Anders Møller-Stray

Alder:
  RSS

Om Anders

Teolog, arbeider som trosopplæringsleder i noen menigheter i Den norske kirke. Er opptatt av midtøstenspørsmål, og har vært leder på flere ungdomsutvekslinger med lutherske palestinske ungdommer. Er også aktiv innen Det lutherske verdensforbund.

Følgere

Ingen stjeler partiet vårt

Publisert 7 måneder siden

Robert Wright skrev et langt innlegg spekket med følelser og faktafeil i Aftenposten 15. oktober, vedrørende oss nye KrF-ere. Jeg har valgt å bruke denne plattformen til å skrive et utførlig svar.

Det var med relativt stor undring jeg leste Robert Wrights innlegg i Aftenposten 15. oktober. I innlegget beskylder Wright meg og andre nye KrF-medlemmer for å stjele det han selv gir uttrykk for å oppfatte som hans parti. Videre omtaler han KrF som et «ikke-sosialistisk sentrumsparti». Merkelig nok utelater han å nevne at KrF som sentrumsparti også er ikke-borgerlig. Kanskje fordi det ikke passer overens med det bildet Wright ønsker å skape?

Wright unnlater å nevne at KrF før valget 2017 vedtok å søke regjeringsmakt, men ikke i fellesskap med FrP. «KrF garanterer ikke en borgerlig regjering» sa Hareide på landsstyremøte i 2016, hvor det var enighet om at å regjere med FrP var uaktuelt. At Wright oppfattet en stemme på KrF som en stemme til Solberg, er vanskelig å forstå. Riktignok sa partiet at Solberg var deres førstevalg som regjeringssjef, men forutsetningen var hele tiden at FrP skulle holdes utenfor. Det har Høyre valgt å ikke gjøre, noe Hareide nå har tatt følgene av. At Wright avfeier det hele som «politisk spill» fra et miniparti får stå for hans egen regning. Det skulle i så måte være interessant å høre hva han mener om Venstre, som hoppet inn i regjeringen med FrP til tross for eksplisitte løfter om å ikke gjøre det.

Det er imidlertid ikke denne upresise fremstillingen av historien jeg reagerer sterkest på ved Wrights innlegg. Men når han omtaler min og andres innmeldelse i partiet som «en infiltrasjon av ikke-KrFere» kan han faktisk ikke bli stående uimotsagt. For det første tar han ganske enkelt feil når han hevder at vi melder oss inn for å stemme i partiets organer ved retningsvalget, i alle fall hva fylkeslaget i Oslo angår. Delegatene til slike møter ble valgt allerede på lokallagenes årsmøter, lenge før Hareides tale. I Agder er det visst annerledes, men de nye medlemmene der sørget imidlertid for at vedtaket gikk Wrights vei i det fylket. Skulle han helst sett at ikke disse heller meldte seg inn?

Wright har heller ikke tatt seg bryet med å snakke med noen av oss nye partimedlemmer fra hans egen by for å høre hva vi faktisk står for. Mange av oss har vært åpne i sosiale medier om vår innmeldelse, noen også i media. Flere av oss kjenner han personlig. Hadde han spurt, kunne vi lett fortalt om vår begeistring for partiets program, for de fine tingene vi kjemper for. Det som frem til nylig har holdt oss utenfor er at partiet på riksplan har valgt å samarbeide med et fløyparti vi ikke har ansett som en god alliert for å fremme disse sakene. Wright ser ut til å mene at politikk «handler om saker og gjennomslag for politiske standpunkter», og undergraver fullstendig at det også har mye å si hvordan vi snakker om hverandre. Når regjeringsmedlemmer snakker nedsettende om syke og uføre, når de fremstiller de med en annen religion som farlige og betviler deres hensikter, når de omtaler flyktninger og mennesker i nød som en belastning (eller til og med et forsøk på «snikislamisering»), sår de frø som kan spire som svært farlig ugress i vårt samfunn. Slike tanker mener jeg ikke skal deles fra kongens bord, og så lenge KrF har vært støtteparti for en slik regjering, har min stemme heller gått til andre partier jeg er mindre begeistret for. Med Hareides nylige bok og tale så jeg og mange andre en KrF-leder si akkurat det vi lenge har tenkt. KrF sin politikk kan få godt gjennomslag uten et krydder av fremmedgjøring. Hareide har åpnet døren til KrF for oss, vi har gått inn gjennom den, og det er for sent for Wright å skulle forsøke å slå den igjen foran ansiktet på oss. 


Gå til innlegget

Én av mange uenigheter

Publisert over 2 år siden

Det er uærlig å skyve den verdensvide kirke foran seg i saken om likekjønnet vigsel.

Vår kirke er snart del av det mindretall av verdens kirker som åpner for likekjønnet vigsel. Mange kristne rundt oss rister bedrøvet på hodet. Er det en grunn til å være tilbakeholdne med det ventede vedtaket?


Kjønnsnøytral

Kirkemøtet­ er i ferd med å vedta en ny vigsels­liturgi, som skal fungere ved siden­ av den gamle. Den nye er kjønnsnøytral, og kan brukes av både likekjønnede og ulikekjønnede par. Dette lander for vår del en diskusjon, som vi har hatt parallelt i mange kirkesamfunn verden over. I andre kirker pågår diskusjonen fortsatt, og i andre igjen har den knapt startet.

Nettopp det at mange andre kirkesamfunn ikke har åpnet for dette, brukes av mange i debatten som argument mot at vi skal gjøre det. Det vises til at vi blir en del av en liten minoritet blant verdens kristne, og det snakkes som om alle andre var enige om alt mulig.


Mer som skiller

Jeg synes det er uærlig å skyve den verdens­vide kirke foran seg i denne ­saken. Det er sikkert riktig at en stor andel av verdens kristne er med i kirkesamfunn som ikke åpner for likekjønnet vigsel, i alle fall ikke foreløpig. Men er dette spørsmålet det eneste som skiller? Eller det viktigste?

De ortodokse kristne ville neppe­ sagt seg helt enige i vår lutherske nattverdspraksis. Latin­amerikanske pentakostal­e hadde i liten grad samstemt i våre tanker om Den hellige ånd. Sørstatsbaptister fra USA hadde antakelig ikke ropt Amen til vårt dåpssyn. Den romersk-katolske kirke har historisk sett vært mer enn skeptisk til Luthers tanker om frelse ved troen alene. Mange­ adventister lar seg hverken impo­nere over hvilken hviledag vi ­holder hellig, eller hvor hellig vi holder den.

Listen kan gjøres svært lang. Det er mye som skiller jordens kristne, og uenighetene går tidvis meget dypt. Samtidig har vi det håp at vi er ett i Kristus, og at Gud kjærlighet når dypere enn våre skillelinjer.


Reformasjonen

I år feirer vi at det er 500 år siden vår lutherske reformasjon startet. Dersom Luther skulle lyttet til stemmene som advarer mot å skille seg ut økumenisk i vår kirkedebatt, hadde vi ikke hatt noen reformasjon å feire. På Luthers tid var det knapt noen kirker som stod inne for det Luther mente var riktig. Likevel turte han, med fare for sitt eget liv, å stå frem med sin lære. Slik kan han inpirere oss til å, på samme måte, stå opp for det vi mener er sant og rett. Også der det setter oss i et økumenisk mindretall. Der står vi uansett ­allerede, i mange andre og kanskje større spørsmål.

Det finnes fortsatt mange ­meningsfulle diskusjoner å ta i saken om likekjønnet vigsel. Vår kirke har to syn, og anerkjenner dermed argumenter fra begge sider. Hva andre kirkesamfunn måtte mene, er imidlertid ikke et argument.

PUBLISERT I VÅRT LAND, 25.01.2017


Gå til innlegget

Kirkerådet svikter

Publisert over 4 år siden

Den nye biskopen i Nord-Hålogaland er utnevnt. Bispedømmet har utvilsomt fått en kompetent og velegnet biskop. Likevel er det grunn til å stille spørsmålstegn om Kirkerådet har gjort jobben sin godt nok.

Kirkerådet har nå foretatt sin tredje bispeutnevnelse, siden denne oppgaven ble overdratt fra Kongens i statsråd. Ved to av utnevnelsene var det kvinnelige kandidater blant de tre "finalistene", og ved samtlige tre utnevnelser har det vært kandidater både fra kirkens mer konservative og den mer liberale fløy. Likevel har kirkerådet hver gang valgt en forholdsvis konservativ mann.

 

Jeg ønsker ikke å betvile noen av disse nyutnevnte biskopers skikkethet som hyrde for sitt bispedømme. Likevel mener jeg utnevnelsene gir grunn til å tvile på om Kirkerådet er ansvaret modent. Biskopene er ikke bare ledere for sitt bispedømme, men de er også en del av et kollegium som sammen har et hyrdeansvar for hele kirken. På den måte angår hver enkelt bispeutnevnelse hele kirken. En forutsetning for at dette bispekollegiet skal ha noen legitimitet, er at bredden i kirken representeres. Dette gjelder selvsagt både i kjønn og i teologisk profil.

 

Det bispekollegiet vi nå er i ferd med å få, begynner å nærme seg faretruende den regjering landet ville fått om Stortingsrepresentantene skulle velges èn og èn. Jeg er forsåvidt ikke av den mening at det ville vært skadelig for landet med et rent Arbeiderpartistyre, men det ville absolutt ikke vært representativt.

 

For å beholde roen i kirken, og legitimiteten i Bispemøtet, er det en tydelig forventning til at Kirkerådet ved de kommende bispeutnevnelser gjør seg bevisst på at kirkens mangfold må synliggjøres på alle nivå. Noe annet ville være å utøve en form for maktarroganse som langt overgår den det samme Kirkeråd for litt siden anklaget den rødgrønne regjeringen å utvise i sine bispeutnevnelser.

Gå til innlegget

Skyldes de 38 blanke stemmene i kirkerådsledervalget uenighet i samlivsspørsmål? Eller skyldes de måten Lindø manøvrerer i denne debatten?

1/3 av kirkemøtet stemte blankt ved kirkerådsledervalget der Svein Arne Lindø var eneste kandidat. Dette kom tydeligvis som en overraskelse på enkelte. Egil Morland ble "indignert og flau", og hevder de blanke stemmene må skyldes en organisert aksjon. Lindø selv tror de blanke stemmene skyldes at han "har gått så tydelig ut i saken om ekteskapsforståelse".

Selv synes jeg ikke de blanke stemmene kom som noen overraskelse. Og jeg tror ikke de skyldes at 1/3 av kirkemøtedelegatene ikke ønsker en kirkerådsleder som er motstander av at kirken skal tilby ekteskapsinngåelse eller forbønnsliturgi for homofile som ønsker å dele resten av livet sammen i Guds åsyn.

Jeg tror de fleste delegatene kan leve godt med en kirkerådsleder de ikke er enige med i ett og alt, så lenge denne lederen takler uenighheten på en respektfull måte. På det sistnevnte området har imidlertid Lindøs CV i manges øyne slått sprekker i det siste. Først kritiserte han PF for et "meget uheldig engasjement" da de med henvisning til Bispemøtets uttalelse om saken ønsket at det skulle være opp til den enkelte prests vurdering om homofile skulle få gifte seg i kirken eller ei. Deretter kritiserte han Samisk Kirkeråd for å oppfordre Kirkemøtet til å vedta det samme.

Lindø mente tydligvis at begge grupperinger gjorde debattklimaet vanskeligere ved å ta side i en så komplisert sak. Når Lindø så, etter å ha kritisert andre for å ikke være samlende, velger å bruke kirkerådslederens åpningstale på Kirkemøtet til å oppfordre alle andre delegater til å stemme etter hans syn på spørsmålet, tramper han hardt i klaveret.

Antakelig visst alle delegatene der allerede hva han mener om saken, og det var neppe noen som ville endre synspunkt av at han nevnte det i denne talen. Han kunne brukt anledningen til å oppmuntre til en respektfull debatt, han kunne brukt anledningen til å bruke talen til å fokusere på fellesskapet på tross av uenighetene.

Om han skulle lure på hvorfor, kan han ta en ekstra titt på kloke preses Helga Haugland Byfugliens hilsen til møtet. Lindø har brukt årets første måneder til å kritisere andre for å ha ytret seg om saken på en gal måte, i feil fora. Deretter gjør han en generaltabbe av samme type selv, uten en antydning til beklagelse i etterkant.

Jeg forstår godt de som stemte blankt ved valget av kirkerådsleder. Ikke først og fremst på grunn av hans synspunkt i spørsmålet om vigselsliturgi, men på grunn av hans tilsynelatende manglende evne til å opptre samlende rundt denne saken. Jeg håper også dette valgresultatet blir en tankevekker, slik at vi får en kirkerådsleder som i fremtiden er bevisst på at det er en tid og et sted for alt, og at man noen ganger kun kan være en samlende leder ved å ikke fokusere på uenigheten.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
6 dager siden / 4917 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
17 dager siden / 4740 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
6 dager siden / 2538 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
22 dager siden / 2301 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
20 dager siden / 1783 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
7 dager siden / 1734 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
19 dager siden / 1504 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
12 dager siden / 1344 visninger
Taper-gutta
av
Vårt Land
11 dager siden / 1291 visninger
Kristne som lar seg bruke
av
Vårt Land
7 dager siden / 1141 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere