Arne Øgaard

Alder:
  RSS

Om Arne

Følgere

Hva er det med påsken?

Publisert over 5 år siden

For meg er påsken først og fremst et mysterium og en utfordring til å erkjennelse.

Mange lever godt med påsken som en tradisjon enten den er knyttet til kristentro, fjellturer, marsipanegg eller bare rolige fridager. Et spørsmål er om den også kan bli en høytid som kan inspirere og utfordre.

De første vårblomstene titter allerede opp, skudd på trær og busker svulmer bristeferdige og trekkfuglene kommer i store flokker. Vi letter litt om våren og kanskje spesielt hvis vi tar oss tid til å leve med i alt det fantastiske som skjer. Vi nyter solas varme og trives, men kan samtidig lengte etter et indre løft.

Evangeliets budskap om korsfestelse, død og oppstandelse faller ikke alle like lett. For noen er det et sentralt holdepunkt i livet at Jesus Kristus ofret seg for menneskenes frelse. For andre er dette en helt ufattelig historie, og ord som synd og frelse er begreper uten mening. Men det finnes også noen av oss som har en tiltrekning til det uforståelige. Ikke fordi vi trenger et fast trosinnhold, men fordi det gåtefulle påskeevangeliet appellerer til noe i vårt indre. Et eller annet vesentlige må ha hendt den dramatiske påsken for snart 2000 år siden, noe som har skapt indre bevegelse i ufattelig mange mennesker. At et stort antall har misbrukt kristennavnet til å styrke egen makt, egne sekteriske meninger og andre former for grov og undertrykkende egoisme, kan ikke overskygge de mange som har fått inspirasjon og kraft til nestekjærlighet gjennom å søke den oppstandne Kristus.

Veien fra Krist til Anti-Krist er kort. Den daglige og forferdelige ondskap som praktiseres i religionenes navn er dystre påminnelser om hvor lett religiøs søken kan føre inn på de dystreste avveier. Et klart eksempel på det motsatte var Hans Nielsen Hauge. Han sang salmer mens han pløyde på Rolvsøy en vårdag i 1796. Selv beskriver hvordan hans sinn ble løftet og fylt med en brennende kjærlighet til Gud og alle medmennesker, en tilstand som fortsatte å vare i over 20 år. Men folk som selv hadde opplevd noe guddommelig og som hadde andre tanker enn datidens presteskap, ble satt i fengsel. Hauge rakk likevel å inspirere mange til et fornyet kristenliv, og for å hjelpe de fattige satte han også i gang inkluderende bedrifter hvor det hersket en stor grad av brorskap. Det er få andre som kan beskrive like kraftfulle opplevelser som Hauge, men mange har likevel opplevd noe som har beveget deres sinn i en nestekjærlig retning. En liten indre oppstandelse. Jeg har også møtt flere som har blitt løftet ut av narkoslaveriet gjennom sin kristentro.

For å vite når påsken kommer må vi heve blikket. Vi må se når vi har første fullmåne etter vårjevndøgn. Skal vi ha noe håp om å forstå mer av hva påsken kan være, må vi også heve vår tenkning. Vi lever i materialismens tidsalder, en tid som preges av høyt materielt forbruk, av at verdier måles i tall og hvor tenkningen blir stadig mer fastlåst i naturvitenskapelige modeller. Naturvitenskapen har selvsagt gitt oss mye verdifull kunnskap og mange moderne oppfinnelsene som daglig beriker livene våre. Naturvitenskap og matematikk har klarnet menneskenes tenkning og frigjort oss fra mange dogmer. Men det ligger ikke i disse vitenskapenes natur at de skal kunne besvare et hvert vesentlig spørsmål. Skal vi forstå mer av hva som kan begeistre og tenne nestekjærlighetskraften, trenger vi en tenkning som også kan gripe ikke-materielle realiteter. Dessverre mangler vi en felles tilnærming til dette i vår kultur. Det finnes mange ulike erfaringer og ansatser til slik tenkning, men ikke noe som vi til nå har klart å dele og utvikle i fellesskap. Å utarbeide en større innsikt i det gåtefulle vil kreve åpenhet og anstrengelse. I vår protestantiske tradisjon har det vært mye dogmer og mindre rom for fri tenkning. Den kjente legen Albert Schweitzer hevdet at Paulus var den frie tenkningens beskytter i kristendommen. Det har vi ikke merket så mye til, men hvis kristenlivet skal få de nødvendige fornyelsesimpulsene må vi våge å tenke helt nye tanker og stille helt nye spørsmål. Hvis Kristus virkelig er oppstått og samtidig nær oss, hva har han i så fall med oss moderne mennesker å gjøre? Hva ville han sagt hvis han hadde kommet til orde i dagens mediemangfold? Det er åpenbart at han ikke griper inn og rister oss i nakken for hver lille eller store synd. Jordelivet er fortsatt menneskenes ansvar. Men kan Kristus bistå oss hvis vi virkelig ønsker? Kan vi også få oppleve en belivende kraft i hjerteområdet som kan styrke vår nestekjærlige praksis? Hvis jeg ber som Paulus: «Ikke jeg, men Kristus i meg», kan jeg samtidig bli en tydeligere individualitet? Dette er bare noen av spørsmålene som vi kan undersøke. Men logisk tenkning alene kan ikke gi oss svarene, det trengs en tenkning som har klar forbindelse med våre dypeste og edleste følelser. Vi trenger en oppstandelse i vår erkjennelse, og sett ut i fra dette perspektivet er påsken kanskje ikke noe å feire, men mer en oppfordring til det indre arbeid som trengs til en fornyet forståelse av Golgatamysteriet.

 

Gå til innlegget

Rockesalme

Publisert over 5 år siden

Et aktivt kristenliv kan gi kraft til å overvinne krenkelser, men det kan også hejlpe med en kraftfull sang!

Humor er ikke krenkende

Den beste humoren er den som får oss til å le av våre egne svakheter og inspirerer oss til å skape endringer. Wesenlunds prekenparodier fikk forhåpentligvis mang en prest til å skjerpe seg. Chaplins «Diktatoren» kunne endret mye hvis Hitler hadde evnet å le av seg selv. Dessverre hadde Adolf ikke tilstrekkelig humoristisk sans.

Som aktivt religiøst menneske har jeg tilgang til en indre kraft som gjør at jeg sjelden føler meg krenket. Hovmodet og manglende vilje til å forstå fra enkelte mennesker med materialistisk livssyn, er ikke alltid like inspirerende, men så lenge ingen driver hærverk på kirker og kirkegårder, kan jeg tåle det meste. Når jeg møter mennesker som viser forakt og grov uforstand er min nærmeste tanke: «Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør». Bak et hvert voldsomt angrep, kan det ligge stor lidelse.

For mennesker som liker å styrke seg på moderne musikk har jeg laget en liten rockesamle. Melodien er Joan Jets « I hate myself for loving you». Last ned melodien og syng med:

 

Aldri gjorde de deg noe greit

rett i fjeset kalte de deg teit

bak om ryggen sa de du var feit.

En stakk av med kjærst’en din

du ble spydd ned av et fyllesvin.

Nei, den festen ble’ke særlig fin

 

Ref:

Men ikke la de tråkke ned

Vis at du kan skape fred

 

Elsk den som du hater mest

Bær ikke med deg en bitter rest

Andres dritt ska’ke styre deg

Elsk den som du hater mest

 

Alle hånte din Guds tro

smilte skjevt og stille lo.

Ingen knyttet vennskapsbro.

Hellighet var ei for dem

selvopptatt de buset frem.

Deres ironi var slem.

 

 

Refreng

+

Siste del  av refereng

Gå til innlegget

Rockesalme

Publisert over 5 år siden

I et aktivt kristenliv finnes kraften til å overvinne krenkelser. Men det kan også hjelpe med en inspirerende sang!

Gå til innlegget

Religion uten tro

Publisert rundt 6 år siden

Det åndelige er ikke underligere enn det vi møter i vår erkjennelsestrang og vår medmenneskelighet.

 «Jeg er en dypt religiøs ikke-troende, dette er på en måte en ny slags religion», uttalte Albert Einstein.  Asmund Brynildsen tok også et oppgjør med de troende i essayet «Medmenneske»: «Vi har opplevet de troendes raseri – og når man hører teologene tale om hvordan man igjen skal få folk til å tro – ja da fristes man til å si, at for Guds skyld, det gjelder ikke om å få folk til å tro! Hva det gjelder, er endelig en gang å få dem til å holde opp med å tro! Eller for å være mer nøyaktig:Holde opp med den tro som utelukker springerfrem av følelses- og viljeslivet, og som rettere burde kalles suggesjon, den emosjonelle subjektivisme, som setter vår eneste mulighet for objektivitet, selvovervinnelse, sannhet og erkjennelse ut av spillet, nemlig tanken og refleksjonen.» Brynildsen angriper ikke bare den religiøse troen, men også troen på partiet, på klassen, på rasen, på nasjonen og all annen tro som har fått mennesker til å ta livet av hverandre.

Einstein skrev: « Min religion består av den ydmyke beundring for den ubegrensbare høyere ånd som åpenbarer seg i den minste detalj som vi er i stand til å oppfatte med vår skrøpelige og svake forstand».

Den samme hovedtanken går igjen i flere av Asmund Brynildsens essays som nå er nyutgitt under tittelen: «Til forsvar for mennesket». Det åndelig må det moderne mennesket søke med sin erkjennelse, og man må søke det slik det uttrykker seg i det fysiske. Naturvitenskapen kan utforske naturen, men forskeren bør også utforske det i ham selv som får ham til å bedrive sin naturforskning. Det åndelige er ikke underligere enn det vi møter i vår erkjennelsestrang og vår medmenneskelighet.

Til tross for at han ikke vil tro, er Brynildsen en kristen tenker. I «Autoriteten, makten og mennesket» skriver han: «Jeg kan personlig ikke se annet enn at den første klare og utvetydige hevdelse av menneskehetens enhet, det første revolusjonære brudd med alle naturgitte skiller, stamme, nasjon, rase og kjønn finnes i de kristne evangelier. Men kristendommen er jo, for å endre litt på Kierkegaards påstand, knapt nok kommet inn i verden».

Brynildsen søkte i kulturhistorien og fant mennesker og tanker som sammenfalt med hans egen sannhetsfølelse. Hos Johannes Kepler var det kristne drivkraften i de naturvitenskaplige studiene. Det å formulere skaperverket i ord var en viktig drivkraft og gudommelig oppgave. Kirken var ikke i stand til å følge denne utviklingen, men ble snarer et hinder for en sannhetssøkende kristendom. I essayet «Kirken – et tankekors» belyser Brynildsen hvordan de kristne ødela for seg selv ved å overta romersk ledelsesstruktur og rettstenkning.

Brynildsens argumenterer for at vi kan lære noe av alle religioner. Vi må løsrive oss fra «våre egne snusfornuftige formørkede forestillinger» og et «forkrøplet kristendoms hovmot». Brynildsen har lært både av gamle og nye mystikere og avslutter med et innblikk i Simone Weil. Hun skrev: «Troen, det er det som erfares når forstanden opplyses av kjærligheten». I en av de mørke stundene, tentes hennes indre lys ved følgende opplevelse – « med ett og for bestandig ble den visshet gitt meg at et hvert menneskelig vesen, endog det hvis naturlige evner er nesten for ingenting å regne, kan trenge inn i dette sannhetens kongerike som hører geniet til, hvis det virkelig begjærer sannheten og uavlatelig anstrenger seg for å nå den». Den reneste form for kristenliv blir dermed til en hver tid å søke sannheten og aldri tro at man har den.

 

 

 

Gå til innlegget

Alle tror

Publisert over 7 år siden

I dag skal du helst vite. Men alle tror på noe og de som er sterkest i troen er de som tror at de vet.

Den mest utbredte troen i dag er materialismen, det vil si de som tror at virkeligheten kun består av materie og fysisk energi. Bak denne troen ligger det ofte en forestilling om at dagens naturvitenskap har besvart alle vesentlig livsspørsmål og at det derfor er helt unødvendig å forholde seg til alt som formidles av religiøse og spirituelle tradisjoner.

Mens jeg studerte fysikk, kjemi, biologi og ernæring på universitet, la jeg merke til at de fleste var fornøyd med å tilegne seg de kunnskapene som ble formidlet. Selv hadde jeg også stor begeistring for naturvitenskapelig kunnskap og arbeidsmetoder, men desto mer jeg lærte desto flere spørsmål dukket det opp. Mens andre ble begeistret for alt de lærte, ble jeg overrasket over hvor lite vi faktisk visste. Hos foreleserne møtte jeg to ulike holdninger. Noen var ydmyke og spørrende, men mange ga et noe arrogant uttrykk av at de visste alt som var å vite.

Det første spørsmålet som opptok meg var livets gåte. Man latterliggjorde med god grunn tidligere forestillinger om at mus kunne oppstå i en haug med gammel mat. I stedet beskrev man forsøk hvor lynnedslag i en suppe av uorganiske forbindelser skapte de første enkle organiske molekylene. Slik blir livets opprinnelse fremdeles forklart, men som en av mine gamle lærere nå sier så er dette egentlig det samme som historien med musene. En haug med de mest avanserte organiske molekyler vil aldri kunne bli levende før den tiltrekker seg en eller annen form for levende organisme. Livets gåte er fremdeles uløst.

Darwin gjorde en viktig innsats med å understøtte ideen om at jordlivet er inne i en kontinuerlig evolusjon. Han hadde også et viktig poeng ved å påpeke at naturlig utvalg er en avgjørende faktor i denne prosessen. Men for at det skal kunne skje utvalg må det være en stor variasjon og velge ut i fra. Den store gåten er hvordan de mange ulike organismene kan ha oppstått og har dannet et så komplekst og vakkert samspill med hverandre. Noen tror at det kun skyldes tilfeldige mutasjoner. Ut fra alt jeg har sett av fakta kan jeg ikke dele denne troen, for meg er det fortsatt en gåte.

Ved grundig genetiske studier lærte vi hvordan våre DNA-tråder er en oppskrift for dannelsen av proteiner. Hva som driver og regulerer disse prosessene er i seg selv gåtefullt, men det som forundret meg var at man ut i fra denne kunnskapen kunne trekke slutninger om at alle menneskelig egenskaper måtte ligge i det vi dag kaller genene. Her dreide seg åpenbart om former for tro som strakte seg mye lenger enn det som fantes av faktisk viten.

Det fjerde som opptok meg var spørsmålet om bevissthet. Hva innebar egentlig det at jeg hadde en klar jeg-bevissthet hvor jeg opplevde meg selv unik i forhold til alle andre mennesker. Hva var det som gjorde at jeg ble begeistret for bestemte idealer og moralske forestillinger, at jeg stilte så mange spørsmål som ikke andre gjorde osv. Den eksisterende hjernekunnskapen kunne på ingen måte besvare slike spørsmål. Likevel tror mange at det er hjernen som styrer det meste i våre liv.

Dette er tanker som jeg nå har beskjeftiget meg med i over 40 år. Jeg holder meg rimelig oppdatert og er fortsatt begeistret for naturvitenskap, men jeg innser stadig klarer at denne vitenskapen kun kan undersøke en mindre del av virkeligheten. Mange av de vesentligste livsspørsmålene ligger utenfor dens arbeidsområde. Det er meningsløst å spørre en som arbeider med naturvitenskap om hva nestekjærlighet er, hva som får oss til å ofre egne goder og trygghet for å hjelpe andre.

Naturvitenskapens utgangspunkt var å ta menneskelig erfaringer på alvor. I dag finnes det et stort antall mennesker som opplever at naturvitenskapen ikke tar deres erfaringer på alvor, enten det er erfaringer med naturmedisinsk behandling eller religiøse erfaringer. Dette dreier seg om erfaringer som ofte er knyttet til bestemte individer og situasjoner og som ikke gjelder for større grupper. De er derfor er vanskelig å vurdere med dagens naturvitenskapelige metoder. Men at noe ikke kan bekreftes av naturvitenskapen betyr ikke at det ikke er sant. Ofte avvises slike erfaringer fordi de ikke passer inn i materialistenes forenklede virkelighetbilde.

Rupert Sheldrake har gjennom et langt liv som natrurvitenskapligforsker arbeidet for å påpeke dogmatiske trosforestillinger innenfor de vitenskaplige miljøene. Hans bok «Vitenskapens vrangforestillinger» (Flux 2012) er ingen kritikk av vitenskapen, men en kamp for å erstatte dogmer med spørsmål. Han argumenterer for at vi må godta at virkeligheten består både av materielle og ikke-materielle realiteter. Til nå har denne boken fått svært liten oppmerksomhet til tross for at argumentene er svært godt underbygget.

Et grunnleggende spørsmål i dag er hvordan vi skal forholde oss til den delen av virkeligheten som ligger utenfor naturvitenskapens arbeidsområde. Det vesentlige er ikke hva vi tror eller ikke tror, men at vi har vilje til å undersøke. Som Askeladden må vi ikke la noe stå uprøvd enten det gjelder nye erfaringer eller nye tanker. Verden er fremdeles full av spørsmål og jeg tror at noe av det viktigste vi kan gjøre er å engasjere oss i fri og udogmatisk utforskning. Målet må ikke være å finne nye dogmer, men å lære stadig mer.

Dette gjelder også i forhold til de religiøse overleveringene. De fleste grunntekstene er meget gamle. Det er derfor et spørsmål både om de er bevart korrekt og om de fortsatt er aktuelle. Mange kristne vet i dag ikke helt hva de skal tro, mens mange muslimer har veldig bastante oppfatninger. I begge grupper er det lite vilje til bevisst utforskning av hvordan vi skal kunne nå fram til en moderne religionsforståelse. En forståelse som samsvarer med våre dypeste følelser og ikke bare med en hendøende dogmatikk. Å tilegne seg en slik forståelse er selvsagt ikke lett i en tid hvor de fleste tror at bare det materielle er virkelig og hvor vi mangler et felles språk for ikke-materielle realiteter. Utfordringen med å forstå mer av oss selv og verden er derfor store.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
21 dager siden / 2879 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
27 dager siden / 2042 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
9 dager siden / 1093 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
23 dager siden / 608 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
8 dager siden / 562 visninger
Sommerstille i stormen
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
30 dager siden / 404 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere