Lisbeth Marie Austnes

Alder: 52
  RSS

Om Lisbeth Marie

Medlem i Nei til vindkraftverk på Haramsøy

Følgere

Sover heile regjeringa?

Publisert 12 dager siden

Eller er det Høgre og statsministeren som har bestemt at det stadig sterkare folkeopprøret mot vindkraft skal ignorerast? Kvar er Krf oppi dette? Sett utanfrå er det skuffande stille. Eg tolkar det som at det er viktigare for Krf å ta vare på posisjonar enn folk.

Det er sterke kapitalkrefter som har fått enkel tilgang til våre felles naturressursar.   Dette skjer mot svært mange innbyggarar sin vilje, også i fleire tilfelle mot lokaldemokratiet sin vilje. Det skjer i Agder, Rogaland, Vestland og vidare nordover langs heile kysten.  I fleire områder der Krf tradisjonelt har stått sterkt. Likevel er det taust frå Krf sentralt.  Denne tausheita kan eg ikkje forstå i forhold til det eg trudde var Krf si omsorg for enkeltmenneske og mål om eit sterkt lokalt folkestyre.  Ei heller i forhold til det Krf kallar forvalteransvaret: Menneska sitt ansvar for å forvalte jorda på best mulig måte.

Utan å komme med detaljar , så er det ein del punkt som går igjen i  vindkraftutbyggingar ifølge lokalbefolkning og fleire seriøse naturvernorganisasjonar: Brot på naturmangfaldslova, brot på forureiningslova, brot på fuglefreding ,og ikkje minst brot  på energilova og forvaltningslova. Men når lovbrot  blir påpeika eller anmeldt, så blir det avvist eller oversett.  Når utbyggar ikkje har alt i orden som forutsatt i konsesjonane, får dei tilgjeving og løyver gjennom hastevedtak i NVE.

Då Stortinget vedtok ein gjennomgang av gitte vindkraftkonsesjonar , deriblant Haramsøya og Stadlandet, så burde regjeringa fulgt opp dette på ein heilt anna måte enn dei har gjort til no. Både olje- og energi-ministeren og miljøministeren går ut og forskutterer negativt svar på saker som er under gransking. Dette gir stor grunn til bekymring for om gjennomgangen er rèell, eller eit reint forsvar av tidlegare vedtak. Det verkar som OED vil unngå å ta ansvar for det uføret dei har leda landet ut i. Istaden vil dei presse lokale grupper til å ta sakene til retten med dei kostnadane det gir. Det er i mine auge ei skam og eit nederlag for eit land som Norge. Og det er ekstra skuffande at Krf, som skal vere på folket si side og som har brukt å stå opp  for den svake parten, er heilt fråverande i saka.

Medan OED ser ut for å trenere Stortinget sitt vedtak om gjennomgang av konsesjonane, får utbyggar halde fram med arbeidet. Dette opplever vi som står i det som ein stor urett og eit ran av vår felles naturarv. Alt anleggsarbeidet burde vore stoppa umiddelbart.  Situasjonen kan samaliknast med å ha hatt innbrot. Det blir meldt, men i påvente av rettssak får vi ikkje eingong låse døra. Og den vi opplever som den kriminelle part kan gå inn og forsyne seg  vidare -  og det med vern av politiet.

Ved forrige stortingsvalg stemte eg på Krf pga dei grunnverdiane eg trudde var viktige for partiet.  Når dei verdiane ikkje tel lenger, eller politikarane manglar mot til å hevde dei, så mister dei mi stemme. Den går heller ikkje til dei andre regjeringspartia.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere