Jostein Grosås

Alder: 59
  RSS

Om Jostein

Følgere

Til Håvard Nyhus,

jeg mener du bommer når du raljerer over at dette ikke er et juridisk tema, det dreier seg om en skriftlig og bindende avtale med en misligholdsklausul som i utgangspunktet skal oppfylles når avtalen brytes. Videre dreier det seg om hvorvidt det i norsk rett er hjemmel til å sette til side denne type avtale, hvilket det viste seg at det ikke er.

Retten drøfter da ærbarhetsbegrepet slik det fremkommer i juridisk teori, samt urimelighetskriteriet i Avtl § 36, som jo er testet en rekke ganger i norske domstoler.

Dommen er forøvrig pt ikke rettskraftig,( det er 1 måned ankefrist) og det blir jo interessant å se om saken havner i Høyesterett.

 

Gå til innlegget

Utroskapsdommen - en riktig dom fra Hålogaland

I sin (forøvrig morsomme og velskrevne) artikkel  07.02.18 synes jeg VL´s kommentator Håvard Nyhus bommer ganske kraftig i sin vurdering av den omtalte  lagmannsrettsavgjørelsen, 

Faktum var i korte trekk følgende:

Partene etablerte samboerskap i 2012 og kjøpte senere en leilighet sammen for kr 3 900 000,- som de flyttet til. denne finansierte de  med egenkapital kr 1 200 000 hver, og resten ca kr 1 600 000 ble ordnet ved et felles lån som disse etter intern avtale heftet med 50% hver. De kjøpte også en bil sammen for kr 400 000. Denne ble betalt av partene sammen dog slik at kvinnen betalte kr 300 000 og mannen kr 100 000,-.

Samboerparet fikk forøvrig  også en datter sammen i 2015.

I januar 2015 fikk kvinnen opplysninger om at samboeren var utro med en annen kvinne, hvilket han etterhvert erkjente. Han lovet imidlertid å bryte forholdet til den andre kvinnen. Dette for å redde samboerskapet.Samboeren var allikevel ikke uten videre villig til å fortsette dette, og utarbeidet, ved hjelp av sin far, et forslag til avtale hvoretter mannen skulle overføre sin halvpart av boligen og sitt innskudd i bilen til henne dersom han påny var utro.Avtaleforslaget ble utarbeidet skriftlig og overlevert mannen som gjennomleste dette og tok det med til sin arbeidsplass.Det ble gjort enkelte endringer i dette i dagene som fulgte, ved at avtalen skulle gjøres gjensidig, utroskap ble noe nærmere definert, og det ble også spørsmål om avtalen  skulle kunne sies opp. Avtalen ble så signert av partene i januar 2016. Samboerforholdet fortsatte, og man gikk også  i parterapi utover våren 2016.

I mai 2016 ble det imidlertid påny avdekket seksuelt utroskap hos mannen.

Kvinnen påpekte da at avtalen var brutt, og at mannen skulle overføre sin del av bolig og bil.

Juridisk utgangspunkt;

Inngåtte avtaler er som kjent bindende.

Inngåtte avtaler kan imidlertid i enkelte tilfeller settes til side som UGYLDIG og mannen prøvde seg på to rettslige  grunnlag:

1. Christian Den Femtes Norske Lov (NL) 5-1-2,;avtalen strider mot ÆRBARHET

Denne regelen retter seg mot disposisjoner der enten selve avtalekonstruksjonen, der partene skal gjøre eller unnlate, eller det formål som avtalen søker å oppnå, er i strid med grunnleggende moraloppfatninger i samfunnet. En avtale vil typisk kunne være i strid med NL 5-1-2 dersom den pålegger en part vesentlige og urimelige begrensninger i den personlige frihet og dersom avtalen pålegger en part å gi avkall på legemlig integritet.Lagmannsretten fant det imidlertid klart at avtalen ikke kunne settes til side på dette grunnlag, idet avtalen hadde et aktverdig formål, nemlig å forhindre fremtidig utroskap fra mannens side og på den måten bidra til at samlivet kunne fortsette. Den eneste begrensningen begrensningen avtalen la på mannens handlefrihet var at han forpliktet seg til ikke å innlede et romantisk forhold til andre så lenge samboerskapet bestod.

2. Avtalelovens § 36, URIMELIGHET

Det andre grunnlaget som ble påberopt var avtalel § 36 der det fremgår at en avtale helt eller delvis kan settes til side dersom det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk å gjøre den gjeldende. Bestemmelsen gir anvisning på en helhetsvurdering der det blandt annet skal legges vekt på avtalens innhold, partene stilling, forholdene ved avtalens inngåelse, senere inntrådte forhold og omstendighetene forøvrig. Terskelen for å sette en avtale til side etter denne bestemmelsen er høy, og det er de klare tilfeller av urimelighet som  rammes.

Lagmannsretten kom etter dette til at avtalen heller ikke kunne settes til side etter avtalenlovens § 36.

 

Konklusjonen ble altså at avtalen, etter å ha blitt prøvet i to rettsinstanser, stod seg. 

Hva angår betaling saksomkostninger er som kjent hovedregelen i tvisteloven at den som taper saken skal betale alle saksomkostninger, o hvilket også ble resultatet i denne sak. Idømte saksomkostningene for tingretten utgjorde kr 332 500 og for lagmannsretten kr 189 283.

I tillegg til dette måtte også mannen betale omkostningene til sin egen advokat.

Jeg synes personlig dommen er riktig, og neppe i utakt med den alminnelige rettsoppfatning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Mest leste

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere