knut sellevold

Alder: 71
  RSS

Om knut

Følgere

Hvorfor liturgi?

Publisert 8 måneder siden

Bispeutnevnelsen i Stavanger har satt fokus på kirkens liturgiske praksis. Hvorfor liturgi?

Hvorforliturgi ?

Knut Gunnar Sellevold


I debatten omkring bispeutnevnelsen i Stavanger har ulike synspunkter på kirkens liturgiske praksis fått fokus. Denne praksis reguleres av en rekke bestemmelser.  

§ 24 i Kirkeloven slår fast at det er Kirkemøtet som har myndighet til å fastsette kirkens liturgier.

§5 i loven gir Menighetsrådet myndighet til å ta avgjørelser i liturgisaker innenfor de rammene Kirkemøtet fastsetter.

§7 i  Tjenestordning for menighetsprester sier at presten skal utføre sin tjeneste i samsvar med kirkens ordninger.Dette gjelder også for gudstjenester og kirkelige handlinger. Liturgiene kan kun fravikes når de selv hjemler det.

§5 i Tjenesteordning for proster gir prosten ansvar for å se til at prestene forvalter Ord ogsakrament i henhold til ordningene.

Når en vigsles til prestetjeneste lover en å «forvalte de hellige sakramenter etter Kristi innstiftelse og vår kirkes orden».

Sentralkirkelige organer vedtar bestemmelsene og de  plasserer vår kirke inn i et økumenisk fellesskap med andre store kirkesamfunn som alle har en felles liturgisk tradisjon. Er disse ordningene og bestemmelsen nødvendige,og er de et gode eller et onde? Det er ikke enkelt å gi et fyldestgjørende svar på dette, men jeg vil peke på noen momenter som jeg mener taler for den liturgiske praksis vi har.


  • Liturgien er for det meste bibelens ord. Det er ikke de mange menneskeordene, men Ordet selv som blir levende i menigheten gjennom den liturgiske praksis. 

  • Liturgiene synliggjør innholdet i vår tro. Slik vi tror, tilber vi. Det er en direkte sammenheng mellom kirkens lære og innholdet i liturgiene.Liturgien blir således også et vern mot vrang lære.

  • Liturgiene skaper trygghet og forutsigbarhet i det gudstjenestelige liv. Alle kirkelige ansatte er forpliktet på de samme bestemmelser. Denne felles plattform fungerer samlende og konfliktforebyggende.

  • Liturgiene er vedtatt etter grundig utredning. Vurdering av teologiske, økumeniske ,pastorale og sjelesørgeriske, språklige, kontekstuelle,dramaturgiske, estetiske, musikalske, språklig slitestyrke  og andre aspekter,  bidrar til å kvalitetssikre dem.

  • Tjenesten som Liturg er en profesjon. Å forvalte disse tekstene er i ydmykhet å gå inni noe som er større enn en selv. Evnen til engasjert og ekte tekstformidling er en ferdighet som må læres og øves opp.


Liturgiene gir også romfor prest/menighet til å forme deler av den med egne ord.

Når dette gjøres med kunnskap og respekt for sammenhengen ordene settes inn i, kan det bli en flott blanding av faste og frie formuleringer. Menigheten har store muligheter for stedegengjøring av lokale ordninger innenfor de gitte bestemmelser.

Gudstjenesten trenger ikkevære lik overalt selv om rammene er gitt.

Når mennesker samles til faste tider og på faste steder oppstår det som regel en form for«møtepraksis» eller liturgi. Spørsmålet blir derfor ikke om en skal ha en liturgisk ordning eller ikke. Jeg er ikke tvil om at jeg velger Ordet i liturgien framfor de mange ordene, og trygghet og forutsigbarhet framfor å skulle forholde meg til tilfeldige innfall fra den som leder gudstjenesten.

Det er en kontinuerlig utfordring å skape og fornye liturgiene slik at de kommuniserer inn i menneskers liv og hverdag og ikke virker fremmedgjørende og ekskluderende.


 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere