Kristin Ørmen Johnsen

Alder: 65
  RSS

Om Kristin

Leder av Stortingets familie- og kulturkomité (H). Buskerud.

Følgere

Truer ikke arbeidslinjen

Publisert 8 dager siden - 71 visninger

For å få folk i arbeid trengs god integreringspolitikk for nyankomne, og en god etter- og videreutdanningspolitikk i ­arbeidslivet. Vi trenger en skole der alle lærer grunnleggende ferdigheter og en økonomisk politikk som gjør at det lønner seg å skape arbeidsplasser.

Regjeringen har sammen med Kristelig Folkeparti økt engangsstønaden med 20.000 kroner for foreldre som ikke er i arbeid. Fra 2019 blir den 83.000 kroner. Jeg antar at dette ikke er en økning Arbeiderpartiet mener hindrer folk å komme i arbeid etter fødsel. Det er nok heller som vanlig kontantstøtten Ap ønsker å skrote. For foreldre, som av en eller annen grunn ikke ønsker å ha barn i barnehage ved fylte ett år, er kontantstøtten på 7.500 kroner i måneden. Det er et godt bidrag til familieøkonomien.

Fleksible ordninger. 

Dette er en kortvarig ­stønad som også er gjort fleksibel. Barn kan være i barnehage 50 prosent og hjemme 50 prosent, og foreldrene kan da motta 50 ­prosent kontantstøtte. Avvikling av kontantstøtten ­betyr ikke at alle tidligere mottagere begynner å ­jobbe. Sju av ti foreldre som mottar kontantstøtte oppgir at de ikke vil søke om barnehageplass selv om kontantstøtten avvikles.

Arbeiderpartiet hevder at kontantstøtten hindrer innvandrerkvinner å komme i arbeid. ­Økningen i antall lavinntektsfamilier ­skyldes økende innvandring fra land hvor ­mange ikke har formell utdanning. Kun halvparten av f­lyktningene har fullført grunnskole. Da er det lett å forstå at det tar tid før de kommer i arbeid, og at de dermed har en anstrengt økonomisk situasjon.

Brochmann 2-utvalget beskriver det slik: «Økt økonomisk ulikhet er trolig en uunngåelig ­konsekvens av økt innvandring, selv med økt satsing på ­utdanning og arbeidsrettede tiltak». Kjønnsrollemønstre og familieforståelse er en del av kulturen som gjør at mange innvandrerkvinner har hovedansvaret for barnas omsorg.

Språk og praksis. 

Svake språkferdigheter og lavt utdanningsnivå hos innvandrer­kvinner er store utfordringer. Bedre integrerings­programmer med praksis og språkopplæring vil få flere av kvinnene ut i arbeid. Jeg tror ­regjeringens nye integreringsstrategi fører til at flere kommer i arbeid. Å fjerne kontant­støtten vil kun føre til at familiene får et stort inntektstap. Det vil igjen gå utover barna. Hvordan vil Ap unngå det?

Høyres mål er å styrke barnefamiliene. Barne­familiene får ytelser som engangsstønad og kontantstøtte i en relativt kort periode. Da er det ikke noen grunn til at dette skal gå utover arbeidslinjen, slik Arbeiderpartiet hevder.

Gå til innlegget

Kortvarige stønader til familier truer ikke arbeidslinjen

Publisert 9 dager siden - 239 visninger

Arbeiderpartiet hevder at økning i stønad til barnefamilier holder foreldrene borte fra arbeidslivet. Det har de ikke belegg for å hevde.

For å folk i arbeid trengs god integreringspolitikk for nyankomne, og en god etter- og videreutdanningspolitikk i arbeidslivet. Vi trenger en skole der alle lærer grunnleggende ferdigheter og en økonomisk politikk som gjør at det lønner seg å skape arbeidsplasser.

Regjeringen har sammen med Kristelig Folkeparti økt engangsstønaden med 20.000 kroner for foreldre som ikke er i arbeid. Fra 2019 blir den 83.000 kroner. Jeg antar at dette ikke er en økning Arbeiderpartier mener hindrer folk å komme i arbeid etter fødsel. Det er nok heller som vanlig kontantstøtten Ap ønsker å skrote. For foreldre, som av en eller annen grunn ikke ønsker å ha barn i barnehage ved fylte ett år, er kontantstøtten på 7500 kroner i måneden. Det er et godt bidrag til familieøkonomien.

Fleksible ordninger
Kontantstøtten er en kortvarig stønad som også er gjort fleksibel. Barn kan være i barnehage 50 prosent og hjemme 50 prosent, og foreldrene kan da motta 50 prosent kontantstøtte. Avvikling av kontantstøtten betyr ikke at alle tidligere mottagere begynner å jobbe. Sju av ti foreldre som mottar kontantstøtte oppgir at de ikke vil søke om barnehageplass selv om kontantstøtten avvikles.

Arbeiderpartiet hevder at kontantstøtten hindrer innvandrerkvinner å komme i arbeid. Økningen i antall lavinntektsfamilier skyldes økende innvandring fra land hvor mange ikke har formell utdanning. Kun halvparten av flyktningene har fullført grunnskole. Da er det lett å forstå at det tar tid før de kommer i arbeid, og at de dermed har en anstrengt økonomisk situasjon.

Brochmann 2-utvalget beskriver det slik: «Økt økonomisk ulikhet er trolig en uunngåelig konsekvens av økt innvandring, selv med økt satsing på utdanning og arbeidsrettede tiltak». Kjønnsrollemønstre og familieforståelse er en del av kulturen som gjør at mange innvandrerkvinner har hovedansvaret for barnas omsorg.

Språk og praksis
Svake språkferdigheter og lavt utdanningsnivå hos innvandrerkvinner innebærer store utfordringer. Bedre integreringsprogrammer med praksis og språkopplæring vil få flere av kvinnene ut i arbeid. Jeg tror regjeringens nye integreringsstrategi fører til at flere kommer i arbeid. Å fjerne kontantstøtten vil kun føre til at familiene får et stort inntektstap. Det vil igjen gå utover barna. Hvordan vil Ap unngå det?

Høyres mål er å styrke barnefamiliene. Barnefamiliene får ytelser som engangsstønad og kontantstøtte i en relativt kort periode. Da er det ikke noen grunn til at dette skal gå utover arbeidslinjen, slik Arbeiderpartiet hevder.

Gå til innlegget

Nulltoleranse for vold og overgrep mot barn

Publisert 2 måneder siden - 217 visninger

Ti prosent av alle barn har blitt utsatt for en eller annen form for vold eller overgrep. Det betyr at det i gjennomsnitt skjer to elever i hver skoleklasse. Høyres klare målsetting er at ingen barn skal oppleve vold og overgrep.

Barn er sårbare, og for ofte avdekkes vold og overgrep altfor sent. Vårt ansvar er å beskytte barna. Vi må fortsette og mane til tidlig innsats i barnehage og skole, og Regjeringen bidrar ved å styrke Opptrappingsplan mot vold og overgrep med 67 millioner kroner neste år. Dette er i tillegg til de 825 millionene som videreføres fra 2018.

Opptrappingsplanen inneholder mange tiltak. Den inneholder blant annet støtteverktøy for barnehageansatte som gjør dem i stand til å oppdage voldsutsatte barn raskere. Her er det også viktig å styrke dialogen med foreldrene. Mange synes det er krevende å snakke om vold og overgrep, og ofte har både barn og voksne spørsmål de ansatte ikke vet svaret på.

Det er satt av en egen pott for det foreldrestøttende arbeidet som er særlig rettet mot minoriteter. Tall fra en undersøkelse NRK har gjort i år viser at innvandrerfamilier er overrepresentert i overgrepssaker der barn og deres aller nærmeste er involvert. Det er urovekkende.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøyskolen mener statistikken kan forklares med kulturelle og juridiske forskjeller. Personer som kommer fra svake statsdannelser med autoritære diktatur, hvor makten ligger i slekten og familien har annen kultur med hensyn til barneoppdragelse. Det er derfor helt nødvendig å starte det forebyggende arbeidet på helsestasjonene. Siden 2013 har vi bevilget en milliard kroner på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er ingen tvil om at de ansatte i disse tjenestene spiller en viktig rolle når det gjelder å forebygge og avdekke vold i nære relasjoner. 

De som møter barn gjennom barnehage, skole og skolefritidsordning trenger kort sagt mer kunnskap om vold og overgrep. Mange barn blir fanget opp og hjulpet, men dessverre ikke alle. Disse opplever i tillegg til overgrepet, også å bli sviktet av andre voksne rundt dem.

Kunnskaper og ferdigheter til å håndtere vold og seksuelle overgrep er nå endelig blitt en del av rammeplanen for ulike lærerutdanninger, og inngår også i helse- og sosialfagutdanningene.

Nulltoleranse er alltid målet, og når overgrep skjer må vi alltid sørge for at barnet bli tatt godt vare på. Barns trygghet, omsorg og sikkerhet må alltid settes først.

Gå til innlegget

Kontantstøtte er bra for hele familien

Publisert 4 måneder siden - 322 visninger

Kontantstøtteordningen er under press og i mediene stilles det spørsmåltegn ved hvorfor Høyre fortsatt forsvarer denne støtten. For oss er kontantstøtten et alternativ til barnehageplass for de aller minste. Mange synes det er vanskelig å måtte velge mellom tilbudet om en god barnehageplass og det å være hjemme med barnet litt lenger. Kontantstøtten gir flere en mulighet til et reelt valg.

Vi tror familiene selv er de beste til å ta beslutninger for seg og sine. Barn og familier er forskjellige, og foreldrene må vurdere hva som er best for seg. Ikke alle barn er klare for barnehagestart når de er ett år gamle, eller til og med enda yngre.

Ideologiske, praktiske og økonomiske argumenter brukes som argumenter for å avskaffe kontantstøtten. Ofte trekkes det frem at den hindrer innvandrerkvinner i å komme i arbeid, og det argumenteres med at kontantstøtten hindrer likestilling og mindre satsing på barnehager. Det at kontantstøtten er bra for barnet og familien holder liksom ikke når det settes opp mot argumenter om likestilling, økonomi eller innvandrerkvinners lave yrkesdeltagelse.

Høyre mener allikevel at det er av stor verdi at familiene kan velge. Verdien er kanskje ikke uten videre enkel å måle, og det er vanskelig å vite den nøyaktige effekten av om barnet har best av barnehage eller å være hjemme. Men ikke alt kan måles, og vi stoler på at foreldrene merker det. Det som derimot er forsket på er at en god oppvekst gir de beste mulighetene for mestring og det å skape seg det livet man ønsker.

Undersøkelser viser at syv av ti foreldre som mottar kontantstøtte, oppgir at de ikke vil søke om barnehageplass selv om kontantstøtten avvikles. Foreldrene har både verdibaserte og praktiske grunner til å velge kontantstøtte fremfor barnehageplass. Dette slår bena under Arbeiderpartiets og SVs argument om at å fjerne kontantstøtten automatisk vil føre til at innvandringskvinner kommer ut i arbeid.

Norge er et av de mest likestilte land i verden og det jobbes stadig med kvalitetsheving av barnehagene, så kontantstøtten kan ikke brukes med særlig tyngde for å hevde likestilling eller at kvaliteten på barnehagene går ned.   

Kontantstøtten gir også familiene større fleksibilitet når barnet skal begynne i barnehagen. Innføringen av fleksibel kontantstøtte, slik at den kan utbetales med ulik prosentsats, ut fra hvor lenge barnet er i barnehage, støtter opp under fleksibiliteten regjeringen ønsker at barnefamilier skal ha ut fra sitt barn og sine behov. Den gir også familier et litt større handlingsrom dersom foreldrepermisjonen er ferdig før barnet begynner i barnehage. 

Høyre prioriterer barnas beste – uten unntak!

Gå til innlegget

Kirken - vår felles kulturarv

Publisert 7 måneder siden - 167 visninger

For svært mange av oss er det i kirkebyggene at mange av livets store og små begivenheter finner sted. Hver eneste dag brukes de 3000 kirkene våre i Norge til alt fra gudstjenester, høytidsfeiringer, brylluper og begravelser, til korøvelser, konserter og foredrag.

Med et slikt aktivitetsnivå er det derfor viktig at vi tar vare på kirkebyggene. Dessverre er det fremdeles et vedlikeholdsetterslep på endel av kirkene våre. Jeg vil jobbe for at etterslepet nå skal snu.

De fleste kirkene i Norge eies av menighetene, og det er som regel kommunene, som med kirkeloven har det økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av disse. Til tross for at kommuneøkonomien har blitt bedre hvert år med Høyre i regjering, så er etterslepet likevel på flere milliarder kroner. Regjeringen jobber nå langs flere spor for å løse dette. For eksempel er det etablert en rentekompensasjonsordning for istandsetting av kirkebygg, der investeringsrammen i fjor var på 1 mrd. kr. Regjeringen gir også tilskudd til kompetanseoppbygging og tilstandsundersøkelser av kirkebyggene våre, samt drift av en nasjonal kirkebyggdatabase.

I Kulturdepartementet jobbes det nå med en ny felles lov for tros- og livssynssamfunn, inklusiv Den norske kirke. I høringsnotatet for denne, som var ute fjor høst, omtales ulike finansieringsløsninger, også ansvarsfordelingen mellom myndighetene når det gjelder kirkebyggene. Departementet arbeider nå med en lovproposisjon om dette, og jeg ser frem til resultatet av arbeidet.

Men det er de eldste og mest verneverdige av kirkene våre som trenger mest pleie, og for meg er det spesielt viktig at disse nå får et løft. I Jeløya-erklæringen står det at regjeringen vil «sikre vedlikehold av verneverdige kirkebygg». Riksantikvaren har nylig gjennomført et prosjekt på om lag 150 mill. kr til istandsetting og brannsikring av alle de 28 stavkirkene våre. I fjor gav regjeringen også et ekstraordinært tilskudd på 25 mill. kr til ni kirker på Sør- og Vestlandet, som del av sysselsettingspakken. Blant annet gikk nesten seks mill. kr til vakre Avaldsnes kirke på Karmøy, og 12 mill. til Mandal kirke.

Nidarosdomen er i en særstilling som landets nasjonalhelligdom og den eneste kirken der staten over statsbudsjettet finansierer et kontinuerlig antikvarisk vedlikehold, ved tildeling til Nidaros domkirkes restaureringsarbeider.

Men vedlikehold av kirkene er ikke noe bare det offentlige gjør. Nå i april og mai har det vært vårdugnad ved en rekke av kirkene våre, der det rakes, feies og vårpusses i kirkebygg i hele landet vårt. Det er jeg veldig glad for, og til alle som er med på dugnaden for å holde kirkene våre i stand: Tusen takk for innsatsen!

 

Gå til innlegget

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
2 måneder siden / 76902 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
nesten 2 år siden / 43284 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
10 måneder siden / 34714 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
7 måneder siden / 27693 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
9 måneder siden / 22369 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
4 måneder siden / 22106 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
10 måneder siden / 19980 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
3 måneder siden / 18973 visninger

Lesetips

En iboende verdighet
av
Erik Lunde
rundt 5 timer siden / 78 visninger
Bygger på menighetene
av
Andreas Aarflot
rundt 5 timer siden / 62 visninger
Styrking av fødselspengar no!
av
Aina Alfredsen Førde
rundt 5 timer siden / 78 visninger
Å sjå fortida med to augo
av
Johannes Morken
rundt 5 timer siden / 67 visninger
Voksen og ledig
av
Nils-Petter Enstad
rundt 5 timer siden / 78 visninger
Et forpliktende sammenfall
av
Thea Elisabeth Haavet
1 dag siden / 164 visninger
Borgerlig rødming?
av
Bo Kristian Holm
1 dag siden / 340 visninger
Feil om Engelbretsdatter
av
Kristin Norseth
1 dag siden / 156 visninger
Les flere

Siste innlegg

Gode og dårlige kommentarer?
av
Toril Søland
36 minutter siden / 29 visninger
@Karl Øyvind Jordell
av
Njål Kristiansen
rundt 1 time siden / 48 visninger
Al Gore som president?
av
Roald Øye
rundt 1 time siden / 38 visninger
Brexit - sjakk-VM på engelsk.
av
Njål Kristiansen
rundt 2 timer siden / 34 visninger
Døende på flyttefot
av
Astrid Rønsen
rundt 2 timer siden / 34 visninger
Grep mot mannedebatt
av
Vårt Land
rundt 2 timer siden / 50 visninger
Innen 2020 får vi 5G. Hva innebærer det?
av
Toril Søland
rundt 2 timer siden / 16 visninger
En iboende verdighet
av
Erik Lunde
rundt 5 timer siden / 78 visninger
Kanossagang på NRK
av
Hanne Linn Skogvang
rundt 5 timer siden / 193 visninger
Les flere