Øivind Benestad

Alder: 65
  RSS

Om Øivind

Født i Oslo, bor nå i Kristiansand. Studerte teologi. Jobbet ti år med kristent studentarbeid i Portugal, deretter 12 år i Norge. Jobbet 11 år i Åpne Dører. Har engasjert meg sterkt i forsvaret av ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne, og barns gudgitte rett til mor og far. Er nå daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn. Tre viktige stikkord i den sammenheng: Biologi, barn og Bibel. Noe av det som betyr mye i livet mitt: Kristus, kona og kajakken - i den rekkefølgen.

Følgere

Åpent brev til Karsten Isachsen

Publisert nesten 6 år siden

«Vi behøver en kirke som er preget av Jesus,» sier du. Men hvilken Jesus er det snakk om? Er det en Jesus som forkaster det Bibelen sier om ekteskapet som Guds skaperordning? Er det en Jesus som prioriterer voksne framfor barna?


Kjære Karsten Isachsen,

Tristhet og undring. Det var opplevelsen vår etter å ha lest innlegget ditt 10. januar og intervjuet med deg 13. januar i Vårt Land. Vi er blant dem som har satt stor pris på forkynnelsen din og bøkene dine gjennom mange år. Desto større er skuffelsen når du går ut med et grovkornet og usaklig angrep på brødre og søstre som har en annen oppfatning enn deg når det gjelder samlivsetikk.

LITE TROVERDIG. Å anklage kirken – og titusener av norske kristne – for å være selvgode, selvrettferdige og iskalde overfor homofile, er så ensidig og unyansert at det ikke er troverdig. Og å påstå at kirken ikke anerkjenner homofiles menneskeverd, er skivebom. Vi tror få kjenner seg igjen i dine grovmaskede generaliseringer. Hvis dine beskrivelser og anklager skulle få tilslutning, blir det vanskelig å leve sammen med to syn i kirken.

Hvilke deler av Den norske kirke sikter du til? Har du eksempler på menigheter som oppfører seg «ondartet» i møte med homofile? Overser du ikke at det har skjedd svært mye angående ordbruk og holdninger i Den norske kirke de siste 20 årene? Det virker som om du med beinhard retorikk og gamle eksempler prøver å fremkalle skamfølelse som et redskap til å endre folks tro og holdninger. For oss smaker dette av hersketeknikk.

Å VISE JESU SINNELAG. Kristne mennesker er kalt til å vise varme, respekt og kristen nestekjærlighet mot homofile medmennesker. Men det betyr ikke at man dermed må være enig i den kjønnsnøytrale agendaen angående samliv, ekteskap og barn. Ekte toleranse består faktisk i å vise respekt og åpenhet på tross av dyp uenighet. Det er fullt mulig å vise Jesu sinnelag og samtidig holde fast på Bibelens seksualetikk.

UHOLDBARE PÅSTANDER. Du snakker om «de homofile» som en ensartet gruppe. Det er uholdbart. De er like forskjellige som alle andre, og ikke alle er enige i målene og strategien til Åpen Kirkegruppe og LLH. Disse to gruppene utgjør bare en liten brøkdel av den ene prosenten av befolkningen som definerer seg selv som homofile.

Når du snakker om at homofile er født sånn, er også det uholdbart. Ingen har hittil bevist at homofili er medfødt. Tvert imot tyder mye på at homofile følelser skyldes et komplekst samspill av mange faktorer.

EKTESKAP OG BARN. Vi undrer oss over at du ikke nevner ordene «ekteskap» og «barn» en eneste gang. Dette er jo kjernebegreper i den kirkelige debatten. Mener du at likekjønnet ekteskap er i tråd med Guds skapervilje? Gjør kirken en synd hvis den ikke omdefinerer ekteskapet? Mener du at Jesus velsigner planlagt farløshet og at kirken bør gjøre det samme? Mellom linjene aner vi at du svarer ja på disse spørsmålene.

HVILKEN JESUS? Én ting er vi helt enige med deg i: «Vi behøver en kirke som er preget av Jesus.» Men hvilken Jesus er det snakk om? Er det en Jesus som forkaster det Bibelen sier om ekteskapet som Guds skaperordning (Matt 19,4-7)? Er det en Jesus som prioriterer voksne framfor barna (Matt 18,1-7)? Er det en Jesus som definerer far som overflødig (2 Mos 20,12)? Din taushet om hvor du finner bibelsk belegg for påstandene dine, er påfallende.

HVEM ER TAPER OG VINNER? De homofile har vunnet kampen, og kirken har tapt, sier du. Dette er ingen innlysende sannhet. I vår virkelighetsforståelse er barnet den største taperen. Vi spør: Skal en tidligere urett – mot homofile og andre minoriteter – nå erstattes med en ny urett, nemlig mot barnet?

Kirken taper denne kampen bare hvis den svikter barnet og Guds skaperordninger for familien. Sannheten om ekteskapet og barnet blir aldri en tapt sak. Sannheten går nemlig ikke ut på dato – uansett hva trender og tidsånd proklamerer.

Vennlig hilsen

Gunnhild Andreassen, Nord-Hålogaland Bispedømmeråd
Marie Klakegg Grastveit, Stavanger Bispedømmeråd
Tor Soppeland, Stavanger Bispedømmeråd
Øivind Benestad, Agder og Telemark Bispedømmeråd

Først publisert i Vårt Land 15. januar 2014.

Gå til innlegget

For få dager siden ble det startet en underskriftsaksjon med tittelen: "Ja til vigelsesliturgi for likekjønnede ekteskap!" Aksjonen ble promotert her på Verdidebatt. Som et svar lanserer vi nå et alternativt opprop. Velkommen til å signere!

Oppropets adresse: http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4061

I 1997 stilte et samlet bispemøte seg bak følgende formulering: "Å sidestille heterofilt ekteskap med homofilt samliv er i strid med grunnleggende etiske prinsipper i Bibelen og må anses som kirkesplittende vranglære." 

I 2004 og 2005 avviste biskopene enstemmig (inkl biskopene Køhn og Stålsett) en kjønnsnøytral ekteskapsforståelse. I 2006 uttalte 16 av Lærenemndas 20 medlemmer at kirken ikke kan sidestille likekjønnet samliv med ekteskap. I 2007 stemte 83% av Kirkemøtet mot politikernes planer om en kjønnsnøytral ekteskapslov. 

Dersom kirken plutselig skulle sette strek over denne massive motstanden uttrykt av kirkens viktigste organer, ville det være useriøst, uansvarlig og pinlig.

Sammen med den verdensvide kirke erklærer vi:

* Ja til ekteskapet definert som samliv mellom én mann og én kvinne.
* Nei til en ekteskapsliturgi som manipulerer med språk, teologi og skaperordninger.

* Ja til biologiske realiteter, årtuseners erfaring og barns gudgitte rett til mor og far.
* Nei til en ekteskapsliturgi som innebærer at kirken velsigner planlagt farløshet og morløshet. 

* Ja til mor-far-barn-relasjonen som unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner.
* Nei til en ekteskapsliturgi som oppløser Bibelens lære om ekteskap, foreldreskap, familie og barn.

BIOLOGI + BARN + BIBEL gir samme svar: Ekteskapet er for mann og kvinne.

Vær med og forsvar ekteskapet og barns rett til mor og far! 
Signér oppropet!

www.MorFarBarn.no finnes mer kunnskap, informasjoner og argumenter.

     Klikk på linken og signér oppropet:
     http://www.underskrift.no/vis.asp?kampanje=4061

 

Gå til innlegget

Homofili, kirke og barn

Publisert rundt 8 år siden

Enten man liker det eller ikke, vil et ja til likekjønnet ekteskapsliturgi samtidig innebære et ja til det kommersielle barnemarkedet.

I en to siders oversiktsartikkel presenterte Vårt Land 21. november fire hovedstandpunkter i debatten omkring homofili: 1) Fordømmelse av homofil orientering og av atferd. 2) Aksept av personer med homofil orientering, men avvisning av homofil atferd. 3) Aksept av homofilt samliv innenfor forpliktende rammer. 4) En «alt er lov»-holdning uten normer og rammer.Denne inndelingen har den svenske teologen og etikeren Göran Bexell presentert i boka Kyrkan och etiken. Han mener at den andre og tredje oppfatningen er akseptable i kristen etikk. 

Inndelingen er interessant. Men samtidig tåkelegger den hva debatten i Norge nå dreier seg om. 

Uakseptabelt. Barneperspektivet er nemlig fullstendig fraværende. Inndelingen gir inntrykk av at homofili kun dreier seg om relasjoner mellom to voksne. Det er sant at dette var situasjonen mens partnerskapsloven eksisterte. Men etter at loven ble avskaffet og erstattet av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven, er situasjonen totalt forandret. 

Homofilt samliv i Norge er ikke lenger en parallell og alternativ samlivsform til ekteskap, bestående av to likekjønnede voksne uten barn. I stedet definerer nå lovverket registrert homofilt samliv som identisk med ekteskap mellom mann og kvinne, - og med planlagt farløse eller morløse barn som en naturlig del av parforholdet. Etter manges mening, også blant dem som var positive til partnerskap, er dette helt uakseptabelt. Man kunne kanskje tenke seg å gi kirkelig aksept til partnerskap, men finner det umulig å gi kirkelig godkjennelse til et likekjønnet surrogat-ekteskap, der barn blir fratatt retten til å kjenne mor eller far. En slik institusjon bryter fundamentalt med Guds design for ekteskap, familie og barn.

 Alle uttalelser og vedtak de siste årene i Lærenemnda, Bispemøtet og Kirkemøtet om to syn i «homofilisaken», har vært gjort med partnerskap som bakteppe.

Barnemarkedet. Nå er det på tide at alle debattanter innser at situasjonen er blitt radikalt endret. «Medmor» og planlagt farløshet, donorer, surrogatmødre og planlagt morløshet er nå en uadskillelig del av «homofilispørsmålet». Enten man liker det eller ikke, vil et ja til likekjønnet ekteskapsliturgi samtidig innebære et ja til det kommersielle barnemarkedet. 

Alle som deltar i den kirkelige debatten om homofilt samliv og liturgi, bør heretter avkreves klare svar på hva de mener om barn i likekjønnede parforhold.  Å fortie barneperspektivet i den videre debatten bør tolkes som et signal om overflatiskhet, kunnskapsløshet eller manipulering.

 

Alle kirkens organer utøvde massiv motstand mot innføringen av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven og den medfølgende krenkelsen av barns gudgitte rettigheter. I stedet for å sette strek overalt det kirkens organer hittil har uttalt, bør kirken nå blankpusse sitt profetiske kall og tale politikere og media midt imot når det gjelder ekteskap, familie og barn. 


Vinn eller forsvinn. Konklusjonen blir at inndelingen i fire kirkelige homostandpunkter er mangelfull. Den trenger å utvides med minst ett nytt punkt: 3a) Aksept og vigsel av likekjønnede par som skaffer seg farløse eller morløse barn. 

Vil kirken innføre en lære og en liturgi som omdefinerer ekteskapet i sine grunnvoller og godtar at barn ikke har rett til sin mor eller far?

Kanskje, men ikke nødvendigvis. Mange delegater på Kirkemøtet ønsker å bidra aktivt til at det ikke skjer. For en del av oss dreier det seg om et vannskillespørsmål av høyeste rang: Vinn, eller forsvinn.Gå til innlegget

Homokamp i barnehagen

Publisert over 9 år siden

Bør norske barn utsettes for en radikal homoideologi i barnehagen? Bør 4-åringer via eventyr og billedbøker hjernevaskes til å mene at far eller mor er overflødig, og at foreldre uten problem kan byttes ut med en person av motsatt kjønn? Ja, mener regjeringen. De synes det er viktig og sunt for 4-åringer å lære at norske barn ikke lenger har rett til både mor og far. Svært mange foreldre synes derimot at en slik ideologi er grov barnediskriminering.

KJØNNSNØYTRALISERING
Vårt Land har de siste dagene gjort norske foreldre en stor tjeneste ved å avsløre regjeringens støtte til et prosjekt planlagt av gruppa Reform. De får årlig 4 millioner av staten. Barneminister Audun Lysbakken og kjønnsforsker Jørgen Lorentzen har vært styremedlemmer i gruppa. Reform ønsker å kjønnsnøytralisere undervisningen i norske barnehager, i tråd med den nye ekteskapsloven. Loven har som kjent omdefinert ekteskapet i sine grunnvoller og fratatt barn retten til sine biologiske foreldre.

TO MAMMAER OG BABYFRØ
En bok som blir anbefalt av Reform, forteller på en idylliserende måte hvor flott det er å vokse opp med to mammaer. Bokas tittel er: ”Malins mamma gifter seg med Lisa”. Når Malin skal bli storesøster, skjer det ved at mammas «kone» får babyfrø fra et homofilt vennepar, der den ene mannen allerede er Malins biologiske far. Dette blir framstilt som den mest naturlige ting av verden.

MOR-MOR-BARN-LEKER
I tillegg til å alminneliggjøre likekjønnet «ekteskap» gir innholdet i boka nye modeller for den klassiske «Mor-far-barn-leken». Mor-mor-barn-leker og far-far-barn-leker blir nok snart en del av repertoaret i barnehager som ønsker stjerne i boka fra barneministeren. Skeptikerne kan forvente seg anklager og utstøtelse for sin overbevisning om at barn har en naturgitt og gudgitt rett til både mor og far.

NYTT OG KREVENDE LIVSPROSJEKT
Statens nye samlivsideologi presser alle norske barn inn i et nytt og krevende prosjekt. Fra de er 3-4 år gamle forventes det at de stadig spør seg selv: "Er jeg hetero, homo, bi eller poly? Skal jeg gifte meg med en mann eller en dame?" Hos mange barn og unge vil dette uten tvil føre til forvirring og usikkerhet, problemer i utviklingen av selvbilde og identitet, eksperimentering  og utprøving. Kjønnsideologene og barneministeren synes åpenbart at dette ikke er noe problem. Mange av oss andre er dypt uenige. Vi synes det er tragisk og forkastelig at våre barn og barnebarn skal bli påtvunget den voksne seksualitetens dilemmaer og konflikter – i barnehagen!

BISEKSUALITET I BARNEHAGEN
Reform mener at barnehagene må gjenspeile «mangfoldet» i samfunnet. Men hvorfor begrense seg til homofili? Bør ikke barna også lære om hvor naturlig og normalt det er med biseksualitet? TV-kjendis Eli Rygg slo et slag for dette på NRK forleden. Biseksualitet er jo en seksuell orientering som er omtrent like vanlig som homofili. Biseksuell atferd er dessuten beskyttet av forbudet mot diskriminering på grunnlag av seksuell orientering.

Dersom norske foreldre ikke protesterer og stopper snik-homofiseringen av barnehagene, vil snart det neste «likestillingsprosjektet» bli lansert: Bøker og undervisning om voksne som lever i biseksuelle trekantforhold og der barna vokser opp med tre foreldre. Homokampen hittil er bare første fase i kampen for å skape et samfunn kjennetegnet av samlivsmessig anarki, der alt skal være like naturlig, normalt og bra. I denne sammenheng er det instruktivt å legge merke til LLH’s nye navn: Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner.

MINDRETALLSDIKTATUR
Ifølge en fersk studie fra Statistisk Sentralbyrå er det 1,2 prosent nordmenn som definerer seg som lesbiske, homofile eller bifile. Av disse lever 2 200 par i partnerskap eller likekjønnet «ekteskap», og ca 250 barn ble født inn i slike forhold mellom 1993 og 2009. At disse skal få legge premissene for statens (og barnehagenes) samlivsideologi, kan med rette kalles mindretallsdiktatur.

BRUK FORELDRERETTEN!
Foreldre i alle barnehager – forén dere! Barnehagene er forpliktet på et nært samarbeid med hjemmene. Organiser dere og snakk med ledelsen. Spør og undersøk. Si deres mening. Protester, om nødvendig. Krev deres rett som foreldre!

Øivind Benestad
Prosjektleder for
MorFarBarn.no

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
22 dager siden / 5521 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
20 dager siden / 3740 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
21 dager siden / 1334 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
16 dager siden / 1221 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
7 dager siden / 1179 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1087 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
5 dager siden / 1086 visninger
Den eneste du skal og kan omvende, er deg selv
av
Joanna Bjerga
rundt 1 måned siden / 1001 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere