Audun Hjertager

Alder: 49
  RSS

Om Audun

Marinbiolog med evolusjon, off. adm og politikk, organisasjonspsykologi og meteorologi i fagkretsen. Skriver på Verdidebatt fordi jeg er nysgjerrig, og med håp om å selge «grønne ideer» inn i kristne miljøer. Verdigrunnlag: Pragmatisk, liberal sosialdemokrat, realitetsorientert og relativt livssynsnøytral kristen. Skriver på verdidebatt som privatperson. PS Av og til litt for ivrig skribent. Jeg står ikke inne for alt jeg har skrevet på verdidebatt...

Følgere

Grønn distriktspolitikk

Publisert rundt 11 år siden

Vitenskapen forteller oss at det ikke er balanse mellom vår livsstil og verdens tålegrense. Vekten er i ferd med å tippe over. Dette er et problem det kan være vanskelig å løse, hvis man holder seg i et spor der kampsakene er ”arbeid for alle”, ”full barnehagedekning”, ”markedsliberalisme”... I grønn politikk er hovedmålet et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse; og livskraftige lokalsamfunn basert på lokale ressurser er en forutsetning for å nå dette målet.

Livskraftige lokalsamfunn slik vi ønsker oss dem, har ikke overforbruk. De er sosialt velfungerende, har arbeidsplasser til alle og kort vei til arbeid, barnehage, skole og butikk: Ordinær reising i jobbsammenheng er et nødvendig onde som kan og bør reduseres.

Hver tredje Osloborger kunne tenke seg å flytte ”på landet” i følge Aftenposten 27.6. «Den omvendte flyttestrømmen» fra by mot bygd hindres i dag av mangel på arbeidsplasser, og at svært få gårdsbruk kommer på salg. Miljøpartiet De grønne ønsker å føre en aktiv næringspolitikk der rammen er langsiktighet; sosial og økologisk bærekraft. Vi vil avvikle odelsloven, ha fri prissetting på landbrukseiendommer, ha varig bo- og driveplikt i konsesjonsloven og fryse dagens arealgrenser for konsesjon.

Med mørke skyer i horisonten, og i en verden med matmangel, kan vi ikke fortsette å importere 50% av maten vi spiser. Vi vil derfor arbeide for nordisk selvforsyning med korn, potet, frilandsfrukt og -grønnsaker, melk, kjøtt og egg, fôr, gjødsel og såfrø, og ha et særlig fokus på å fremme økologisk landbruk: Forenklet støttesystem, gratis økologikontroller og årsverksinntekt på industrinivå.  

Om vi må redusere vår materielle velstand som et tiltak for å la andre leve og for å dele ressursene med dem, skal bærekraftige valg være enkle å ta, og lønne seg.

Grønn politikk hjelper oss å begrense skadelige bidrag til en verden i krise, og forbereder oss samtidig på å møte de utfordringene som vil komme.  Det er også dokumentert at man blir lykkeligere av å fokusere på sosiale fremfor materielle verdier. - Grønn politikk vil gjøre verden lykkeligere! 

Gå til innlegget

Grønn samferdsel

Publisert rundt 11 år siden

Å møte økende klimafiendtlig biltrafikk ved å bygge flere felts motorveier er lite grønt. Miljøpartiet De Grønne vil fremfor å bygge nye veier, ha en radikal satsing på høyhastighetstog og elektrisk jernbane, og legge til rette for å begrense unødvendig kjøring. Vi ønsker å skrinlegge alle veiprosjekter med unntak av rene nærmiljø- og sikkerhetstiltak, og veier der kollektivløsninger ikke utgjør noe reelt alternativ.

Miljøpartiet De Grønne vil arbeide for fjerning av årsavgiften og frysing av drivstoffavgiften, til fordel for fleksibel veiprising som gjør at det blir dyrere å kjøre privatbil der kollektivtilbudet er godt, og tilsvarende billig der kollektivtilbudet er dårlig utbygd. I de største byene, der kollektivtransport er et godt alternativ, og der bilkjøring foruten klimautslipp også fører til svevestøv og støyproblemer, er det luksus å kjøre egen bil. I likhet med annen luksus, må vi godta at også dette merkes på lommeboken.

På flyreiser ønsker Miljøpartiet De Grønne kvoter. Fly er blant de største klimasynderne. Derfor er det lite grønn logikk i at man skal kunne fly hvor man vil så ofte man vil, at det ofte er billigere å fly enn å ta tog, og at jetflybensin er blant det billigste drivstoffet man kan kjøpe (kr 2-3 per liter). De Grønne går inn for kvoteregulering av flyreiser fordi vi ser at flyvning kan være viktig i jobb- og distriktssammenheng, og fordi det vil bli urettferdig om flyreiser forbeholdes de rikeste.

Les mer om De Grønnes program for samferdsel for kommende stortingsperiode.

Gå til innlegget

Worst case scenario

Publisert rundt 11 år siden

Vi er tilskuere til klimapanelets worst case scenario i følge en ny rapport.

Kilde: CICERO, senter for klimaforskning

Vi beveger oss langs FNs klimapanels mest ekstreme prognoser, konkluderer rapporten Climate Change – Global Risks, som ble lansert mandag 22. juni. Over 1.000 forskere har bidratt til rapporten som oppsummerer klimaforskningen siden FN klimapanels forrige rapport fra 2007. Forskerne påpeker at temperaturutviklingen både til lands og til havs, CO2-utslippene, havnivåstigningen og smeltingen av polisen i Arktis øker like raskt som de mest ekstreme prognosene til klimapanelet tilsier.

Rapporten påpeker at både miljøet og samfunnet er mer sårbare for oppvarming enn tidligere antatt. Ekstremvær vil forårsake større ødeleggelser enn forskerne trodde bare for få år siden, og effektene av klimaendringene vil bli farlige selv ved to graders oppvarming. I tillegg er sjansen for at vi når vippepunkter som for eksempel nedsmelting av Grønlandsisen, større enn forskerne tidligere trodde.  For Norges del er forskerne særlig bekymret for havet som stadig blir surere. Havet tar opp om lag halvparten av CO2-en vi slipper ut, men når CO2 tas opp i vann, dannes karbonsyre og havets pH-verdi synker. Inntil for få år siden var havforsuring nærmest en ukjent problemstilling. I dag anses havforsuring som en de største truslene havmiljøet står overfor. Forskere advarer også om at havet kan komme til å avgi CO2, dersom temperaturen fortsetter å øke.

Klimasaken druknet i forrige valgkamp - vil det samme skje i år?

Alvorlige skadevirkninger kan forventes i løpet av dette århundret,» skriver regjeringen i stortingsmeldingen. Men hva gjør regjeringen? ”Dette handler om livsgrunnlaget til millioner av mennesker” sa miljøvernminister Erik Solheim, men avviser i følge CICERO at den nye rapporten vil endre den norske kursen i klimaforhandlingene.

For Miljøpartiet De Grønne vil klima være en hovedsak i valgkampen, men det hadde vært fint om de andre partiene også tok alvoret innover seg.

Gå til innlegget

Livskraftige samfunn

Publisert rundt 11 år siden

Er samfunnet vårt livskraftig, når det er behov for flere jordkloder dersom alle skulle levd som oss, når vi importerer halvparten av maten vi spiser, når økonomien vår baserer seg på olje selv om vi vet at klimaendringene vil ta livet av millioner ? Et økologisk og sosialt bærektaftig samfunn er livskraftig. Ikke-økologiske samfunn, og samfunn som ikke er sosialt bærekraftige, er ikke livskraftige. - De har knapt livets rett. Vi trenger derfor politisk vilje til å bygge livskraftige lokalsamfunn

Norge og resten av verden trenger tiltak som støtter oppunder en bærekraftig livsstil. Dette innebærer f.eks å stimulere til bærekraftig næringsutvikling i bygd og by, arbeidsplasser der folk bor, miljøvennlige kollektivtilbud, og tilrettelegging for et rikt kulturliv fremfor materielt forbruk.

Måten vi innretter økonomien på er avgjørende for hva som er mulig å få til på de fleste politiske områder. Når livsgrunnlaget vårt nå trues, skjer det med argumenter fra økonomien. Å nærme seg en grønn samfunnsøkonomi, i Norge som i andre deler av verden, er derfor en hovedutfordring De Grønne kjemper for.

Jeg vil ha politiske samarbeidspartnere som har modig omtanke for våre etterkommere: Samarbeidet skal vise handlekraft.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
28 dager siden / 2920 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
16 dager siden / 1123 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 965 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
rundt 1 måned siden / 630 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
9 dager siden / 622 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
15 dager siden / 587 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
7 dager siden / 473 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere