Magne Kongshaug

Alder: 2
  RSS

Om Magne

Følgere

Litt om helheten i Paulus’ frelseslære

Publisert rundt 2 år siden

Mitt inntrykk er at Filtvedt og Sandnes tenderer mot å gjøre det enkle relativt komplisert/vagt, og noe som er litt vanskelige hos Paulus, spesielt det vi ikke har lyst til å innse, fremstilles misvisende lett

 

Ole Jakob  Filtvedt, postdoktor i NT og Karl Olav Sandnes, professor ved MF har kommentert forholdet mellom Paulus, Luther og Barclay (11. september, VL). Jeg innrømmer at jeg er mer interessert  i Paulus enn i Luther, selv om jeg er medlem i Dnk.  Jeg ser ikke bort fra at Barclay har forstått noe om Paulus som vi vanlige bibelleser  ikke har fått med oss.  Imidlertid, ettersom Filtvedt og Sandnes også blander inn egne synspunkter i deres kommentar, og fordi jeg ikke har lest boka til Barclay, så forholder jeg  meg til noe  av det Filtvedt og Sandnes skriver om Paulus.

Mitt inntrykk er at Filtvedt og Sandnes tenderer mot å gjøre det enkle relativt komplisert/vagt, og noe som er litt vanskelige hos Paulus, spesielt det vi ikke har lyst til å innse, fremstilles misvisende lett. Før jeg forsøker å begrunne denne min oppfatning, tar jeg utgangspunkt i Skriften.  For Skriften forklarer seg selv.

Forfatteren av andre Peters brev har forstått mye av essensen i Paulus sitt budskap: «Derfor, mine kjære, …så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte, i fred, og akt vår Herres tålmodighet som frelse! Slik har også vår kjære bror Paulus skrevet til dere, etter den visdom som er ham gitt. Dette har han gjort i alle brev der han taler om dette. I dem er det noe som er vanskelig å forstå, og som de ulærde  og ubefestede vrangtolker  … til sin egen undergang … ta dere i vare så dere ikke blir revet med av de lovløses villfarelser… Men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus. Kristus. Ham tilhører æren nå og til evighetens dag! Amen» (2 Peter3, 14-18).    

Ordene «voks i nåde og kjennskap til vår Herre»   referer til helliggjørelsen, og deres åndelige innhold    kan sammenfattes med ordene «hellige Kristus som Herre i deres hjerter» (jfr. 1 Peter 3, 15), hvilket er åndelig ekvivalent med Paulus’ ord: så arbeid på deres frelse med frykt og beven … for det er Gud som virker i dere og ville og å virke til hans gode behag  … så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn …» (jfr. Phil 2, 12-15; sml. Ef 2, 10; og 2 Peter 3, 14).

Filtvedt og Sandnes nevner at Phil 2, 12-13 kan man ikke se bort fra, om det er Paulus man tolker. Så sammensatt er helheten i Paulus lære, mener de, og hevder at  Paulus med formaning «arbeide på deres egen frelse» mener å si at Gud er virksom i denne prosessen. Her gjør de det enkle, kompliser/vagt, etter min oppfatning.

Det har aldri falt meg inn at en kan se bort fra Fil 2, 12-13. Ser en mer enn bokstavene (det er vel der forskerne har problemer), så er forståelsen av  Phil 2, 12-13  nærmest umiddelbart innlysende:  Åndsinnholdet i «arbeid på deres frelse» er at en må delta aktivt i sin helliggjørelse, samarbeide med Gud, være lydig m.a.o.. Jeg jager etter det, sa Paulus. Jag etter det! Sa han til andre.  

En arbeider på sin frelse ved aktivt å stå kjødets («det gamle jegets») gjerninger imot ved Ånden hjelp. Det er essensiell dynamikk i Paulus lære om å bli bevart som frelst! Vanskeligere er det ikke teoretisk. Hva kjødets gjerninger er, ramser Paulus opp flere steder.

Helliggjørelse er åndelig ekvivalent med å bære frukt til Kristi ære.  Gud virker i oss ved Helligånden (sml. Phil 2, 12-13), som utøser Guds kjærlighet i våre hjerter. Om vi drives etter omvendelse og mottakelsen av Ånden av Ånden (Rom 8), så helliggjøres vi; og den som drives av Ånden er m.a.o. (stort sett) lydig mot Ånden, av kjærlighet og takknemlighet for frelsens nåde.

Men Filtvedt og Sandnes skriver: «Selv om kristne ikke er syndfrie, og selv om de fortsatt kjemper mot sitt «gamle jeg», vil de vinne denne kampen  fordi de har fått Ånden»  Det er en illegitim forenkling, idet Filtvedt og Sandnes her kommer i skade for å tillegge Paulus bl.a. en tro han ikke hadde; for Paulus trodde at frafall var mulig, også etter at en hadde fått Ånden. Essensen i Paulus lære er Ikke  «selv om de fortsatt kjemper mot sitt «gamle jeg» men fordi en  kjemper utholdende mot «sitt gamle jeg» og dets kjødelige  gjerninger, og derfor omvender seg om/når en faller i synd, så blir en permanent frelst. Uten troens gode strid, frelses ingen på endelig vis, en faller ifra! Det er for øvrig også ånden i evangeliene. Den som har ører, høre!

 Således:  Begynt frelse ved nåde alene, er ikke nødvendigvis endelig frelse. Uten frukt:  frafall! Åndens frukter er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, ydmykhet, avholdenhet. (Gal, 5, 22-23). «De som høre Kristus Jesus til, har korsfestet kjødet med dets lidenskaper og lyster» (Gal 5, 24). 

Paulus advarte mot å gjøre Ånden sorg. Men noen galatere falt fra etter at de hadde fått Ånden; derfor måtte  Paulus omvende dem på nytt, slik at Kristus atter kunne vinne  skikkelse i dem.  Evangeliene formidler med klare, advarende ord at frafall er mulig. Og mange steder i brevene advares det mot frafall og fortapelse. Men det er det visst ikke verken faglig eller sivilisert å tro på? 

Paulus var en særdeles travel misjonær, den største av alle, spør du meg. Han måtte uttrykke seg relativt enkelt, idet menighetene Paulus dannet nokså sikkert besto av relativt få lærde og intellektuelle. Han ville gjøre seg forstått ovenfor alle i menighetene, og lyktes nok med det ovenfor alle de som virkelig ville tilhøre Kristus, de som ville være sannheten tro i kjærlighet.  De som seiret og seirer!

Magne Kongshaug, Risør.  

Gå til innlegget

Endringen må klargjøres

Publisert rundt 2 år siden

Jeg har etterlyst åpenhet og ærlighet om KrFs holdning til ekteskapet. Per Lunde presiserer nå at partiprogrammet har åpnet opp for «andre samlivsformer», at det har skjedd før Geir Jørgen Bekkevold viet et lesbisk par, og at denne endring ikke bør underkommuniseres (Vårt Land, 3. august).

Lunde har sikkert også rett i at det er mange kristne og potensielle velger som tolker nestekjærlighetsbudet slik at ordnet trofast samliv mellom to som elsker hverandre, er godt og riktig.

Ordnet trofast samliv kan oppnås både gjennom gjensidig forpliktende partnerskap og ekteskap. Ingen tvinges til å gifte seg. Ekteskap er ikke nødvendigvis mer stabile enn partnerskap. Når et likekjønnet par ønsker å gifte seg i kirken for å få Guds velsignelse, så er det en utfordring for mange av kirkens medlemmer.

Vi som er mot kirkelig vielse av likekjønnede oppleves av meningsmotstandere som hårde. Og vi, på vår side, opplever at homofiles krav om kirkelig vielse har bidratt til å splitte kirken – nærmest på ulegelig vis.

At KrFs familiepolitikk prioriter ekteskapet mellom mann og kvinne, er en selvfølge og absolutt ingen nyhet; men om Lunde mener at partiet allerede har åpnet opp for likekjønnet ekteskap, så er reaksjonen fra mange på vielsen Bekkevold fortok nokså paradoksal.

Hva åpningen for «andre samlivsformer» skal bety, bør nå partiets medlemmer snarest bli enige om.

Trykket i Vårt Land 6. september 2018.

Gå til innlegget

Kirken, KrF og Bibelen: en skilsmisse?

Publisert rundt 2 år siden

De fleste i dette landet er nå mer opptatt av fotball og annen sport enn av Evangeliet. Folk flest bryr seg lite om hva Bibelen egentlig sier, men oppfatter seg som å være nestekjærlige - og har havnet på at likekjønnet ekteskap er greit.

 

Det blir meg fortalt av Kirken at likekjønnet ekteskap lar seg begrunne  ut fra  Bibelen og dens nestekjærlighetsbud. Og KrFs Per Lunde mener at det er mange kristne og potensielle  KrF-velgere som tolker kjærlighetsbudet slik at ordnet, trofast samliv mellom to som elsker hverandre er greit. Han mener også at KrF - allerede før Bekkevolds vielse av et lesbisk par- har åpnet opp for andre samlivsformer enn tradisjonelt ekteskap.

De sitater jeg har sett av partiprogrammet er så tvetydige at de kan tolkes etter eget forgodtbefinnende. Jeg kommer ikke til å stemme på KrF om ikke lederne står frem og åpnet innrømmer sine holdninger til kontroversielle spørsmål. Det er  bra med unge liberale Bondevik som etterlyser åpenhet og selv innrømmer hva han står for.

Også vi konservative i spørsmålet om ekteskapet  er selvfølgelig klar over nestekjærlighetsbudet. Vi tror at Skriftens konkrete moralske anvisninger er de beste for  oss mennesker og fullt forenlig med nestekjærlighetsbudet – slik Bibelens forfattere oppfattet dette budet. Bibelen forbyr- absolutt konkret - sex mellom likekjønnede, og forbeholder ekteskapet kun for mann og kvinne.

Anvendelse av nestekjærlighetsbudet som godkjennelse av likekjønnet ekteskap er altså ikke basert på Bibelen, men på synsing, forenlig med tilstanden i vårt kulturliberale, sexorienterte samfunn. Det er derfor neppe bare undertegnede som føler seg fremmedgjort i Dnk.

De fleste i dette landet er nå mer opptatt av  fotball og annen  sport enn av Evangeliet. Folk flest bryr seg lite om hva Bibelen egentlig sier, men oppfatter seg som å være nestekjærlige - og har  havnet på at likekjønnet ekteskap er greit.

Hva blir det neste som blir greit på sexens område?  FRI, Fifty grades of Shade, Ex on the Beach, kjønnssykdommer, bare en begynnelse?

Hvorfor er homodebatten så viktig for mange? Jo fordi det er Bibelens troverdighet, Kirkens og KrFs  grunnvoll, som er under skyts. Dersom billedlige tolkninger av konkrete utsagn aksepteres, eller at Bibelens forbud mot homosex kun var av foreløpig karakter, så kan en «bevise» hva som helst med Bibelen i hånd!

Jesus Kristus er menighetens hode.  Kristus sier ikke til en del av sin «kropp» at likekjønnet ekteskap er greit og til andre deler at det er illegitimt!

Menneskehjertet har ikke forandret seg mye.  Også  i tidligere århundrer hadde mennesker erfaringer av nedverdigelse og over sterke, kjærlige følelser. Vi har alle visse bører å bære, enten vi er hetero- eller homofile. Uansett så er vi kalte til å ta våre kors opp å følge Herrens ord og befalinger! 

Noen ikke-kristne vet hva Bibelen sier om homosex. Undrer meg på hva  de egentlig mener om kristne  som pretenderer at Bibelen er forenlig med legalisering av likekjønnet ekteskap! 

Det er  forståelig at likekjønnet par ønske gjensidig forpliktende ramme for parforholdet, men jeg og mange med meg mener at det er selvbedrag å hevde at likekjønnet ekteskap er forenlig  med Bibelen!   

Slikt liker ikke avisa Vårt Land å høre   om lenger! - Eller?   

-Magne Kongshaug, medlem i Dnk, Risør

Gå til innlegget

Krf: selvinnsikt og ærlighet i søkelyset.

Publisert rundt 2 år siden

Tendensen i Krf er at partiet er i ferd med å bli for likt andre partier.

 

Da vi møttes i går, ble min venns første spørsmål: Nå Magne, hva mener du om Krf, om partiets kommunikasjonssjef som har giftet seg med en kvinne-  og som ble viet av partiets familiepolitiske  talsperson i et parti som sier at ekteskapet skal være mellom mann og kvinne? 

Vi ble straks enige om at det var lite klokt. Når han spontant reagerte negativt, så er det trolig en utbredt reaksjon blant folk som vanligvis ikke stemmer på Krf!

Bortsett fra én gang  har han ikke stemt på Krf tidligere, og sa seg  enda mindre tilbøyelig til å gi sin stemme til Krf etter  denne affæren! Som prest er Bekkevold for likekjønnet ekteskap, som politiker tilsynelatende ikke. Slik dobbelthet skaper ikke tillit.

Ettersom samfunnet og ekteskapet er blitt sekularisert gjennom skilsmisser, verdslig levevis, politiske valg vil kanskje ledelsen i Krf vinne flere stemmer enn de taper på åpenhet  om deres personlige holdning(er) til  ekteskapet.

Ens forhold til ekteskap/familie påvirker  ens holdning til surrogati og ande utfordringer i tiden. Uansett om en tror at en vinner eller taper stemmer, så bør åpen oppriktighet være primært anliggende.

Gitt Krfs kritiske stilling nær sperregrensen. Hvorfor er stillingen slik? Andre partier bygger dels på kristne verdier. Men hovedårsaken er nok den vi helt ikke vil vite av og fortrenger: at kristne verdier har fallende «aksjekurs» i vårt samfunn.

Allikevel, noen som vanligvis stemmer annerledes.  kan kanskje stemmetaktisk på Krf for å få partiet inn på Stortinget som en  motstrøms stemme, for demokratiets skyld. Uniformert A-4 tankegang skaper sløvhet. Noen ga jo sin stemme til Venstre av tilsvarende grunner. På den annen side har mange nå meldt seg ut på grunn av omtalte vielse.    

Ledelsen har åpenbart ikke forstått stormen som måtte komme! Hvordan er det mulig at partiets ledere ikke innser at en betydelig fraksjon som sympatiserer med Krf, selv om de er imot likekjønnede ekteskap,  også er motstandere av Dnk s holdning til den nye ekteskapsloven?

Det er kunstig å skille skarpt mellom politikk og tro. Alle har jo en tro av ateistisk eller religiøs art; og ens tro påvirker selvsagt ens politiske holdninger!

Hvorfor skal vi stemme på et parti der ledere ikke er åpne om egne holdninger?  Deres holdninger skinner allikevel igjennom tausheten; og har stor innflytelse på partiets være eller ikke være.

Tendensen i Krf  er at partiet er i ferd med å bli for likt andre partier. Da er det på tide med en tenkepause! Kanskje fortsetter jeg min lange tradisjon med å stemme på Krf. Kanskje!

Magne Kongshaug, Risør.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3523 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1231 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 922 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 565 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 439 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere