Anne Mari Røsting Strand

Alder: 34
  RSS

Om Anne Mari Røsting

Disputerte ved Universitetet i Agder desember 2016. Avhandlingens tittel: "Fosterdiagnostikk og relasjoner - Etisk analyse av argumentasjonslinjer i den offentlige diskusjonen om fosterdiagnostikk i Norge". (Tilgjengelig fra: http://hdl.handle.net/11250/2441579)

Følgere

Den etiske fordring

Publisert 19 dager siden - 1470 visninger

Menneskeverdet trenger ikke begrunnes, tvert om. Det er avvisningen av menneskeverdet som krever en begrunnelse.

av Anne Mari Røsting Strand, PhD og Siri Fuglem Berg, Dr. med.

Andreas Wahl Blomkvist hevder i Vårt Land at menneskeverd er «en fiksjon». Denne ­fiksjonen bør ikke stå i veien for at samfunnet legger til rette for abort ved Downs syndrom, ­mener han. Men Blomkvist blander verd med verdi, og han forveksler verdivurdering med ontologi.

Blomkvist viser til debatten i kjølvannet av Sterris uttalelser. Han synes å anerkjenne skillet mellom verd og livskvalitet. Samtidig argumenterer han ­videre som om menneskeverdet handler om verdi. Men det ligger mer i skillet mellom verd og verdi­ enn en språklig nyanse.­ Verdi ­viser til en kvalitativ vurdering. Dersom det er stor enighet om verdien, blir den retningsgivende i et samfunn. Verdi kan du i og for seg sammenligne med ­hundrelappen, slik Blomkvist gjør.

Epler og pærer. Men verd handler om noe annet, om ­ontologisk status og uangripelighet. Vi sier ikke at hundrelappen har verd – den har ikke en iboende verdighet. Å sette likhetstegn mellom verd og verdi blir som å sammenlikne epler og pærer. Du kommer ikke stort lenger enn at de begge omhandler frukt.

Blomkvists utfordring viser ­likevel problematikken knyttet til bioetikk og medisinsk-etiske dilemmaer. Det tvinger oss til å tydeliggjøre hvilket menneskesyn vi legger til grunn og det stiller spørsmål ved en del grunnleggende antagelser. Det utfordrer oss til å diskutere hva vi legger i oppfatningen om «det gode liv». Vi er på ingen måte nødt til å gi verken Sterri eller Blomkvist definisjonsmakten her.

Peter Singer. Sterri bygger sin argumentasjon og sine antagelser om den etiske virkelighet blant annet på filosofen Peter Singer. Veldig kort fortalt avviser Singer et iboende menneskeverd. Han argumenterer for forebygging av fødsel av barn med ­ulike funksjonshemminger, forsvarer spebarnsdrap og kjemper for dyrs rettigheter.

Men Singers argumentasjon er ikke uangripelig. Singer avviser den moralske betydningen av å være et menneske; den moralske betydningen ligger i det å være en person. Singer mener man må ha visse kognitive evner og ­bevissthet knyttet til interesser for å betegnes som person, og med det gis en rett til liv.

Men hvilke interesser er det hos Singer snakk om? Er det en eksistensiell form for interesser? Eller er det en mer instinktiv form for interesser, som overlevelsesinstinktet?

Spebarnsdrap. I førstnevnte tilfelle er det vanskelig å argumentere for at man har noen egentlig interesse av fortsatt liv før man er noen år gammel. ­Siden Singer selv setter grensen for spebarnsdrap ved ­omkring fire uker, er det vanskelig å argumentere på bakgrunn av eksistensielle interesser. I sistnevnte tilfelle kan man anta at alt liv ønsker liv. Slik vil over-­levelsesinstinktet eller annen form for vilje til videre utvikling hos alle levende vesener, inkludert fostre, innebære en rett til liv ut fra Singers egen argumentasjon.

En rett til liv basert på evner eller egenskaper er i det hele tatt et minefelt av antagelser som nødvendigvis vil måtte bygge på både kulturelle og subjektive verdivurderinger – vurderinger som igjen kan hevdes å være nært knyttet til hverandre.

Singer knytter rettigheten rett til liv til bestemte evner ­eller ­kognitive funksjoner hos levende­ vesener. Avhengig av kognitiv funksjon vil noen ­betegnes som personer. Dermed utelukkes ­bestemte typer mennesker, mens enkelte «høyerestående dyr» ­inkluderes.

K. E. Løgstrup. Moralske ­realister, som for eksempel K. E. Løgstrup, tar derimot ­utgangspunkt i menneskelivets grunnvilkår for å begrunne det ­ansvaret man har overfor ­andre. I Den etiske fordring vektlegger Løgstrup en naturlig tillit som menneskelivets grunnvilkår. I utgangspunktet er tilliten det naturlige. Å holde tilbake er noe man lærer av erfaring.

Løgstrup mener det ikke er opp til oss selv om vi vil leve i ansvarlige forhold eller ei. Ved å være til befinner vi oss alltid allerede i mellommenneskelige forhold, og vi er dermed allerede­ ansvarlige. Vi lever våre liv i gjensidig avhengighet. Sårbarheten i denne tilværelsen er ­essensiell, og makten man har på grunn av andres sårbarhet ­begrunner ansvaret. Sett i en slik sammenheng er det ikke menne-skeverdet som må begrunnes – tvert imot er det en eventuell ­avvisning av menneskeverdet som krever begrunnelse.

Devaluerer. Når Blomkvist, Sterri og andre viser til at liv levd med bestemte begrensninger innebærer dårlig livskvalitet og i tillegg utgjør en belastning for individets nærmeste og samfunnet for øvrig, devalueres ikke bare bestemte fostre. Livene som leves med disse tilstandene devalueres. Dersom man i et samfunnsperspektiv begrunner fosterdiagnostikk og abort med dårlig livskvalitet og belastning, må man være ærlig om at det er en subjektiv verdivurdering. ­Berørte av disse utsagnene gir tydelig uttrykk for at det opp-leves krenkende.

Dette burde i seg selv være nok til å anspore til en viss ­ydmykhet. Som samfunnsdebattant har man en makt som fordrer varsomhet og lydhørhet. Det er en betydelig forskjell på om man «optimaliserer svangerskapet og helbreder sykdommer som ­angriper fosteret» ­eller om man leter etter genetiske tilstander man mener ikke gir god livskvalitet: I det første tilfellet behandles fosteret som et individ man hjelper ved bruk av ­moderne ­medisin. I det andre tilfellet ­anses en bestemt genetisk egenskap som så alvorlig at samfunnet bør investere ressurser i å søke etter dem, vel og merke uten å kunne tilby noen behandling.

Sviktende begrunnelse. ­Begrunnelsen for en slik søken er ikke tre kopier av et bestemt kromosom i seg selv. Begrunnelsen er oppfatninger knyttet til hvilke utslag man mener den genetiske tilstanden gir i levde liv (se for øvrig B. Hofmanns artikkel Etiske utfordringer med non-invasive prenatale tester (NIPT)).

Å avvise indignasjonen hos mennesker som lever med disse­ tilstandene og hevde at dette ikke handler om dem, er i beste fall problematisk. Det er nettopp deres livskvalitet og den eventuelle utfordringen de representerer for sine nærmeste og for samfunnet, man hevder å vite noe om.

Det er tankene knyttet til dette som er så utfordrende ved argumentasjonen til Sterri. I stedet for å gjøre som Blomkvist, å avvise menneskeverdet, må vi som samfunn ha et videre perspektiv på hva vi legger i «det gode liv».


Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Naive konvertitter?
av
Frode Thorup
rundt 1 time siden / 42 visninger
0 kommentarer
Forakt for fakta
av
Une Bratberg
rundt 3 timer siden / 96 visninger
1 kommentarer
Svigermors abort-dillemma
av
Joanna Bjerga
rundt 6 timer siden / 309 visninger
1 kommentarer
Mer nyansert enn fryktet
av
Vårt Land
rundt 6 timer siden / 106 visninger
3 kommentarer
Survival of the fittest
av
Arne Berggren
rundt 13 timer siden / 106 visninger
0 kommentarer
Angrep mot kristne
av
Ezzat Gaballa
rundt 15 timer siden / 105 visninger
2 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rune Holt kommenterte på
Mer nyansert enn fryktet
9 minutter siden / 106 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
Forakt for fakta
37 minutter siden / 96 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 1 time siden / 803 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Angrep mot kristne
rundt 1 time siden / 105 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 1 time siden / 803 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 1 time siden / 803 visninger
Sarah Nazeem Eriksen kommenterte på
Kjære psykolog, kjære psykiater
rundt 2 timer siden / 115 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
Mer nyansert enn fryktet
rundt 2 timer siden / 106 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Finn-Erik Vinje og katolsk helgenforståelse
rundt 2 timer siden / 250 visninger
Torill Born kommenterte på
Kjære psykolog, kjære psykiater
rundt 2 timer siden / 115 visninger
Torill Born kommenterte på
Makt og avmakt i de foldede hender
rundt 2 timer siden / 95 visninger
Chris Svendsen kommenterte på
Ja til aldersgrense for omskjæring av gutter.
rundt 2 timer siden / 803 visninger
Les flere