Øivind Benestad

Alder: 65
  RSS

Om Øivind

Født i Oslo, bor nå i Kristiansand. Studerte teologi. Jobbet ti år med kristent studentarbeid i Portugal, deretter 12 år i Norge. Jobbet 11 år i Åpne Dører. Har engasjert meg sterkt i forsvaret av ekteskapet som et samliv mellom mann og kvinne, og barns gudgitte rett til mor og far. Er nå daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn. Tre viktige stikkord i den sammenheng: Biologi, barn og Bibel. Noe av det som betyr mye i livet mitt: Kristus, kona og kajakken - i den rekkefølgen.

Følgere

10 grunner for ikke å delta i Pride-parader

Publisert rundt 1 måned siden

Antallet Pride-parader i Norge har eksplodert de siste årene. Dette året går ca 30 parader av stabelen rundt om i landet. Presset for å delta er stort. Hvilke grunner kan man ha for ikke å ta del i slike parader? Her er noen av mine begrunnelser for å si et vennlig nei takk:

1. FRONTKOLLISJON. 
Ved å gå i en Pride-parade vil jeg være med på å legitimere og støtte ideologien som ”FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold” står for. Foreningen er arrangør eller medarrangør av de fleste norske paradene. Deres radikal kjønnsideologi og agenda, som jeg her kaller Pride-ideologien, frontkolliderer med min egen overbevisning om kjønn og seksualitet, ekteskap og barn. Derfor er det uaktuelt for meg å delta.

2. GRENSELØST MANGFOLD.
Pride-paradene handler ikke om generelt mangfold i samfunnet, men om seksuelt mangfold. Dette har også vært budskapet knyttet til det såkalte regnbue-flagget fra det ble brukt første gang, i San Francisco i 1978. Pride formidler et budskap om seksualitet i fri flyt, der ingenting er bedre, mer bærekraftig eller mer barnevennlig enn noe annet. Hetero, homo, bi, poly, trans, pan, sadomasochisme, tallrike kjønnsidentiteter, osv. blir helt og fullt sidestilt. Forskjellen på norm og unntak er opphevet.

3. MINORITETENES DOMINANS. 
Foreningen FRI har totalt ca 3.300 medlemmer. Denne private interesseorganisasjonen krever ikke bare aksept for sin radikale kjønnsideologi; de jobber for dominans og hegemoni i samfunn, skole og barnehage. Pride-paradene bidrar til å gi dem dette. Personlig mener jeg det er ulogisk og uforsvarlig at denne lille gruppa skal være en dominerende premissleverandør i samfunnets lovgivning og forståelse angående kjønn, ekteskap, barn og familie.

4. BARNEPERSPEKTIVET. 
Pride er gjennomsyret av voksnes ønsker, behov og krav. Barneperspektivet får minimal oppmerksomhet. Barn er blitt en rettighet for voksne, men barn har ikke lenger rett til sin egen mor og far. Barnediskrimineringen er åpenbar. Pride opphøyer grenseløs seksualitet, ekstrem individualisme og en radikal etisk relativisme til samfunnets norm og ideal. I praksis er dette et gedigent sosialt eksperiment med barn i hovedrollen, der ingen har oversikt over konsekvensene på lang sikt.

5. BIOLOGIENS BETYDNING. 
I Pride-ideologien blir planlagt farløshet og morløshet betraktet som positivt for barn, voksne og samfunn. I Foreningen FRI’s etiske univers er mor og far dypest sett overflødige og irrelevante. I dokumentet «Familiepolitisk strategi» sier de tydelig at genetikk, blodsbånd og biologisk slektskap ikke bør være en del av samfunnets forståelse og definisjon av familie og foreldreskap.

6. VÅRE BARN OG BARNEBARN. 
Pride-ideologien bidrar aktivt til å presse voksnes problemstillinger angående seksualitet, kjønn og samliv ned i barnehager og skoler. I stadig sterkere grad blir våre barn og barnebarn påvirket og formet i Pride-ideologiens bilde, ofte uten at foreldrene blir informert eller spurt. For mange barn og unge kan forvirring, usikkerhet og alvorlige utfordringer med egen kjønnsidentitet bli resultatet. Med sine kurs i «Rosa kompetanse» har Foreningen FRI åpne dører inn i skoler og barnehager med seminarer og undervisning – betalt av staten (!).

7. MANGE KJØNN. 
”Kjønnsmangfold” er et nøkkelord i Pride-ideologien. Ordet er også en del av foreningen FRI’s fulle navn: FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. «Det finnes et mangfold av kjønn,» står det i deres Politiske plattform. Med en kjønnsforståelse som er i fri flyt, blir alle våre barn og barnebarn nå påtvunget et nytt, krevende og potensielt destruktivt livsprosjekt: Er jeg egentlig gutt? Kanskje jeg ikke er jente? Eller kanskje jeg er noe annet? I Pride-ideologien blir kjønn definert ut fra følelser, ikke biologi, og endring av juridisk kjønn hos barn ned til 6 år vurderes som positivt.

8. MOR-FAR-BARN-RELASJONEN. 
Pride oppløser betydningen av mann og kvinne, far og mor. Relasjonen mellom mor, far og barn får ikke lenger stå i noen særstilling. Den regnes bare som en normalvariant blant mange andre varianter, til tross for at denne relasjonen er unik og vesensforskjellig fra alle andre relasjoner. (Det er faktisk bare én kvinne og én mann som kan få barn sammen.) Å oppløse betydningen av det som har vært grunncellen i alle sivilisasjoner gjennom alle tider, basert på biologi og barns tilknytning til sin mor og far, er et samfunnseksperiment av historiske dimensjoner.

9. EKTESKAPET. 
Pride-ideologien definerer ekteskapet som en sosial konstruksjon, altså en menneskelig oppfinnelse og ordning som politikere og folk flest fritt kan definere og omdefinere som de måtte ønske. For meg – og for de fleste mennesker i verden – er ekteskapet pr definisjon for kvinne og mann. Det er en biologisk forankret institusjon der kjønnspolaritet, forplantning og barn hører intimt sammen.

Mangfoldet i Pride-ideologien inkluderer ikke bare likekjønnet ekteskap, men også polygami og polyamorøse forhold. «Vår vedtatte politikk er at det verken er antall personer eller kjønn som skal avgjøre hva slags verdi samlivsformen har,» sa den nåværende lederen i FRI til en avis. Derfor støtter foreningen også PolyNorge i deres kamp for offentlig aksept og juridiske rammer rundt seksuelle relasjoner mellom flere enn to personer.

10. SAMLIVSANARKI. 
Personlig er jeg overbevist om at Pride-ideologien ikke gir oss et bedre og mer stabilt samfunn, tryggere og mer bærekraftige relasjoner, eller flere velfungerende og solide familier. Tvert imot. Jeg tror at visjonen om et grenseløst seksuelt mangfold basert på en radikal etisk relativisme, heller vil føre til et samlivsanarki der forvirring, utrygghet og en lang rekke negative følger for individer og samfunn blir resultatet.

TOLERANSE. 
Når alt dette er sagt, vil jeg understreke at jeg verken fordømmer, forakter eller tar avstand fra folk som er uenig med meg. Tvert imot ønsker jeg mine meningsmotstandere og ulike seksuelle minoriteter alt godt. Jeg prøver å skjelne klart mellom ideologier og personer, og jeg ønsker å møte alle mennesker med åpenhet, respekt og vennlighet. Jeg avviser store deler av Pride-ideologien, men samtidig forsvarer jeg helhjertet folks rett til å mene og leve på tvers av det jeg selv mener er rett og sant og godt. Kort sagt handler det om toleranse.

PS:
Denne artikkelen finnes også som et PDF-ark i A4-størrelse i fire farger. Last det ned her.

Gå til innlegget

Den kjønnsnøytrale ekteskapsloven er 10 år. Konsekvensene av loven er dramatiske, men mange fortrenger eller bagatelliserer den kjønnsnøytrale ideologiens skadevirkninger på grunnleggende temaer som kjønn og seksualitet, barn og familie, blodsbånd og foreldreskap.

For 10 år siden – 1. januar 2009 – trådte den nye, kjønnsnøytrale ekteskapsloven i kraft. Samme dag ble det også innført radikale endringer i fire andre lover som angår barn og familie:

Barneloven + Bioteknologiloven + Adopsjonsloven + Partnerskapsloven.

Det som skjedde for 10 år siden, åpnet en demning: Mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning ble oppløst. Far og hans slekt ble definert som overflødig i barns og voksnes liv. Konsekvensene er enorme, bl.a. disse:

Lovene fra 2009 proklamerer direkte eller indirekte at: 

A. Kjønn er irrelevant og uten betydning for barn og familie.

B. Den biologiske familien med mor, far og barn er bare én blant diverse sidestilte varianter.

C. Blodsbånd, gener og biologisk slektskap betyr lite eller ingenting.

D. Far er uvesentlig og unødvendig, en ”medmor” er like bra.

E. Voksne har rett til barn, men barn har ingen rett til sin egen mor og/eller far.

F. Planlagt farløshet bryter ikke med kravet om ”barnets beste” i FNs Barnekonvensjon.

Den kjønnsnøytrale ideologien har de siste årene bidratt til en dramatisk endring i samfunnets tenkning om:

• ekteskapets definisjon og særpreg 

• foreldreskap 

• barns rettigheter 

• hvordan barn blir unnfanget

• antall kjønn

• kjønnsskifte

• det biologiske prinsipp                  

• betydningen av mor og far                   

• kjønnsidentitet                           

• eggdonasjon 

• dobbeldonasjon med både sæd og egg

• assistert befruktning for enslige kvinner

• surrogati                                     

• polyamorøse forhold                      

• flere enn to juridiske foreldre        

• seksualitetens mening og rammer  

• handelen med sæd og egg, donorer og surrogatmødre på det internasjonale fertilitetsmarkedet    
 

Sannheter proklamert av den verdensvide kirke:
Et tidløst JA-budskap som ikke går ut på dato

• JA til Bibelen som øverste autoritet for tro, lære og liv.

• JA til ekteskapet som Guds skaperordning for mann og kvinne, undervist og bekreftet av Jesus og apostlene.

• JA til mor-far-barn-relasjonens særstilling og unike betydning.

• JA til barns gudgitte rett til å kjenne sin egen mor og far. Verken mor eller far er overflødig.

• JA til barn som en gave, ikke som en rettighet eller handelsvare.

• JA til betydningen av blods-bånd, slekt og biologisk tilhørighet.

• JA til FNs Barnekonvensjon, artikkel 7.1: «Barn har rett til, så langt det er mulig, å kjenne sine foreldre og få omsorg fra dem.»

• JA til et tydelig barneperspektiv i kristen teologi og praksis.

• JA til biologiske realiteter, barns rettigheter og Bibelens budskap. Biologien, barnet og Bibelen gir samme svar: Mor-far-barn-relasjonen er unik, og ekteskapet er en biologisk forankret skaperordning for mann og kvinne.


Øivind Benestad
Daglig leder av Stiftelsen MorFarBarn

Teksten ble 4. januar 2019 publisert som en helsides info-annonse i papirutgaven av Vårt Land. Den kan leses her: 

http://morfarbarn.no/site/morfarbarn.no/files/kjonnsnoytral-ekteskapslov-i-10-ar.pdfGå til innlegget

Et frimodig og vennlig nei

Publisert 11 måneder siden

Finnes det gode grunner til ikke å støtte det som kalles en feiring av skeiv kjærlighet og mangfold? Svaret er et klart ja.

Skrevet av  Vidar Mæland Bakke, Nestleder i Frimodig kirke og Øivind Benestad, Daglig leder av Stiftelsen 
MorFarBarn

Den viktigste grunnen til å være skeptisk er «FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold». Denne foreningen er hovedarrangør eller medarrangør av Skeive dager og Pride-paradene i Norge. Fra å være en stemme for homofiles rettigheter og krav, har foreningen i dag en mye bredere agenda. Det uttalte idealet og målet er et grenseløst seksuelt mangfold, i klar opposisjon til tradisjonelle normer og familieverdier. Homofili er bare en liten del av foreningens agenda. Det ser man på flere måter, bl.a. i navnet som i 2016 ble endret fra LLH.

Skeive dager og Pride-parader bygger på en radikal kjønnsideologi. Hovedtrekkene i denne ideologien kan oppsummeres i tre punkter: 

1) Normalvarianter. 
Alle typer kjønn, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter, seksuell atferd og seksuelle orienteringer framstilles som sidestilte «normalvarianter». All seksualitet, alle typer samliv og alle seksuelle handlinger mellom samtykkende voksne betraktes som positivt. Hetero, homo, bi, poly, pan, inter og trans er eksempler på slike sidestilte «normalvarianter» – like naturlige, normale og etisk høyverdige.

Antallet kjønn, kjønnsidentiteter, kjønnsuttrykk og seksuelle orienteringer er flytende, men i en oversikt fra Foreningen FRI finner man 18 slike «normalvarianter». I andre sammenhenger opereres det internasjonalt med opptil 71 seksuelle varianter.

Foreningen FRIs nåværende leder sa i et avisintervju: «Alle samlivsformer har lik verdi, og vår vedtatte politikk er at det verken er antall personer eller kjønn som skal avgjøre hva slags verdi samlivsformen har.» Naturlig nok er polygami og polyamorøse forhold en integrert del av det seksuelle mangfoldet, så lenge det skjer frivillig. 

2) Relativisme. 
I Foreningen FRI’s ideologi er betydningen av kjønn, av mann og kvinne, av far og mor, opphevet. Forskjellen på norm og unntak er visket ut. Ingen samlivsform eller seksuell atferd kan regnes som bedre enn andre. En gjennomført etisk relativisme er opphøyet til norm.

Det som er dramatisk, er ikke at den private interesseorganisasjonen Foreningen FRI med sine 2.000 medlemmer kjemper for et anarki av kjønn og seksualiteter. Det dramatiske er at denne ideologien nå er i ferd med å infiltrere politikk og lovverk, barnehager og skoler. Påvirkningen og indoktrineringen av våre barn og barnebarn er målrettet og urovekkende.

Det er på høy tid å våkne opp! Pride-ideologien opphøyer grenseløs seksualitet, ekstrem individualisme og en radikal etisk relativisme til samfunnets norm og ideal. Vi tror dette er et eksperiment som på sikt kan få svært negative konsekvenser for enkeltmennesker og samfunn.

3) Voksenperspektiv. I Foreningen FRIs kjønnsnøytrale univers ligger fokus på voksnes krav, ønsker og behov. Barneperspektivet får minimal oppmerksomhet. Voksne har rett til barn, men barn har ingen rett til sine egne foreldre. Det eneste barn trenger, er voksenpersoner med god omsorgsevne, sies det. Blodsbånd og slekt, arv og gener er derfor irrelevant og uvesentlig i et menneskes liv. TV-programmer som «Tore på sporet» forteller rørende historier, men de har kun betydning som underholdning.

Perspektivene vi har nevnt ovenfor, er det vanskelig å snakke høyt om i dagens offentlighet. Mange er redde for å bli stemplet som mørkemenn og trekker seg fra de åpne samtalene. I dagens kulturelle klima er det, paradoksalt nok, atskillig enklere å heise regnbueflagg og på den måten støtte Foreningen FRI, feire grenseløs seksualitet og applaudere oppløsningen av mor-far-barn-relasjonens unike betydning …

Pride-arrangørene oppfordrer menigheter og kristne til å delta i parader og heise regnbueflagg. Vi kan frimodig takke vennlig nei. Vi sier ikke av den grunn nei til kjærlighet, til sunt mangfold og til toleranse. Men vi sier nei til å støtte en forvirrende og ødeleggende kjønnsideologi uten moralsk og sosial bærekraft for individ og samfunn.

Trykket i Vårt Land 23. august 2018.

Gå til innlegget

10 år med kjønnsnøytral ekteskapslov

Publisert rundt 1 år siden

For 10 år siden – 11. juni 2008 – vedtok Stortinget den kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Samtidig med at ekteskapet ble endret i sin grunnstruktur, endret Stortinget samme dag også 4 andre lover som angår barn og familier: Barneloven + Bioteknologiloven + Adopsjonsloven + Partnerskapsloven.

Vedtakene for 10 år siden åpnet en demning. Resultatet er at det norske samfunn de siste årene har utviklet et helt nytt syn på kjønn og seksualitet, på unnfangelse og foreldreskap, på betydningen av mor og far, på slektskap og biologisk tilhørighet, på barn som en rettighet for voksne, og barn som noe man med god samvittighet kan bestille på det internasjonale fertilitetsmarkedet.


Lovendringene i juni 2008

1. EKTESKAPSLOVEN

§1 i Ekteskapsloven ble omformulert: ”To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap.”

2. BIOTEKNOLOGILOVEN
To kvinner i parforhold fikk rett til å få statens hjelp for å føde barn ved assistert befruktning med sæd fra en donor. Den som ikke føder barnet, kan bli ”medmor”.

3. BARNELOVEN
Barneloven fikk en ny bestemmelse: ”Eit barn kan ikkje ha både ein far og ei medmor.” (§4a) Det betyr at et barn med medmor ikke har noen far og farsslekt. Medmor overtar alle plikter og rettigheter for all framtid.

4. ADOPSJONSLOVEN
To menn eller to kvinner fikk rett til å adoptere norske og utenlandske barn på lik linje med mann og kvinne.

5. PARTNERSKAPSLOVEN
Denne loven, som var innført i 1993 med én stemmes overvekt, ble avskaffet. Partnerskapsloven var nesten identisk med Ekteskapsloven, men med én viktig forskjell: Partnerskapsloven regulerte forholdet mellom to voksne av samme kjønn, men uten at parene hadde rett til adopsjon og til barn ved kunstig befruktning med statens hjelp.
 

Saksbehandlingen

De radikale lovendringene ble vedtatt uten den vanlige prosedyren i viktige lovsaker:

a) Offentlig utredning (NOU),
b) Konsekvensanalyser,
c) Stortingsmelding.

Alt manglet!

Høyres Inge Lønning uttalte at han i hele sin politiske karriere aldri hadde vært med på en så ”undermåls saksbehandling”.


Kirkelig motstand

Avvisningen av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven og tilhørende ideologi var overveldende:

2004 og 2005: Et enstemmig bispemøte
2006: 16 av 20 i Kirkens Lærenemnd
2007: 83 prosent av Kirkemøtet
2007: Ni av 11 biskoper
2007: 50 av 59 kristne høringsinstanser

(Les viktige høringsuttalelser på www.MorFarBarn.no under menyen ”Ekteskapskampen i kirken”.)

11. juni 2008: Mens debatten pågikk i Stortinget, ble det arrangert en manifestasjon med 16 appeller foran Stortinget. Alle appellene kan høres på www.MorFarBarn.no under menyen ”Kampen om ekteskapet”.
 

Stortingets usannheter om ekteskap og barn

Premissene og budskapet i den kjønnsnøytrale lovgivningen som ble vedtatt 11. juni 2008, var blant annet disse:

1. Ekteskapet er ingen biologisk forankret skaperordning med konkrete kjennetegn. Nei, ekteskapet er en ’sosial konstruksjon’, en menneskelig oppfinnelse og ordning som norske politikere har mandat til å definere og omdefinere som de vil.

2. Den biologiske relasjonen mellom mor, far og barn er ikke unik. Mor-far-barn-relasjonen er bare én varirant blant andre like naturlige og barnevennlige relasjoner og samlivsformer. Den kan derfor like gjerne erstattes av andre relasjoner. Planlagt farløshet bryter ikke med Barnekonvensjonens prinsipp om ”barnets beste”.

3. Blodsbånd, slekt, arv, gener og biologisk tilhørighet er uvesentlig i et menneskes liv. Sammenhengen mellom seksualitet og fruktbarhet, foreldre og barn, familie og biologisk slekt har minimal betydning. Det eneste som er viktig, er at barn har gode omsorgspersoner.
 

Omfattende konsekvenser

1. BARN og UNGE

De aller fleste barn og ungdommer under 25 år kan ikke huske at ekteskapet kun har vært for mann og kvinne. For de fleste barn og ungdommer er det en selvfølge at ekteskapet også er for to av samme kjønn. At det er like naturlig å ha to mammaer og to pappaer som mor og far, blir våre barn og barnebarn minnet om nesten daglig gjennom barnehage og skole, barne-TV og ungdomsprogrammer og i hele den norske kulturen. Og stakkars deg hvis du mener noe annet ....

2. HVA BLIR DET NESTE?

I den kjønnsnøytrale lovgivningen og tenkningen mister biologisk mor og far sin særstilling og sin unike betydning. Dette fører til tallrike og dramatiske konsekvenser. Å avskaffe det eneste objektive og naturgitte kriterium for ekteskap – mann og kvinne – betyr nemlig at man bare har følelser, subjektive meninger og tidsånden å bygge på. Fra da av er alt mulig.

10 år etter at den kjønnsnøytrale tenkningen ble statens offisielle ideologi, er dette blitt stadig mer tydelig. Ting som for 10-20 år siden var utenkelig, er nå blitt stuerent. Her er noen av de høyaktuelle temaene som vil prege den politiske og kulturelle debatten i tiden som kommer:

• Assistert befruktning for single kvinner
• Eggdonasjon til par
• Dobbeldonasjon med både egg og sæd til par og til enslige kvinner
• Flere enn to juridiske foreldre
• Surrogati
• Mer enn to kjønn
• Juridiske rammer for polyamorøse forhold
• Ekteskap for flere enn to personer
• Økt kjønnsforvirring blant barn og unge i kjølvannet av loven om juridisk kjønnsskifte m.m.
• Allmenn aksept for handel med sæd og egg, donorer og surrogatmødre på det internasjonale fertilitetsmarkedet


(Artikkelen ble publisert som en informasjonsannonse i papirutgaven av Vårt Land mandag 11. juni 2018. Les den og last den ned som et helsides PDF-dokument i fire farger.)

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
25 dager siden / 8350 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 6304 visninger
10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
av
Øivind Benestad
rundt 1 måned siden / 6031 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
20 dager siden / 3362 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
15 dager siden / 2632 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 2162 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 1970 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
9 dager siden / 1726 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
13 dager siden / 1711 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
9 dager siden / 1564 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere