Roar Flacké

Alder: 61
  RSS

Om Roar

Følgere

Å gjøre disipler

Publisert 2 måneder siden

Takk til Odd Ketil Sæbø (OKS) for å sette på dagsorden det som er sentrum i vårt oppdrag – å gjøre disipler. Misjonsbefalingen, som også kan kalles disippelbefalingen, har ett hovedverb: Gjør disipler! De andre verbene er partisipper, som enkelt fortalt sier noe om «hvordan» vi skal gjøre disipler – ved å gå, døpe og lære. Vårt oppdrag er ikke å holde hjulene i gang innenfor våre kirker og bedehus, men å gjøre disipler. Møter og gudstjenester og aktiviteter kan være bra, men må prøves på om de bidrar til å gjøre disipler.

Hva er en disippel? Her har nok mye forkynnelse og litteratur gitt oss et lovisk bilde: En disippel er en superkristen med høyt aktivitetsnivå. Og så har mange slutta å bruke disippelordet. Bibelen, som bruker «disippel» mer enn «kristen», gir oss en enkel definisjon: En disippel er en som følger Jesus. Og å være i følge med Jesus, betyr fremfor alt at vi til enhver tid er der han er. Der i hans nærhet kan vi hvile, ta imot det han vil gi, samtale med ham, lytte til hans ord… Og så skjer det etter hvert noe med oss – vi blir prega av han. Samlivet med Jesus gjør noe med vårt møte med mennesker og situasjoner, våre prioriteringer og valg. Og vi får være med på det han gjør. «Disippelgjøring» er å hjelpe mennesker til å finne ut hva det konkret betyr å følge Jesus – i våre unike og hellige alminnelige hverdagsliv.

Dette gjelder både voksne og barn. OKS sier mye viktig om å ta barna på alvor, og ikke behandle dem som objekter. Det er viktig at vi «anerkjenner barna som troende subjekter... og anerkjenner den levende gudsrelasjon deres, undringen deres, deres perspektiver på livet og på menighetenes tro og tradisjoner. Vi søker å bygge opp under en tro som er relevant i livene deres…» «…å fristille barna så mye at de kan leve i relasjon til Gud med hele seg.» «Barna er allerede disipler – og på forbilledlig måte,» sier han også. Godt sagt! Det jeg ikke forstår er at han gir inntrykk av at dette står i motsetning til «disippelgjøring». Jeg tenker at det tvert imot er sentralt i all disippelgjøring – både overfor barn, unge og voksne.

Vi kan heller ikke plassere disippelgjøringen enten i «omvendelsen» eller «helliggjørelsen» slik OKS ser ut til å gjøre. Den gjelder begge deler og er relevant både når vi begynner å følge Jesus og under hele vandringen med ham.

OKS advarer med rette mot et «program hvor barn skal oppleve seg ganske annerledes enn «de andre», få ansvar som misjonærer i sin hverdag, eller oppleve at veksten blir «vurdert»». Skal vi gjøre disipler er det grunnleggende å gjør det slik Jesus gjorde. Han møtte folk der de var, ikke der de burde være eller kunne vært eller der andre var. La oss gjøre som Jesus – møte folk der folk er (alder, erfaring, personlighet, sosial situasjon…).

Disippelgjøring er vel i det hele tatt ikke noe vi kan «programfeste». Men vi kan arbeide målretta for å bygge en kultur i våre menigheter og fellesskap der vi hjelper hverandre konkret med å følge Jesus i hverdagen – ut fra det vi er. Og mye erfaring tilsier at slik kultur best bygges der mennesker kommer nær hverandre - i hjem, medvandring og smågrupper. Men det er et annen kapittel.

Gå til innlegget

Tanker om kirketilhørighet

Publisert over 1 år siden

Blant oss som står for et klassisk bibelsyn, er det ulike og sterke meninger med hensyn til kirketilhørighet og hva slags konsekvenser en skal trekke av den aktuelle kirkelige situasjonen. Jeg våger likevel her å dele noen refleksjoner rundt dette.

Alvoret i situasjonen vil mange langt på vei være enige om, enten vi velger å bli værende i eller bryte opp fra Den norske kirke (Dnk). Støtten til Frimodig kirke er også stor i mange leirer. Vi trenger å frimodiggjøre hverandre til troskap mot Guds ord i en tid da mange devaluerer det. Ikke minst de som er i aktiv tjeneste i Dnk trenger vår forbønn og støtte i den stormen mange av dem står i. Selv om jeg meldte meg ut etter at kirken endret sin lære, har jeg respekt for at noen velger å bli værende, blant annet ut fra en vurdering av den lokale situasjonen.

Samtidig vil jeg utfordre noen av grunnene til at mange blir værende. Jeg registrerer særlig fem slike grunner, knytta til betydningen av disse stikkordene: enhet, kirkesamfunn, kontaktflate, påvirkning og alternativ. Her er noen tanker om hver av disse.

Kirkens enhet har vært en hovedsak både for dem som har kjempa for et kompromiss der to motstridende syn kan defineres som kirkens lære, og for dem som sier de blir værende i kirka også om kirka lærer mot Guds ord. Til tross for at CA definerer kirkens enhet annerledes. Jesu bønn om «at de alle må være ett» handler ikke først og fremst om en organisatorisk enhet for et kirkesamfunn. Det er en enhet Jesus har konstituert for alle lemmer på Hans kropp, en enhet som bygger på objektive sannheter og som kommer til uttrykk i menighetsfellesskap og hverdagsliv. Enheten gjelder først og fremst den universelle kirke og den lokale menighet, som er de gudgitte enhetene som NT omtaler.

Hva er da et kirkesamfunn? Et kirkesamfunn trenger ikke være en rigid struktur med detaljert regelverk. NT omtaler altså to gudgitte enheter - den lokale menigheten og den universelle kirke. Internasjonale, nasjonale og regionale enheter mellom disse er mer eller mindre tjenlige menneskelige ordninger. Likevel gir NT premisser for særlig to anliggender på tvers av lokale menigheter - tilsyn og fellesskap om oppdraget. Men det kan organiseres på ulikt vis og benevnes ulikt. Det viktigste er tydelig læremessig basis, sunn tilsynsordning og nettverk der vi hjelper hverandre med å fullføre oppdraget og bygge menigheter i samsvar med Guds Ord.

Mange vil holde fast på Dnk, fordi den har så stor kontaktflate. Og den gir opplagt mange muligheter. Samtidig tror jeg at den viktigste og største kontaktflaten ikke er knytta til kirkelige handlinger, men er summen av de relasjonene vi har som følger Jesus i hverdagen. La oss derfor med frimodighet bygge menigheter med kultur for Jesusliv i hverdagen!

Mange velger å bli i Dnk fordi en ved å melde seg ut frasier seg muligheten til å påvirke kirkens utvikling. Det er riktig at den muligheten er større innenfor enn utenfra. Men jeg vil hevde at den påvirkningen i dagens situasjon vil være marginal nasjonalt og begrenset lokalt. Faren for påvirkning andre veien er imidlertid overhengende. Det ser vi flere spor av allerede både blant prester og fotfolk. Presset innenfra og utenfra i retning av tilpasning er formidabelt, og fører for mange til fortielse og etter hvert fornektelse av bibelske sannheter. Det er mange prester og andre som etter kirkemøtet, til dels overraskende, står frem med et nytt syn på likekjønnet ekteskap.

Det at mange ikke ser noe aktuelt alternativ for seg og sine, er nok personlig for mange en hovedgrunn til at de blir værende i Dnk. Og det er forståelig så lenge den lokale menigheten er en levende menighet med bibeltro forkynnelse. Samtidig kan vi ikke fri oss fra den sammenhengen vi står i. Og vi møter nå stadig flere som er i nød der de bor - i alle bispedømmer. Situasjonen roper på alternative fellesskap og menigheter. Det kan gjerne være valgmenigheter innenfor Dnk, dersom det i fremtiden kan gis tilstrekkelig rom for dem. Mange steder er det mer realistisk at bedehusforsamlinger går i retning av å bli menigheter. Og så trenger vi nyplantinger – ikke minst i byer og tettbygde strøk. Å plante og bygge menigheter bør først og fremst begrunnes strategisk. Vi trenger ulike typer menigheter, som kan nå ulike typer mennesker. Samtidig kan det i dag også ofte begrunnes i den kirkelige nødssituasjonen.

Når vi skal vurdere hva som på lang sikt tjener Guds rikes sak i vårt land, tror jeg vi også trenger alternativer for nasjonal organisering. I dag står vi i fare for en fragmentering av oss som vil stå for klassisk teologi. Noen går til ulike andre kirkesamfunn (Frikirken, DELK, Den katolske kirke…). Andre bygger bedehusmenigheter og/eller melder seg inn i organisasjonenes «trossamfunn». Flere blir værende i Dnk. Noen blir stående uten tilhørighet i et kirkesamfunn. Med fragmentering øker faren for marginalisering. Derfor trenger vi modige ledere som våger den krevende oppgaven med å utrede alternative modeller for nettverksbygging. I første omgang ser jeg for meg noe mellom et rigid strukturert kirkesamfunn og et løst nettverk - noe som ivaretar de nevnte bibelske anliggendene for det som gjelder mellom lokale menigheter.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
20 dager siden / 3303 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
26 dager siden / 2425 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
14 dager siden / 2362 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
28 dager siden / 2355 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1812 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
11 dager siden / 1641 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
27 dager siden / 1494 visninger
Jakt og offer
av
Hilde Løvdal Stephens
8 dager siden / 1393 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere