Bernt Aksel Larsen

Alder: 53
  RSS

Om Bernt

Følgere

BCC og andre kristne

Publisert rundt 1 måned siden - 1799 visninger

Over store deler av verden angripes kristne grunnverdier mer og mer. Det gjør det viktigere å stå sammen.

BCC (Brunstad Christian Church) har i mange år vært forholdsvis isolert fra øvrige kristne trossamfunn. Årsakene til dette er sannsynligvis flere. Noen av dem skrev jeg om i et innlegg i fjor med tittelen ­Mannen som lærte oss å tenke selv . Der nevnte jeg at de som sluttet seg til BCC kom i all hovedsak fra andre frikirkelige samfunn. Derfor var det viktig å markere tydelig det læremessige grunnlaget ­menigheten bygger på og peke på forskjellene mot andre trossamfunn.

God kontakt

Interessant nok var grunnleggeren av vår menighet, Johan Oscar Smith, en mann som i en hel del år søkte sammen med andre profiler i norsk kristenliv tidlig på 1900-tallet. Sammen med sin bror Aksel var han en aktiv ­bidragsyter i de kristelige bladene «Missionæren» og «Byposten». Sistnevnte ble senere Pinsebevegelsens organ og fikk navnet «Korsets Seier». Brødrene Smith hadde også god kontakt med profiler som Pinsebevegelsens grunnlegger, Thomas Ball Barrat og «De frie venners» hoved­figur, Erik Andersen Nordquelle. Etter noen år stilnet denne kontakten, og Smith ble fra flere hold utsatt for sterke angrep på den læren han og Aksel forkynte.

Angrepene var ofte begrunnet i uklarheter rundt Smiths lære om Jesus. De oppfattet ham slik at han mente Jesus hadde et «syndig kjød», og ikke var hellig, ren og guddommelig. Brødrene Smith forsvarte seg da med fynd og klem, og ­benyttet gjerne anledningen til å slå et slag mot læren om at «syndelegemet blir uttatt ved åndens dåp» som var aktuell i en del forsamlinger på den tiden. Etter Smiths død eskalerte disse motsetningene, og på midten av forrige århundre var tonen mellom BCC og andre trossamfunn til ­tider konfliktpreget og handlet ofte om å framheve forskjeller.

Stå sammen

Å forsvare sitt trosgrunnlag mot angrep og avgrense mot andre læremessige retninger kan til tider være høyst nødvendig. Det preget også den første kristne menighet, slik vi kan lese det i Det nye testamente. Dette betyr ikke at det er nødvendig å opprettholde en konflikt i tiår etter tiår når grunnlaget for konflikten ikke lenger er til stede. I dag tror jeg flere av de læremessige diskusjonene, som for hundre år siden var helt sentrale, ikke lenger har den samme betydning. De tok utgangspunkt i historiske situasjoner, problemstillinger og formuleringer som betones annerledes i dagens kirkelige ­situasjon. Jeg finner ikke noe i Johan ­Oscar Smiths skriftlige materiale som skulle hindre at BCC kan anerkjenne og lære av mennesker utenfor vår menighet som elsker Jesus og bruker livet i hans tjeneste.

Apostelen Paulus skriver til menig­heten i Efesos om to dimensjoner i forholdet mellom Jesu etterfølgere. Den ene er at de skal vokse sammen, «sammenføyes». Den andre er at de skal vokse oppover. Da ikke oppover til en apostel, til en pave – eller, for vår del, til Smith – men til «ham som er hodet, Kristus». I dag er det ikke så vanskelig å se at over store deler av verden angripes kristne grunnverdier mer og mer. Det bør da være viktigere å stå sammen for å forsvare disse verdiene enn å bygge konflikter.

Tydeliggjøring

BCC har ikke til hensikt å utviske sin profil eller endre sin forståelse av Bibelens ord. Derimot tror jeg menigheten kan tydeliggjøre og forklare sitt teologiske ståsted på en slik måte at vi med frimodighet kan søke mer inn i, og aksepteres i, det kristne fellesskapet når dette kan være til gjensidig nytte. Gjen­sidig respekt innebærer ikke alltid enighet. Men uenighet er ikke noe hinder for at vi samarbeider med, og lærer av, mennesker som ser annerledes på enkelte ting.

Jeg er overbevist om at BCC på flere områder har noe å lære av hvordan andre trossamfunn løser praktiske utfordringer de møter i det gode arbeidet. Like overbevist er jeg om at andre har noe å lære av oss. Det gjelder både vektleggelsen i forkynnelsen, og mer praktiske ting som måten vi driver vårt ungdomsarbeid på. Over mange år har vi bygget opp ressurser som gjør at BCC i dag har stor handlekraft til å bidra i oppdraget med å oppfylle Jesu misjonsbefaling. Kanskje andre med et sterkt engasjement for ungdomsarbeid og misjon kunne lære ett og annet her?

Gå til innlegget

Gå derfor ut!

Publisert 2 måneder siden - 557 visninger

Personlig tror jeg at vi er kommet inn i misjonens gullalder. Aldri har det vært så enkelt for små trossamfunn å få det glade budskapet ut til store målgrupper.

Fram til begynnelsen av 1990-­tallet var det få i vår menighet som hadde­ TV. Radio var det nok en del som hadde, uten å snakke så høyt om det.

Heldigvis var det ikke alle som hadde denne skepsisen til moderne teknologi. En tysker med sterkt misjonsengasjement drev i mange år egen radiokanal mot Øst-Europa. Det var forbausende effektivt. Tyskeren forsto hvordan teknologi kunne utnyttes til å nå ut med noe godt. Mange av våre lokalmenigheter i den delen av verden har en opprinnelse som er knyttet til disse radiosendingene.

En ny tid

I Brunstad Christian Church (BCC) ble det i 90-årene tatt et oppgjør med fokuset på ytre rammer og konformitet som hadde fått utviklet seg mange steder. I stedet for å la seg skremme av alt det negative teknologi kunne brukes til, begynte kreative medlemmer å tenke på hvordan den kunne brukes til noe godt.

Resultatene kom raskt. Allerede før ­årtusenskiftet sendte vi satellitt-TV fra internasjonale konferanser, basert på en ny teknologi som svært få hadde tatt i bruk på den tiden. I 2011 startet vi egen TV-kanal som ikke bare har innhold fra stevner og konferanser, men som også sender konkurranseshow, underholdning, barne-TV, kristne temaprogram og mye annet.

Menighetens misjonsplattformer ­besøkes daglig av mange tusen interesserte. BCC-medlemmene har enkel tilgang til litteraturarkiv helt tilbake til 1912 og mediearkiv fra stevner helt tilbake til 1950-tallet. Digitale verktøy har gjort BCC i stand til å kjøre en verdensomspennende idédugnad der store mengder innspill nå systematiseres, analyseres og brukes som underlag for videre utvikling av menighetsliv og arrangement.

Det som for 15 år siden var nærmest utenkelig for en menighet å klare, kan i dag ordnes raskt og enkelt av en håndfull kreative og teknologiinteresserte medlemmer.

Muligheter

På noen måter kan vi si at BCC er kommet langt. Men egentlig ­mener jeg at vi ikke har noen grunn til å slå oss på brystet. Sammenligner vi oss med ­bedrifter og organisasjoner som virke­lig er gode på å utnytte mulighetene til å komme ut med sitt budskap, har vi bare begynt å skrape i overflaten.

Med tanke på Jesu misjonsbefaling, «Gå derfor ut... !», er det synd at vi ikke er kommet lengre. Jeg tror ikke dette gjelder bare oss. Generelt har jeg inntrykk av at det er forholdsvis få innenfor kristenheten som skjønner å utnytte de mulighetene som er tilgjengelig for mennesker med pågangsmot og evne til nytenkning.

De gode eksemplene på hva som er ­mulig med forholdsvis enkle midler finnes­ så absolutt. Vi har den amerikanske­ ­­menigheten som for ti år siden lanserte bibel-appen YouVersion, som i dag er ­installert av nærmere 300 millioner brukere. Vi har ildsjelene i The Bible Project som for et par år siden begynte å spre enkle videoklipp med bibelske tema på sosiale medier, og som raskt fikk millioner av seere.

Jeg er ingen teknolog, men mitt inntrykk er at det ofte ikke handler om å pøse på med ressurser. Heller handler det om å skjønne egenarten i de nye mediene, og forstå dynamikken blant brukerne. Det betyr gjerne at yngre krefter må slippe til og gis tillit, kanskje med prosjekter som den eldre og mer veletablerte garde ikke skjønner så mye av.

Gullalder

Personlig tror jeg at vi er kommet inn i misjonens gullalder. Aldri har det vært så enkelt for små trossamfunn å få det glade budskapet ut til store målgrupper. Aldri har det vært så enkelt å kommunisere og holde forbindelse med søkende sjeler. Det bør vi ta inn over oss.

Om denne gullalderen vil bli lang­varig er ikke jeg i stand til å vurdere. Det er ikke så vanskelig å se at kontroll over den infrastrukturen som alle benytter gir en enorm makt. Enkel og rimelig tilgang til de populære plattformene er ingen selvsagt rettighet.

Kanskje vil det om ti år være enklere og billigere enn noen gang å «gå ut til alle folkeslag». Men det er heller ikke umulig at det vil være adskillig vanskeligere og dyrere. Derfor bør vi arbeide med å få mest mulig ut av nåtiden. Er det på tide med en teknologivekkelse?

Gå til innlegget

Julebudskapet og #metoo

Publisert 3 måneder siden - 990 visninger

Det er budskapet om å «hver dag ta opp sitt kors og fornekte seg selv» som virkelig kan bringe håp om forandring.

NRK meldte nylig at halvparten av våre kvinnelige stortings­representanter har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet i politikken. Det er et paradoks at de vi har valgt for å gi oss lover for et trygt og velfungerende samfunn selv må leve med et slikt problem.

Debatten i politikk, media og ­samfunnet for øvrig, er stort sett fokusert på eksponering, bevisstgjøring og straff. I en kampanje som #metoo er det lett å bli opprørt og ha sterke meninger om hvordan overgripere skal straffes. Disse temaene fortjener sin plass, men dersom det grunnleggende problemet ikke blir adressert, kan resultatet fort bli dobbeltmoral.

Paradoks. #metoo-kampanjen har sin opprinnelse i underholdnings­industrien, der situasjonen har vist seg å være graverende. Personlig er jeg glad for ­kampanjen og håper den kan føre til reell endring i samfunnet. Den vekker et engasjement som kan gi gjennomslagskraft.

Det er likevel et paradoks at få ­stiller spørsmål ved de etiske idealene som løftes fram av den samme industrien. Publikum, de samme som nå uttrykker avsky, ser med forventning fram til neste film eller TV-episode fra Hollywood. Og i disse ser vi stadig at kvinner er redusert til kjønnsobjekter. Suksess og lykke er ofte knyttet til realisering av et egoistisk ideal. I virkelighetens verden fører ­jakten på dette idealet ofte til at andre må lide. #metoo-kampanjen har tydelig ­demonstrert dette.

I USA er mange i harnisk over situasjonen som kampanjen har fått fram i lyset. Da er det nok et paradoks at det samme folket, inkludert en stor andel kvinner, har valgt en president med holdninger og oppførsel på dette området som er forkastelig. I Europa har vi nok av ­lignende eksempler.

Sammenheng. En betydelig andel av de kvinnelige ­stortingspolitikerne har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet fra journalister. ­Medienes budskap er gjerne en oppfordring til å ­utforske, eksperimentere og framfor alt ikke ­legge ­begrensning på seg selv. Å flytte eller utviske grenser blir framstilt som ­progressivt, selv når den ­bakenforliggende drivkraften er de ­egoistiske behovene. Det er få politikere eller debattanter som våger å argumentere imot. Kan det være en sammenheng mellom idealet – at i jakten på selvfokusert nytelse er grenser til for å flyttes – og at noen gir etter for sine tilbøyeligheter i et svakt øyeblikk?

Ett av forslagene i etterkant av NRKs oppslag er at redaksjonene må klargjøre for journalistene hva som er akseptabel oppførsel. Likestillingsombudet melder om overbookede kurs om seksuell trakassering. Det ser derimot ikke ut til at noen våger å gå dypere – å vurdere om de etiske prinsippene som du og jeg har som basis for livet holder når det ­kommer til stykket.

Løsning. I julen feirer vi at Guds sønn ble født til jorden som et menneske og ble vår frelser. Dette er kjernen i julebudskapet. I Brunstad Christian Church legger vi også vekt på at Jesus formante sine etterfølgere til hver dag å ta opp sitt kors og fornekte seg selv. Paulus skrev at han selv var korsfestet sammen med Kristus ved tro. Det vi som syndere har lyst til og anlegg for, vårt «selv», kan ved troen på Jesus altså fornektes. På korset møter det døden, selv om det kan være en smertefull prosess. Vi tror dette er Jesu løsning for den som vil bli et bedre menneske.

Noen synes å mene at det er skadelig å undertrykke sine menneskelige behov. I så fall er det en vrangforestilling. Ethvert ærlig menneske ser lyster som ikke kan få fritt utløp uten at det skader andre. Det er sunt å ta et oppgjør med seg selv, erkjenne sine tilbøyeligheter, og bli enig med seg selv om hvilke etiske idealer man vil leve etter.

Jeg har liten tro at det hjelper så mye å bli fortalt av andre hva som er ­akseptabel oppførsel. Vi kan diskutere straff og ­bevisstgjøring, men det er budskapet om å «hver dag ta opp sitt kors og fornekte seg selv» som virkelig kan bringe håp om forandring. Aldri har verden trengt denne delen av julebudskapet mer enn i dag!

Gå til innlegget

Den nye gapestokken

Publisert 4 måneder siden - 962 visninger

Stadig oftere gjengis rykter og påstander fra sosiale medier under påskudd av å «viderebringe allerede offentlig informasjon».

Sosiale medier har skapt en ny virkelighet. En virkelighet der vanlige mennesker med minimal risiko kan avsløre maktmisbruk, overgrep og kritikkverdige forhold. Men også en virkelighet der falske anklager i løpet av sekunder kan legge framtiden i ruiner for uskyldige. Og som om ikke dette var nok må man i dag også forholde seg til at korrekte avslørende nyheter stemples som fake news.

I Apostlenes gjerninger fortelles det om opptøyene i Efesos. Sølvsmeden Demetrius ble irritert over sviktende omsetning og la skylden på Paulus. Han plukket ut et løsrevet sitat fra en tale Paulus hadde holdt, vrengte litt på sammenhengen og brukte det som bevis for at Paulus hånte samfunnets viktigste verdier.

Sølvsmeden trommet raskt sammen en stor folkemengde i byens teater, som snart var «i full forvirring; de ropte og skrek i munnen på hverandre, og de fleste visste ikke engang hvorfor de var kommet sammen».

Drittpakke

Folk i Efesos var neppe lettere å manipulere enn folk ellers i verden. I dag samles ikke provoserte folkemengder på torget eller i teateret, de samles under en hashtag eller på en facebookgruppe. Den to tusen år gamle fortellingen fra Efesos kunne like gjerne vært skrevet i dag.

Omdømmeskader er blitt en av de største truslene mot organisasjoner og profilerte personer. Å reparere eller forbedre omdømmet kan bli både dyrt og vanskelig. Og man får ikke bare problemer selv. Både bankforbindelser, leverandører og rådgivere kan vegre seg mot å bli assosiert med virksomheter med skadet omdømme. De opplever det som uforholdsmessig å kontrollere de faktiske forhold, og dette fjerner som regel heller ikke problemet.

Det var neppe mange kremmere som ville selge teltmakeren Paulus’ produkter etter hendelsene i teateret. Den kristne forsamlingen i byen sto nok heller ikke høyt i kurs etter dette. Sølvsmeden hadde oppnådd sitt mål.

En godt plassert drittpakke på sosiale medier kan i dag påføre økonomiske og politiske konkurrenter fatale skader. Den amerikanske valgkampen er bare ett av eksemplene på noe som faktisk skjer hver dag.

I dag er det mange som opplever at privat eller konfidensiell informasjon blir lekket, hacket eller på annen måte havner i offentlighetens søkelys. Advokater, banker og store bedrifter våkner opp til at deres konfidensielle kommunikasjon pryder avisforsidene. Kjendiser åpner Facebook og finner at de over natten har gått fra å være idolet alle elsket til å være overgriperen alle hater.

De positive sidene er utvilsomt mange og sterke. Økt transparens og ansvarlighet er en av dem. Muligheten til å løfte fram viktige samfunnsproblemer som ellers ville blitt holdt skjult er en annen.

Balanse og fakta

Her kan redaktørstyrte medier spille en viktig og konstruktiv rolle, men gjør det ikke alltid. Stadig oftere gjengis rykter og påstander fra sosiale medier under påskudd av å «videre­bringe allerede offentlig informasjon». Når det skjer, har ikke mediene gjort jobben sin godt nok. Jeg mener de har en plikt til å sørge for opplysninger som bringer fakta, saklig balanse og kritisk vurdering av kildene, inn i sakene.

Ikke minst er trossamfunn sårbare når vår tids sølvsmeder greier å rive opinionen med seg i en slags lynsjestemning. Når det først skjer, er det vanskelig å slippe gjennom med nyanser og forklaringer. Slik kan omdømmet bli ødelagt uten at man har fortjent det.

Både Brunstad Christian Church og mange andre trossamfunn har opplevd å bli plassert i gapestokken for sitt ståsted og praksis. Når det skjer kan det være for sent å forsøke å forklare seg. I manges øyne er anklager det samme som dom, og konsekvensen for omdømmet kan bli dramatiske.

Men også det har en positiv side: Vi forstår at vi må skjerpe oss enda mer for å ha kvalitet og ryddighet i alle ledd.

Gå til innlegget

Mannen som lærte oss å tenke selv

Publisert 5 måneder siden - 6103 visninger

I morgen feirer vi 500-års jubileet for reformasjonen. ­En modig mann sto oppreist for det han trodde på og trosset den tidens mektigste ledere.

I dag tar vi det for gitt at vi har rett til å tenke selv. Men mye taler for at dette­ var en av flere ettervirkninger av Luthers kamp, blant annet for det allmenne prestedømmet. Dermed har Luther en stor del av fortjenesten for at også vår menighet i dag nyter godt av denne retten. Prinsippet at vi som enkeltmennesker kan nærme oss Gud og være ledet av ham, uten å være avhengig av helgener og ordinerte mellommenn, står sentralt i vårt kristenliv. Dette prinsippet dannet også grunnlaget for lekmannsbevegelsen, som vår menighet er en del av.

Retten til å tenke selv er noe de fleste­ mennesker er begeistret for. Men den utfordres når vi møter mennesker som mener noe annet enn vi selv. Gjennom årene er det skapt et inntrykk av at vår menighet står utenfor det meste og markerer seg i opposisjon til alle kristne som tror annerledes enn oss. Dette inntrykket kan ha flere årsaker. Delvis kan det være selvforskyldt, men måten vårt ståsted ble omtalt og bekjempet på kan også ha fått betydning.

Forskjeller

I BCC var det på samme måte som i mange andre frikirkelige lekmannsbevegelser behov for å markere og definere trosgrunnlaget menigheten bygget på. De som sluttet seg til BCC kom i den første tiden som regel fra andre trossamfunn. Man opplevde det som nødvendig å framheve forskjellene i lære og bibelforståelse. Vektleggingen av disse forskjellene preget også det offentlige ordskiftet. Alt dette tror jeg var viktig for å gi BCC sin egen identitet og profil.

I dag, mer enn hundre år etter menighetens fødsel, har flertallet av de norske medlemmene en historie innenfor BCC som går flere generasjoner tilbake. Vår identitet og vårt teologiske grunnsyn er blitt godt etablert og forankret. Medlemmene i menigheten tar for det aller meste del i samfunnets aktiviteter på lik linje med alle andre.

Personlig ser jeg ikke noe behov for å fokusere opp forskjeller lenger. Det er ikke noen grunn til å markere avstand til det etter hvert så mangfoldige Kristen-Norge.

Likheter

Vi har definitivt element i vår teologi som skiller oss fra mange andre trossamfunn innenfor den frikirkelige tradisjonen. Men jeg tror likhetene er flere enn forskjellene. Interessant er det også å legge merke til at fra flere hold opplever vi økende respekt for BCCs ståsted i verdispørsmål. Vi opplever også interesse for hvordan ungdom engasjerer seg i menighetslivet med slik entusiasme. På tross av at en del oppslag har skapt mye støy, er det gledelig å registrere at en hel del evner å se gjennom støyen.

En slik utvikling gir også BCC noe å ta stilling til. Kan det være nyttig å etablere et tettere forhold til det Kristen-Norge som vi er en del av? Vil det være positivt å bedre kunne forstå andres ståsted, samtidig som vi skaper bedre forståelse for vårt ståsted? Jeg tror svaret er ja. Og jeg tror at å arbeide for gjensidig respekt og forståelse ikke er det samme som å la seg assimilere inn i andres identitet og profil. At jeg respekterer naboen og har et godt forhold til ham, betyr ikke at jeg lar ham styre i mitt eget hus.

Retten til å tenke selv gjelder også i BCC. Alle er tjent med å tenke over hvorvidt man kan slutte seg til vårt trosgrunnlag og virksomhet. Er man uenig, og opplever at man ikke får gjennomslag internt, er det en helt ærlig sak å velge noe som passer bedre. Vi har ikke noe ønske om å mure inne medlemmer, og på et tidspunkt må man ta et valg.

I morgen feires Martin Luther, og jeg slutter meg til feiringen. Jeg mener ikke at alt han sto for kan lovprises, heller ikke at BCC skal tilpasse seg Den norske kirkes utvikling. Men det ville være galt å lukke øynene for at Luther har en god del av æren for den utviklingen som vi selv nyter godt av som kristne.

Det ville være galt å fornekte at reformasjonen var en av årtusenets viktigste hendelser. Derfor bør vi være glade for Luther, som lærte oss å tenke selv.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Bjørn Blokhus kommenterte på
Hvor blir det av medias kritiske røster?
16 minutter siden / 46 visninger
Thor Ivar Hornnes kommenterte på
Du slår ikke av mørket – du slår på lyset.
28 minutter siden / 229 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1416 visninger
Roald Øye kommenterte på
Hvorfor KrF knebler Kors-Sylvi
rundt 1 time siden / 1416 visninger
Torry Unsgaard kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 1 time siden / 616 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Slik ser man på Listhaug ved Universitetet i Oslo
rundt 2 timer siden / 224 visninger
Rune Holt kommenterte på
Aalborg om avgangen til Listhaug
rundt 2 timer siden / 616 visninger
Jens Tomas Anfindsen kommenterte på
På hat-tokt med barna
rundt 2 timer siden / 404 visninger
Runar Foss Sjåstad kommenterte på
Kristen-universalisme i Bibelen
rundt 2 timer siden / 570 visninger
Les flere