Asbjørn E. Lund

Alder:
  RSS

Om Asbjørn E.

Følgere

Resyme av hovedpunkter: ‘Perfekt’ brukes 13 ganger om ATP-motoren av japanske forskere. Informasjons-teoretikeren Hubert Yockey hevdet at DNAet besitter en identisk egenskap med menneskers tekster og IT-programmer, via sitt informasjons-innhold. TTSS ‘nedkom’ fra bakterie-flagellen, ikke omvendt. Transkripsjon av et påstått ‘søppel-DNA’ element (HERV-H) kan modifisere høyere orden av 3D-struktur. En rekke grunner til at Ikke-Reduserbar Kompleksitet (IRK) må være designet nevnes. Om Systembiologi ble med i biologi-fagplanen, ville det være et stort fremskritt. Desto mer en spesialisert hunde-egenskap avles fram, desto vanskeligere blir det å returnere til utgangspunktet. 'Delte feil' mellom arter trenger ikke være tegn på slektskap. Hvilken trøst har evolusjonsteorien å tilby ofrene for Korona-pandemien? Komplekser av tre-fire proteiner har, ved forsøk, vist seg være utenom rekkevidden til ikke-styrte neo-darwinistiske mutasjoner. OG: den store majoriteten av proteiner i celler samarbeider i komplekse sammenkoblinger på seks proteiner eller flere.

Svar til Morten Andreassens innlegg her.

Forord: Det tok tid med et svar denne gangen, mest fordi jeg mente et innlegg var inne til godkjenning, mens VL hevder det ikke kom noe nytt innlegg -antagelig en indikasjon på at teknologien/eller mennesker ikke er perfekte. Får se om det evt. kan skje raskere neste gang..

Innledning: Noen lurer sikkert på: 'Hvorfor bry seg om EvolusjonsTeorien (ET)?'

Dersom ET ikke hadde noen konsekvenser, hadde det ikke vært så farlig. Folk kan tro og mene det de ønsker om det ikke har konsekvenser for andre enn dem selv.

Men når den har konsekvenser i forhold til syn på hva mennesket er, dets menneskeverd etc., så er den premissdannende og får implikasjoner for mange livsområder. F.eks. for hvordan en skal takle korona-epidemien. For noen utgjør ET ett religionsurrogat, der materie er det sentrale og eneste som finnes. Det gjelder selv om en ikke kan gi en fullgod forklaring på hva materie er -her

1. ATP-motoren og bakterie-flagellen

"Hvorfor nevnte du ikke det med ett eneste ord i ditt opprinnelige innlegg": Om du hadde lagt merke til Ingressen sto det: "Eller kan Andreassen i detalj gjøre rede for hvordan ATP-motoren, bakterie-flagellen og/eller fotosyntesen er bygd opp gradvis steg for steg?

Jeg er ikke enig med Miller! ATP-motoren tilsvarer motorer som menneskelig ingeniørkunst ikke er i nærheten av å finne opp ennå. Det ser ut til at japanerne er mindre forhindret i å bruke d- ordet (design). Den japanske forskeren Tomonami Sumi fra Okayama University benytter tittelen: "Design-prinsipper for kjemomekanisk kobling av kinesin."

Interessant nok benytter de ordet "perfekt" i en vitenskapelig artikkel. Fire japanske forskere bruker ordet ufortrødent, ufattelige 13 ganger i deres artikkel i 'Proceedings of the National Academy of Sciences' , inkludert tittelen: "Perfekt kjemomekanisk kopling av F0F1-ATP syntase."

Jeg tror nok observante lesere vil stusse over hvor forskjellig virkeligheten framtrer i din og vår fremstilling. Hvilket syn som samsvarer best med data, vil forhåpentligvis avgjøre saken.

Se mer her

2:  1000 Ph.d forskere

At du ikke skiller mellom ID og kreasjonisme, er med å tilsløre forholdene. ID vurderer naturen ut fra vitenskapelig vinkling, kreasjonisme tar utgangspunkt i hellige tekster. Jeg er for øvrig enig i at kvalitet er viktigere enn kvantitet i denne sammenheng.

3. Tasting på tastatur er ikke direkte analog til biologiske system.

Jeg siktet til det enkle faktum at i og med 4 ulike DNA-bokstaver (A,T,C og G), så kan disse enkelt representeres binært (00, 01, 10 og 11). Kilden til 1:1 sammenhengen var informasjons-teoretikeren Hubert Yockey, som hevdet at DNAet besitter en identisk egenskap med menneskers tekster og IT-programmer via sitt informasjons-innhold. -At den genetiske kode i store trekk fungerer som en bok (sekvenshypotesen), gjelder for genetisk tekst og proteiner akkurat som med skriftspråk. Dermed argumenteres ikke bare ut fra analogi, -som i tidligere designargumenter, men en trekker slutninger fra den beste forklaring. Hva er så den? Vi har tre muligheter: i) Vi kan henvise til årsaker som vi vet har den observerte effekt ii) Vi kan henvise til årsaker hvor vi ikke vet om de har den observerte effekt; eller iii) Vi kan henvise til årsaker hvor vi vet de ikke har den observerte effekt. Se mer her

Tastatur-tegn kodes selvsagt også digitalt via ASCII-koden. At det er flere koder i tillegg til DNA-koden, som kan utgjøre endringer for hvordan den uttrykkes, gjør det bare det levende livet enda mer sinnrikt enn tekster. Om datafiler er ulike hver gang de åpnes, er de gjerne utsatt for virus (sml. mutasjoner). Har ikke opplevd at det bedrer informasjonsinnholdet..

4. Bevis ønskes

Det er fordi noe er spesifisert, preskriptivt komplekst -at det følger en predefinert oppskrift -som resulterer i funksjonalitet, at man kan slutte til design.

Det er altså ulike meninger om hvorvidt flagellen er motbevist som IRK. Motbeviset jeg kjenner til besto av 12 proteiner, mens flagellen har over 40 og er dessuten eldre enn 'motbeviset' (TTSS) Om det er noen sammenheng mellom dem, så må det være at TTSS ‘nedkom’ fra bakterie-flagellen.

For øvrig tror jeg verken du, Behe eller andre flinke ID-folk er late: En kan få et inntrykk ved å følge med hvor hyppig de publiserer stoff. Men man antar ulike vinklinger på virkeligheten, tolker dataene ut fra andre forklaringsrammer, og kommer til ganske ulike resultat.

b) beta-globin pseudogenet ikke er ødelagt

Jeg mener jo at det er mulig! at beta-globin faktisk utfører en viktig funksjon i regulering av genuttrykk! Slike funksjoner viser seg stadig å være langt viktigere enn å kode for et enkelt protein. Vanlig forståelse av et pseudogen, slik Wikipedia gir det, er: «Et pseudogen er et gen som har blitt utsatt for en eller flere mutasjoner, og har dermed ingen funksjon.»

Om du kaller fungerende gen for pseudogen, er det med å skape forvirring. Om du fremdeles hevder at alt ikke-proteinkodende DNA er (muterte) pseudogen, så overrasker du meg! Se f.eks. her

En ny studie demonstrerer f.eks. hvordan transkripsjonen av et påstått slikt ‘søppel-DNA’ element (HERV-H) kan modifisere den høyere orden 3D-strukturen til kromatin under tidlig primatutvikling.

6. Ikke-reduserbar kompleksitet (IRK)

Det virker som du argumenterer ut fra at design-argumenter stammer fra uvitenhet. Men ingen forstandig person argumenterer: 'Jeg vet ikke hva som forårsaket X, dermed må X være designet.' I dagliglivet slutter vi til design når X ligner noe vi vet er produsert av intelligente prosesser og aktører. IRK er ett kjennetegn ved designede artefakter, spesifisert kompleksitet er ett annet, eller om noe innehar preskriptiv informasjon. I alle tilfeller, slutter vi mer pålitelig til design når vi har flere bevis på det enn om vi har færre.

Å nevne noen grunner fra en rettsak for ca. 15 år siden, virker litt utdatert i dag. (Den fant dessuten sted før jeg fikk interesse for problematikken.) Det finnes en rekke grunner til at IRK er designet:

i) Av ca. 10.000 reseptorer/substrater som må passe nøyaktig til hverandre-, kan naturlige årsaker maks danne 2-3 stk. (Kilde: The Edge of Evolution. M.Behe)

ii) Fantastiske vedlikeholdsfrie nano-molekylære motorer , hvorav noen med 100% effektivitet iii) DNA's fantastisk komprimerte informasjons-lagring:

a) DNA til ett menneske: 1 billionte-dels gram- rekker utstrakt tusen ganger tur/retur til sola

b) DNA til samtlige mennesker som har levd, veier til sammen ca. 0,1 g

iv) a)For at ett fungerende protein på 300 aminosyrer, skal dannes tilfeldig må nedre mulige sannsynlighetsgrense (Dembski: 10 opphøyd i -150) multipliseres med seg selv: 2,6 ganger

b) En organisme består av tusenvis av proteiner

c) Om ikke ett protein kan dannes tilfeldig, hvordan kan da en organisme gjøre det?

v) Evolusjonens ikoner er motbevist - selv om de altså ennå er i omløp i lærebøker

vi) Ingen entydig overgang mellom apelignende forfedre og mennesker -hvilken konkret felles stamfar opererer man med?

Veien å gå -som krever minst 7 koordinerte mutasjoner, på tiden til rådighet -et par millioner år: Det ville ikke kunne skje ved tilfeldige mutasjoner/naturlig seleksjon i det tidsrommet.

vii) Kjennetegn ved kodet informasjon:

a) Den følger en bestemt protokoll b) Den driver egen kvalitetskontroll

c) Det innehar samarbeidende deler i ett integrert informasjonssystem

d) Det finnes nærmere et snes kodesystemer i hver celle

viii) All kompleks og spesifisert informasjon vi kjenner til, kommer fra en intelligens. DNA-sekvensen utgjør en slik kompleks, spesifisert informasjon. DNA må stamme fra en Intelligens

ix) a) Funksjonalitet må finnes for å bevares av naturlig seleksjon -den skaper ikke noe selv

b) Trinnvis sammensetning i ikke-reduserbar kompleksitet, vil ikke bli bevart av naturlig seleksjon, uten at den har noe fortrinn for organismen.

c)Alle proteinkomplekser er slike ikke-reduserbare motorer

Er dette eks. på hva du her kaller 'intellektuell latskap' -andre steder 'intellektuell forsøpling'?

7. EES og Lærebøker (8)

Det er tydelig at EES har behov for å markere seg i forhold til ID. På samme vis er det en grunn til at Noble blir spurt om opprinnelsen, når den er så fantastisk som han påviser. At han sier på en annen video at han ikke interesserer seg for bakenforliggende årsaker, er et vitenskapelig utsagn. Forhåpentlig tenker han litt dypere 'på privaten'. Det virker i det minste som dere er enige i at evolusjonsteorien trenger å utvikle seg -her

Men det kan vel ikke stikkes under en stol at grunnlaget for en 'Third Way' berodde på at man stilte spørsmål ved hvorvidt neo-darwinistiske mekanismer fullgodt kunne forklare naturen.  Jeg merker meg for øvrig at det som synes avgjøre om du støtter en retning, er hvorvidt den tar avstand fra ID, selv om den ikke stiller spørsmål ved opprinnelsen til hvorfor naturen fungerer som den gjør.

For øvrig kan vi vel kan være enige om at det ville bli en avsporing av hoved-debatten (om ID), om vi går videre på den linja.

Lærebøker:

I følge den britiske biologen Thomas Cavalier-Smith, er ideen at genomet inneholder all nødvendig informasjon for å danne en organisme, "rett og slett feil". Membran-mønstre spiller en nøkkelrolle i mekanismene som overfører lineær DNA-informasjon over til tre-dimensjonal former for enkeltceller og multicellulære organismer. Utvikling av dyr danner en kompleks, tredimensjonal multicellulær organisme ikke ut fra lineær informasjon i DNA, men alltid ut fra en allerede kompleks, tredimensjonal encellet-organisme, det befruktede egget." (51) Se evt. mer her

Det som ID-folk henger seg opp i med lærebøker er at det tar alt for lang tid å rette opp tidligere tiders feiltrinn i dem. Men å få inn systembiologi i større grad ville være en stor forbedring.

Se mer her

9. Ulv til hund

Det er mulig vi blir litt (for) fastlåste rett etter en bok (Darwin på Retur) kommer ut og bekrefter vårt ståsted. Vi benekter imidlertid ikke at det er til fordel for arten om naturlig seleksjon prioriterer endringen. Imidlertid må det kunne sies at jo mer spesialisert en egenskap rendyrkes, desto vanskeligere blir det å returnere til utgangspunktet. (Vill)hunden gir slipp på noe den tidligere hadde mulighet til: f.eks. klare seg i kamp mot en ulv.

For øvrig synes det som sammenheng mellom redusert kjevemuskel og økt størrelse for hodeskalle virker litt 'søkt'. Dessuten tolket jeg deg som vi var enige om at kunstig avl hadde tydelige kostnader.

10. Degenerasjon

Poenget, slik jeg har oppfattet det, er at menneske og marsvin har begge ikke-fungerende mutant-kopier av genet. En studie fra 2003 (Inai et al), som sammenlignet GULO pseudogenet fra marsvin med menneskers, viser mange av de 'delte feilene' mellom de to artene.

I et tilfelle av 'bruk det eller mist det', har begge arter startet med et fungerende gen, og så mistet det. Det argumentet er ikke i seg selv tilstrekkelig til å begrunne slektskap, slik det gjøres for aper og mennesker. Vi er fortsatt enige i at såkalte pseudogener kan ha funksjon. Vi får se hvor videre forskning leder oss i forhold til transposoner. Jeg har kommentert junk-DNA ovenfor -punkt 4.

12. Covid-19 virus

At jeg omsider fant innlegget, var det det viktigste for meg i 1.omgang. Det virker som du viser hensyn under Korona-krisen, slik vi er bedt om. Men før jeg blir for sentimental: Siden det nå innlegget står her, og mange lurer på hvordan Covid-19 kan rime med en intelligent skapt verden: Overfladisk sett kan det virke som naturlige prosesser har løpt løpsk, spist dyr som er smittefarlige for mennesker etc. Om naturlige prosesser foregår fritt, uten inngripen, vil det av og til komme til katastrofer, jfr. jordskjelv, tsunamier etc. Kanskje kan det være en fordel å være forskånet fra fullt ut å forstå det som skjer i slike sammenhenger?

Om jeg imidlertid bare var et redskap for selviske gener, utviklet fullstendig via naturlig seleksjon, ville ikke andres skjebne spille noen rolle om det ikke hadde innvirkning på min egen. Overfor en overbefolket verden, er korona-epidemien effektiv naturlig seleksjon.  Hvilken trøst har evolusjonsteorien å tilby ofrene for Korona-pandemien i disse tider? At det er naturens måte å rense ut det 'gamle og svake' på?

En grunn til at jeg mener virus opprinnelig kunne være sunt, er at de også utfører nyttige funksjoner hos mennesket. Ny forskning hinter om at virus ikke bare er avgjørende for økosystemene på kloden. Det ser ut til at virus både regulerer bakteriefloraen vår og beskytter oss mot sykdom. Mer om det her.  At de så kan mutere i ulike varianter, er heller ikke noe nytt.

Jeg kommer nok til å plassere et evt. svarinnlegg under 'Respons på Verdidebatt' igjen, så er det varslet. Det ville være en fordel å ha dem på samme sted.

13. Menneskelig immunsystem

"Hvordan kan det ha seg at du en uke senere har fått denne DNA sekvensen ?"

Immunsystemet makter jo å generere mange ulike antistoffer, fra et lite sett gener, ut fra samme prinsipp som tillater et stort antall av ulike pokerhender å bli delt ut fra samme kortstokk. Se evt. mer her

I immunsystemet er det en innebygd mekanisme for å lage nye bindings-forekomster. Det skyldes spesifikt molekylært maskineri som bl.a. skyfler segmenter av gener, som tillater veldig mange antistoffer å bli produsert med en ekstraordinær variasjon av tilknytningssteder. Det kan være grunn til å stille spørsmålet om biologi er ingeniørkunst -her

Om noen er interessert i hvorfor barn ikke rammes like hardt som voksne av koronaviruset, se hva norske forskere er kommet opp med så langther.

Blir vi immune ved tilfeldige mutasjoner?

Komplekser av tre-fire proteiner har vist seg være utenom rekkevidden til ikke-styrte neo-darwinistiske mutasjoner. De går tapt i form-rommet. Den store majoriteten av proteiner i celler samarbeider i komplekse sammenkoblinger på seks proteiner eller flere. Langt utenom rekkevidden til ikke-styrte neo-darwinistiske mutasjoner.

Se mer her

Gå til innlegget

Scott Minnich tilbakeviser Ken Miller om bakterie-flagellaren. Det er en 1:1 sammenheng mellom genetisk informasjon og digitale systemer. Transposoner er funksjonelle (Det er funnet at de kan være ansvarlige for å reorganisere genomet.) Dover rettsak ble ført på feil premisser: Miller er tilbakevist om at beta-globin pseudogenet er 'ødelagt'. Hvor mye lærebokstoff er kommet med om f.eks. behov for 3 dimensjonal informasjon? Hvis det hjelper artens overlevelse å kaste vrak på et gen, så vil tilfeldige mutasjoner gjøre det i de fleste situasjoner. Delte feil i GULO-genet forekommer mellom ikke-beslektede arter. Ikke-proteinkodende DNA har viktige roller innen kontroll, regulering. Mutasjoner , som framføres som hovedårsak til livets utvikling av evolusjonister, vil i de fleste tilfeller føre til devolusjon. Immunsystemet kan tilpasse seg helt nye virus

Svar på dette innlegget -her.

1. ATP-motor og flageller

Jeg oppdaget først artikkelen 3 dager senere, da den lå annet sted enn min artikkel ble plassert. Da tar jeg ikke tid til å se en 2 timers video, for å bekrefte noe jeg allerede kjente til: At verken Miller eller andre har presentert noe 'steg-for-steg' bevis for hvordan f.eks. retina skal ha utviklet seg. DET VAR NENLIG HVA JEG ETTERLYSTE.

Kenneth Miller  hevdet jo at delene i opphavet til den forbløffende bakterieflagellen, var samvirket fra andre funksjoner, spesielt type III av det utsondrende systemet (TTSS) til noen sykdoms-bakterier. Men TTSS er et helt annerledes apparat, brukt av visse bakterier til å sprøyte gift inn i andre bakterier. TTSS er sammensatt av proteiner som ligner på noen av dem i bakterieflagellen. Imidlertid er rett organisering like viktig som de rette komponentene. Scott Minnich ved universitetet i Idaho, en ledende ekspert på flagellar-motoren, var uenig med Miller, og hevdet at hans oppfatning var at motoren er intelligent designet, og har gitt ham mye forsknings-innsikt. Minnich påpeker at selve sammensetnings-prosessen ved 'å sette sammen komponentene i rett sekvens', krever andre regulerende maskiner. Se mer her

Siden dette står under Religion og Livssyn: Miller, ved Brown Universitet, som er forfatter av 'Darwins Gud', anvendt ved mange kristne college, benekter dessverre tvert at Gud ledet den evolusjonære prosessen for å oppnå et spesifikt resultat, inkludert utvikling av menneskelige individer. Han insisterer at "evolusjon er en naturlig prosess, og naturlige prosesser er ikke-styrte." Han forsikrer at "menneskehetens tilsynekomst på denne planeten ikke var forutbestemt, at vi er her .. som en ettertanke, en mindre detalj, en hendelse i en historie som like gjerne kunne ha utelatt oss." Så kan en undres hvilken religion dette skulle tilsvare ('Tilfeldighetenes/Det ukjentes religion)? For dem som tenker konsekvenser, gir det ikke menneskeheten noen spesiell verdi, og kan grunngi mye ateistisk mishandling av menneskeheten gjennom tidene.

2) 1000 Ph.d forskere

Det er første gang jeg hører påstander om 'juks og bedrag' ved den listen. Om det er slik at de ikke visste de var på listen, kunne de vel be seg strøket. Du skriver heller ikke hvem som oppsøkte dem: Dersom de ble oppsøkt av 'evolusjons-inkvisisjonen', er det forståelig om de kommer opp med noen rare begrunnelser. Alternativet kan være å få karriere-veien stoppet, særlig om den var i biologi. Selv benyttet du analogier til 'flat-jord' i 1.innlegg,  og tyngdekraften er også benyttet (Tyson). Men forholdet mellom den elektromagnetiske kraft og tyngdekraften er utrolig fininnstilt. Om den i Opprinnelsesøyeblikket, var økt med en faktor på 1 til (10 opphøyd i 40), så ville det kun eksistert små stjerner. Om den ble forminsker i samme forhold, vil det kun finnes store stjerner. Jeg synes ikke det er rart om fysikere skriver seg på den listen. (b og c er bare påstander uten begrunnelse.)

3)Tasting på tastatur er ikke direkte analog til biologiske system.

Det er en 1:1 sammenheng mellom genetisk informasjon  og digitale systemer. Tekster kan som kjent representeres digitalt. Om du tar vare på korrekte bokstaver, vet du allerede målet en skal fram til. Det er motsatt av blinde, ikke-styrte prosesser. Jeg vet ikke helt hvor du har det fra at 'vi mener at alt er tilfeldig'? Vi er enige i at alt ikke tilfeldig, men har problemer med å se det ut fra evolusjonsteorien. Men i følge dere, er det tilfeldige variasjoner/mutasjoner som utgjør byggestener til genetiske innovasjoner.  Selv om naturlig seleksjon ikke er tilfeldig, så virker den i utgangspunktet ved å sile ut tilfeldige mutasjoner, hvilket gjør at det resterende også har tilfeldig opphav.

4)Bevis ønskes

Det er du og dine likesinnede som utelukker ID fra vitenskapen. Som nevnt er det vanskelig å komme med vitenskapelige bevis, når en for det første utelukkes fra vitenskap, og dernest må forholde seg til fantasi-myter. Det skulle være enkelt å motbevise ikke-reduserbar kompleksitet hos ATP eller flagellen, rett og slett ved å fjerne enkelt deler og kontrollere funksjonsmåte. (Om en ser bort fra unødig smerte det volder.)

Om transposoner leser jeg: Allan Rogers (2011) argumenterte at' siden transposoner ikke er funksjonelle og setter seg selv tilfeldig inn i genomet. Han skriver (s27): 'det er ekstremt usannsynlig at to transposoner noen sinne vil sette seg inn på samme sted. Det innebærer at to individer som deler samme transposon også må ha samme stamfar.'

Det viser seg imidlertid at dette premisset er usant: 1) Transposoner er funksjonelle (Emera og Wagner, 2012). Det er funnet at de kan være ansvarlige for å reorganisere genomet, som et tilpasset svar på input fra omgivelsene.  

Noe av det som gikk på person gjaldt: 5) Mobbing

Du hevdet i første innlegg: "konklusjonen om en designer har ingen verdi. Det er bare ord satt sammen for en personlig religiøs nytelse." I neste innlegg hevder du: "Jeg mobber ikke religion, jeg mobber heller ikke person.  Jeg påpeker feil i argument, resonnement og konklusjon."

Men ord er viktige, de kan gi uttrykk for faktiske realiteter. Om du i fagstudiet er opplært til at 'design er tilsynelatende, ikke reell' -for å omskrive en kjent person, så er det også en livssyns-betraktning. -Kanskje innlegget ditt hører hjemme her, likevel (?)

Det er mulig vi er vant til ulik grad av hardhet i argumentasjonen. Om studenter behandles på samme måte, anbefaler jeg at de tar det opp som et problem. I vår (avis-)sammenheng "dreier seg om gjentatt, aggressiv atferd fra en sterkere part i et ujevnt styrkeforhold", som er et kjennetegn på mobbing.  At plageren forteller offeret at det er ham selv det er noe feil med, er heller ikke noe ukjent fenomen i denne sammenheng.

6) Ikke-reduserbar kompleksitet

Igjen om Dover-rettssaken, akkurat som rettssalen er rett instans å avgjøre gjeldende biologi. Om det ble hevdet å være rett da, er man kommet til andre konklusjoner senere:  I begynnelsen av sitt vitnesbyrd på den aller første dagen i Kitzmiller v. Dover- saken 2005, vitnet professor Kenneth Miller fra Brown University for retten at beta-globin pseudogenet er "ødelagt", og den har en rekke molekylære feil som gjør genet ikke-funksjonelt. "(Dag 1 AM, s. 79.)

I 2013 kom en ny artikkel i Genome Biology and Evolution, 'Evolutionary Constraints in the ?-Globin Cluster: The Signature of Purifying Selection at the ?-Globin (HBD) Locus and Its Role in Developmental Gene Regulation,' -her hevdes at beta-globin pseudogenet ikke er ødelagt, men faktisk utfører en viktig funksjon i regulering av genuttrykk.

Om Behe følte seg alene i slutten av rettssaken, var det selvsagt beklagelig. Men hans nåværende status som Senior Fellow ved Discovery Institute, samt stadig produktiv med artikler som imøtegår kritikere og nå ny bok (Darwin på Retur), virker som det var av forbigående karakter. Se evt. mer her

Jeg tror fort treffraten på ”irreducible complexity” kan øke igjen etter Behes siste bok.

Siden din beskyldning om uredelighet var knyttet til EES (Extended Evolutionary Synthesis) -som innbefatter systembiologi, tar jeg med en kort kommentar her:

7) Extended Evolutionary Synthesis (EES)

Du hevder: "Det er jo direkte villedende ( og uredelig) å trekke frem noen som er totalt i mot ditt synspunkt og at på til er 100% i tråd med motparten."

Det hører med til forhistorien, at grunnlegger (Dennis Noble) av retningen Systembiologi, -som meg bekjent regnes under EES, nærmest  ble æresskjelt og hånet  av neo-darwinister i flere tiår, før EES nå synes bli akseptert av flere. Du hevder endog at den er "er 100% i tråd med" ditt syn.. Selv om det vil føre for vidt med en diskusjon om EES, vil jeg påpeke at den tar opp flere beslektede temaer med ID: Særlig systembiologien peker på så mange sammensatte biologiske systemer, at de må betraktes i likhet med ikke-reduserbar kompleksitet (IRK) -se nedenfor.

At retningen så poengterer at den ikke vil knyttes til ID, kan fra utenforstående forklares ved å unngå begå 'selvmord' hos fagfeller, ut fra rådende konsensus-vitenskap. Det skyldes som kjent at ID er vært hovedfienden til neo-darwinismen et par tiår. Jeg tviler på om det fortsatt er konsensus om EES blant neo-darwinister. Mange vil nok fortsette å se den som 'å slippe til en guddommelig fot i døråpningen' -her. Sånn sett er det gledelig at du fullt ut aksepterer EES. Forklarings-problemet: Å henføre den til de to hovedmekanismene i neo-darwinismen hviler på deg.

8)Lærebøker

Vår uenighet om lærebøker i Biologi går, som uenigheten ellers, på hvorvidt det er sant det som formidles der. Vi har tidligere diskuterte hvovidt Haeckels tegninger burde vært fjernet. Det gikk du da i mot, av historiske grunner. Om en ønsket fakta av historisk interesse i bøker, burde en vel lese historiebøker, eller gå til muséer der slike gamle klenodier arkiveres. Hvor mye er kommet med om f.eks. behov for 3 dimensjonal informasjon? Se her. Uvitenhet burde ikke være et alternativ hos lærebokforfattere heller.

9)Ulv til hund

Poenget med å trekke fra fysisk styrke, kunne være å få noen til å tenke nytt om saken. Din sans for relevante fakta svekkes ved å trekke fram  kaffekoking. Det virker som vi er enige om at kostnadene ved avl kan være svært store. Ingen har påstått at avl ikke fungerer, men hva det viser, er primært at hvis det hjelper å kaste vrak på et gen, hvis artens overlevelse øker ved å ødelegge et kontrollområde, så vil også tilfeldige mutasjoner gjøre det (i flertallet av tilfellene).

Mutasjonsraten, som reduserer geners funksjon, er så mange flere enn forekomsten av en ny egenskap. Derfor vil skadelige mutasjoner nesten alltid skje først og ha første mulighet, lenge før konstrukive mutasjoner, til å bli positivt valgt -hvis de er gunstige. Noe mer motsigelse enn det var ikke intensjonen.

10)Degenerer

Manglende vitamin C produksjon hos primater:

Her er lærebøker selektive: En studie fra 2003 (Inai et al), som sammenlignet GULO pseudogenet fra marsvin med menneskers, viser mange av de 'delte feilene' mellom de to artene. (41) Mennesker og marsvin er jo ikke såkalte 'søster-arter', blant pattedyrene. Dermed kunne ikke GULO-genet i de to artene stamme fra samme opprinnelige pseudogen, til tross for deres 'delte feil'. Endringene i sekvenser av GULO-genet, må ha inntruffet parallelt. Men om det inntraff uavhengig av hverandre i disse to artene, hvordan kan vi vite at de 'delte feilene' utvist av andre arter (f.eks. sjimpanser og mennesker) kan ha inntruffet parallelt?

Inai et al. argumenterte derfor for at GULO-sekvensene kan være utsatte regioner (hot spots), som mer sannsynlig utsettes for erstatninger.  Men i det tilfellet kan hva som synes å være 'delte feil', reflektere en økt sannsynlighet for uavhengige erstatninger langs kodende sekvenser, i stedet for felles avstamning. Når vi ser slike såkalt 'delte-feil', så kan det være endringer som oppstår i parallell blant grupper som ikke nødvendigvis stammer fra noen felles stamfar. Se mer her

Plassering er ikke tilfeldig: Transposoner setter seg ikke tilfeldig inn:  J. Shaphiro som har studert transposoner i mer enn 35 år, rapporterer at transposoner setter seg inn på foretrukne steder (Shaphiro, 2011). Det samme har andre eksperter på transposoner gjort (Levy et al. 2010). Som en konsekvens er ikke to transposoner på samme sted i genomet, noen indikasjon på at de deler en stamfar. Så mye for Roger's forsøk på å kreve bevis for felles avstamning fra transposoner

11)Sanford

Jeg skrev ikke at jeg delte Sanfords syn på jordas alder. Sanford har gjort en god jobb innen plantebiologi, selv om han er ung-jord kreasjonist, bl.a. i å vise hvordan devolusjon (tilpasning) har påvirket planters utvikling. Problemet når biologer uttaler seg om DNA generelt, så er det tradisjonelt (uvisst når det gjelder deg) kun proteinkodende DNA som menes. Det utgjør som kjent bare en liten del av DNAet. At mesteparten av det øvrige DNA har ekstremt viktige roller innen kontroll, regulering etc hører man ikke så mye om.

At arter som har nogenlunde like organer har mye av de samme proteinene burde ikke overraske. At det er store arts-spesifikke Orfan-gener (15-20%) hos de fleste arter, som tilsammen utgjør mer enn det DNA som er felles for alle arter, gjør at påstanden din begynner å vakle. Skal det bare være ateister som kan utøve biologi?

12)Covid-19 virus

Vi ser her et nytt eks. på teologisk vurdering av egnetheten ved design fra din side. Det var ikke uten grunn at innlegget ble plassert under 'Religion og Livssyn'.

Likesom styrke kan devolueres, kan også robusthet bli det. At virus med opprinnelig sunn virkemåte for mennesker, har mutert og opptatt i seg destruktive funksjoner -for mennesker, er noe vi stadig ser. Ser du det ironiske i at mutasjoner framføres som hovedårsak til livets utvikling, fra bakterier til hjerneforskere?

En pest kan være ødeleggende. Tidligere var mest effektive virkemiddel at det ble dannet motgift i populasjonenes immunsystem. Med intelligent designede vaksiner, kan vi nå forhåpentlig komme dette  i forkjøpet. Så gjelder det å hindre uønskede bivirkninger etc. Immunsystemet hos voksne kan imidlertid i visse tilfeller overreagere, og barn og unge kan slippe lettere unna -her.

Som vanlig: Du og Behe er uenige -her

13)Hva gjør menneskelig immunsystem, som husker alle tidligere angrep?

For at et antistoff skal binde seg, må tilknytningsstedet være geometriske og kjemisk komplementært til den fremmede overflaten. Før en visste det en vet nå om immunsystemet, trodde man at antistoffer hos virveldyr var formet av naturlig seleksjon til å gjenkjenne overflater av tidligere påtrufne virus, slik at eneste antistoffer tilgjengelige ville være de som 'passet til' tidligere eller nåværende inntrengere.

Men påfølgende eksperimenter viste at om forsøksdyr ble injisert med syntetiske kjemikalier som sannsynligvis ikke tidligere hadde eksistert på jorda, fantes det antistoffer som var i stand til å binde seg til det menneskelagde materialet. Det innebar at noen 'bindesteder' (bindingsites) var komplementære til former som dyret eller dets forfedre aldri tidligere hadde møtt. Hvordan kunne det skje? For mer -se her

Du kan vel ikke for alvor hevde at den nye genetiske informasjonen som immunsystemet produserer, skjer ved tilfeldige, blinde darwinistiske mekanismer. I så fall ville det sannsynligvis være forbi med menneskeheten før noe menneske ble frisk av Covid-19 viruset.

Gå til innlegget

Svar til 'Intelligent design og DNA'

Publisert 13 dager siden

Eller kan Andreassen i detalj gjøre rede for hvordan ATP-motoren, bakterie-flagellen og/eller fotosyntesen er bygd opp gradvis steg for steg? At stadig nye artikler styrker Behes syn på devolusjon, har han heller ikke tatt inn over seg.

 Svar til Morten Andreassens innlegg -her.

I sitt forklaring til Rune Aas på hvorfor bio-kjemikere kan komme med intelligent design  (ID) konklusjon i studier -her, kommer M. Andreassen med flere momenter som lett kan vendes andre veien. Det er en kjent sak at bias er noe alle i større eller mindre grad er beheftet med. At konklusjoner ikke er i tråd med reelle observasjoner, er også noe som lett kan anføres mot hans eget ståsted. Eller kan Andreassen i detalj gjøre rede for hvordan ATP-motoren, bakterie-flagellen og/eller fotosyntesen er bygd opp gradvis steg for steg? At det er godt over 1000 PhD-forskere som har underskrevet oppropet Skeptisisme mot Darwinisme -her, avfeier han med å skrive om flat-jord miljø -noe som viser hvilken overlegen holdning som legges an. At grunnen til at ID ikke er et tema i det vitenskapelige miljø, er at man kun aksepterer naturlige årsaker, er noe han fortier. Det er i seg selv ikke en vitenskapelig begrunnet holdning.

At han uten videre går ut fra at at DNA-koden, som hos mennesket tilsvarer 3,2 milliarder 'tegn', og mesteparten er vist å ha betydning for å regulere og kontrollere hvordan DNA-uttrykkes, så ville det være lettere for ham å hevde at stykket han selv skrev, kunne ha blitt til ved tilfeldig trykking på tastaturet. Når han ikke kan forklare at en så kort tekst, kan bli til uten intelligent opphav, hvordan kan beviselig mye lengre tekster ha blitt tilfeldig til ved gradvis tillegging av informasjon? Bevis ønskes! Men det er selvsagt mye lettere å gjøre narr av meningsmotstanderes syn, som han har en velutviklet evne til.

Så går han over til å mobbe religion. At han selv 'tror på noe' som han misjonerer for i denne artikkelen og ellers, kommer ikke til overflaten. Én definisjon av religion er det man setter høyest i tilværelsen. I så måte rammes hans eget syn også her av det han selv skriver. Det er også en standard påstand at forløpet av evolusjon er nøyaktig slik man forventet. At stadig nye artikler styrker Behes syn på devolusjon -her,  har han heller ikke tatt inn over seg. Det er synd når gode mentale evner misbrukes til å fremme materialisme.

I Andreassens verden har begrepet 'irreducible complexity' "forsvunnet! Et raskt Google-søk viser 3,32 millioner funn. Har man isolert seg mot ID-smitte i norsk biologisk miljø? Det er allment akseptert at vitenskapsfolk har en agenda. Andreassens ser ut til å være å fremme naturalisme. At man benytter samme tankegang man beskylder motparten for: 'Det eksister så xx må ha funnet sted', viser at han ikke skal være så kjepphøy. Det er ikke bare fra ID-hold, men også fra naturalistisk hold standard blir neo-darwinisme angrepet. F.eks. i form av EES (Extended Evolutionary Synthesis -her) -som beviselig har samlet støtte fra mange flere de seneste årene.

Som vanlig er det ingen ting i det meningsmotstandere sier, som kan få M. Andreassen til å endre mening. Han vet selvsagt best selv, som evolusjonistisk biolog. At lærebøker er uforandret over 30 år, burde være et sannhetsbevis, men slik fungerer dessverre det ikke alltid slik i det norske skoleverket. Det er mange der som er 'Lurt av læreboken' (boktittel). At han ikke synes å ha giddet å sette seg inn i Behes argumentasjon i 'Darwin Devolves', når han kobler utvikling fra ulv til hund til ID, gjør at han kanskje skulle ha stokket om på rekkefølgen (lest boka først, kritisert etterpå.) At han påstår at hunderaser fremviser enorme forbedringer i forhold til ulv, så gjelder det knapt hva fysisk styrke og ferdigheter gjelder. At mennesker som ensidig har satset på å fremskaffe spesielle egenskaper, har oppnådd dette ved klare kostnader, burde være velkjent for Andreassen. Det er f.eks. tallrike defekter som knyttes til de ulike hunderasene.

Når noe degenerer skjer det f.eks. fordi det kutter ut egenskaper det ikke trenger i nåværende miljø, for å fungere bedre der. Men det kan (til vanlig) ikke vinne tilbake det tapte, om det tilbakeføres til opprinnelig miljø: I så fall er det via epigenetiske endringer, der arv betinges av miljø og erfaringer i dette. Hvor ulikt menneskelig DNA er, kommer an på variasjonen i utgangspunktet. Sanfords resultater om devolusjon har lite med jordas alder å gjøre, likesom biologi burde ha med religionssyn. At biologi-vitenskapen er av de med flest ateistiske vitenskapsfolk, er dessverre en realitet. Kanskje man er determinert til å tro på naturalisimen, for det er vanskelig å begrunne noen fri vilje om alt bare skyldes lovmessig bestemte bevegelser fra molekyler.

At noe fungerer effektivt i å ødelegge, behøver ikke motsi at hva det ødelegger er mye mer verdifullt. Jeg håper Andreassen er av samme oppfatning når mennesker dør av Covid-19 virus. Det skyldes bl.a at det tar noe tid før menneskelig immunsystem ikke så lett kommer opp med forsvar mot det. Men det skjer: De fleste i Kina som er blitt syke, er nå friske. Det er helst i tilfeller hvor det kombineres med andre sykdommer at det er dødelig, som jo må være kjent. Hva gjør menneskelig immunsystem, som husker alle tidligere angrep,  med Andreassens konklusjon om at det er bygd uten tanke og hensikt? Om det trengs flere eks, kan han jo tenke på at en bombe kan ødelegge det mest avanserte lab-utstyr. Jeg håper at han beholder distinksjonen kunstig og naturlig , om vitenskapen syntetiserer liv. Ellers vil vi snart høre at liv ble frembragt uten menneskelig intelligens, fra det holdet.

Gå til innlegget

Konsekvenser av PRIDE-ideologien

Publisert 9 måneder siden

Vi er kommet i den interessante situasjon at konservative kristne og en lesbisk talskvinne, i dagens VD, begge uttaler seg negativt om PRIDE-ideologien. Kan det være at Emil André Erstad selv bør tenke over sin holdning til slike arrangement?

Jeg er av dem som ikke forstår alt om Pride, bl.a. den oppslutning paraden har fått, ut fra den ideologi arrangøren, foreningen FRI, står for -her

Selv om det kan være greit å reflektere over eget ståsted, slik Erstad oppfordrer til -her, er det et begrenset antall alternativer: Både Pride-ideologien og Bibelen/kristendom kan ikke begge ha rett samtidig. Begge står rett nok i prinsippet for å inkludere alle i sin nestekjærlighet, i praksis er det dessverre en annen sak -se neste avsnitt. Balansen mellom sannhet og nestekjærlighet er en vanskelig sak, og spesielt vanskelig blir det når folk som hevder å stå for et kristent livssyn hevder ting som står direkte mot det Bibelen hevder.

PRIDE fremheves som raushetens forsvarer, men det er klare grenser for rausheten i den sammenheng: Ut fra andre sammenhenger er det klart at rausheten ikke varer de første 12 ukene av et svangerskap, og det snakkes om å utvide grensen fram mot at foster kan overleve utenfor moren. Fargen som mangler i regnbueflagget er indigo (blå/rød-blanding). Det mangler den himmelske som i kjærlighet kom og ga sitt blod for alle, uansett kjønns-tilhørighet, tiltrekning og alder. Det er han som er i stand til å sette mennesker i FRIHET (Joh.8,32), noe annet er et religions-substitutt. Toleransen ser ikke ut til å gjelde overfor dem som påpeker dette, eller sette seg utover allment akseptert konsensus-fornuft.  Utsagnet: ‘jeg har sett stor intoleranse bli utøvd i toleransens navn’, er fortsatt gyldig.

Erstad er rimelig tilbakeskuende i sitt innlegg, og at man var i den ene grøfta for noen år tilbake, er det liten tvil om. Selvsagt kan det hevdes at det var av frykt for at situasjonen skulle bli som den er blitt, men det virket i så fall mot sin hensikt. Det er ikke like stor enighet om at man i dag har havnet i den andre grøfta, der alle som ytrer motstand blir uglesett/diskriminert. Jeg er imidlertid enig i at sakens prinsipielle natur står over den partipolitiske, og det er hvilke føringer som legges for fremtiden som opptar meg mest. Jeg vet ikke hvorvidt Erstad har fulgt sin egen oppfordring om å reflektere over saken i den sammenheng.

Videre enn det partipolitiske er konsekvensene saken får for frikirkene i Norge. Det presset Erstad er med å bygge opp under, fører til at saken mer eller mindre presses på frikirke-samfunn i Norge. I Frikirken, som jeg tilhører, er det gjennomslag for en holdning om at pastorer ikke skal gå ut til pressen med en intern diskusjon blant pastorer. Det er mest lagelig for dem med liberale holdninger, da pressen oppsøker dem, ut fra sin leting etter 'nyheter'. I den sammenheng, ville det snart være en nyhet om et kirkesamfunn holdt fast på sin prinsipielle motstand mot likekjønnet vigsel/velsignelse. Det burde selvsagt ikke være noen nyhet, ut fra at vigslede personer forplikter seg på Skriftens Ord. Da bryter de det løftet, om de handler mot Skriftens ord ved å velsigne det Skriften kaller synd (1Kor6,9-10) -mer her.

Til videre hjelp for slik nevnte refleksjon, nevner jeg et annet innlegg fra VD i VL -her. En er kommet i den merkelige situasjonen, at konservative kristne kan føle seg mer på linje med synspunkt fra en lesbisk, enn fra en (tidligere?) KrF-er. Det kunne være fristende å høre Erstad reflektere i forhold til sakeneTone Gjevjon nevner i denne saken, f.eks:

*Polygamisters behov for storfamilie -hentet ut fra Pride-programmet.  (Her kunne også Solberg og Støres mening vært interessante å høre.)

*Hormonbloggere til barn i 12 års-alderen, som tror de er født i feil kropp.

*Voksne menn og kvinner som mener deres seksuelle fetisjer er av allmenn interesse (i Pride parader)

For egen del kunne jeg tenke å høre hvorvidt Erstads støtte til at KrF samarbeidet med sosialister, har å gjøre med at AP trekker fram organisasjonen FRI som en organisasjon man virkelig skal satse på. En organisasjon som mottar store summer i statsstøtte, og har fri tilgang til barnehager/skoler med sitt budskap om at kjønn er en sosial konstruksjon.

En konsekvens av det PRIDE-ideologien står for, er at mennesker blir ufrie, i og med at det en ligger under for, er en ikke fri i forhold til (1Pet2,19). Det virker som tiden er kommet da folk ikke lenger tåler den sunne lære, men skaffer seg den ene læreren etter den andre, fordi de vil ha det som klør i øret (2.Tim.4,3-4). Men vi oppfordres til ikke å skryte av å være menneskers tilhengere. Om dem gjelder at Gud fanger de vise i deres list og Herren kjenner de vises tanker, han vet at de er tomme. (Dagens bibelord, 1Kor. 3,19-20).

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 1578 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
17 dager siden / 1177 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1164 visninger
Hva skjer Visjon Norge?
av
Bendik Storøy Hermansen
30 dager siden / 965 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 741 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 644 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere