig gud. Men, en ting har selv jeg forstått: jeg, eller noe annet menneske kan ikke med hell forandre Gud. Det ville være som å stå i ei jolle skyve mot en holme, og så tro at en skjøv holmen bort. La oss være vise og frykte Herren. Han kan ikke forandres. Den som prøver, lurer seg selv.

Gå til innlegget

Hva bygger HEF sin lære på?

Publisert nesten 5 år siden

Har lenge studert på hva humanetikerne bygger sin lære på. 

Hva er deres grunnvold? 

Hva sier deres formålsparagraf? 

Hva bygger de deres deres lære på? 

Med hva bygger de? 

Har de noen felles retningslinjer de må forholde seg til? 

Hva står de egentlig for?

Ofte hører jeg hva de ikke tror på, hva de er imot, der er de ganske engasjert. Diskusjonene kan bli ganske HEFtige iblant. Men skjeldent hører jeg hva de egentlig står for. 

Det kan da umulig være læren om å stå imot alt.

Kan noen besvare mine spørsmål?

Gå til innlegget

"Vicarvs filii dei" = "Guds Sønns vikar"

Publisert nesten 5 år siden

I flere år har jeg studert Dkk helt fra grunnleggelsen rett etter apostlenes tid til i dag. Den første tiden for kirken var tema i mitt innlegg " Historien forteller". Nå vil jeg gå litt videre i Dkks historie.

Fra 538 har Dkk eksitert som det den er i dag, som en papal heriakisk maktstruktur, untatt en liten periode i landflyktighet. 

Gjennom tidene er det opprettet diverse organisasjoner under Dkk. Den mest kjente er Jesuittenes organisasjon. I flg store norske: Jesuittordenen, offisielt navn Societas Jesu (Jesu selskap.), klerikal orden i den romersk-katolske kirke, forberedt gjennom Ignatius Loyola og hans venners løfteavleggelse i Paris 1534, bekreftet av paven 27. sept. 1540. Dens målsetning er å «hjelpe sjelene» gjennom å utbre troen og virke for rettferdighet. Noe historien forteller at det ble brukt ulike voldelige metoder til. Dagens sittende Pave er Jesuitt.

I følge historiske kilder var en av denne org oppgaver også å innkreve avlat. Avlat var en avgift for prestenes forbønn  for de døde. Mange betalte seg fra både gård og grunn for å betale for forbønn for sine avdøde kjære. Det sies at Peterskirken er bygget hovdsaklig av avlatspenger. Ellers forteller historien om groteske handlinger fra Jesuittene. De eksisterer fortsatt og er styrt av den sorte pave, en mer ukjent mektig person, Adolfo Nikolás Pachón er nå jesuittordenens sjefsgeneral. Jesuitt-diktatoren, som opp gjennom historien har vært verdens mektigste og verdens ondeste person, ofte begge deler, kalles Den Sorte Paven. Jesuitteden er skremmende lesning. Den samme eden blir også brukt av Malteserordenen. Matthew Festing, er toppsjef i Malteserordenen, pavens private armé.

Andre  like underlige org er Illuminati, og frimureriet. Om de ikke er direkte underlagt paven, er de godtatt av kirken. Og den sorte pave figurere også her. For ikke å glemme Tempelriddernes org, og deres blodige herjinger.

Inkvisisjonen. Rettslig forfølgelse av heretikere (kjettere, vranglærere) gjennom en kirkelig domstol, uten at formell anklage foreligger. Oldkirken utviklet mekanismer for å støte ut annerledes troende, vanligvis ekskommunikasjon, utelukkelse fra nattverdfellesskapet. Da kristendommen ble den statsbærende religion i romerriket under keiser Konstantin den store, ble avvik i lærespørsmål følt som en trussel mot rikets enhet og dermed en sak som angikk den verdslige makt.

I årene 1318-1325 drev den katolske biskop og inkvisitor Jacques Fourniers, en fullstendig utryddelse av det siste Katharsamfunn i byen Montallou i Syd-Frankrike. Dette «kjetteri» ble fullstendig radert fra fransk område etter at de ble utryddet for godt i denne landsbyen. At disse kjettere var kristne er det ingen tvil om. De erklærte seg for å være sanne og gode kristne, men de mente også at den katolske kirke hadde forrådt apostlenes egentlige lære. Alle manuskripter om vitneforklaringer samlet av den samme nevnte biskop som senere ble pave, finnes i dag i Vatikanbiblioteket i tre tykke bind, sist trykket i Toulouse i 1965.

Bort fra Rom. Inntil nå hadde kirken hatt både politisk og religiøs makt, men ting vile snart endre seg. Den ultimate ydmykelsen for kirken fant sted i 1798 da Napolions hærfører Bertier dro Pave Pius VI ned av tronen i Rom og førte ham bundet til fangenskap i Frankrike. Alle kirkens verdier ble konfiskert og også ført til Frankrike. Pius VI døde året etter i fangenskap. Napolion uttalte at det aldri mer skulle sitte noen pave på tronen i Rom. Den pavelige makts prestisje falt til et minimum, og så neste død ut.Da hadde kirken hersket siden 538. 

Nå var kirkens ledelse i landflyktighet. Paven satt i  Wien i stedet for Rom. Det var også her Sveitsergarden ble oprettet for å forsvare de geistelige og paven, disse flyttet etterhvert med til Rom.

1814 vendte Pius VII tilbake til Roma. Wien-kongressen gjenopprettet Vatikanet som Kirkestat, og Pius VII gjenopprettet Jesuittordenen. Vatikanet var nå etablert som kirkestat under Italiensk myndighet.

Et konkordat med Mussolini 1929 (se Lateranoverenskomsten); ble nå en liten Vatikanstat opprettet med paven som fyrste. Denne vatikanstaten som ble oprettet, og som vi i dag kjenner, er den samme som den keiserbyen Keiser Konstantin overlot til Biskopen i Rom på 300 tallet. Frimurer org skal ha hatt en avgjørende rolle i Vatikanstatens opprettelse.  Etter 140 år fikk igjen Dkk makten over keiserbyen.

En annen ting jeg vil nevne er pavens ufeilbarhet, utrykt og vedtatt ved Dogmet om pavens ufeilbarlighet i grunnleggende tros- og lærespørsmål modifisert under det 2. vatikankonsilet (1965), da pavens avhengighet av kirkelig «consensus» ble understreket. Ufeilbarligheten er en nådegave (karisma), som ikke er knyttet til pavens person, men til embetet.  En biskop, F Lucii Ferraris uttrykte det slik i ”Promta Bibliotheca Canonica Juridica Moralis Theologica”. Denne boken ble trykket Roma, og tatt inn i det Katolske leksikon. ”Paven er av slik høy hellighet, og så opphøyet, at han ikke er et vanelig menneske, men som om det var Gud og Gud vikar. Paven er, som om det var Gud på jorden, sjefs konge for kongene, innehar uendelig makt”.(bok nr. VI side 2529). Dette må jo være å opphøye seg som gud. Er virkelig Paven hva tittelen beskriver? Vicarves filii dei, som er pavens embedstittel, "Guds Sønns vikar". Ikke visste jeg at Jesus trengte noen vikar. At stedfortredern skulle ha en stedfortreder virker usannsynlig. så hvem er egentlig denne "vikaren"? 

Underig er det også at en slik mann som Paven kan abdisere. Underligere er dog grunnen til abdiseringen, korrupsjon i Vatikanbanken, homosksuelle beskyldninger og bekreftelser blandt prester og biskoper i vatikanstaten, sak på sak om overgrep på uskyldige korgutter, korrupsjoner, forfalsninger. Dkk begynner på ny å vise sin arroganse. Hva står egentlig Dkk for? Hvem står bak? Hvem lyder og tjener den?

Bare for å gjøre det helt klart, så sier jeg ikke katolikker, de er alle enkeltmennesker og har sin fulle rett til å velge sin vei. Det er mange flotte mennesker og jeg ønsker ikke å bebreide eller dømme noen.

Det jeg tar opp i dette inlegget omhandler Dkk som organisasjon. Det er ikke mye som likner det Jesus stod for og lærte, ydmykhet, kjærlighet, omsorg, tjenersinn, lydighet til Gud og Hans Ord, og advarsler mot synd, mot hovmot, ondskap, mennskelige tradisjoner.  De synes mer som motsetninger. Menneskesønnen har ikke det han kan helle sitt hode til, og en kirke som viser seg klædd i purpur og skarlagen og lyser av gull og edelstener og perler; 

Gå til innlegget

Kirken som tilpasser seg

Publisert nesten 5 år siden

Menneskers holdning til kirken.

Jeg er forundret over menneskers holdninger til kirken. Det er liksom slik at dersom kirken ikke passer til dem, så må DEN forandres. Det virker som om det andre alternativet ikke finnes. At det mennesket må innordne seg, er liksom ikke noe vurdert alternativ i det heletatt. Hadde det vert slik i alle livets situasjoner ville det blitt kaos. At jeg ikke er hula-danser er fordi jeg ikke synes det passer for meg, fordi de beveger seg på en måte jeg ikke får til. Og jeg synes virkelig ikke de skal forandre dansen slik at jeg kan trives med den, hva ville da huladansen bli? At jeg ikke er humanetiker er fordi jeg ikke passer inn, jeg har ikke deres syn rett og slett. Skulle jeg da forvente at de forandret deres syn og holdninger slik at jeg kan passe inn? Hva ville humanetikken da bli?

Men det er denne holdningen som kommer frem i mange av kommentarene i blader og aviser. Kirken skal liksom tilpasse seg på alle vis. I Arendal må de fjerne de kristne symbolene i kapellet når humanistiske lag og foreninger skal foreta en begravelse. Er det bare kirken som skal jenke seg. 

Homofile vil ha innpass i kirken, selvfølgelig skal de få det, og kirken skal godta dem som en hver annen kirkegjenger. Men, skulle de ikke, som alle andre, konfronteres med sin synd? Jo selvfølgelig, noe annet er virkelig dårlig gjort. Eller skal kirken også her tilpasse seg? Skal den stille seg over Gud og si at Gud må finne seg i å forandre seg. Skal Skriften også tilpasses den enkeltes ønske? Skal det til sist bli lov også å myrde og ødelegge og drepe?

Kirkens holdning til Gud.

Kirken har vel allerede tatt så mye hensyn til ugudelige at den selv er blitt ugudelig. Den er blitt så vant til å tilpasse seg at den har glemt hvem den skulle tilhøre og lyde. Den tilhører ikke folkets mening, men Gud. Den skulle stå i lydighets forhold til Den Allmektige Gud, lkke til menneskers synsing. Den skulle fremholde Gud Bud. Den skulle vise mennesker veien til samfunnet med Gud. Den skulle være stedet der mennesker fikk et omvendende møte med Frelseren. Det skulle være stedet der menneskene kunne møte den refsende og rensende Kristus. Der de fikk møte Gudsfrykten. Den Almektige fortærende Gud som Bibelen foteller om. Hvor er den prest eller biskop som forkynner omvendelse. Hvor er den kirkemann som fremholder advarselen om at det er bedre å komme inn til himmelen med ett øye, enn å ha to øyne og bli kastet i Helvede, og mener det? Men slik det er blitt føler jeg på at det er meg som ikke passer inn der, jeg som setter all min lit til Bibelens ord om lydighet og ydmykhet i troen på min Frelser. Som har ærefrykt for Gud. For jeg vet at Han forandrer seg ikke, ikke under noen omstendighet. Kanskje kirkens ledere skulle minnes på det?

Gå til innlegget

Historien forteller

Publisert rundt 5 år siden

Historien forteller det Bibelen antyder.

1Joh. 16.18 Mine barn! det er den siste time; og som I har hørt at Antikristen kommer, så er det og nu kommet mange antikrister; derav skjønner vi at det er den siste time.19 De er gått ut fra oss, men de var ikke av oss: for hadde de vært av oss, så var de blitt hos oss; men det skulde bli åpenbart at ikke alle er av oss.  

Dette er noe av det første vi får høre om anikrist og hvor han kommer fra. Hans etterfølgere hadde vert sammen med disiplene i førstningen, men hadde forlatt dem. Av det skjønner vi at antikrist har noe med Bibel og evangeliet å gjøre. En vrang lære som disiplene ikke var enig i. Derfor skilte de lag.

Begge de adskilte menigheter vokste raskt. Disippelmenigheten kjenner vi noe mer til fra Bibelens bok om apostlenes gjerninger. Både noen av apostlene og Paulus dro utover i Lilleasia og ellers i asia og områdene i sørauropa. 

Den andre menigheten utvidet seg også, men mest i Italia og nærområdene rundt. Denne menigheten må en søke i historiebøker for å finne ut mer om. Denne menigheten hadde tatt med seg noen av de hedenske skikkene fra folket i området. Og dette var kanske også grunnen til splittelsen, ikke vet jeg. Men de tok inn avgudsbildedyrkelsen i kirkene sine, men satte nye navn på dem, navn som Peter og de andre disiplene. Også Jesu mor ble en de kunne be til. Men det var ett problem, Guds ti bud forbød tilbedelse av bilder. Først forandret de avgudene og kalte dem helgener, så strøk de ut det 2. bud fra Loven, og delte det tiende i to. Nå hadde de fremdeles ti bud, men hadde avskaffet billedforbudet og fått to bud om missunnelse. 

Menigheten var etterhvert blitt så stor, og oppdelt at det ble behov for en mer overordnet styring. Det ble innsatt et overhode for alle de lokale menigetsprestene, en biskop. Med biskopen med tolhold i rom tilegnet de seg både innflytelse og makt. De geistelige entret etterhvert de politiske fora.  

Etter ca 300 år, mens Constantin var Keiser i Rom hadde de geistelige blitt fullt ut godtatt og Keiser Constantin ble omvendt til kristendommen.

Kirken hadde i mange år vert på kollisjonskurs med hedningene i områdene på grunn av sabbaten. De romerske gudene var solguder, de holt søndagen, soldagen, for ukens helligste dag. Samtidig beskylte de kirken for å være jødisk, dette merket likte ikke kirken, for Jødene var jo kjent som Kristusmorderne. Det var ikke noe godt stempel å ha på seg. Defor ble det besluttet på kirkens toppmøte, det første vatikankonsil, å overføre Sabbatens hellighet fra den 7 dag i uken til den 1. Og budene ble igjen forandert, Sabbatsbudet som nå var det tredje ble til helligdagsbudet. Det at Keiser Constantin nå var kirkens mann gjorde at nå kunne de utstede en lov om denne endringen. Loven heter "Keiser Constantins søndagslov" av 321 eKr. 

Keiser Constantin var ikke fornøyd med plasseringen av sitt keisepalass. Han bygget likegodt nytt, mer sentralt plassert og kalte byen Constantinopel. Den gamle Keiserbyen gav han som gave til biskopen i Rom. Så nå satt kirkens overhode på  det fjerde dyrs trone, det som i dag er Vaticanstaten.

Parrallelt med kirken vokste også apostelmenigheten. Mange av folkene i sørauropa var omvendt til apostelmenigheten, og de likte ikke det de så. Særlig var de mot avgudsdyrkelsen av ikonene. De brøt seg inn i kirkene og rev ned og knuste ikonbilder. Den verste av disse var nok Vandalene men de var ikke alene. Historien forteller oss at de andre stammene i området var Anglo-sakserne, Alemannerne, Herulerne, Østgoterne, Vestgoterne, Sueviene, Lombardene, Burgunderne, og Frankerne. Syv av disse stammene eksisterer den dag i dag, og er blitt moderne nasjoner. De eksisterer fremdeles på europakartet som selvstendige nasjoner. Tre av dem forsvant fra historien. Det som tidligere var den Romersk katolske kirke ble omorganisert og overhodet ble da kalt far, eller Pape, Pave, og kirken ble siden kalt Den Katolske kirke.

Da pavemakten stod frem i 538, møtte den motstand fra tre av de ti stammene som hadde overtatt makten etter det fallende Romerriket. Vandalene, Østgoterne og Heruliene var ariske folkestammer og var sterke motstandere av at Katolske kirke skulle få slik makt. Den Romerske arme tilintetgjorde disse tre stammer etter et ønske fra kirken som nå hadde stor makt, også politisk. Den siste av disse ble tilintetgjort i 538. Vandalene, Selv om de er utryddet har vi fremdeles minnet om dem i kraft av et uttrykk, vandalisme.

Dette er litt av historien om det lille horn profetert gjennon Profeten Daniel.

Dan. 7, 7 Derefter fikk jeg i mine nattlige syner se et fjerde dyr, fryktelig og forferdelig og overmåte sterkt; det hadde store tenner av jern og åt og knuste, og det som blev tilovers, trådte det ned med sine føtter; det var anderledes enn alle de første dyr og hadde ti horn. 8 Jeg aktet nøie på hornene; da fikk jeg se et annet lite horn som skjøt op mellem dem, og tre av de første horn blev rykket op for dets skyld, og dette horn hadde øine som menneskeøine og en munn som talte store ord. 

Dan. 7, 24 Og de ti horn betyr at det av dette rike skal opstå ti konger, og efter dem skal det opstå en annen konge, som skal være anderledes enn de foregående, og som skal ydmyke tre konger, 25 og han skal tale ord mot den Høieste og undertrykke den Høiestes hellige; han skal tenke på å forandre hellige tider og lov, og de skal gis i hans hånd en tid og tider og en halv tid.

Opplysningene er for det meste hentet fra "Encyclopedia Britanica" Bibelen og diverse historiske verk.


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere