Magnar Kartveit

Alder: 2
  RSS

Om Magnar

Følgere

"Vrang" lære eller vranglære?

Publisert rundt 9 år siden

Joachim F. Grüns innlegg i papir-Vårt Land laurdag 9. april er forvirrande.

Joachim F. Grüns innlegg i papiravisa av Vårt Land 9. april forvirrar meg. Han omtalar homofilspørsmålet som "vrang" lære. Eg trudde Carissimi meiner at det her finst vranglære, ikkje berre "vrang" lære. "Vrang" lære finst det mykje av innanfor alle kyrkjesamfunn. Ein kan tenkja på forskjellige syn på dåpen, nattverden, Kristus, Gud, englar, demonar, Kristi gjenkomst og mykje meir. På desse områda og mange andre finst det mange syn innanfor kyrkja som er avvikande eller på kant med Bibelen og trusvedkjenninga. Ein kan kalla dei for "vrang" lære, men det er ikkje vranglære, heresi. Då ville det ha vore kyrkjesplittande, og det er det som regel ikkje. Det er ikkje så gjennomtenkte og tydelege oppfattingar at det er i strid med dei grunnleggjande deler av trua. Dersom Grün vil organisera arbeid med alt dette i eit forsoningsutvalg, får han fanget fullt.

Carissimi anklagar biskop Pettersen for å fara med vranglære. Dersom det er tilfelle, er det forståeleg at ein ikkje kan ha nattverdsfellesskap med han eller tlsyn frå han. Dersom det i vår kyrkje finst heresi mellom prestar og biskopar, då er Carissimis poeng forståeleg. Men det blir uforståeleg at dei kan vera med i ei slik vranglærande kyrkje i det heile. Eit alternativt tilsyn ville berre tilsløra deira eige poeng.

Carissimi må bestemma seg for om Pettersen er "vranglærar" eller vranglærar. Forskjellen er ikkje berre ein forskjell i hermeteikn, men i kyrkjesplitting.

Magnar Kartveit

Gå til innlegget

Carissimi

Publisert rundt 9 år siden

Takk for kommentar, Dag Øyvind Østereng.

Du kommenterer siste del av mitt innlegg, og eg oppfattar det slik at eg er på rett veg i min tankegang.

Spørsmålet blir då korleis Carissimi kan vísa at eitt standpunkt i homofilispørsmålet er vranglære og kyrkjesplittande. Eg oppfattar lærenemnda i 2000 slik at dei ikkje berre tok stilling til eit standpunkt som biskop Osberg hadde, men vurderte hans standpunkt som evt. basis for tilsynsnekt og nattverdsnekt. Det var vel ikkje noko i argumentasjonen til lærenemnda som tilsa at hans standpunkt i homofilisaka var så privat at det ikkje var relevant i tilfellet Dingstad?

Kyrkja har saker der innbyrdes motstridande standpunkt lever side om side, fordi ikkje noko av dei er kyrkjesplittande: pasifisme og Feltprestkorpset, for eller mot kvinnelege prestar. Begge saker går djupt i teologien, men er ikkje splittande. Apartheid var splittande, men er eitt standpunkt i homofilisaka det?

Du kommenterer ikkje første del av mitt innlegg, og dermed forstår eg det slik at Carissimi meiner Pettersen er vranglærar, og at det fenomenet er basis for Carissimis krav. Dette er ein alvorleg anklage, og eg er spent på korleis Carissimi grunngir den påstanden.

Magnar Kartveit

Gå til innlegget

Carissimi

Publisert rundt 9 år siden

Kva dreier Carissimi-saka seg om? Er det eit spørsmål om forholdet mellom forskjellige syn på homofilt samliv eller eit spørsmål om spesielle syn på homofilt samliv er kyrkjesplittande?

Når ein les dei forskjellige innlegg i Carissimi-saka, blir ein forvirra. Kva dreier denne saka seg om? Det ville vera fint om aktørane gjorde dette klart.

Så langt eg har oppfatta det, meiner Carissimi at biskop Erling Pettersen og eventuelle meinigsfeller fer med vranglære, heresi, og difor ikkje er ein del av den sanne kyrkja. Dei har splitta av frå den lutherske kyrkja og i realiteten danna eit avvikande kyrkjesamfunn. Av den grunn kan Carissimi ikkje motta nattverd frå slike biskopar og prestar, og heller ikkje dela ut nattverd med dei. Vidare kan dei ikkje stå under biskoppeleg tilsyn frå slike.

Men journalistar har framstilt det slik at saka dreier seg om forskjellig syn på homofilt samliv. Der finst i Den norske kyrkja to syn som ikkje kan sameinast, men som er gjensidig motstridande. Etter denne framstillinga representerer Carissimi eitt syn, som dei vil ha anerkjenning for, og det betyr tilsyn av biskopar som dei kan godta og nattverdfellesskap med embetsberarar dei kan godta.

Det er ikkje nytt at det finst fleire syn på homofilt samliv i kyrkja. Så journalistane si framstilling verkar som repetisjon av dei siste års debatt. Men det som kanskje er nytt, dersom eg har oppfatta dette korrekt, er at Carissimi hevdar at eitt syn på saka er kyrkjesplittande, og må få drastiske konsekvensar. Dersom saka dreier seg om dette, er det forståeleg at biskopane, med forskjellig syn på homofilt samliv, er eninge om at Carissimi ikkje kan få alternativt tilsyn.

Spørsmålet om eitt syn er kyrkjesplittande vart lagt fram av biskop Sigurd Osberg for lærenemnda, og fekk som svar at hans syn i alle fall ikkje er vranglære og kyrkjesplittande. Kva er så nytt i Carissimi sin argumentasjon?

Eg ville setja pris på klargjering av kva denne saka dreier seg om.

Magnar Kartveit

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere