Arne Øgaard

Alder:
  RSS

Om Arne

Følgere

Religion ut av skolen?

Publisert over 1 år siden

Jeg leser i Vårt Land at flere ønsker religionsfaget ut av skolen. Kanskje bør faget fornyes, men hvis det ble kastet ut, vil det være en stor seier for dem som tror at materien er det enste virkelige.

Det skal ikke forkynnes i norsk skole. I den offentlige skolen er dette en illusjon. I mange fag forkynnes det materialistiske livssynet som om det skulle være en objektiv sannhet. I religionsfaget er det rom for samtale om alt som kalles sannheter, og et viktig spørsmål er hva mennesket er mer enn en tilfeldig samling av materie. Til en viss grad kan slike samtaler også knyttes til relevant litteratur i andre fag, men i KRLE-faget er slike spørsmål sentrale. I mange unge lever eksistensielle spørsmål om hvor de kommer fra, om livet har en dypere mening og hva som skjer etter døden. Gjennom religionsfaget kan en belyse ulike perspektiver på slike spørsmål, og i samtalene må det være rom for ulike tanker og anelser.

Moderne naturvitenskap har stor verdi, men livets sentrale spørsmål ligger utenfor denne vitenskapens arbeidsområde. Den naturvitenskaplige tenkningen gjennomsyrer i dag de fleste vitenskaper, og selv religionsforskere kan ha problemer med å forholde seg til den religiøse dimensjonen som realitet. Men lærere må fortsatt ha frihet til å kunne forholde seg til en større virkelighet.

I tidligere tider hadde de fleste mennesker en opplevelse av å tilhøre en større sammenheng. Dette gjenspeiles i mytologier og fortellinger. Vi kan selvsagt avvise disse som rene fantasier, men vi kan også oppleve dem som uttrykk for en dypere innsikt som moderne mennesker har mistet. Det at de store mytologiske fortellingene fortsatt berører oss, kan være et tegn på deres egenverdi.

Uten kunnskap om mytologier og religiøse tradisjoner, vil vi ha begrenset mulighet til å forstå kulturelle uttrykk og andre folks livsforståelse, men vi vil også mangle nødvendige forutsetninger for å finne selvstendig tilknytning til noe mer enn livets materielle aspekter. I min barndom var bibelhistorie et sentralt fag. Selv om mange av fortellingene hadde et visst eventyrpreg, har de fortsatt å leve i det jeg kaller mitt indre forundringsrom. Fortellingen om den barmhjertige samaritan vekket en anelse om at mitt liv hadde en mening. I mitt skolepensum var det få bidrag fra andre spirituelle kulturers visdomskatter, og dessverre en del religionsundervisning som virket mer avskrekkende en interessevekkende. Det kunne skyldes lærernes dogmatisme eller deres manglende fordypelse i stoffet. Etikkdiskusjonene ble ofte uinteressant prat, enten fordi de var for teoretiske eller fordi det ikke berørte de livsspørsmålene som opptok oss på det aktuelle alderstrinnet. Dette er et krevende fag å undervise, det krever både åpenhet, respekt og innsikt hos læreren. Men det er faget som i størst grad kan inspirere til en helhetlig virkelighetsforståelse.

Selv underviser jeg i enklere fag som naturfag, matematikk og samfunnslære i steinerskolen. Jeg har rikelig tid til å gi innsikt i fagforeninger, trepartssamarbeid og det meste som rører seg i økonomidebatten. Dette er temaer som noen mener er viktigere enn det religiøse.  Men de utfordringene vi dag opplever i forhold til urettferdighet, miljøproblemer og ekstremisme kan ikke løses ut fra faglig innsikt alene. Vi trenger moralske impulser som styrker oss i arbeidet med de mange påtrengende utfordringene. Slike impulser må enhver finne fram til selv, men religionsfaget kan gi inspirasjon og retning. Selv ble jeg inspirert av Hans Nielsen Hauge som gjennom sin «Damaskus- opplevelse» ble fylt av en uendelig kjærlighet som varte livet ut. En erfaring som inspirerte ham til kristen nytenkning og til sosiale tiltak som å skape nye arbeidsplasser. Det er nok ikke alle gitt å få en slik erfaring. Men kunnskapen om den har preget både mitt liv og mine bøker, hvor kristen nytenkning og kamp mot urettferdighet er sentrale temaer.

Mennesker med dype religiøse lengsler kan i dag ha vansker med å finne et miljø hvor de blir tatt på alvor og hvor de kan få satt relevante ord på sine følelser. I verste fall kan de bli fanget opp av livsfjerne sekter eller destruktive fanatikere. Vi trenger derfor et religionsfag som kan gi mennesker hjelp til å finne en fri og moderne religiøsitet, en religiøsitet som kan styrke deres nestekjærlige praksis og gi dem mot til å stå fram med religiøse og spirituelle tanker i en tid som er sterkt tynget av materialistiske livssyn.

Gå til innlegget

Den røde fare

Publisert over 1 år siden

I kampen for like rettigheter til et verdig liv, er det en fare for redusert respekt for de mangfoldige ideene vi trenger fra et fritt åndsliv.

Partiet Rødts oppslutning øker raskt. Det er neppe fordi mange har nilest partiprogrammet, men mer fordi partiet har en klar profil mot økonomisk og sosial ulikhet. Partiet har markert seg mot at næringslivet undergraves av underbetalte arbeidere og mot at velferdsprofitører henter ut store gevinster fra barnehager og omsorgsinstitusjoner. Partiet har også engasjert seg mot at norske soldater involveres i andre lands kriger. Lokalt har de også ofte engasjert seg mot ulike forhold som mange opplever som urettferdige.

Tåkeprat. 

Partiets helhetsløsninger kan derimot forsvinne i tåkeprat om at alt blir bedre når vi får innført sosialismen, og noen drømmer fortsatt om en kommende revolusjon. De jeg møter av Rødts tilhengere er ofte sterkt frihetselskende og jeg frykter derfor ikke at partiet noen gang vil innføre en totalitær stat. Jeg frykter mer den gjennomførte materialistiske tenkningen som mange har dratt med seg fra marxismen. Den gir liten forståelse for at religiøst og spirituelt liv har kvaliteter som kan tilføre samfunnet viktige impulser. I kampen for like rettigheter til et verdig liv, er det en fare for redusert respekt for de mangfoldige ideene vi trenger fra et fritt åndsliv. Et åndsliv som kan styrke vår innsikt og våre moralske impulser slik at vi blir i stand til å anvende de mange teknologiske nyvinningene mer bevisst og ansvarlig. Vi trenger også impulser til å utvikle nye former for økonomi som gir en mer rettferdig og bærekraftig fordeling. Dette har jeg utdypet grundig i boka En tredje vei.

Maktkamper og feiltrinn. 

I en tid hvor det politiske bildet preges både av personlige maktkamper og feiltrinn og manglende evne til å ta tak i de store utfordringene med ødeleggelse av miljø og klima og de store flyktningstrømmene, trenger vi partier som markerer seg klart i enkeltsaker. Men vi trenger også at de større partiene tar seg tid til nytenkning. De eksiterende tenketankene som Civita bidrar ikke til dette når de som Bård Larsen bruker tid på en ganske misvisende fremstilling av partiet Rødt. Dagens tenketanker er ideologisk forankret og bruker tid på å befeste de gamle høyre-venstre motsetningene. Det vi mest av alt trenger i dag er frie tenkeforum som kan utvikle ideer som kan bringe oss framover i helt nye retninger.

Gå til innlegget

Hva kan kristne spise?

Publisert over 1 år siden

Noen tanker om faste og vegetarkost.


I 3. Mosebok lanseres en temmelig snever meny. Skal det være kjøtt må det komme fra dyr med fire ben som har klauver og tygger drøv. Griser og kameler er dermed utelukket i likhet med en rekke andre former for kjøtt, sjømat, fugl og småkryp. I Apostlenes gjerninger forteller Peter derimot om en drøm hvor en himmelsk duk ble senket ned med alt av dyr og fugler, og Peter får bud om å slakte og spise. Det Gud har lyst rent skal ikke holdes for urent. Drømmen fortelles i en sammenheng hvor det diskuteres om hedninger kan bli kristne. Hvorvidt drømmen kan tolkes som en metafor i denne sammenhengen, skal jeg la stå usagt, men det er åpenbart at de kristne opplevde at de gammeltestamentlige matforordninger var utdatert og at det var fullt tillatt å glede seg over koteletter og svinestek. Jøder og muslimer har derimot videreutviklet de gammeltestamentlige reglene til strenge kostregimer.

På 60 tallet lærte vi imidlertid at katolikkene ikke spiste kjøtt i fasttiden og at dette var gunstig for norske fiskerier. Nå går vi snart inn i en ny fasteperiode, uten at det synes å prege folks meny på annen måte enn med de innledende krembollene. For hvorfor skal kristne egentlig faste? Den eneste forklaringen jeg har sett er hos Rudolf Steiner som hevder at et lettere kosthold vil gjøre det lettere å fordype seg i påskehøytidens store mysterie.

I kristenhetens historie har det alltid eksistert grupper som har ønsket å leve et asketisk liv med stort rom for bønn og meditasjon. Mennesker som har prøvd å distansere seg jordiske fristelser og begjær. Slike grupperinger finnes også innen andre religioner og blant åndelig søkende. Et fellestrekk er at medlemmene ofte har valgt et vegetarisk kosthold. Det kan ha varierte om ulike individer har opplevd dette som en form for selvpine eller som en befriende støtte i deres åndelige søken.  Det mangler historiske kilder som beskriver menneskenes egen opplevelse av det vegetariske kostholdet. Selv har jeg vært vegetarianer i over 40 år og har studert fenomenet både som ernæringsfysiolog og ut fra en vid interesse for hva det er å være menneske.

I studiene mine gjennomgikk flere undersøkelser av Syvende dags adventister. Deres utgangspunkt var en kristne bølge i USA som påminnet om at kroppen er sjelenes tempel. Det var viktig å holde tempelet rent, det vil si å sørge for en god helse. I første halvdel av 1900-tallet var det også andre som argumenterte for sammenhengen mellom vegetarkost og god helse i det jeg vil kalle den første helsekostbølgen. I Sverige var Are Waerland en viktig inspirasjonskilde, i Mellom-Europa Max Bircher- Benner  og i USA fortalte presbyterianerpresten Sylvester Graham om hvordan han spiste seg frisk med vegetarkost. Han fikk et brød oppkalt etter seg, men det var adventistene som ble de virkelige foregangsmenneskene for det vegetariske kostholdet og holdt fast ved det. Mange undersøkelser viser at adventistene har god helse og høy levealder, men det kan være vanskelig å avgjøre hvorvidt at dette skyldes vegetarkosten alene eller andre helsetiltak som et aktivt religiøst liv eller avholdenhet fra alkohol og tobakk.

I min tid som vegetarianer har jeg møtt mange som vil være vegetarianere ut fra ulike prinsipper. De vil ikke at dyr skal drepes, de tror det er best for deres åndelige utvikling, de mener at kjøttetere beslaglegger for stor del verdens matvareproduksjon eller at kjøttproduksjon bidrar til global oppvarming. De fleste som blir vegetarianere ut fra prinsipp blir det for en periode. For meg personlig kom ikke prinsippene først, men derimot det at jeg gradvis mistet lysten på pølser og biff og begynte å lengte etter smaken av biologisk-dynamiske gulrøtter. Vegetarkosten gjorde at jeg følte meg lettere, mer energisk og trivdes bedre i hverdagen. Det er mange mennesker som har lignende opplevelser og ofte er dette mennesker som arbeider aktivt med sin indre utvikling enten det skjer innenfor eller utenfor en kristen kontekst. At vi har en slik indre opplevelse kan ikke forklares ut fra ernæringsfysiologien, men det er heller ingen begrunnelse for at vi er noe bedre eller høyerestående mennesker. Det er en individuell erfaring. Hva slags kosthold vi trives med har med dypere lag av vår personlighet å gjøre, men det har selvsagt også å gjøre om vegetarkosten er ernæringsriktig sammensatt og velsmakende. For min del passer det å være laktovegetarianer. Melkeprodukter må til for at jeg skal ha den energien og mentale tilstedeværelsen som trengs i et moderne samfunn. Andre kan trives med et rent vegansk kosthold, men jeg forstår ikke veganere som begrunner sitt kosthold ut fra sitt ønske om at dyrene skal få leve. Hvis alle ble veganere måtte de fleste husdyrene dø ut og det vil være et stort savn. Mennesker og husdyr har utviklet et gjensidig fellesskap gjennom tusener av år. Jeg aksepterer fullt ut at andre spiser kjøtt, men håper inderlig at folk interesserer seg for dyrenes livsforhold. Jeg har hatt noen rystende opplevelser med industrielt dyrehold, men jeg kjenner også økologiske bønder som gjør sitt ytterste for at dyra skal få et godt liv. Deres kjøtt er ikke det billigste i butikken, men når en kjenner omsorgen som er lagt ned i dette kjøttet er likevel prisen lav. Også blant konvensjonelle bønder finnes det omsorg og bevisst ressursutnytting.

Kristne kan fritt velge hva de vil spise. Men ut fra kjærlighet til medmenneskene, dyrene og naturen, er det mange grunner for oss i den rike verden til å redusere kjøttforbruket. Dette krever kunnskap og vilje til å endre vaner. Vi kan ikke bare gomle gulerøtter og salat, men en tradisjonell bibelsk rett som linsegryte kan derimot være et godt alternativ. EAT-forskernes rapport tilråder et minimalt kjøttforbruk.  For meg virker rapporten akademisk virkelighetsfjern. Som moderne og opplyste mennesker må vi ut fra vår samvittighet og vårt eget velbefinnende selv velge det som er riktig for hver enkelt.

Gå til innlegget

I det siste årets abortdebatt har det oppstått kraftige reaksjoner fra kvinner som opplever at deres rett til selvbestemmelse er truet. På sosiale medier er det nå sterke reaksjoner mot uttalelsen om at den som kan bære fram et barn godt kan klare to. I en slik situasjon er det lite rom for den undrende samtalen om hva et barn og et liv egentlig er.

Jeg registrer at noen mener at menneske­verdet begynner med befruktningen, mens i noen gamle stammesamfunn var en ikke et menneske før en hadde inntatt morsmelk eller annen jordisk føde. Stamme­høvdingen vurderte hvert enkelt barn for å se om det ville bli en ressurs eller byrde for felles­skapet. Barn som ble funnet uegnet ble satt ut til rovdyrene slik at ikke noe menneske skulle bli pålagt skyld. Dette siste anser vi i dag som barbarisk, kanskje med unntak av noen folk i Østen som drukner nyfødte jentebabyer. Overalt er dette likevel en straffbar handling.

For meg virker det vanskelig å sette en klar grense for når et befruktet egg blir et individ med krav på menneskerettigheter. Det dreier seg om en gradvis utvikling hvor noen setter grensen ved at det begynner å ligne et barn, noen ved at det er i stand til å leve utenfor livmoren, mens andre hevder at det svært lenge kun er en del av kvinnens kropp. I dag er det vanskelig å åpne en undrende samtale om dette spørsmålet uten at man blir beskyldt for å være motstander av abortloven eller ute etter å påføre andre dårlig samvittighet. Jeg tror de fleste ønsker å få ned aborttallene og da er selvsagt prevensjonsveiledning og tilbud vesentlig, det samme er de økonomiske vilkårene for foreldre.

Jeg er ikke opptatt av å endre dagens lovgiving, men ønsker å få forstå mer av bakgrunnen for de ulike synene på embryoets og fosterets egenverdi. I undringen må det også være plass for den ufødtes perspektiv, av tanken om at ufødte sjeler vil til jorden for å bidra med nye impulser. Hva betyr det for dem at fosterutviklingen blir avbrutt, hva betyr det for dem å miste sin medtvilling og hva betyr det for dem ikke å kunne fødes med bestemte handikap? Det er mange store spørsmål hvor det kanskje ikke finnes enkle svar, men det kunne vært fruktbart med en fri, åpen og felles undring. Dessverre tror jeg KrFs abortutspill har begrenset denne muligheten.

Gå til innlegget

Hvem var Jesu far?

Publisert over 1 år siden

Prest Jostein Ørum beskriver i Vårt Land Josef som en hederlig sjel som tar til seg et barn med fremmede gener. Det må riktig nok til en overtalelse av en engel, men det er åpenbart at Josef ikke tror at han har noe med befruktningen å gjøre. Hvis dette hadde vært riktig må en jo undres på hvorfor begge juleevangeliene har lange ættetavler for nettopp Josef. Det virker som om det er et hovedpoeng å vise hvilken ætt det nyfødte barnet tilhørte. Når Maria sier at hun ikke vet av noen mann, kan det virke som om heller ikke hun kan erindre noen seksuell aktivitet.

I kilder som bygger på spirituell innsikt løses denne gåten ved å henvise til tempelsøvnen. Det vil si at de to ble ledet til et samleie i en tilstand av dyp søvn. En slik befruktning uten begjær gjorde at Maria fortsatt kunne kalles jomfruelig. Jeg kan selvsagt ikke hevde at det var slik det egentlig foregikk, men det er en mulig tanke. En like stor gåte er at de to stamtavlene til Josef ikke er like og at det er svært lite likt de to juleevangeliene. De fremstår som beskrivelser av to helt forskjellige fødsler. I den tyske teologen Emil Bocks bok Jesu barndom og ungdom (oversatt av André Bjerke) er disse gåtene belyst på en måte som mange vil betrakte som svært fantasifull fordi de avviker fra de vanlige oppfatningene, men på den andre siden så er de logisk konsistente og samsvarer med den vanlige oppfatningen om at et barn må ha en fysisk far.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 2901 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1984 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
13 dager siden / 1109 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
27 dager siden / 621 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
6 dager siden / 581 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
12 dager siden / 577 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
24 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere