Magnar Kartveit

Alder: 2
  RSS

Om Magnar

Følgere

Ei tid for alt

Publisert 8 måneder siden

Det er ei tid for alt, seier Forkynnaren, ei av dei minste bøkene i Bibelen. Merkeleg nok har boka ei trøyst akkurat no.

Ei tid for alt

Av Magnar Kartveit

Det er ei tid for alt, seier Forkynnaren, ei av dei minste bøkene i Bibelen. Merkeleg nok har boka ei trøyst akkurat no.

Overraskande? Den predikanten er meir kjent for negativ tenkjing: Fåfengt, alt er fåfengt! Kan det koma noko godt frå Forkynnaren?

Ja, det kan det. Boka er ikkje berre ei nøktern skildring av det forgjengelege livet og all fåfengda. Her finst eit motto midt i det fåfengde: Ingen ting er betre for menneska enn å gleda seg og nyta det gode i livet. Alt er fåfengt, men gled deg over det gode i livet!

For å forstå dette paradokset i Forkynnaren, er det nyttig å skjøna kva han legg i skildringa av fåfengda. Det dreier seg om livsvilkåra for alle menneske.

Livsvilkåra omtalar han med stikkordet tid: Det er ei tid for alt. Ei nærliggjande tolking av uttrykket «Det er ei tid for alt» er at han her snakkar om tider til vår disposisjon, det vi kan rå over. Ein kan stå opp om morgonen og velja kva det er tid for akkurat no. Slik tenkte ikkje Forkynnaren. Han har eit anna sikte med å rekna opp tidene. Ein kikk på serien av tider i kapittel tre viser kva han har i tanken.

Serien med tider startar med fødsel og død. To tider som vi ikkje kan rå over. Dermed er det klart at tidene ikkje står til disposisjon, men blir oss gitt. Fødsel og død er utanfor kontroll; det same gjeld heile serien med tider. Ei tid for å så, nemleg når årstida er der. Ei tid for å riva opp det sådde, nemleg når vêrlaget er uheldig. Ei tid for å drepa, nemleg når dét er einaste utveg. Ei tid for å lækja, nemleg når sjukdom og skader rammar. Slik fortset serien med nødvendige reaksjonar på det som hender oss.

Det er lett å tenkja at vi sjølve kan bestemma over lått og gråt, over tale og togn, over elsk og avhald. Forkynnaren ser det annleis: Han vil ha fram at vi er offer for det som skjer. Alle handlingane han omtalar, er resultat av hendingar som vi ikkje kontrollerer.

Difor er Forkynnaren aktuell. Pandemien er eit faktum vi ikkje bad om eller valde. Han er ein del av livsvilkåra. På same måte som fødsel og død ligg hinsides vår kontroll, er smitte og sjukdom noko som treffer oss utan vårt ynske. Under den synsvinkelen kan det verka fåfengt å streva, eit jag etter vind.

Nettopp der har Forkynnaren ein ekstra bodskap. Innanfor det som er oss gitt, er det eit handlingsrom. Midt i livsvilkåra har vi eit spelerom for eigne handlingar. Forkynnaren gjentar og gjentar dei rammene som tilveret set for oss, men han har eitt refreng til: Du har eit frirom innanfor desse rammene. Det formulerer han slik: Ingen ting er betre for menneska enn å gleda seg og nyta det gode i livet. Carpe diem! Dette positive programmet går igjen i boka, og er eit livsmotto midt i dei dystre skildringane av livsvilkåra. Eksistensen set rammene, men det er rom for handling innanfor rammene.

Handlingsrommet kan vera lite eller stort. Dei som i desse dagar har eit trongt rom, treng støtte frå dei som har det litt romslegare.

Forkynnaren sin omtale av livsvilkåra, av det som er gitt oss, har ofte funne gjenklang i kunst og filosofi, og i daglegtale. Men det er verdt å hugsa at han også har eit livsmotto midt i realismen: Ingen ting er betre for menneska enn å gleda seg og nyta det gode i livet. Det ligg noko av Forkynnaren i den gamle bøna: Gud, lær meg å sjå kva eg ikkje kan endra, lær meg å sjå kva eg kan endra, lær meg å sjå forskjellen. Det er ein enkel versjon av den djupe innsikta i Forkynnaren. Hans visdom er ikkje utvikla nett no, men gammal kunnskap om livet, om eksistensen. Den er gyldig til alle tider, før, under og etter ein pandemi.

No er det tid for samstundes å sjå to sider ved tilveret. Ei tid for å sjå det vi ikkje kan gjera noko med, og ei tid for å gle seg over frirommet. Ei tid for Forkynnaren, og ei tid for oss.

Gå til innlegget

GT i gudstenesta

Publisert rundt 2 år siden

Utan Det gamle testamentet ville kristendommen mangla bakteppe, horisont og kick-off.

Tekstane frå Det gamle testamentet (GT) bør ut av gudstenesta, forkynte den danske teologen Mogens Müller nyleg. Debattantane i Vårt Land etterpå har forsvart GT. Men Müller har eit poeng, som den norske debatten har sklidd unna.

Heilt rett i. 

«Lest på sine egne betingelser gir GTs bøker uttrykk for antikk jødedom, ikke kristendom», seier han. Det har jo Müller heilt rett i. Særpreget i GT er eit anna enn kristendom. Tre hovudelement i denne delen av Bibelen er lova, tempelet og landet. Dette er tema som går igjen overalt, eller som ligg under mange tekstar.

Lova er etter sin ordlyd ikkje aktuell i Nytestamentet. I Bergpreika går Jesus tilbake til Guds ideelle vilje bak lova. Han kritiserer rett ut somme av dei ti bod, og seier at det ikkje var slik det var tenkt frå opphavet. Det er ikkje nok å la vera å slå ihel, du skal ikkje bruka nedsetjande uttrykk. Å unngå å bryta ekteskapet oppfyller ikkje Guds eigentlege vilje. Ein mann som ser med lyst på ei kvinne, skal riva auga ut. Ver fullkomne som Gud, ver som Gud, seier Jesus.

Sentrert om tempelet. 

Tempelet var sentrum i det gamle Israel, enten det stod i Jerusalem eller på Garisim. Mykje av andre Mosebok, heile tredje, fjerde og femte Mosebok er sentrert om tempelet og gudstenesta der. Salmane har sin heim i tempelet. Når Jesus veltar bord i tempelet, tar han eit oppgjer med denne institusjonen. Han er Guds lam i staden for påskelammet. Dermed fell også grunnlaget bort under mykje av profetane si forkynning. Dei ville ofte reinsa gudsdyrkinga.

Israels land er nemnt eller føresett i store deler av GT. Mosebøkene er bygt opp omkring landlovnaden, og Josva-boka fortel om oppfyllinga. Dei historiske bøkene dreier seg om livet i landet. Profetane har landet som sin horisont. Det gjeld også Esekiel, som har sine syner ved Eufrat. Hans hovudtema er gudstenesta i tempelet i Jerusalem, som Gud forlet og kjem tilbake til. Nytestamentet har eit anna land: det himmelske. Hebrearbrevet understrekar at det gamle er forbi; det er enno ei sabbatskvile i vente for Guds folk. Når Det gamle testamentet seier at dei døde kjem til dødsriket, sjeol, forkynner
Jesus himmel eller fortaping.

Tar feil. 

Så langt har Müller rett. GT er ikkje uttrykk for kristendom. Men har tar feil på eit avgjerande punkt: «Lest på sine egne betingelser gir GTs bøker uttrykk for antikk jødedom, ikke kristendom», sa han. Og det er her han tar feil. GT er ikkje jødedom.

Jødedommen vart til i perioden
etter 400 f. Kr. Det gamle testamentet var stort sett ferdig skrive før denne tida. Det er altså misvisande å seia at GT er «uttrykk for antikk jødedom». GT er det gamle Israels religion, ikkje jødedom.

Jødedommen tolkar GT i Talmud, i Qumran og i den greske omsetjinga av GT, Septuaginta. Kyrkja kan også frimodig sitera, bruka, tolka, utvikla GT, i gudstenesta og i teologien. GT er ordboka for å forstå NT, scenen der dramaet spelar seg ut. Utan GT ville kristendommen mangla bakteppe,
horisont og kick-off.

Gå til innlegget

Bibelens land

Publisert over 2 år siden

Bibelen er knytt til landet, og landet er knytt til Bibelen. Påskehøgtida er ei vandring i Bibelens geografi. Frå Galilea til Judea, frå Betania til tempelplassen, frå Getsemane til Golgata. Påskehøgtida er også ei reise i historia: den første påske i Egypt, utvandring og innvandring, påske i dag.

 

Av Magnar Kartveit

Vårt Land hadde 23. februar eit interessant intervju med Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Den kjende NRK-journalisten har ofte rapportert frå Midt-Austen, og kjenner Jerusalem godt. Ein vår for nokre år sidan vandrar han på måfå gjennom gamlebyen. Der skjer det: «Det er mange menneske der, ‘mykje teatralitet, politikk, så mykje ditt, så mykje datt’. Plutseleg kjem han til Getsemane-hagen. Hagen der Jesus skal ha trekt seg tilbake og blitt forrådd. Det gjer enormt inntrykk.
– Det gjorde religion så stadbunden på ein heilt annan måte. Det som hadde vore veldig abstrakt for meg, vart plutseleg veldig, veldig konkret, fortel Mikkelsen.»

Det han oppdaga i Getsemane-hagen, er ei viktig side ved kristendommen, og ved fleire religionar. Dei har ikkje oppstått i eit tomrom, men på konkrete stader, i visse historiske situasjonar. Kristendommen er ikkje abstrakt teori, men knytt til tid og stad. I trusvedkjenninga har Pontius Pilatus fått plass, han som var romersk statthaldar i Judea i 26–36 e. Kr. Dermed blir me stadig minna om forankringa i Jerusalem i det første hundreåret av vår tidsrekning.

Bibelen er knytt til landet, og landet er knytt til Bibelen. Påskehøgtida er ei vandring i Bibelens geografi. Frå Galilea til Judea, frå Betania til tempelplassen, frå Getsemane til Golgata. Påskehøgtida er også ei reise i historia: den første påske i Egypt, utvandring og innvandring, påske i dag. Samaritanane feirar kvart år påske på fjellet Garisim med slakting av påskelammet. Det er ein attraksjon for turistar som kjem for å sjå korleis det blir praktisert, det som 2 Mosebok 12 fortel om.  

Slike opplevingar kan ein ha i heile landet. Gennesaretsjøen var Jesu sjø; ved breidden henta han disiplane, der stilla han stormen. Kapernaum og Korasin, Magdala og Nain – det er stasjonar på hans rute. Ikkje rart at pater Hallvard Rieber-Mohn kalla Galilea for «mitt hjertes landskap». Og i Jerusalem styrte ein gong David og Salomo, i Sikem gjorde Jeroboam opprør og splitta riket, på Masada bygde Herodes sitt vinterpalass. Alle desse stadene kan ein besøkja den dag i dag og få ein reality check.

I vår tid er det fare for at «mykje teatralitet, politikk, så mykje ditt, så mykje datt» blendar av for dei historiske minningane i landet. Falkenberg Mikkelsen fekk i Getsemane auge på religionens synlege side. Påske er ei tid for slike opplevingar. Pilatus gjer tida tydeleg for oss, og landet gjer hendingane levande.

 

Gå til innlegget

Dom, rettferd – og fortaping?

Publisert rundt 4 år siden

Kan me hevda at Gud ein gong lar rettferda avgjera kven som er overgripar og kven som er ­offer – utan å ta stilling til eventuell straff?

Debatten etter Tor B. Jørgensens utspel (Vårt Land 23. september og 1. oktober) har dreia seg om «Blir alle frelst til slutt?». Dette har vore tema både for Hegstad og Henriksen (25. oktober), Feidal («Undergraver muslimmisjon», 25. oktober) og Ottosen («En annen kristendom», 26. oktober).

Debattantane er enige om at Bibelen tydeleg presenterer tanken om evig pine for ugudelege­, men at dette er ein utriveleg tanke­. Jørgensens løysing er at alle blir frelste til slutt, medan andre debattantar meiner det er teologisk nødvendig og halda døra open for ei eller anna form for fortaping.

Rettferdig. Debatten har ikkje gått mykje inn på ei anna side ved læra om at Jesus skal koma igjen «for å dømma levande og døde,» nemleg at Gud er rettferdig og vil la rettferda skje ­fyllest til sist. Dette er etter mitt syn viktig med tanke på alle ­offera i verda, alle offera som aldri får oppleva noka form for oppgjer, oppreising ­eller rettferdig ­behandling medan dei lever.

Somme av offera kan få støtte og hjelp, kanskje ei rettssak som rettar opp uretten, men dei fleste får aldri det. Ein kan i dag tenkja­ på offera for krig, for­fylgjing, overgrep, hunger, utbytting, vald – lista over slike situasjonar er lang. Vil Gud aldri ta eit oppgjer med det vonde, med overgrepa, drapa, kort sagt med syndene? Korleis kan Gud vera rettferdig, om han ikkje lar rettferda rå? Det må finnast ein endeleg dom over uretten, og Gud høyrer dommen til.

Dersom ein slik hevdar ein ­endeleg dom, seier ein då sam­tidig at det finst ei fortaping? Er det uunngåeleg at å tala om ein dom, inneber ein tale om straff? Ikkje nødvendigvis. Løysinga ligg i å skilja mellom oppgjeret, og den straffa som kan koma ­etterpå.

I norsk er «dom» ofte brukt om straffeutmåling. Difor reagerer folk på talen om «dommen», fordi­ dei oppfattar det slik at ­ordet refererer til straff. Men i kristen tankegang er det ikkje slik. «Dom» refererer til oppgjer, til at rettferda skal rå til sist. Straffa er ei anna sak, og desse to kan skiljast i vår språkbruk.

Tre modellar. Kristendommen har tre modellar for å forstå straffa:

1. Annilihasjon av syndarane: Dei fortapte står ikkje opp til nytt liv i det heile. Salme 1,6 kan tolkast slik: Dei gudlause sin veg går til grunne (mi omsetjing). Joh 3,16 kan også brukast i denne samanhengen: «gå fortapt» kan bety å bli gjort til ingenting, ikkje få ein evig eksistens i det heile.

2. Apokatastasis panton, alt blir gjenoppretta, alle blir frelste, eventuelt gjennom skirs­elden. Origenes, cirka 250, hadde­ denne­ tanken. «De er ­gudar, ­søner av Den høgste er de alle,» Salme 82,6, vart brukt som støtte for denne tanken, sjølv om denne salmen talar om dei andre ­gudane og kritiserer dei. I dag understrekar ein at «Gud skal vera alt i alle», 1 Kor 15,28, utlagt om den evige lagnaden.

3. Dei ugudelege, impii, skal straffast utan ende, sine fine crucientur. Slik heiter det i Confessio Augustana, artikkel 17, og norske prestar er forplikta på denne­ vedkjenninga. Matteus 25 om dei som tar seg av dei forkomne og dei som overser dei, Lukas 16 om den rike mann og Lasarus, og andre tekstar i Det nye testamentet er bakgrunnen for denne språkbruken.

Alle tre modellane kan finna støtte i Bibelen, og ingen av dei er einsidig og konsekvent presentert gjennom heile Nytestamentet. Kan ein då seia at dette spørsmålet er av dei som er presenterte «i ein spegel, i ei gåte»? Er det slik at «No skjønar eg stykke­vis, men då skal eg kjenna­ alt fullt ut, liksom eg fullt ut er kjend av Gud» (1 Kor 13,12)?

Skilje. Kan me skilja mellom rettsoppgjeret på den eine sida, og eventuell straff på den andre? Kan me hevda at det finst ein rettargang, og eventuelt straff, og at Gud tar seg av begge? Kan me tenkja separat om dommen på den eine sida, og det som måtte­ koma etterpå på den andre?

Avgjerande for dei undertrykte i verda er at det finst rettferd. ­Elles er vår støtte eit ord, og kanskje hjelp, men ikkje den grunnleggjande trøyst dei treng. Dei undertrykte treng fridom her og no, og så ein rettferdig dom til sist. Gud er rettferdig, det finst eit oppgjer. Dei som vil hevda rettferd, må ta dette med.

I 1970 gav Pax forlat ut den anonyme Guds lille røde bok, som vart eit manifest for kristen­sosialistane, ei gruppe som Jørgensen stod nær. Den inneheld mange bibelsitat om rettferd for dei undertrykte i alle land, og i innleiinga heiter det at «­Boken har til hensikt å vise hvor ­meningsløst det er å løsrive det bibelske frelsestilbud fra den sosiale og etiske sammenheng dette tilbud opprinnelig står i.»

Denne påstanden er eg enig i, og vil føreslå at den også gjeld om det endelege oppgjeret. Mange er også i dag opptekne av rettferd for dei undertrykte. Gud er rettferdig. Og dei vil gjerne klara seg utan ein dømmande Gud. Men korleis vil dei syta for rettferd utan eit endeleg oppgjer?

Korleis kan offera i verda, me sjølve og alle dei andre, finna trøyst, dersom Gud berre tilgir og overser uretten? Folk bed om «rettferd, ikkje miskunn», justice, not charity. Det var slag­ordet på 60- og 70-talet og mange­ gonger seinare.

Dødsriket. Det gamle testamentet forkynner oppgjer og rekneskap utan anna framtidsutsikt enn dødsriket, sheol­. ­Danielsboka 12,2-3 er den ­einaste teksten i Det gamle testamentet som talar om oppstode: «Mange av dei som søv i molda, skal vakna opp. Somme til evig liv, andre til spott og evig avsky. Dei kloke skal skina som himmelkvelven skin, og dei som har ført dei mange til rettferd, skal skina som stjernene til evig tid.»

Det er ikkje sagt at det er ei oppstode til eit annleis liv enn dette livet; det kan vera tenkt innanfor denne verda, jfr. ­Lasarus og andre oppvekkingar i NT. Det gamle testamentet har berre dette livet og sheol i sin horisont. Og likevel understrekar profetane og andre tekstar igjen og igjen at Gud tar eit oppgjer med synd, urett, overgrep.

Tanken om straff i det evige kom først i Det nye testamentet. Kan me ta eksempel av dette, og skilja mellom oppgjer og straff? Kan me hevda at Gud ein gong lar rettferda avgjera kven som er overgripar og kven som er ­offer – utan å ta stilling til eventuell straff?

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 1.11.2016

Gå til innlegget

«Hva er hellig for deg?»

Publisert nesten 6 år siden

Vårt Land-intervjua der folk blir spurt om kva som er heilag for dei, viser at ordet «heilag» for mange no tyder «viktig». Svara avslører mykje om tankegangen vår.

I intervjua på siste side i Vårt Land spør journalisten ofte: «Hva er hellig for deg?» Svara er alltid interessante. Ein sjeldan gong seier intervjuobjektet: «Gud er heilag.» Som regel er det heilt andre svar: naturen, familien, menneskerettane, ytringsfridomen, nestekjærleiken, borna, fritida, jobben. Også menneske med kristen bakgrunn svarar slik.

Svara avslører at «heilag» for det meste blir brukt i tydinga «viktig». Kanskje er det den postmoderne korrekte formuleringa «Hva er hellig for deg?» som legg opp til ei slik forståing. Journalisten er ikkje ute etter allmenne sanningar, men kva som gjeld «for deg». Det er ei heilt vanleg utvikling i tydinga av ord at dei kan utvikla nye tydingar; tenk berre på «frelst», som ofte blir brukt i tydinga «entusiastisk», «opptatt av». I dette tilfellet er det lett å forstå utviklinga, som har gått via karismatiske grupper som viser at dei er frelste på den måten at dei er entusiastiske, oppglødde.  Når det gjeld «heilag», kan ein også lett forstå utviklinga frå det guddommelege til det viktige. I begge desse tilfella tar orda vare på dei tidlegare tydingane, og legg nye til.

Menneskeleg. Som sagt, det er ingenting uvanleg ved slik tydingsutvidingar, språkleg sett. Det interessante er at dei nye tydingane blir brukte oftare enn dei andre. Så: Kva har skjedd når dei fleste svarar at det heilage dreier seg om høgst menneskelege ting, og ikkje om Gud?

Det er freistande å sjå andre utviklingstrekk i denne samanhengen. I Bibelen er «heilag» og «synd» motsetningar, i den forstand at «heilag» karakteriserer Gud, og «syndig»» karakteriserer mennesket. Og då er det ikkje menneskelege handlingar som er i sentrum, men det å vera menneske. Forskjellen på menneske og Gud ligg i desse uttrykka. Å vera menneske er å ha eit syndig vesen, å ha ein annan grunnhått enn den som er Guds. 

Dette er lite framme i dag, særleg etter at syndsvedkjenninga i gudstenesta miste denne omtalen av mennesket. Me vedkjenner oss ikkje lenger lysta til det vonde i vårt indre, men syndsvedkjenninga dreier seg om det me har gjort og det me har forsømt. Dette er viktig nok, så langt det rekk, men det er ei overflatisk syndsvedkjenning me har i dei nye liturgiane. Det er Chat Noir-versjonen, revy-versjonen, av synda som har overlevt – med vekt på sex, underslag og ulike kvardagslege gjenringar. Den bibelske versjonen har tapt.

Dette tapet speglar også språkbruken omkring «nåde», «frelse» og slike ord. Dei blir ofte brukte om hjelp til eit betre sjølvbilete, hjelp til å koma over skamma, ein slutt på sjølvforakta. Dette er viktige saker, som ein ikkje skal fjerna, men dei går ikkje inn i den vesensforskjellen på Gud og menneske som dei bibelske uttrykka siktar på.

Eit tap. Det er flott å justera opp sjølvkjensla, fjerna skamma, redda ansiktet, men det blir trass alt for lite i møte med Gud. Dersom nåde og frelse har å gjera med vesensforskjellen mellom Gud og oss, er det eit tap å mista denne sida i forkynning og sjelesorg – og i språket.

Å omtala mennesket som syndar, er å trykkja det ned, er det ofte blitt sagt. Dette kviler på den overflatiske syndsforståinga, revy-versjonen. Då ser ein einsidig på andre menneske. Syndsforståinga er prega av samanlikning med andre menneske. Og: eg er vel ikkje verre enn dei hine. Men: Når motsetninga til synda blir Gud, får ho andre dimensjonar, og frelse og nåde får innhald herifrå.

«Hva er hellig for deg?» Bibelen brukar «heilag» i samanhengar der Gud viser seg. På Sinai-fjellet, 2 Mosebok 19, i den brennande tornebusken, 2 Mosebok 3, i tempelet i Jerusalem, Jesaja 6. I desse tekstane er det ikkje først og fremst uheldige gjerningar og mangel på gode gjerningar som er i sentrum på menneskeleg side, men den grunnleggjande forskjellen til Gud, det er essensen det dreier seg om.

På spel. Det står ein del på spel her. Dersom me misser dimensjonane over forskjellen på Gud og menneske, får me fort ein liten Gud, me får ein gud. Ein som er omsorgsfull og kjærleg, og som lyttar til våre behov, og det er jo bra. Men det er berre ein Gud som er skapar av universet som i realiteten kan hjelpa; det er berre Herren over himmel og jord som kan sjå til at kvardagsmennesket får noko. Salomo vigde inn templet sitt til den Gud som er for stor for den høgaste himmelen, himlane sin himmel på hebraisk, 1 Kongebok 8. Templet var for den Gud som himmelhimmelen ikkje kunne røma. Dette er ein Gud som ein kan venta seg noko frå. Ein som serverer lukke og velferd på bestilling, blir i det store rekneskapet altfor puslete.

Bibelen startar med ei grandios setning: I opphavet skapte Gud himmelen og jorda. Det vil seia så mykje som at han er utanfor himmel og jord. Han har inga historie i Bibelen – i motsetning til i religionane omkring. Den bibelske Gud eksisterer når himmel og jord blir til, og han er utanfor, og annleis enn alt dette. Det er denne Gud Salomo innvier templet til, og det er ein Gud som me kan venda oss til i dag.

Heilag krig? «Hva er hellig for deg?» Somme vil gjerne sjå på aktuelle hendingar i Paris og elles, der ein kan tru at terrorhandlingar er baserte i ei jordisk forståing av det heilage: Gud er heilag, og menneske må manifestera og forsvara denne heilagdomen med våpen. Dersom dette skal danna mønster for forståinga av det heilage, blir det naturleg å halda seg unna slike eksplosjonsfarlege uttrykk.

Men det er råd å tenkja guddommeleg om det heilage utan å rykkja ut til forsvarskrig for det. Gud er heilag, og han klarar seg utan spyd og sverd. Det nye testamentet forkynner ingen heilagkrig.  

«Hva er hellig for deg?» Svaret avslører ein god del om vår tankegang.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere