Per Lunde

Alder: 73
  RSS

Om Per

Har en yrkeskarriere som lærer og rektor i grunnskolen. Spesialisering i fagene kristendomskunnskap og musikk på 1970-tallet. Har gjennom årene hatt verv i idrett, frivillig musikkliv, politikk, misjon og menighet. Er fortsatt aktiv i kirkekor og KrF. Jobber i dag i 20 % stilling i Kirkens SOS, og er frivillig telefonvakt i samme organisasjon.

Følgere

Er kreterne hatet av Gud?

Publisert rundt 1 måned siden

Merete Thomassen har et tankevekkende innlegg i VL tirsdag 20.10 hvor hun refererer Titus 1,12-13. I dette skriftavsnittet ramser Paulus opp diverse negative egenskaper hos kreterne og ber Titus strengt irettesette dem så de kan bli sunne i troen.


Merete Thomassens poeng er at "Guds klare ord" her neppe kan forstås slik at alle kretere alltid og til alle tider er, og vil bli, bærere av disse negative egenskapene. M.a.o.: Dette er et godt eksempel på en uttalelse sagt inn i en bestemt situasjon på et bestemt sted til en bestemt tid. Dette er ikke en beskrivelse med gyldighet for "tid og evighet"! 

Så langt sier jeg ja og amen. Men jeg synes Merete Thomassen begår den feilen vi så lett begår: Når vi finner noe vi synes viser veldig klart at vi tenker rett, så tøyer vi virkeligheten enda litt i vår retning for å understreke vårt poeng. Det Thomassen gjør, etter forbilde av Rachel Held Evans, er å tolke Paulus dit hen at "Gud hater kretere"! Så samarbeid med kretere blir like umulig for konservative kristne som samarbeid med kvinner - selvsagt satt på spissen.

Men Paulus sier til Titus: "Irettesett, så de kan bli sunne i troen"! I dette ligger ikke at Gud hater kretere. Snarere tvert imot: Gud ønsker kreterne inn i sitt rike! 

Moralen for oss alle, uansett bibelsyn: Vær nøkterne og ærlige i utlegging av Bibelens tekster.

Gå til innlegget

KrF: veivalg, abort og framtid.

Publisert nesten 2 år siden

Abortloven har vært i fokus, og den har betydd mye for mange KrF-ere når det gjaldt å velge «blått» eller «rødt». Når vi har fått debatten, oppstyret og «splittelsen» litt på avstand, kan en undres over begeistringen over at Høyre ville være med på å «se på» abortloven. I etterpåklokskapens klare lys burde en forstått at å begynne å tukle med loven ville føre til rabalder på alle kanter.


Abortspørsmålet er en så følelsesladet sak at den ikke på noen måte er tjent med å bli tatt opp «ad hoc» slik som den ble her. Abort handler om dilemmaer, og dilemmaer som svært mange ikke har "råd" til å gå inn i. Ikke minst når en redd for å bli avskåret fra en løsning på noe som kan bli et reelt problem i eget liv! Mange føler seg angrepet, og da er det helt normalt å stritter imot endringer, i oppgitthet og frustrasjon. Det handler om så mange og vanskelige avveiinger og følelser. Skal en få en konstruktiv debatt om abort, må det skje i "fredelige" tider, lavmælt og med åpent sinn! Jeg tror de aller, aller fleste er enige om at vi bør ha så få aborter som mulig, men spørsmålet er hva som skal til for at mødre i en vanskelig situasjon ønsker å bære fram barnet sitt.

Det KrF bør gjøre, er å gå i bresjen for en skikkelig, målrettet påplussing i budsjettet for å hjelpe dem som av økonomiske eller personlige årsaker ikke makter å ta imot et barn. Da ville vi ha vist at vi forstår mennesker i en vanskelig situasjon. Vi ville ha vist at vi tror på kvinnenes både dømmekraft, omsorg og behov for trygghet og forutsigbarhet. Det hadde vist et KrF som ønsker å ivareta både kvinne og barn, både de ufødte og de fødte! Ikke ved å lage strengere regler, men ved å gi støtte og muligheter! Ved å skape et varmere samfunn!

Jeg håper og tror at KrF har en framtid i Norge. Men KrF må (for)bli et politisk parti, ikke en menighet! De som ønsker å bygge et samfunn som skal følge alle (tolkningene av) detaljforskriftene i Bibelen, har allerede et alternativ i partiet "De kristne". Men det er fristende å minne om forsøkene som er gjort opp gjennom historien på å skape en «Guds-stat». Det har uten unntak strandet, også i tider da kristendommen sto sterkt i samfunnet generelt.

Jeg ønsker at KrF skal være et politisk parti bygd på Bibelens menneskesyn, på nestekjærlighet, likeverd og respekt. Vi skal bygge et KrF for et varmere og mer inkluderende samfunn nedenfra og opp, med menneskeverdet i sentrum – for troende og ikke-troende!

Gå til innlegget

Teologi og politikk

Publisert rundt 2 år siden

Det er stadig blitt gjentatt i Vårt Land at KrF er ingen menighet, KrF har ingen teologi. Sant og riktig i og for seg. Men denne stadfestingen av KrF som et politisk parti skal ikke skyve under teppet at «KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskeretter».

Om ikke KrF har en teologi, har alle vi som stemmer KrF en mer eller mindre bevisst ­bibelforståelse (teologi) som i gitte situasjoner avgjør hva vi mener er riktig. Når parti­programmet åpner for andre former for samliv enn det tradisjonelle ekteskapet, er det et standpunkt som ikke lar seg begrunne ut fra tradisjonell utlegning av Guds ord. Det er ­dekning for å si at KrF har valgt å støtte seg til en annen teologi enn tidligere, en annen grunnforståelse av hva Bibelen som Guds ord er. Her blir budet om nestekjærligheten forstått som overordnet detaljbud.

Når vi endrer standpunkt slik, blir det en utfordring for mange å kjenne igjen sitt eget parti. Da utfordres tilliten og solidariteten. Men la oss tåle og akseptere hverandre i uenigheten og fortsette å arbeide politisk for gode løsninger ut fra Bibelen, kulturarven og menneskerettighetene. Det er virkelig bruk for et parti som setter menneskeverdet i sentrum!

Trykket i Vårt Land 11. september 2018. 

Gå til innlegget

Endringen må ikke underkommuniseres

Publisert over 2 år siden

Kjell Ingolf Ropstad gjentar 31.8. på vegne av KrF for n’te gang at «partiprogrammet står fast». Ja, det er ikke endret etter at Geir Jørgen Bekkevold viet et lesbisk par. Men det er endret tidligere, for det åpner for «andre samlivsformer» enn ekteskapet mellom mann og kvinne.

Programmet «står fast» på at ekteskapet er den ordningen KrF alltid vil prioritere i familiepolitikken med hensyn til heterofilt samliv. Men programmet har altså åpnet for samliv mellom likekjønnede. Det er relativt nytt og relativt viktig!

Den endringen må KrF være krystallklar og åpen på! Den skal ikke gjemmes bort bak formuleringen «står fast». For det er mange kristne og potensielle KrF-velgere som tolker den mellommenneskelige halvparten av kjærlighetsbudet slik at ordnet, trofast samliv mellom to som elsker hverandre, er godt og riktig også for mennesker av samme kjønn.

Trykket i Vårt Land 3. september 2018.

Gå til innlegget

Et "kristelig" parti -hva skal det være?

Publisert over 2 år siden

Det stormer rundt Kristelig folkeparti. KrF har måttet endre seg over tid i viktige spørsmål, og det gjør det vanskelig for noen å kjenne igjen partiet.

For 50-60 år siden sto størstedelen av kristennorge på tradisjonell, konservativ tolkning av kristen tro og moral. Bibelens ord ble i det store og hele forstått relativt bokstavelig, og det var i hovedsak enighet rundt de fleste etiske spørsmål. I dag er forholdet et helt annet. Spennvidden er stor. På den ene sida er det fortsatt en god del som tolker Bibelen nokså bokstavelig. Da forblir f.eks. homofil/lesbisk praksis synd, og ekteskapet forbeholdes mann og kvinne. Derfra går det en lang og glidende skala over til dem som mener at kristen nestekjærlighet må tolkes ut fra dagens erfaringer og frikobles fra bokstavelig bibelforståelse. En rimelig tolkning av manges erfaringer er f. eks. at homofile/lesbiske må få vise sin kjærlighet til hverandre. Som de heterofile må de likekjønnede få en trygg overbygning over samlivet sitt. For å ivareta likeverdet, må også de likekjønnede «få lov» å inngå ekteskap.

Hva er så «Kristelig» i dagens virkelighet? For ytterlighetene i forrige avsnitt er det nødvendigvis vanskelig å bli enige om dette. Forenklet er det tre svar:

1.       De «kristelige» er de som står på Bibelens ord, i hovedsak bokstavelig tolket.

2.       De «kristelige» er de som ser at i dag må Bibelens budskap forstås i lys av vår tids menneskelige erfaringer.

3.       De «kristelige» er alle som bekjenner seg som kristne eller som ønsker at landet vårt skal bygges på kristne verdier, uavhengig av teologisk ståsted.

Alternativ 1 og 2 er for så vidt enkle å forholde seg til. Men hvis vi velger å diskvalifisere eller ignorere hverandre som «kristelige» på den måten, må også KrF velge om partiet skal være «alternativ 1-kristelig» eller «alternativ 2-kristelig». Alternativ 3 er mer krevende, spesielt for de mest ytterliggående i gruppe 1 og 2. Jeg håper likevel det der dette alternativet KrF fortsatt vil legge til grunn.

Vi er enige om at det livslange ekteskapet er den beste rammen om samlivet mellom mann og kvinne. Så har vi større problemer med å enes om samliv mellom likekjønnede. Utfordringen må vi ta, for uansett eget syn er samliv mellom likekjønnede en realitet i Norge, sikret med solid politisk flertall. Det kan vi ikke lukke øynene for. Derfor må vi ha en politikk som ivaretar dem som lever i slike forhold.

Tilsvarende tror jeg vi må tenke i andre saker som vi er uenige om internt, vi som er «kristelige» etter definisjonen i punkt 3 ovenfor. Vi må ta inn over oss at det er umulig å være 100 % enig med hverandre alltid!

Som et politisk parti må vi lære oss hva det vil si å «gi Gud hva Guds er, og keiseren hva keiserens er». Kristen politikk handler om å legge til rette for et godt samfunn for ALLE mennesker. Blant annet for utøvelse av kristen tro! Det er naturlig for et kristelig folkeparti å be Gud om hjelp til å gjøre det som er godt og riktig. Men forkynnelsen hører kristne menigheter og forsamlinger til.

Jeg håper vi som er «kristelige» kan samle oss om å bli én viktig stemme i politikken. En stemme som kjemper for de svakeste, for medmenneskelighet, kjærlighet og trofasthet, og for enkeltmennesket foran systemet. Vi må kjempe for menneskeverdet og motarbeide et samfunn som sorterer mennesker etter «verdi». Vi må som Jesus bry oss om ALLE mennesker. Og vi må ta vare på skaperverket som Gud har gitt oss. – Det er nok av viktige oppgaver som springer ut av kristen tro!

La oss som ønsker en kristen overskrift over politikken, samle oss om det vi er enige om. La oss utfordre hverandre og tåle hverandre i uenigheten. La oss respektere hverandres tro! La oss ikke bruke krefter på splittelse og alternative partier. Det vil fort føre til at ingen politiske partier med et spesifikt kristent grunnsyn vil få innflytelse på hvordan landet vårt utvikler seg.

Per Lunde
Ringsaker KrF

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere