Jørn Maurstad

Alder:
  RSS

Om Jørn

Følgere

Åpent brev til Frimodig kirke

Publisert rundt 1 år siden

Jeg ber Frimodig kirke om å revurdere bruken av brosjyren Ekteskapserklæring. Den kan være til hinder for samtaler i menighetene om homofiles situasjon, og hindre ett oppgjør med spredning av homo-hat.

Til dere som er med i Frimodig kirke. Jeg ber dere om å revurdere støtten til og bruken av den brosjyren som kalles Ekteskapserklæring.

Bakgrunn for hvorfor dette ønsket fremsettes.

30.august sommeren 2018, har Petter Olsen et innlegg på verdidebatt kalt: «Nei til homofilt samliv er ikke homo-hat». Å mene at likekjønnet samliv er galt, er ikke nødvendigvis ensbetydende med homo-hat. Men å knytte kritikk om homo-hat opp imot en innsnevring av religionsfriheten slik han gjør i sitt innlegg, er å overse det aller viktigste problemet. Etter min mening er det fraværet av en diskusjon om betydningen av homofobi, som er det største problemet.

Hvordan dannes grunnlaget for homo-hat? Det er det spørsmålet en må stille seg. Hat spres ikke bare igjennom hatefulle ytringer, men kan like gjerne komme av at man sprer feilinformasjon, usannheter eller sprer fortegnede fremstillinger av synspunkter og fakta eller fortier problemer.

Det er ikke vanskelig å finne eksempler på at det finnes feilaktig forståelse av hva Bibelen sier om homofili også blant konservative kristne. Derfor er det viktig at man i argumentasjonen, bestreber seg på å gi en mest mulig riktig fremstilling også av hva motparten har ment.

Fremstillingen i Ekteskapserklæring.

Denne brosjyren henvender seg først og fremst til de som allerede mener homofilt samliv er galt. Men det fritar ikke de som vil bruke denne brosjyren, for å vurdere om den kan ha noen utilsiktede effekter. I brosjyren Ekteskapserklæring finner man mange formuleringer som kan være med på å skape frykt for det å gi støtte til homofilt samliv. Eksempler på dette, kan man finne i flere avsnitt. Jeg har tidligere kritisert brosjyrens argumentasjon, og gjentar ikke alt her. Men nevner følgende eksempel i fra avsnitt 4: «Kirker og menigheter som innfører likekjønnet ekteskap, oppløser betydningen av kjønn- ikke bare i parrelasjonen, men også i familien». Den norske lærenemnd sin uttalelse i fra 2006, leverer en delt innstilling om synet på homofilt samliv. Leser en begge siders argumenter, ser en at det ikke lar seg gjøre å gi en redegjørelse av den andre partens argumenter med utgangspunkt i bare en fremstilling. De som kun holder seg til denne brosjyren, får ingen selvstendig mulighet til å sette seg inn i motpartens synspunkter. Påstanden jeg siterte i fra avsnitt 4, gir et karikert bilde av hva motparten i denne saken har ment. Det er nettopp en av svakhetene ved brosjyren, at man setter opp en serie argumenter som ikke svarer til hvordan motparten har uttrykt seg.

Derfor er det trist å konstatere at Frimodig kirke har denne brosjyren liggende under Aktuelt på sin hjemmeside. Om brosjyren skriver de: «Et verdidokument om ekteskapet, barnet og Bibelen.
36 kristne organisasjoner og kirkesamfunn har i fellesskap utgitt en informativ, tydelig og lettlest erklæring på 8 små sider. Innholdet er topp aktuelt og vil være en strategisk ressurs for menigheter og foreninger, bibelgrupper og enkeltpersoner i tiden som ligger foran. Les erklæringen og vær med og spre dokumentet!»

På grunn av sin utforming er dette et skrift som kan bidra til å fremme ubegrunnet frykt for homofile og motpartens argumenter for homofilt samliv, og det vil dere altså ha spred rundt i norske menigheter. Det er dessverre påfallende hvordan dere lar være å ta med informasjon som kan svekke inntrykket av at denne brosjyren holder kvalitetsmessig mål. På baksiden av det eksemplaret som jeg har (3. utg 2017) står det med forholdsvis liten skrift: «Hver enkelt medutgiver støtter intensjonen og budskapet i denne erklæringen, men går ikke nødvendigvis god for alle enkeltformuleringer i dokumentet». Kan man ikke stille seg helhjertet bak et dokument, så bør man heller ikke gi det sin tilslutning.

Det debattinnlegget som jeg tok opp i begynnelsen av dette brevet, beklager seg over det som oppfattes som usaklige angrep. Men det finnes også eksempler på god saklig kritikk mot konservativ teologi sin måte å håndtere homofilispørsmålet på. Et eksempel kan man finne i Aftenposten torsdag 3. mars 2016, skrevet av to prosjektmedarbeidere i Youchat, som heter Henrik Bach Mortensen og Hanne Marie Frostlid. Om hvordan kritikk blir mottatt skriver de: «Skaden konservativt syn på homofili har på unge, må enten gå disse menighetene hus forbi, de lukker øynene fordi de ikke vil forholde seg til det, eller så er det med vitende og vilje. Vi i Youchat vet ikke hva om er verst, bare at det er barn og unge med en skeiv identitet som blir skadelidende for det.»

Effekten av brosjyren på menighetene.

Dette er altså en sak som det trengs å snakkes om i menighetene. Jeg har selv sett effekten av denne brosjyren her i min lokale menighet. Da jeg fikk se innholdet i brosjyren for første gang, tilbrakte jeg noen søvnløse netter med å tenke på hvordan dette ville påvirke menigheten. Jeg forsto fra innholdet, at denne kunne bli splittende. Det viste seg dessverre at jeg fikk rett. Denne brosjyren kan bare bidra til splittelse, på grunn av fremstillingsformen. Den vil gjøre det vanskeligere for ikke å si umulig å snakke om de forskjellige problemene knyttet til det å være homofil i en menighet. Brosjyren kan bidra til å skape to grupper av kristne som ikke forstår hverandre, dersom denne brosjyren fortsettes å spres rundt i menighetene. Jeg ber dere derfor om at dere la være å reklamere for denne brosjyren.

 

Gå til innlegget

Kommentar til Espen Ottesens forsvar for organisasjonen Til Helhet. Et klassisk ekteskapssyn fritar ikke organisasjonen fra kritikk.

I et innlegg på verdidebatt kalt skadelige sexråd, kommer Espen Ottesen inn på kritikken av organisasjonen Til Helhet. Det er mange problematiske sider ved denne organisasjonen. I et innlegg på verdidebatt 2.juli 2018, kommer jeg inn på noen av problemene. Et alvorlig problem med denne organisasjonen, er at den har en innebygd interessekonflikt i sin struktur. Dette er ikke et bra utgangspunkt når man skal henvende seg til sårbare mennesker. Til Helhet fronter et syn som går imot samliv for likekjønnede. Til Helhet hører med til de som har stilt seg bak brosjyren Ekteskapserklæring. I sitt innlegg spør Espen Ottesen: «Kristne homofile med en slik overbevisning (ekteskapet skal være for mann og kvinne) kan ønske å snakke med noen som gir dem støtte, er det galt å tilby det?» Nei ikke i utgangspunktet. Men hvis det skjer innenfor den rammen som Til Helhet tilbyr så er svaret ja. Hvis den som snakker med noen fra Til Helhet er usikker i utgangspunktet, og begynner å helle i motsatt retning, så kan det oppstå en interessekonflikt. I en interessekonflikt av denne typen, taper den svake parten. Til Helhet har ikke tatt noen organisatoriske grep for å forhindre et slikt problem. Om man ønsker å se et eksempel på et godt faglig etisk regelverk for hvordan terapi situasjoner skal håndteres, så kan man gå inn på Norsk psykolog forening sin hjemmeside og lese det fagetiske regelverket som er lagt ut der. 

Dessverre er det sånn at altfor mange konservative kristne godtar det meste helt ukritisk, hvis noen sier at de står for et «klassisk ekteskapssyn». Det er ikke sånn at fordi man sier at ekteskapet skal være for mann og kvinne, at alt det andre man sier ellers er av udiskutabel kvalitet. Til Helhet har lagt opp en struktur, som gjør at ting kan gå galt. Det er på tide at organisasjonen tar kritikken på alvor, og ikke bare gjemmer seg bak at de står for et «klassisk ekteskapssyn».

 

Gå til innlegget

I dokumentet står uttalelse om familien som i lys av homofilidebatten virker problematiske. Jeg synes også det er underlig at paven har unnlatt å anvende treenigheten i dokumentet.

Søndag leste jeg på den katolske kirkens hjemmeside om Abu Dhabi erklæringen. Det er en erklæring som paven har undertegnet sammen med storimam el-Tayeb fra Al-Azhar – universitet på pavens reise til De forente Arabiske emirater. Dokumentet er en felles erklæring for fred og det å leve fredelig sammen, kalt Human Fraternity. Etter en tid hvor det har vært mange kriger og terrorhandlinger, kan det virke sært å ville kritisere et dokument som fordømmer voldelige handler og oppfordrer til samarbeid mellom religioner. Men litt ute i den engelskspråklige versjonen av dokumentet finner jeg følgende utsagn om familien. «It is clear in this context how the family as the fundamental nucleus of society and humanity is essential in bringing children into the world, raising them, educating them, and providing them with solid moral formation and domestic security. To attack the institution of the family, to regard it with contempt or doubt its important role, is one of the most threating evils of our era”.   Hva betyr nå dette? I Aftenposten samme søndag kunne jeg lese om en moské i Tyskland som tillater bønn for begge kjønn og skeive av alle slag. Navnet dens er Ibn Rushd-Goethe moskeen. Den har allerede fått to fatwaer mot seg, inkludert en i fra det egyptiske fatwarådet ved Al-Azhar-universitetet i Kairo. Det er i seg selv svært betenkelig at paven underskriver dokumenter med personer fra universiteter som utsteder fatwaer. Men i 2015 uttalte kardinal Sarah at homoseksuell ideologi og islamistisk terror er hovedtrusler mot menneskeheten. Dette er i seg selv helt absurd. Etter min kjennskap så har ingen homofiles organisasjoner noen gang brukt vold eller terror, eller trusler om vold, for å fremme sine krav. Det er ingen steder i verden hvor det at det eksisterer forskjellige organisasjoner for homofile i et samfunn, har ført til slike brutale konsekvenser som det IS/Dash har etterlatt seg.

Den store elefanten i kirkerommet som ingen snakker ordentlig om, er hvordan homofilifrykt preger den teologiske tenkningen angående likekjønnet samliv. Dette dokumentet er derfor et alvorlig tilbakeslag for den frie meningsutvekslingen om homofilisaken, både innenfor kirken, men også innenfor muslimske trossamfunn. Derfor må vi se litt nærmere på dokumentet. Utgangspunktet for erklæringen er en felles tro på Gud som skaper. Dette er noe som kristendommen og islam har til felles. Og islam er på sitt beste når den fremhever betydningen av dette for respekten for menneskeliv (Den som dreper en person er lik en som dreper hele menneskeheten). Men paven er overhodet for den største kristne kirken i verden, og i kristendommen er gudsbegrepet annerledes på noen viktige punkter. Kristendommen opererer med en treenig Gud. Hvorfor gjør ikke paven bruk av treenigheten i denne erklæringen? Det er gjennom å forkynne evangeliet om Jesus Kristus at kirken har sitt mandat. Enhver erklæring som overser dette, står ikke på kristen grunn. Det bringer oss tilbake til den vanskelige homofilidebatten. Et trekk ved debatten som man kan finne i den norske lutherske kirke, er at de som er imot at likekjønnede par skal kunne ha offentlig godkjente samliv, ofte begrunner dette i Gudsskapervilje, mens de som er for ofte begrunner dette i frelsen gitt gjennom Jesus Kristus. Kanskje katolikker bør begynne å diskutere om vektleggingen av Gud som skaper i dette dokumentet, kan være drevet frem av den konservative siden sitt behov for å markere seg imot likekjønnede ekteskap. Det finnes minst et kjent eksempel på, at det å holde fast ved Jesus Kristus som kirkens ubestridte herre og mester, har reddet kirken fra å bli redskap for ondskap. Det gjelder den tyske Bekjennelseskirken i 1930 –årenes Tyskland. Derfor gir denne utelatelsen av at den kristne Gudsforståelsen er knyttet til åpenbaringen av Jesus, grunn til bekymring. Det er ikke bare snakk om uenighet mellom to religioner, men noe som vil kunne være helt nødvendig å ha med for å hindre at problemene angående homofili, kan føre til onde handlinger mot mennesker. Det er en veldig drøy påstand å komme med, at kristne (og muslimer) som forsvarer homofiles rettigheter, utgjør en trussel mot familien. Dette skulle jeg gjerne sett en god og gjennomtenkt begrunnelse for. Avsnittet om familiens betydning hadde ikke vært nødvendig å ta med, hvis formålet med erklæringen var å gi et fundament til å si hvor alvorlig terror angrep er.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
20 dager siden / 1190 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
14 dager siden / 1187 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
6 dager siden / 822 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 743 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 678 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 650 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere