Magne Kongshaug

Alder: 2
  RSS

Om Magne

Følgere

Jeg er støv -og mer enn støv! Trur eg

Publisert nesten 2 år siden

Jeg har mer sans for Henrik Wergelands ord: «Menneske , husk at du er støv! Menneske, husk at du er mer enn støv!»


Prest Stian Aarebrot fremhever troen på at han er støv og intet mer i kronikken «Jeg er mold, altså er jeg» (Vårt land, 5. november):  «Materien er spiritualitetens grunnstoff. Mange kristne vil hevde at dette er vel reduksjonistisk, at jeg gjør troen triviell. Slike innvendinger bekrefter hvor dualistiske vi er i vår tenkning. At bønn er nevroner i aktivitet, innebærer på ingen måte at bønn ikke har med Gud å gjøre. Bønn er å velge å forholde seg til et gudsnærvær og dermed også til en verden skapt av Gud».

Støv og ånd. Jeg har mer sans for Henrik Wergelands ord: «Menneske , husk at du er støv! Menneske, husk at du er mer enn støv!» .  For meg er menneskets sjel dets personlighet og ånden sjelens lampe, som kan ha ulike grader av lysstyrke.  

I følge kristen tro har et troende menneske samfunn med Guds Ånd. Og etter min oppfatning er det Ånden som opplyser den troendes ånd/sjel, og som  virker i oss (jfr. Fil 2,13) . Det er vel det salmisten ønsket med bønnen: Gud, skap i meg et rent hjerte, og forny en stadig ånd inne i meg (Salme 51, 12). Ja, «Gi meg din frelses fryd, og hold meg oppe med en villig ånd (salme 51, 14). 

 I Jesaja 1, 14 henviser forøvrig  Gud til sin sjel. Og hvis mennesket er skapt i Guds bilde, så forventer jeg at mennesket i det minste har noe udødelig sjelelig ved seg!

Skal vi tro profeten Sakarja 12,1 så dannet Herren menneskets ånd i dets indre.. Og Predikeren forkynner at : Støvet vender tilbake og blir som det var før, og ånden vender tilbake til Gud, som ga den  (Pred 12.7);  Alt har han gjort skjønt … også evigheten har han lagt i deres hjerter ..  (Pred 3, 11). Enn videre, Matteus 10, 28b:  Frykt ikke for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen (jfr. Luk 12,4). Og Paulus: måtte deres ånd og sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme (1 tess 5,23b). 

Sant nok om en fokuserer ensidig på kroppens dødelighet, så er det visselig slik at av» jord er du kommet , og til jord skal du bli». 

Vitenskapens begrensning. Hvis Gud kan virke gjennom mine nevroner, uten at vitenskapen oppdager Gud, for det gjør den jo ikke, så kan nok også min ånd/sjel virke via og bli påvirket av mine nevroner -uten at vitenskapen  ser ånden/sjelen.  For «Hvem har målt Herrens Ånd, og hvem lærer ham som hans rådgiver? (Jesaja 40, 13).  

Tro på sjelens udødelig, er  ikke nødvendigvis det samme som gnostisisme med manglende respekt for kroppen og materien i alminnelighet. Dualistisk tenkning er ikke nødvendigvis usunn tenkning. Og alt fra gresk filosofi, eksempelvis tro på sjelens udødelighet, er ikke nødvendigvis feilaktig, like lite som Bibelens utsagn om åndens/sjelens udødelighet ikke behøver å være uriktige. 

Inntil annet er bevist, holder jeg meg til at mennesket er en enhet av ånd, sjel, og legeme – med gudgitt ansvar for å ta vare på skaperverket.  - Og ved oppstandelsen vil sjelen bli ikledd en form for  legemlighet.

 

Gå til innlegget

Honnør til Knut Arild Hareide.

Publisert nesten 2 år siden

Om disse mer enn 2600 nyinnmeldte i KrF ønsker en mest mulig kristelig politikk, så bør de forbli i KrF, ikke minst som en honnør til Hareide og hans oppfordring til samhold!

Hareide tapte valget, men vant manges hjerter,  tenkte kona og jeg da vi lytte til betagende taler. 

Hvem hadde jeg stemt på? Hareide og hans veivalg hadde fortjent min stemme.  Men det hadde også  representantene Minos, som ikke ville bryte løfter, og Høen med sin inderlige  motstand mot sortering og ønske om  samarbeide med regjeringen Solberg. Mange representanter led nok valgets kvaler. 

Jeg har ment at KrF burde forbli i opposisjon, bl.a. for å bevare sin kristelige profil.  Nå mente imidlertid alle talerne at KrFs politikk står fast. Mon det?

Som demonstrert ved økende oppslutning om Hareides nye veivalg, så forandrer politiske partier seg  etter hvert som samfunnet/verden forandrer seg; og et partis oppslutning er også avhengig av dets ledere.  

Hovedgrunnene  bak KrFs lave oppslutning er imidlertid neppe partiets bra lederskap,  men bl.a.  KrFs motstand mot abortloven/sider ved den; motstand som er lite populært i dagens Norge, der alt som smaker av kristendom er et tilbakelagt stadium for mange.  

Et Norge uten KrF, er en mye åndsfattigere nasjon.  Nasjonen har fortsatt et stort mindretall med en gudstro. Da er det paradoksalt, synes jeg, at bare et lite mindretall av de kristne i landet støtter opp om KrF.  - 

Om disse mer enn 2600 nyinnmeldte i KrF ønsker en mest mulig kristelig politikk, så bør de forbli i KrF, ikke minst som  honnør til Hareide og hans oppfordring til samhold! - KrF har nå en mulighet til å dra høyresiden mot sentrum. Bruk muligheten!    

Magne Kongshaug, Risør

Gå til innlegget

Uærbødighet for skaperverket og uærbødighet for Gud, er to sider av samme sak, ...


I motsetning til Silvi Listhaug, mener prost Bakkevig at kirka ikke er politisert og at den ikke råtner på rot (Vårt Land, 26. oktober). Han tar det for gitt at Listhaug mener kirka skal ta konsekvenser av bibelord og fortellinger, og nevner at det i kirka pågår en livlig diskusjon om hvordan den skal engasjere seg i viktige etiske anliggender .

Imidlertid, i alle de årene jeg var fast kirkegjenger, kan jeg ikke huske at en under kirkekaffen livlig tok opp spørsmål om kirkens etiske anliggender, ei heller var det vanlig å tale sammen om Gud og evangeliet.  Så, de «livlige diskusjonene» forgår vel nesten bare blant prester og bisper, eventuelt også i menighetsråd og Kirkemøtet? I så fall blir spørsmålet, Bakkevig, om hvor representativt «kirkas» eventuelle uttalelser om  innvandringspolitikk og miljøpolitikk egentlig er/vil være.

Kirka skal bidra til å ta vare på flyktninger og mennesker  i nød og  bidra effektivt  til å gjøre kloden beboelig for oss alle og kommende slekter. Det har Bakkevig rett i. Men hvis dens ledere kommer med forslag til konkrete politiske tiltak, så vil den sannsynligvis bli splittet i henhold til de politiske skillelinjene som finnes blant dens medlemmer. Om Dnks ledere kommer med klimautspill bør de først forsikre seg om de har de aller fleste medlemmenes support. Kirkas hovedoppgave er ikke av politisk ideologisk art, men av evangelisk karakter! [Jeg har ikke lest Listhaugs bok].

Bakkevig formidler at det står relativt bra til med kirka,  med dens babysang, salmesang, bønn, bibellesning og forkynnelse over en bibeltekst eller to,  og der 15-åringer får lære om kristen tro, og  70-80 prosent av begravelsene fortsatt skjer?  

De konfirmantene jeg hadde kontakt med i en periode som menighetsmedlem i en menighet i Drammen, var imidlertid  mer interesserte i alternativ spiritualitet enn evangeliet. Kun en liten andel av konfirmantene blir engasjerte kirkegjengere, meg vitende. Om det er tilstanden,  så er det en stor utfordring for kirka fremtid, også fordi stadig færre lar sine barn bli døpt, og  kirkebenkene er  relativt lite fylte av nesten bare eldre gråhårete ved vanlige søndagsgudstjenester.

Psykoanalytiker Julia Kristeva er visstnok sikker på at alle mennesker trenger å tro; selv er hun imidlertid ateist. Men hun har nok rett i at ikke minst de unge søker etter meining (Vårt Land 29. oktober).

Bedre trosforsvar. Etter min mening trenger Kirka å forsvare kristen tro på vis som kan fenge ungdommelige sinn.  Er Bibelen inspirert av Gud, så bør en belyse hvorfor en tro det.  Personlig tror jeg at barnedåp er en velsignelse, men er ikke overbevist om at barnet  som døpes  mottar Den Hellige Ånd der og da.  

Dnk gir alle sine medlemmer (over 15 år) stemmerett ved kirkevalg; det betyr at også ikke-troende medlemmer har mulighet til å påvirke kirkas veivalg/teologi.  Det mener jeg er urimelig. Betenkelig er det også at Dnk tar imot økonomisk støtte også for alle de medlemmene som ikke lenger tror på verken Gud eller Jesus Kristus.

Prester forventes å tro på budskapet de forkynner.  Men går kirka ut i det offentlige rom i lydighet mot Misjonsbefalingen og kaller ladets innbyggere, inkludert de mange hundretusener som en gang var kristne, til omvendelse og tro på Jesus Kristus?

Jeg var elendig. De mange tiårene jeg varen  bortkommen sønn, var det ingen som forkynte meg evangeliet, enda det den gang fantes langt flere kristne i landet enn nå!  Hvorfor  er kristne så tause i det  offentlige rom?

Mener kirken, Bakkevig, at misjonering i det offentlige rom er illegitim diskriminering overfor  ikke-kristnes oppfatninger/andres religiøsitet? Blir nå enhver salig i sin tro i vårt multikulturelle samfunn; og er muligheten for fortapelse utgått på dato?

Miljøsaken er meget viktig. Og det er  Evangeliet. Et Norge og Vest-Europa - der evangeliets er avleggs for de fleste-  har en lite lovende fremtid, tror jeg; uærbødighet for skaperverket og uærbødighet for Guds vilje, er to sider av samme sinnelag, mener jeg.

Jesus sa at ingen kan tjene Gud og mammon. Det bør kirken rope ut offentlig, for materialismen er nokså jevnt fordel blant oss borgere, mye uavhengig av politisk partitilhørighet!   Enhver se bjelken i egne øyne! For nå ødelegges Guds skaperverk – sjeler og natur - av  grådig materialisme og ditto overforbruk og uvett!  Jeg er enig med Marius Holm som hevder at KrF må stille klimaultimatum dersom de skal inn i regjering (Vårt Land 29. oktober).

Vi vant rikdommen, men tapte vi vår sjel? - «Vil Gud ikkje vera bygningsmann, me fåfengt på huset byggja , vil Gud ikkje verja by og land, kan vaktmann oss ikkje tryggja». - Klokkene ringer for Kirka, nasjonen og verden!

Magen Kongshaug, medlem i Dnk, Risør.

Gå til innlegget

Kampen om KrF

Publisert rundt 2 år siden

Etter at Hareide forkynte at han ville anbefale KrF å søke regjeringssamarbeide til venstre, var det særdeles urealistisk å tro at KrF ville få enerett på prosessen mot å avgjøre sitt endelige veivalg. Selvsagt ville Ap/Sp ønske KrF velkommen over til dem, mens Høyre ville bli skuffet over Hareides beslutning og ville forsøke å beholde KrFs støtte. Både venstre- og høyresiden ønsker jo regjeringsmakt.

Så det forbauser meg at Kjell Erik Saure, i en ellers interessant kommentar 20. oktober, ble forbauset over at Hareide har satt det politiske Norge på hodet. Andre har for øvrig hjulpet ham med det, ikke minst høyresiden. Hareide hevdet før forrige valg – «veldig tydelig», ifølge Saure – at en eventuell fredning av regjeringen Solberg ikke ville gjelde for hele stortingsperioden. Men spørsmålet er jo om Hareide hadde et realistisk grunnlag i eget parti for den holdningen. Hvis han var enerådig eller urealistisk, så er det forståelig at han nå møter stor motstand fra noen av sine egne!

Statsminister Erna Solberg fører en rå maktkamp, skal vi tro politisk kommentator Berit Aalborg (VL, 20. oktober). En mer nyansert fremstilling er mulig, idet Høyre jo er blitt mer liberalt de siste decennier, mens Erna Solberg trolig ønsker oppriktig å konservere mest mulig av partiets verdiprofil – ved drahjelp fra KrF som motvekt mot både liberale fløyer innad i Høyre og verdiliberale regjeringspartnere.

Om KrF ønsker å bevare sin egenart, så er det mest realistisk, mener jeg, å velge «den tredje veien», en gylden middelvei, nemlig å forbli et mest mulig uavhengig sentrumsparti med kristelig profil.

Gå til innlegget

KrFs vei: en gylden middelvei.

Publisert rundt 2 år siden

Verken sta individualisme eller stivbeint kollektivisme ...


Hareide talte - og med ett ble KrF sentrum i politisk debatt og et ettertraktet bytte. Ikke bare av ideelle motiver, men nok også av makthensyn, vil både høyresiden og venstresiden ha KrF med i regjeringssamarbeide.         

Hvilken vei bør KrF velge?  - Kristne verdier er under press fra nesten alle kanter. Derfor trengs et oppreist, mest mulig uavhengig KrF som kan påvirke andre partier både på venstre- og høyresidene i konstruktiv retning, til dåd for  Guds skaperverk – rettferdighet og frihet og omtanke for det enkelte mennesket, omsorg for dyr og natur.

De siste 30 årene har jeg alltid stemt på partiet KrF. For KrF (og undertegnede) har venstresiden tilsynelatende en mer attraktiv fordelings- og klimapolitikk enn høyresiden. På den annen side, Statsminister Erna Solbergs  er en sterk motstander av aktiv dødshjelp( VL 16 oktober); og partiet Høyre er tilsynelatende mer abortrestriktivt enn venstresiden. Kontantstøtten vil temmelig sikkert  avgå en snarlig død, trolig også skolegudstjenester og K’en i KRLE-faget, om venstresiden overtar makten i Norge. Et oppgående motstrøms KrF trengs derfor,  mener jeg, også  fordi det er utenkelig at Ap, og lite sannsynlig at Høyre, vil gi leger reservasjonsretten tilbake. Og hvilke partier er mest for skolegudstjenester?

I KrFs kamp mot fri abort på 70-tallet, og deretter  for kontantstøtten og den berømte K’en, var Ap den store motstanderen, om jeg husker rett.  Og for øvrig bør en komme i hu at sterke krefter innen Ap  ble en plogspiss for avkristning og temmet kristendom i landet, dels fordi kristne ga etter for verdslig  påvirkning og fordi Dnk først og fremst fremsto som borgerskapets kirke.  Litt historie:

I ”Kommunisme og religion” (1923) forslo Aps Edvard Bull at skolen, lærerutdanningen, statskirken, begravelsen, ekteskapet og fødselsregistreringen skulle verdsliggjøres. «Vi skal slåss uforsonlig med den bestående officielle lutherdom, som mot andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående hensynsløs kirkepolitikk, for det om vi mener at religion i og for seg er en privatsak» (Bull, s.31). Og allerede i 1947 overtok Staten Oslo lærerskole som ble grunnlagt av 6 kristne organisasjoner i 1912.  

Hareide og co bør ta seg i akt for ikke å bli temmet/sekularisert av AP og andre venner til høyre/venstre! Som Charles Ringma sier i Grip Dagen (litt parafrasert): Verken sta individualisme eller stivbeint kollektivisme, men en gjensidighet som kaller oss både til frihet og ansvar skal  prege våre kristne liv; vi står ovenfor den vanskelige oppgaven å finne en gylden middelvei, den sanne visdoms vei.       

Magne Kongshaug, Risørsupporter av, men ikke medlem i KrF.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere