Kenneth Arctander Johansen

Alder: 37
  RSS

Om Kenneth

Informasjonsansvarlig i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.
Er også PhD. kandidat i sosialt arbeid ved universitetet i Ghent, der jeg jobber med å formulere en kritisk analyse av rusbehandling i Norge.

Følgere

Barnetrygden fra høyre og venstre

Publisert 2 måneder siden - 366 visninger

KrF og SV kan redusere barnefattigdommen som er en viktig årsak for ulikhet.

Skrevet av Kenneth Arctander Johansen & Dagny Adriaenssen Johannessen, PhD-kandidater i sosialt arbeid. Sorteringssamfunnet. Knut Arild Hareide tapte kampen om retningsvalget for KrF og 1. nestleder Kjell Ingolf Ropstad skal lede forhandlingene som kan føre til at partiet går inn i regjering. KrF er opptatt av sorteringssamfunnet. Vårt utgangspunkt er at vi finner den virkelige sorteringen av mennesker i samfunnet vårt i den sosioøkonomiske ulikheten, ikke i abortloven.


I 2017 krevde SV en kraftig økning i barnetrygden som ultimatum for regjeringssamarbeid med AP, og Kari Elisabeth Kaski (SV) og Ropstad var mer enige enn uenige i spørsmålet om barnetrygd på politisk kvarter i dag.


Et folkehelseproblem. Økonomisk ulikhet handler om at noen har mye mens andre har lite. Kapital akkumuleres blant de som allerede har, mens de som ikke har blir fastlåst i situasjoner som gir utslag på flere parametre. De som havner på feil side av det økonomiske skillet har lavere status, dårligere helsetilstand og lever kortere. Statistisk sett synker helsetilstanden gradvis jo lavere man befinner seg på den sosioøkonomiske skalaen. Med tanke på økonomiens evne til å påvirke levekår, forventet levealder og helse, må vi se den økende ulikheten i samfunnet som et voksende folkehelseproblem.


I velferdsland som Norge har forskjellene mellom grupper i samfunnet økt jevnt de siste tiårene og rammer innvandrere, eldre, kvinner og barnefamilier mest. I London er det hele sytten års forskjell i forventet levealder mellom bydeler med høy versus lav sosioøkonomisk status. Til sammenligning er det i Oslo syv års forskjellig levetid mellom folk på øst- og vestkanten. Det betyr at mens Herlaug i snitt lever til hun er 86 år på vestkanten, dør Herlaug når hun er 79 år på østkanten. En tilsvarende tendens finner vi mellom ulike yrkesgrupper, hvor eksempelvis industriarbeidere har en forventet levealder som er 7-10 år kortere enn en lege.


Styrk barnetrygden. I den folkehelsepolitiske rapporten fra 2017 presenteres økonomiske levekår som ett av satsningsområdene for å bekjempe de økende forskjellene. Det er bred enighet om at en økt barnetrygd vil redusere ulikheten ved  at færre barn vokser opp i fattigdom. Fra 1990- til 2000-tallet var det en fordobling av andelen barn som opplevde langvarig inntektsfattigdom i Norge. Kåre Willoch (H) tok i en kronikk i 2015 til orde for at barnetrygden måtte styrkes. Mellom år 2000 og 2010 økte antallet barn som vokste opp i fattigdom fra ca. 58 000 til 85 000. Nyere anslag ville trolig bli mer alvorlige, skrev ham. Og det fikk han rett i. I dag vokser ett av ti barn opp i fattigdom. Ifølge Statistisk Sentralbyrå levde i 2016, 101 000 barn under atten år i en husholdning med vedvarende lavinntekt. Veksten av barn som lever i familier med vedvarende lavinntekt er blant annet en konsekvens av prisutviklingen i samfunnet og at barnetrygden ikke har vært økt siden 1997


Barn som vokser opp i vedvarende lavinntektsforhold har gjerne foreldre med lavere utdanning og opplever oftere stress-situasjoner, omsorgssvikt, vold og rus. Og dette disponerer dem for ulike problemer. For eksempel har professor Gerra, ved FN-kontoret for narkotika og kriminalitet, pekt på sammenhenger mellom negative opplevelser i barndommen, psykiatriske diagnoser, stresshormon-nivåer (adrenokortikotropt hormon og kortisol) og tobakksrøyking i voksen alder. Han har også påvist en sammenheng mellom stresshormon-nivåer og avhengighet til kokain og heroin. Og som vi kan lese I NOVA-rapporten ‘Vold og overgrep mot barn og unge’, finner vi en sammenheng mellom dårlig familieøkonomi, rus, og vold fra foreldre, vitneerfaringer og seksuelle overgrep.


Nå som KrF har gått til Høyre er AP avhengig av SV for å danne regjering, og Solberg har vist at hun kan strekke seg et stykke for å få KrF med på laget. Dersom begge partiene stiller økt barnetrygd som ultimatum kan de statsbærende partiene flytte seg slik at vi får gjort noe med barnefattigdommen som fremstår som et av de største sosiale problemene i landet vårt. Det handler kun om politisk vilje.Gå til innlegget

Noe er feil med KrF

Publisert rundt 1 år siden - 1788 visninger

Stortingsgruppa fikk marsjordre fra landsmøtet sitt om å gå fra straff til helse i ruspolitikken, men kjemper med nebb og klør for det motsatte.

Norsk narkotikapolitikk er i endring. Etter at Høyres nestleder, Bent Høie, fikk partiet til å jobbe for å flytte bruk og besittelse av illegale rusmidler ut av strafferetten har flere partier fulgt etter. Felles for dem alle er at de har ønsket å se til Portugal og lære av hva de gjorde da de endret sin narkotikapolitikk. Portugal avkriminaliserte bruk og besittelse, økte kapasiteten på behandling og oppfølging og innførte nemnder som skal hjelpe de som er pågrepet med illegale rusmidler med råd, veiledning eller rusbehandling. KrF, Senterpartiet og FrP er negative til slik avkriminalisering.


KrF-politikeren, Mats Skaar, ba KrFs landsmøte om å legge om kursen. Stortingsgruppa med Olaug Bollestad i front var uenige i dette. De ville heller utvide bruken av narkotikaprogram med domstolskontroll. Bollestad tapte. Skaar sitt forslag vant. Til det beste for folk med rusproblemer. I 2015 ble det rekvirert 7796 straffereaksjoner. Alle fikk rulleblad og 224 saker resulterte i ubetinget fengsel. NrK avslørte i 2016, at politiet i Oslo og Bergen,de foregående fem årene hadde gitt bøter til rusavhengige for 48 millioner kroner. Ifølge lederen for Norsk Narkotikapolitiforening, Jan Erik Bresil, stemmer ikke disse tallene ettersom flere av bøtene blant annet er gitt for overtredelser mot politiloven. Politilovens § 7 benyttes av politiet for å bortvise personer man tror kan komme til å finne på noe kriminelt, som for eksempel bruke, besitte, kjøpe eller selge narkotika. Brukere forteller at de kan bli bortvist bare for å se rusavhengige ut, eller være kjenninger av politiet. Bryter de dette, gjerne muntlige vedtaket, risikerer de en saftig bot. Og når politiet opererer med bøtesatser på ti- til tolv tusen for besittelse av en brukerdose er det ikke rart at rusavhengige ender med kjempegjeld.


Hva skjer når du ikke klarer å betale gjelda di? Dersom du for eksempel ikke eier nåla i veggen, kun nåla i armen? Da må du sone. Og vi vet at rusavhengige dør i hopetall kort tid etter soning. Dette er en politikk som er i strid med anbefalinger fra FN og Verdens Helseorganisasjon. Og dette er grunnen til at vi er mange som ønsker en lovendring. Samtidig som vi gjør det, må vi også styrke tiltaksapparatet bedre og bygge ut ettervernet.


Partiprogrammet til KrF mener:

“[A]t rusavhengighet burde behandles mer som sykdom enn som kriminalitet. De rusavhengige trenger tilbud og muligheter utenfor ruslivet for å endre sine vaner. Dessverre mister mange unge flere muligheter i livet når de ikke lenger har prikkfri vandel. KrF vil derfor se på mulighetene for alternativ til straff for rusavhengige.”.


Hva gjør så KrF sine stortingsrepresentanter? Jo da, de stilles seg på feil side av intensjonen bak sitt eget landsmøtevedtak. Bollestad har ikke enset at hennes forslag tapte på landsmøtet. Meg bekjent, frustrerer dette partimedlemmene. Hva er poenget med en demokratisk prosess i partiorganisasjonen om ledelsen bare trumfer gjennom sine egne tapte saker? Stortingsrepresentant, Kjell Ingolf Ropstad, brukte til og med Portugal som et eksempel på hva vi ikke skal gjøre i Norge. Helt uten rot i virkeligheten, må vite; han trodde at Portugal hadde legalisert hasj. En misoppfattelse som er utbredt. Bollestad spurte under Stortingets behandling av helsebudsjettet, Nicholas Wilkinson (SV) om SV hadde tenkt til å legalisere narkotika enda SV aldri har sagt de skal legalisere narkotika.


Men verden går videre. Det er et flertall på Stortinget. Og Portugal greier seg på tross av en mager økonomi ganske bra. Det samme gjelder dessverre ikke stortingsgruppa til KrF.

Gå til innlegget

Den filippinske presidenten, Rodrigo Duterte, er ansvarlig for alvorlige brudd på menneskerettighetene der han ved utenomrettslige henrettelser har drept mer enn 700 mennesker i sin krig mot narkotika. Norske myndigheter må fordømme dette.

Foto: Noel Celis/AFP/Getty Images

Denne helgen ankom representanter for den filippinske regjeringen Oslo. De er her for å delta i fredsforhandlinger med paraplyorganisasjonen for ulike filippinske venstre-revolusjonære organisasjoner, «Den nasjonale demokratiske fronten» (NDFP) som ble grunnlagt av «det filippinske kommunistpartiet-folkets nye hær» (CPP-NPA)[1] og som er en av de mest aktive militante organisasjonene i landet. Organisasjonen tok på seg ansvaret for en tredjedel av dødsfallene, ca. 100[2], fra ulike terrorangrep i 2013. Myndighetene har definert dem som landets største trussel. Fredsforhandlingene skal finne sted mandag 22.8.2016. Norge har hatt en aktiv rolle som tilrettelegger for forhandlingene siden 2001. Dette er bra, men la oss se litt på de filippinske myndighetene vi har på besøk i Oslo.

President Rodrigo Duterte gikk til valg på å bekjempe narkotikaproblemet i landet. Uten tvil lider samfunnet under store narkotikaproblemer og problemer med organisert kriminalitet. Men metodene Duterte har valgt å benytte har fått FN og narkotikakontrollstyret samt sivilsamfunnet til å reagere med vantro. Siden han kom til makten 9. mai 2016 har mer enn 700 personer som enten omsetter, mistenkes for å omsette eller bruker illegale rusmidler blitt drept av politi eller lokale vigilante-grupper i Dutertes krig mot narkotikaproblemet i landet, der han har lovet at man ikke vil få straff for henrettelsene. Duterte har tidligere sagt han vil delta i gjengvoldtekter, at korrupte journalister burde bli drept og lovet å drepe hundre tusen kriminelle om han ble president. Han støttet også dødsskvadroner gjennom de 22 årene han var borgermester i Davo, hvor Human Rights Watch opererer med et estimat på mer enn 1000 utenomrettslige henrettelser. Presidenten har langt på vei folkets støtte i det som anses som en «rask og nødvendig løsning på problemet».

FNs generalsekretær Ban-Ki Moon, direktøren for FN-kontoret, Yuri Fedotov, det internasjonale narkotikakontrollstyret og mer enn 300 ikke-statlige organisasjoner har bedt om at det blir en slutt på menneskerettighetsbruddene. Langt flere har blitt drept i den filippinske kampanjen i 2016 enn CPP-NPA står til ansvar for i 2013. Vi må forvente at norske myndigheter fordømmer grove menneskerettsbrudd begått under Duterte nå som hans representanter er i Oslo. Helseminister Bent Høie, var en representant vi kunne være stolt av på FN-toppmøtet for narkotikaproblemet der han markerte avstand til dødsstraff på vegne av Europarådet (Pompidou-gruppen) og den norske regjeringen. Duterte sier han ikke bryr seg om menneskerettigheter. Dersom ikke Solberg-regjeringen tar aktivt stilling i denne saken og sier klart fra er dette meget skuffende.

[1]«Mapping militant organizations»: Stanford University website 21.08.2016.

[2] «Global Terrorism Index»: Economicsandpeace.org. 21.8.2016

Gå til innlegget

Regjeringen angriper den norske sikkerheten

Publisert over 2 år siden - 947 visninger

Norge kan ende opp med å trene radikale islamister som begår krigsforbrytelser i Syria og havne i en sikkerhetspolitisk katastrofe med Russland. Noen må ta affære.

Den 19.07.2016 ble vi av Almasdarnews[1] gjort oppmerksomme på en video publisert av den amerikansk-støttede militante gruppen Nour al-Din al-Zenki som var medlemmer av det syriske revolusjonære kommandorådet og som blant annet har mottatt tung våpenstøtte. Videoen viser en offentlig halshugging av en palestinsk gutt som trolig er mellom 10 og 12 år. Før halshuggingen fant sted spurte de gutten om hans siste ønske før han døde. Han ba om å bli skutt og ikke slaktet. Rebellene sa da at de var verre enn den islamske staten og den ene av dem ba om å få kniven sin som han sa var perfekt til slakting. Denne groteske handlingen ble altså utført av medlemmer av amerikansk-støttede såkalte «moderate rebeller» som kriger mot syriske regjeringsstyrker. Gruppen er også beskyldt av Amnesty International for flere krigsforbrytelser, som kidnapping og tortur av journalister og humanitære arbeidere[2].

Den norske regjeringen har besluttet å sende 60 spesialsoldater til Jordan for å trene moderate rebeller til å krige mot den Islamske Stat, eller Daesh, i Syria. Dette har blitt kritisert av den syriske regjeringen for å være i strid med internasjonal lov da Syria ikke har forespurt Norge om støtte. Utenriksdepartementet har selv gitt uttrykk for at operasjonen er kontroversiell. Utenriksminister Børge Brende hevder operasjonen er forankret hos «en lang rekke land» som viser seg å være fem (USA, Storbritannia, Tyskland, Frankrike og Nederland). Midtøstenforskeren og folkerettseksperten Cecilie Hellestveit (ILPI) hevder at den syriske regjeringen har rett i sin tolkning av folkeretten[3]. Forsvaret har uttalt til Aftenposten at de vil stanse oppdraget dersom rebellene angriper syriske styrker[4]. Problemet er bare at disse gruppene ble etablert nettopp med det formålet om å krige mot syriske myndigheter. Ifølge Klassekampen uttalte Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at det kan være risikabelt å trene slike styrker, men at målet helliger midlet. Vi har ikke styring på hvem vi trener og Bruun-Hanssen slår fast at vi må stole på amerikanerne i screeningen av disse rebellene[5]. Syria har etter forespørsel mottatt militær støtte fra den russiske føderasjonen i krigen mot Daesh, andre islamistiske terrorgrupper og militante fraksjoner.

Sett i lys av disse forholdene er det svært beklagelig at den norske regjeringen setter Norge i en slik utsatt posisjon i Syria. Det finnes ingen grunn til å hevde at det er trygt å stole på amerikanerne når det gjelder screening av militante rebeller. Det er fullt mulig at vi trener radikale islamister som halshugger barn(!) eller kidnapper og torturerer journalister. Det er også tenkelig at rebellene vi trener havner i en direkte militær konfrontasjon med den russiske føderasjon eller syriske regjeringsstyrker. Dette utsetter Norge både for en tilspisset sikkerhetspolitisk situasjon ovenfor vårt naboland Russland og det gjør Norge potensielt involvert i krigsforbrytelser utført av radikale islamister. Alt dette uten en forankring i folkeretten eller det internasjonale samfunnet. Med mindre man er så arrogant at man mener noen vestlige land utgjør det internasjonale samfunnet. Styrkingen av slike grupper får sikkerhetspolitiske konsekvenser for oss alle som en konsekvens av global terrorisme. Denne sommeren har vist oss at Europa har enorme utfordringer med problematikken der vi har hatt terrorangrep i Tyskland, Frankrike og Belgia.

Vi må forvente at den norske regjeringen revurderer planene sine for Syria. De må legges frem for det norske folket i en annen utstrekning enn det har vært gjort til nå. Ikke bare for Stortinget. For å ivareta det norske demokratiet er det viktig at vi får ta del i en beslutning av så stor viktighet og risiko for det norske folk og vi må være sikre på at vi ivaretar folkeretten.

 

 


[1]https://www.almasdarnews.com/article/aleppo-rebels-behead-a-child/?utm_source=rss&utm_medium=rss

[2]https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/07/syria-abductions-torture-and-summary-killings-at-the-hands-of-armed-groups/

[3]http://www.vg.no/nyheter/utenriks/terrorisme/syria-refser-norge-fordoemmer-beslutning-om-aa-sende-norske-spesialstyrker-til-syria/a/23674920/

[4]http://www.aftenposten.no/verden/Norge-vil-stanse-Syria-oppdraget-om-opprorerne-angriper-Assad-59203b.html

 

[5]http://www.klassekampen.no/article/20160513/ARTICLE/160519983

 

Gå til innlegget

Anlov Mathisen tror mer enn han vet

Publisert over 2 år siden - 291 visninger

Anlov Mathisen hevder rusomsorgen ikke fungerer fordi den har et religiøst fundament. Han begrunner dette med en slett historisk gjennomgang. I sitt forsøk på å avsløre kvakksalveri tilpasser Anlov fakta til sitt eget ideologiske utgangspunkt og frem

Ett av mange eksempler på slett arbeid. Anlov nevner Blå Kors sitt kursted fra 1909, "Eina". For å gjøre et lite poeng ut av hvordan han forholder seg til historie, skal jeg utbrodere litt. Organisasjonen og Lægeforeningen planla å etablere et kursted på Ørje etter unionsoppløsningen. Det kom til en uenighet mellom Blå Kors og Lægeforeningen ettersom Blå Kors forlangte at kurstedet skulle drives etter kristne prinsipper med henhold til deres vedtekter. Dette kunne ikke medisinaldirektøren godta og slik oppstod det første skillet mellom offentlig og privat-ideell sektor i rusomsorgen. Blå Kors etablerte "Eina" og Lægeforeningen "Ørjetun". Behandlingsinnholdet var meget likt. Med et kristent innhold, frihet til å velge, fellesskap, aktivitet og ro. Dette er ideologiske markører som kan knyttes til hvilken samfunnsklasse institusjonene var ment for. Nemlig pasienter av «den saakalte bedre stand». Det egentlig interessante er hva som skjedde utover 1920- og 30-tallet når Norge gikk inn i en ny periode med lavkonjunktur. Etter blant annet[1] innføringen av Løsgjengerloven ble presset på kurstedene stadig større, og staten tok over "Ørjetun" og etablerte kuranstalten Hovelsåsen. Innen relativt få år, hadde disse institusjonene et meget strengt innhold, med arbeidsplikt, isolasjonsceller, og prosedyrer for inndragelse av tobakk, frimerker og brevpapir (Hamran 2005: Samuelsen, 1986). Dette skjedde ikke på Eina. Trolig var det kurstedets kristne fundament som hindret kurstedet fra å gjenleve tukthusenes traumatiske praksis. Om det er en organisasjonstype vi burde være kritisk til, og vi skal være kritisk til alle, så er det de statlige. Men hvorfor gidde å skrive historien litt mer slik den var, når man heller kan gå løs på Blå Kors (eller andre "usual suspects") for å selge boka si?

Tenkefeil. Anlov hevder samfunnet beveger seg i en mer rasjonell retning. Og da reagerer han på teologiske tiltak som forsvinner og gjenetableres med ny begrunnet ideologi. Så knytter han dette opp mot singulær tenking; «det finnes bare en fasit». Denne ene fasiten hevder han er nedarvet fra idéen om frelse. Derfor er sosionomer, miljøarbeidere og vernepleiere de nye troende i dag. Her blir så godt som alt feil. De aller fleste behandlingstilbud er i dag individuelt tilpasset, og svært få mener det finnes en fasit. Slik at den direkte arven fra «frelse til fasit» blir litt vanskelig å spore. Da blir det selvfølgelig også helt merkelig å mene at sosionomer, miljøarbeidere og vernepleiere er de nye troende.

Anlov er ideologisk. Hovedargumentet i Anlovs kritikk er altså basert på hans egen ideologiske synsing om hvordan praksisen hos disse organisasjonene er. Trolig har han ikke inngående kjennskap til behandlingstilbudene hos Blåkors, Frelsesarmeen eller Bymisjonen (der noen er bra, og annet ikke fullt så bra). For det andre, er naturligvis hans idéer om en mer rasjonell tid, «liberalismen som motvekt til konservativismen[2]», og «nye behandlingsmetoder[3]», ideologiske uttrykk i seg selv. Anlov går i en kjent felle. Man hevder man stiller seg utenfor ideologi, og kritiserer ideologi utenfra: fra det rasjonelle og opplyste standpunkt. Det man egentlig gjør, er å gjøre det ideologiske rammeverket som konstituerer ens egne tanker, til universelle sannheter og blir ideologisk par excellence(fritt etter Slavoj Žižek). Jeg har tidligere hevdet dette er en av mekanismene som muliggjør en videreføring av praksisen med å gjete fattigfolk med rusproblemer bort fra sentrumsområdene og inn i kontrollerende behandlingsprogrammer med bøter og bortvisninger, samtidig som ekspanderingen av disse programmene blir definert som progressivt, pragmatisk osv.

Kvakksalveriet. Anlov legger ikke frem ett eneste etterprøvbart argument for at organisasjonene han nevner farer med kvakksalveri og juks. Han kan ikke påvise en kausalitet om at de holder rusavhengige nede. Det virkelige kvakksalveriet er det Anlov som farer med, der han manipulerer historien slik at den passer inn i hans agenda, uten at han faktisk kan påvise hvordan disse organisasjonene ødelegger for de rusavhengige. Eller at han har så mye som ett eneste originalt forslag å komme med selv.

[1] Samt §30 i lov om umyndiggjøring (1898) som la til rette for å sende alkoholister på kur.

[2] Han har satt opp en dikotomi der han blant annet inkluderer RIO i en kristen-religiøs avholdsbevegelse (trenger man si noe til dette egentlig?), og FHN (og seg selv) som motvekt mot dette: http://www.dagsavisen.no/nyemeninger/avholdsbevegelsens-manglende-ruspolitikk-1.733475

[3] Han har tidligere fremstilt heroinassistert behandling som en ny behandlingsmetode, hvilket det ikke er. Heroinassistert behandling ble startet opp i England i 1924 første gangen, og er prøvd ut i en rekke land, med varierende resultater. Behandlingen skiller seg ikke prinsipielt fra metadonbehandling, men krever et strengere regime og mer bemanning, og vil nå færre. RIO har f.eks. ment dette er en merkelig politisk prioritering, særlig med tanke på vanskelige inklusjonskriterier, som tillegges en slags prinsipiell kamp for liberalisering vs. Ikke-liberalisering av narkotikapolitikken, hvilket vi mener er upresist.

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 81723 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44478 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35458 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28758 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
10 måneder siden / 22824 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22452 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21484 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20352 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19403 visninger

Lesetips

En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 118 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 549 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 154 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
1 dag siden / 118 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
1 dag siden / 212 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
1 dag siden / 42 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
2 dager siden / 103 visninger
Mangelfull kritikk
av
Per Eriksen
2 dager siden / 165 visninger
Stygt og trist fra Amundsen
av
Rune Berglund Steen
2 dager siden / 358 visninger
Les flere

Siste innlegg

Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
38 minutter siden / 112 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
rundt 1 time siden / 228 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
rundt 1 time siden / 118 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
rundt 2 timer siden / 43 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
rundt 3 timer siden / 88 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
rundt 3 timer siden / 57 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
rundt 3 timer siden / 549 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
rundt 4 timer siden / 154 visninger
Avsporing av abortdebatten
av
Steinar Steinkopf Sund
rundt 6 timer siden / 592 visninger
Bibelens Ufeilbarlighet
av
Øyvind Døvik
rundt 8 timer siden / 297 visninger
Les flere