Muhammad Yasser Shafeian

Alder: 37
  RSS

Om Muhammad Yasser

Følgere

I islam, vin og løgner, som er mer stygg?!

Publisert 2 måneder siden - 543 visninger

Ligger er verre enn å drikke vin!

I Islam,
Vin er forbudt.
Kanskje en veldig viktig årsak er beruselse, anestesi, rastløshet, forsømmelse og forsømmelse av Gud, og forsømmelsen av hendelsene i det levende miljø, forårsaket av å drikke vin.

I utgangspunktet,
 Islam er imot enhver form for forsømmelse av noe slag og for noe.

Og,
 selv om,
vi gjør anstendig arbeid; men hvis det går utover sine grenser og forårsaker forsømmelse, vil det bli forbudt i islam.

Men

Verre enn vin, lyver.

Det er,
 en person, med vilje og med intensjon, "fortell feil!"

Det er,
 det var ikke at han ikke ble distrahert (som også var forbudt av islam),
men det var hans oppmerksomhet
Men han ønsket å fortelle og gjøre motsatt av virkeligheten og sannheten, for å få fordelen

Denne modusen og denne ånden blir introdusert i islam, verre enn å drikke vin og det er helt forbudt!
Det er,
personen trenger ikke å være uvitende, tankeløs og urimelig!

Og verre, aldri, det er ikke tillatt å fokusere på motsatt av virkeligheten,
slik at sansene fra andre kan bli fjernet fra sannhetens vei.

ENGLISH.....

In Islam, wine and liar, which is more ugly ?!

In Islam,
Wine is forbidden.
Perhaps a very important reason is drunkenness, anesthesia, restlessness, neglect, and neglect of God, and the neglect of the events of the living environment, caused by drinking wine.

Basically,
Islam is opposed to any kind of neglect of any kind and for anything.

And,
though,
we do decent work; but if it goes beyond its limits and causes neglect, it will be forbidden in Islam.

But

Worse than wine, is lying.

That is,
a person, on purpose and with intention, "tell the wrong!"

That is,
it was not that he was not distracted (which was also forbidden by Islam),
but it was his attention
But he wanted to tell and do the opposite of reality and truth, to gain the benefit

This mode and this spirit are introduced in Islam, worse than drinking wine and it is completely forbidden!
That is,
the person does not have to be ignorant, mindless and unreasonable!

And worse, never, at any time, it is not allowed to focus on the opposite of reality,
so that the senses of others may be removed from the path of truth.

 

 

Gå til innlegget

Bønn er profetens våpen!

Publisert 3 måneder siden - 403 visninger

Hvordan bruker vi livets viktige profeter i livet: be (Bønn)!!!!Som profetene, beder vi alltid, i alle de små og store tingene, og forbinder oss med vår Skaper?! Med mindre vi trenger å nå for ikke-Gud?Er vi som dette?

Bønn er profetens våpen!

Profeter er de utvalgte og de guddommelige budbringere!
Deres oppgave er å veilede skapelsen mot Gud!
Når skal de kjempe mot Guds motstandere og fiender, hva skal de gjøre med Guds tillatelse?

Nå, deres fiender, de vil være mennesker eller demoner!
De kjempet med alle og alle på sin egen måte!

Men,
Bønnen ber om Gud!
Bønnen søker veiledning og veiledning fra Gud!
Bønnen tenker stadig på å være Gud!
Bønnen overses ikke av Gud!

Men,
Våpenet er et middel til å kjempe!
Våpenet er et middel til å forsvare!
Våpenet angriper!
Våpenet er et middel til varig!
Våpenet er rolig!

 

Det første og viktigste angrepet av fiender, noen eller noe de vil ha, er forsømmelse av Gud, det er en skuffelse for Gud! Misstro er mot Gud! Thanksgiving Gud sa ikke!


Profetene kjemper med disse!
Hvordan?
Med bønn !!!

Formålet med profetens armer er å ødelegge Guds forsømmelse!


Så formålet med profetens krig er forskjellig fra hensikten med deres fienderkrig!


Profetene kjemper for Gud, for ikke å glemme Gud!
Men deres fiender kjemper for sine egne, for deres ønsker, for deres stygge moral.


Metoden for profetens krig er forskjellig fra metoden for deres fienderes krig!

I hovedsak er profetenes filosofi og livsstil helt forskjellig fra profetenes filosofi og metode!


 

Profeter er som andre mennesker,
Men målene og filosofien og metodene og materialene i deres liv og død er forskjellige!

Men ifølge Koranen er disse målene og filosofien og metoden ikke spesifikke for profeter, men alle mennesker kan og burde kunne leve som dem.

Profetene og deres etterfølgere ser bare og ringer til Gud
Men deres fiender ser seg selv og kaller seg!

 

Hvordan bruker vi livets viktige profeter i livet: be !!!!

Som profetene, beder vi alltid, i alle de små og store tingene, og forbinder oss med vår Skaper?! Med mindre vi trenger å nå for ikke-Gud?

Er vi som dette?

Gud hjelp! Be for alltid! Og husk alltid deg!


ENGLISH......

Prayer is the prophet's weapon!

Prophets are the chosen ones and the divine messengers!
Their task is to guide the creation towards God!
When they want to fight the opponents and enemies of God, what should they do with God's permission?

Now, their enemies, they want to be human beings or demons!
They fought with anyone and everything in their own way!

But,
The prayer is asking for God!
The prayer is seeking guidance and guidance from God!
The prayer is constantly thinking of being God!
The prayer is not overlooked by God!

But,
The weapon is the means of fighting!
The weapon is the means of defending!
The weapon is attacking!
The weapon is a means of enduring!
The weapon is calm!

 

The first and most important attack of enemies, anyone or anything they want, is neglect of God, it's a disappointment to God! Distrust is towards God! Thanksgiving God did not say!


The prophets are fighting with these!
How?
With prayer !!!

The purpose of the prophet's arms is to destroy the neglect of God!


So the purposes of the prophets' war are different from the purposes of their enemies' war!


The prophets are fighting for God, for not forgetting God!
But their enemies fight for their own selves, for their desires, for their ugly morals.


The method of the prophets' war is different from the method of their enemies' war!

Essentially, the philosophy and way of life of the prophets are completely different from the philosophy and method of the enemies of the prophets!

 

Prophets are like other humans,
But the goals and philosophy and methods and materials of their life and death are different!

But according to the Quran, those goals and philosophy and method are not specific to prophets, but all human beings can and should be able to live like them.

The prophets and their followers only see and call God
But their enemies only see themselves and call themselves!

 

How do we use the important prophets of life in life: pray !!!!

Like the Prophets, do we always pray, at all times, in all the little and big things, and connect ourselves to our Creator ?! Unless we need to reach for non-God?

Are we like this?

God help! Pray forever! And always remember You!

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Trykk på knappen "oppdatér"
av
Gunnar Kartveit
rundt 6 timer siden / 26 visninger
0 kommentarer
Vår nye jord
av
Erling Rimehaug
rundt 7 timer siden / 148 visninger
0 kommentarer
Ropstads bløff
av
Simen Bondevik
rundt 8 timer siden / 41 visninger
1 kommentarer
Rettferdighetens mange sider
av
Marianne Munz
rundt 13 timer siden / 367 visninger
3 kommentarer
Ivar Braut`s etterfølger som biskop.
av
Dan Lyngmyr
rundt 14 timer siden / 155 visninger
0 kommentarer
Ny biskop i Stavanger
av
Haakon Omejer Sørlie
rundt 16 timer siden / 132 visninger
0 kommentarer
En skjebnetid
av
Hilde Frafjord Johnson
rundt 21 timer siden / 1399 visninger
18 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 2 timer siden / 5184 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Ropstads bløff
rundt 3 timer siden / 41 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Kirka og det hele mennesket
rundt 5 timer siden / 898 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 5 timer siden / 593 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 6 timer siden / 387 visninger
Roald Øye kommenterte på
Et sterkere og tydeligere KrF
rundt 6 timer siden / 387 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
En skjebnetid
rundt 6 timer siden / 1399 visninger
Roald Øye kommenterte på
Stormløpet mot Israel er i gang.
rundt 6 timer siden / 21835 visninger
Gunnar Søyland kommenterte på
Vårt Land på ville veger
rundt 7 timer siden / 2125 visninger
Johannes Taranger kommenterte på
Hareide har moralsk rett - vi trenger en ny regjering
rundt 7 timer siden / 593 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Rettferdighetens mange sider
rundt 7 timer siden / 367 visninger
Ole Jørgen Anfindsen kommenterte på
Vårt Land og politikken
rundt 8 timer siden / 3943 visninger
Les flere