Steinar Eraker

Alder: 63
  RSS

Om Steinar

fredsaktivist i "Stopp NATO".

Følgere

AMERIKANSK BASE I INDRE TROMS.

Publisert rundt 1 måned siden - 105 visninger

Avisa "Fremover" kunne 5 oktober melde at US Marines skal få fast base på Setermoen i Indre Troms. Forsvaret ser på løysingar for å kunne ta imot 400 amerikanske soldatar på permanent basis.Dersom alt går etter planen vil soldatane vere på plass i 2018.

Same opplegget for Setermoen som for US Marine sin base på Værnes.  Og at amerikanarane ser på dette som meir enn ei vanleg øving blir bekrefta ved det faktum at US Marines sende sin øverste sjef, Robert Neller, for å delta i befaringa av lokalitetane.

STORTINGET IKKJE INFORMERT.

Heller ikkje denne gongen er Stortinget informert om planane.  Og nok ein gong køyrer regjering og Forsvaret eit sololøp.  Dei skjuler seg bak påstanden om at dette ikkje er ein permanent base, men at soldatane skal rulere i ei rotasjonsordning.

Men bruken av rotasjon er omskriving av realitetane. Forsvaret kallar det "rotasjonsbetinga trening", men i røynda er  det ein permanent base.

Amerikanske styresmakter er meir opne om realitetane. Den amerikanske nettstaden, Miltary.com, skriv om Norge i si utgåve 11 mai iår.   Her kjem det fram at US Marines vil lege sin europeiske hovedbase til Norge.  Og dei intervjuar sjefen for Heimeverndistrikt 12, Haakon  Waroe.  Han legg ikkje skjul på noko:  "I would like to see US being able to continue what we already established".

Og Klassekampen siterer Marine Corp Gazette på at "Norge er slagmarken i en potensiell fremtidig konflikt med Russland"  

Vi kan trygt slå fast at med 330 US Marines på Værnes og 400 i Indre Troms er dei oppe i ein styrke som kan måle seg med det US Marines har i resten av Europa.  Og utan diskusjon er Norge plutseleg eit krigsmål i ein heilt annan skala enn det vi  har vore  tidlegare.  Og ikkje minst har amerikanske militære styresmakter oppnådd det uttalte mål om base i Norge.

Alt dette medan politikkarane går seg vill i ord og begrep og viser liten vilje til å diskutere tryggingspolitikk og militære spørsmål.

BASEERKLÆRINGA.

Og medan debatten om forsvarspolitikken stort sett dreiar seg distrikt og lokalisering så vil vi ta fram baseerklæringa frå 1949.  Vi vil blåse støv av følgande setning.  Vi skal  "ikke tiltre noen overenskomst med andre stater som inneberer forpliktelser for Norge til å åpne baser for fremmede makters stridskrefter på norsk territorium så lenge Norge ikke er angrepet eller utsatt for trusler om angrep".

Dette var klar tale som blei gjort kjent for amerikanske styresmakter i brevs form og var offisiell norsk politikk gjennom heile den kalde krigen. 

No er vi på vei inn i ein ny kald krig. Vi ser det i Europa og vi ser det i Norden.  NATO rustar kraftig opp og stormaktene står nærare kvarandre no enn tidlegare.  I Norden har alliansen flytta sine interessesfærer lenger austover og nordover.  Dei har intensivert samarbeidet med dei alliansefrie landa, Sverige og Finland.  

Når stormaktene kjem nærare kvarandre blir varslingstida ved konflikt kortare.  Difor er faren for ein atomkrig ved uhell større enn under den kalde krigen.

Det er liten tvil om at basen på Setermoen vil vere ein del av den auka opprustninga i Norden.  Norge er som medlem av alliansen medansvarleg for dette. Faren for krig aukar proposjonalt med opprustning.  Det er sannsynleg at ein krig i Europa vil bety bruk av atomvåpen og at eit opprusta Norden blir eit attraktivt bombemål.  Kvar krone brukt på militæret er med på å skape grunnlag for fortvilelse, død og øydelegging både heime og ute.  Har vi moralsk rett til det?

At kvar krone brukt på fredsarbeid og velferd skapar positiv samfunnsutvikling er det liten tvil om.

Fredsorganisasjonane har eit særskilt ansvar for å sette seg saman. Med fokus på den bredda og mulegheitene som finnes bør det kunne meislast ut ei brei folkerørsle mot krigspolitikk og opprustning.

Gå til innlegget

OPPRUSTNING I NORDEN.

Publisert 2 måneder siden - 208 visninger

Norden er ikkje lenger den fredsæle regionen i ei konfliktfylt verd. Vårt medlemskap i NATO har ført til store endringar i forsvarspolitikken som både uroar og provoserer Russland.

 

Utviklinga i dei andre nordiske landa går i same leia og den er med på å forsterke utviklinga. Vi kan ikkje lenger snakke om og uttale Norge som fredsnasjon.  Det er nettavisa "Strategic Culture Foundation" som slår dette fast i si utgåve 31 juli iår.

NORGE,   NY LINE I FORSVARSPOLITIKKEN.

Det er grunn til å trekke fram fleire forhold. I januar iår blei 300 amerikanske soldatar plassert på Værnes ved Trondheim.  Planen er at desse skal vere der permanent og dermed er vår basepolitikk, som har lege fast sidan 1949, blitt undegravd.

Den slår fast at det ikkje skal vere utanlandske basar på norsk jord så lenge Norge ikkje er utsett for trugsmål om eit militært åtak.   I juni blei denne styrken utvida og dermed er Værnes blitt ein viktig base for US Marines.

Ørlandet flystasjon i Trøndelag blir utvida og skal vere base for dei nye F 35 kampflya.  Norge har avtale om kjøp av 56 slike. Det er viktig å påpeike at desse flya ikkje er å rekne for eit defensiv, men eit offensivt våpen som kan bere kjernefysiske våpen. I tillegg har dei rekkevidde til å kunne operere langt inne på russisk område.

Det å gje opplæring til pilotar som skal føre desse flya vil dermed kunne kome i konflikt med "Non Proliferation Treaty (NPT), den såkalla ikkje-spredningsavtala av atomvåpen frå 1968.

Artikkel 1 forbyr overføring av atomvåpen frå atomstatar til andre statar.   Og statar som ikkje sjølv har atomvåpen skal forplikte seg til ikkje å motta slike våpen.

Avtala er godkjent og ratifisert av Norge.  Men kan Russland føle seg trygg på at flya våre ikkje vil føre atomvåpen ved ei konflikt?

Valet av Ørlandet som ny flybase var neppe tilfeldig utifrå distriktshensyn. Her er nok reine militære hensyn lagt til grunn. Basen ligg i nærleiken av Værnes der dei amerikanske soldatane er plassert og i sikker avstand frå Russland.

I mai iår inngjekk både Værnes og Ørlandet i den store øvinga "Artic Challenge Exercise 2017".  Her var det med 100 fly frå 12 land og for første gong var det nye og toppmoderne strategiske amerikanske bombeflyet B 52H med i øvinga.

Vi kan og nemne at Norge skal bidra til USA og NATO sitt rakettforsvar. Ein viktig del her er den nye og topp hemmelege Globus 3 radaren i Vardø. som nå er under bygging.

Den skal stå klar i 2020 og vil i følge ekspertar kunne skille rakettar med kjernefysiske stridshovud frå såkalla dummies.

ER SVERIGE FRAMLEIS EIR NØYTRALT LAND?

Sverige er eit av landa i Norden som har styrka militærapparatet kraftig. Mellom anna skal dei gjeninnføre allmenn verneplikt i 2018.  Den blei avvikla i 2010. 

No i september blir det gjennomført ei gigantisk militærøving i regi av NATO. Den har fått namnet Aurora og blitt gjort mogeleg gjennom den såkalla vertslandsavtala som Sverige inngjekk med NATO i 2016.  Denne avtala må sjåast i lys av den generelle opprustninga vi ser i Norden.

Aurora blir ei stor øving konsentrert i Mælardalen, Gøteborg, Stockholm og på Gotland. Deltakarar er soldatar frå USA, Sverige, Finland, Norge, Frankrike, Danmark, Estland og Litauen. Så å hevde at dette er ei rein svensk militærøving er å føre folk bak lyset.  det positive er at det blir organisert protestar mot øvinga og at norske fredsorganisasjonar har gått saman om å mobilisere til desse protestane i Gøteborg 15 - 17 september.

FINLAND INN I DET GODE SELSKAP.

Inn i rekka av auka militæraktivitet  må vi og nemne at Finland i  juni 2016 deltok i ei marine øving i regi av NATO i Austersjøen.  Dette var fyrste gong at NATO øvde på finsk territorium og dermed var ei ny grense flytta.  Dette provoserte sjølvsagt Russland som leverte ein skarp protest.

Summen av den opprustninga vi ser i Norden er at NATO flytter grenser austover og nordover  steg for steg.  Dette vil langsomt men sikkert føre oss inn i ein ny kald krig.

Og endå verre.  Det kan føre Vesten inn i ein militær konfrontasjon med Russland.  Det vil høgst sannleg bety ein kjernefysisk krig med eit utfall for menneskeslekta som ingen kan forestille seg. Har vi moralsk rett til det? Kvifor er det så stille om forsvars og sikkerheitsspørsmål i valkampen?    NATO har forandar seg og det må vi kunne sette på dagsorden.

 

Gå til innlegget

VI MÅ IKKJE GLØYME.

Publisert 3 måneder siden - 190 visninger

Den 6. og 9. august 1945 slapp amerikanske bombefly atombomber over dei japanske byane Hiroshima og Nagasaki.Dette tok livet av 120000 menneske på få minutt og dobbelt så mange som følge av stråling og radioaktivt støv over tid.

 

                                                               Desse bombetokta må vi kunne hevde var eit brot på humanismen. Sjølv om dei sette strek for andre verdskrig var det starten på våpenkappløpet mellom aust og vest, der atomvåpen var ein stor del av arsenalet.

Idag har både NATO og Russland ein militærdoktrine som betyr første bruk av kjernefysiske våpen.

GLEDELEG VENDEPUNKT.

Det kom eit gledeleg vendepunkt 28 oktober ifjor. Då vedtok FN si hovedforsamling å innkalle til forhandlingar om forbod mot atomvåpen. Dette kom som resultat av at verda hadde levd med frykt for atomkrig sidan 1945. Og at supermaktene sitt arsenal av desse våpna kan utrydde verda fleire hundre gonger.

FN-forhandlingane har foregått i ein positiv tone og førte fram til ei avtale i juli iår.  122 land røysta for eit forbod.

NATO OG NORGE BOIKOTTA FORHANDLINGANE.

                                                            NATO boikotta forhandlingane i FN og Norge fekk i mars beskjed om at dersom vi slutta oss til ville det vere i strid med NATO-medlemskapet.  Dette førte til at heller ikkje vi støtta eit forbod.

Dette er ei skam. Vi må jobbe for at Norge sluttar seg til og ratifiserer avtala. Når 50 land har ratifisert blir den gjeldande folkerett.

Frå før veit vi at eit forbod mot våpen fungerer. Vi har internasjonalt forbod mot landminer og klasevåpen og resultatet er at færre land har desse i sine lager.

LØFT KAMPEN MOT ATOMVÅPEN.

Sjølv om politikkarane seier at atomvåpen aldri må bli brukt, så er det liten offentleg merksemd mot atomtrugsmålet.  Når vi snakkar om det så er det den faren som "ulydige statar" og terroristar utgjer.

Det er på høg tid å løfte kampen for forbod mot atomvåpen opp på eit høgare nivå. Då må søkelyset settast på Norges tvilsomme rolle og ikkje minst på NATO og Russland sine miltærmaskiner og krigssenario.  Og ikkje minst så må vi ikkje gløyme Hiroshima og Nagasaki.  

Gå til innlegget

Norske soldater på tokt i Syria.

Publisert 4 måneder siden - 199 visninger

Så har det skjedd det som mange lenge frykta. Nok ein gong er Norge engasjert i ein krig langt borte. Ikkje som pressemelding frå regjeringa, men som ein artikkel i den ukjente arabiske nettavisa AMN Al Masda News.

 

At norske soldater nå er inne i Syria for å støtte opprørsgruppa Free Syrian Army, er slett ikkje uproblematisk. Reint teknisk er vi i militær konfrontasjon med Syria. Eit suverent land som er medlem av FN.

                                                                      I mi skuletid kalla vi det krig når nokon blei utsett for bomber og kuler. Men nå er vist tida inne for å lære nye ord for å forstå kva norske soldatar driv med i eit fjernt land.  For eit ord unngår våre styresmakter å bruke, det er ordet "krig".

LÆRDOMAR.

Har vi ingenting lært av våre militære fiaskoar i Afganistan og Libya? At Syria frå før er øydelagt av krig og konflikt endrar ikkje dette faktum.

Som sagt blir ordet "krig" ikkje brukt. Dermed er det laga eit skillje mellom det syriske regimet som blir framstilt som "irrasjonelt" og "usivilisert", i motsetning til oss som framstår som "rasjonelle" og "siviliserte".  Og vips så har styresmaktene tåkelagt overfor opinionen kva vi er med på.  Og det kan vi nok trenge for Syria har bedt både norske og amerikanske soldatar dra dit peparen gror.

At den norske nasjonen er mellom dei flinkaste i NATO klassa er ikkje noko nytt. I heile etterkrigstida har vi vore i seng med USA. Og Pentagon har hatt stor innverknad på vår forsvarspolitikk.  Vi er osten i musefella som er sett ut for å fange Russland.

KRIG FOR FRIDOM ELLER EIGENINTERESSE?

Gå til innlegget

Lesetips

Ateistens bekjennelser
av
Trond Skaftnesmo
11 dager siden / 6345 visninger
295 kommentarer
Er Noahs Gud vår Gud?
av
Sofie Braut
14 dager siden / 6809 visninger
193 kommentarer
Å være snill
av
Åste Dokka
20 dager siden / 2207 visninger
2 kommentarer
Det skamfulle samfunnet
av
Erling Rimehaug
22 dager siden / 3557 visninger
5 kommentarer
Se og bli sett
av
Asbjørn Gabrielsen
29 dager siden / 478 visninger
0 kommentarer
Sjenanse og verdighet
av
Ingrid Nyhus
rundt 1 måned siden / 3536 visninger
1 kommentarer
Jeg kunne vært mirakelpredikant
av
Levi Fragell
rundt 1 måned siden / 8002 visninger
225 kommentarer
Mektig martyr
av
Åshild Mathisen
rundt 1 måned siden / 2665 visninger
5 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Tvilsom type
25 minutter siden / 1626 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
39 minutter siden / 4934 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Rune Holt kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 829 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
On Elpeleg kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 829 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Didrik Søderlind kommenterte på
Tvilsom type
rundt 1 time siden / 1626 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Arroganse om oktoberbarna
rundt 1 time siden / 4934 visninger
Isak BK Aasvestad kommenterte på
Sionisme er rasisme
rundt 1 time siden / 829 visninger
Audun Wold kommenterte på
Nøff said
rundt 2 timer siden / 1001 visninger
Les flere