Jørn Maurstad

Alder:
  RSS

Om Jørn

Følgere

Kristne jøder må ha en rett til å være en del av Israel

I innlegget med den noe provoserende tittelen: ‘Vi ønsker ikke fremmed tro i vår helligdom’, setter Melchior seg til doms over kristne jøder i Israel. I følge Melchior har jøder som har kommet til tro på Jesus, konvertert ut av det jødiske fellesskapet. Lederen for Bibelselskapet i Israel beskriver sin jødiske bakgrunn på følgende måte: «Min far kom fra Polen etter krigen, han hadde overlevd holocaust, og kom til Israel» (Bibelgaven 4|19). Også hans mor var jøde i fra Iran.

En kristen nordmann som konverterer til islam, går ut av det kristne felleskapet, men han slutter ikke å være norsk av den grunn.

I Melchior begrunnelse henviser han til Makkabeernes kamp mot helleniseringen. Men Melchior kjenner sikkert til at de første kristne var jøder, og at den kristne kirkens første menighet ble dannet i Jerusalem for snart 2000 år siden. Kristendommen er ingen fremmed tro i Jerusalem.

 Skal det være troverdighet i det Melchior sier om tillit mellom jøder og kristne, så må det også innebære å akseptere at kristne jøder har rett til å leve i Israel som del av den jødiske befolkning.

Gå til innlegget

Oppfordring til Reidar Holtet

Publisert 7 dager siden

Jeg er ikke biskop eller prest, men kommer likevel med en oppfordring til Reidar Holtet

Jeg oppfordrer Reidar Holtet til å lese avsnittet ‘Samlende resonnementer fra nemdsmedlene’ i lærenemndas uttalelse offentliggjort i 2006: ‘Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken’. Der finnes en delt innstilling angående anerkjennelsen av homofilt samliv (den gang partnerskap). Du kan lese det de skriver som vil anerkjenne homofilt samliv (Riksaasen Dahl med flere), og se om du synes om begrunnelsen er Bibelsk nok. Nemndinnstillingen er tilgjengelig på kirken.no.

Gå til innlegget

I forbindelse med reformasjonsjubileet, så skrev Bibelselskapets magasin Bibelgaven 4|17, en kort artikkel om diskusjonen i Tyskland om jødefiendtlige ord i Luther Bibelen. Bibelgaven siterer Biskop Kähler som påpeker at de fleste jødefiendtlige ordene står i overskriftene, men som ikke selv er en del Bibelteksten. Diskusjon om Bibeloverskrifter har ikke vært gjort i forbindelse med homofilidebatten. Men kanskje det er på tide?

Diskusjonen av tyske bibeloversettelser, viser at man ikke skal ta lett på innholdet av overskrifter.

I Bibelselskapets 2011 utgave brukes overskriften ‘Guds dom over hedenskapet’ som overskrift på avsnittet vers 18-32 i Romerbrevets første kapitel. Men hverken ordene ‘dom’ eller ‘hedenskap’ eller ‘hedninger’ brukes i Rom 1, 18-32 i 2011 utgaven. Først i kapitel 2, så brukes ordet ‘dom’ og ordet ‘hedninger’.

I utredningen ‘Sammen: Samliv og samlivsordninger i et kirkelig perspektiv’, nevnes overskriften eksplisitt i delavsnitt 5.5.4 (Homoseksualitet og homofilt samliv). Dette gjøres i forbindelse med en tolkning av Rom 1, 18-32. Hvis overskriften skal oppfattes identisk med den tolkningen som gis i utredningen ‘Sammen’, så kan det være grunn nok til å endre på overskriften.

I delavsnitt 5.5.4, skriver de:

«Paulus sin forståelse av homoseksualitet finner vi klarest uttrykt i Rom 1,18-32, et avsnitt som i vår nye bibeloversettelse har fått overskriften: «Dom over hedenskapet». Paulus forstår her homoseksuelle handlinger som uttrykk for Guds dom over hedningenes avgudsdyrkelse. Hedningene «byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte i stedet for Skaperen», og derfor «overga Gud dem til skammelige lidenskaper» og et «unaturlig» kjønnsliv (1,25f)».  

Men stemmer denne tolkningen med den aktuelle Bibelteksten?

For det første: Her har man tatt i bruk et ord som ikke står i teksten. Det er ordet ‘hedningene’. I den siste setningen er ordet ‘hedningene’ satt inn foran et sitat i fra vers 25. For det andre så skriver de: «Paulus forstår her homoseksuelle handlinger som uttrykk for Guds dom over hedningenes avgudsdyrkelse». Men dette er en ulogisk påstand. Innbyggerne i Sodoma ble ikke straffet med at alle ble homoseksuelle!  

I Rom 1,18 -32 brukes utrykket: ‘derfor overga Gud dem til,’ i versene 24,26 og 28. Men når Paulus bruker ordet ‘dom’ i kapitel 2, skjer dette på en annen måte enn slik som hvor ordet ‘overga’ brukes i kapitel 1. I kapitel 2 henvises til en bestemt dag. I vers 5 står det blant annet: «(…) hoper du opp vrede over deg til vredens dag, når Gud åpenbarer sin rettferdige dom». ‘Dom’ og ‘overga til’ er altså i denne sammenheng ikke nødvendigvis det samme.

Tradisjonelt så har man tolket dette avsnittet til å handle om hedninger, og et noe senere tekstavsnitt til å handle om jøder. Men starten på Rom 2, antyder at meningen kan ha vært en annen enn å ta gruppene hver for seg. Merk derfor følgende. Rom 1,18 har en allmenn adresse. Verset henvender seg til alle som holder sannheten nede i urett. Rom 2,8 gjentar innholdet i Rom 1,18. Beskrivelsen gitt i v18- 32, kunne like gjerne ha passet på Israelfolkets mange synder som på hedningers. Se for eksempel 2.Kongebok 17, 13-17. Midtveis i 2.Kong 17 vers 15 så står det: «De fulgte tomhet og endte i tomhet». Sammenlikn dette med Rom1,21b hvor det står: «Med sine tanker endte de i tomhet, og deres uforstandige hjerter ble formørket».

Hva er Paulus sitt hovedtema i disse kapitlene? Jo, at både jøder og grekere stilles likt overfor Gud. Guds dom gjelder likt for jøde som for greker. Dette kommer tydelig frem i Rom2, 9-11. Derfor har ingen rett til å dømme den andre.

I delavsnitt 5.5.4 påstår de også at Paulus tolker homoseksuelt samliv som uttrykk for opprør mot Skaperen og Skaperens livslover. Men denne påstanden strider imot beretningen om syndfloden. Se 1.Mos 6, 1-2, 5 og Matt24, 37-38. Det er tydelig ifra disse tekstene at homofilt samliv ikke hadde noe å gjøre med syndfloden. Det er vanskelig å finne en annen historie i Bibelen, som uttrykker opprør mot Skaperen mer enn denne. Merk også at mye av innholdet beskrevet i Rom1, 18-32, blir gjentatt i Rom3,9-18, uten at homoseksuelle handlinger nevnes.

Å knytte dette avsnittet utelukkende til hedningers avgudsdyrkelse eller skapelsesteologi, strider imot det som står i Apg17,23-31 (Paulus sin tale i Aten) og 1.Kor1,21.

Tankegangen presentert i delavsnitt 5.5.4 i utredningen Sammen, kan derfor ikke være i overenstemmelse med selve Bibelteksten. Det betyr at homoseksualitet har blitt beskrevet som synd, på en annen måte enn det Bibelen selv gir uttrykk for. Da blir det et spørsmål om overskriften ‘Guds dom over hedenskapet’ egentlig signaliserer et feil syndsbegrep.

De skriver også: «Paulus har en skapelsesteologisk fundert forståelse som vi gjenfinner gjennom hele Bibelen: Seksuelt samliv hører til i en relasjon mellom kvinne og mann. I Romerbrevet viser han så hvordan et opprør mot Skaperen bl.a. gir seg uttrykk i at den sentrale skapergitte relasjon mellom kjønnene blir «byttet ut» (1,26)».

I 1.Mos 19,1-10 og Dom 19,11-25 finnes to omtrent identiske historier. I begge fortellingene blir samme seksuelle forbrytelse, nemlig gruppevoldtekt sett på som verre hvis det utføres på en mann enn på en kvinne. Her er også den skapelsesgitte relasjonen mellom kjønnene brutt. Men hva skal vi se på her? Feilrettet begjær eller forskjellsbehandling? Det er ikke tilstrekkelig å bare konstatere brudd på relasjonen mellom kvinne og mann, for disse fortellingene. Da kan det heller ikke være det i forhold til Rom 1,26.

Gå til innlegget

Mer om Til Helhet. Svar til Erling Lundeby.

Publisert rundt 2 måneder siden

Jeg har noen flere spørsmål til deg Lundeby. Håper du vil ta deg tid til å svare på disse også.

Så bra at du tok deg tid til å svare Erling Lundeby. Men jeg har ikke blitt beroliget av svarene dine.

Jeg synes at det er helt i orden at homofile velger å leve i sølibat. Etter min oppfatning er det støtte for et slikt valg i det vedtaket som kirkemøtet gjorde, ved at kirken skal ha to syn i ekteskaps spørsmålet. Å anerkjenne at det også finnes gode begrunnelser for aksept av homofilt samliv, betyr ikke at homofile ikke skal få leve i sølibat.

Det er mangel på kritisk vurdering av de problemene som har kommet frem, som er det største problemet med Til Helhet. Jeg oppfatter ditt svar dithen at du avviser en debatt om Ekteskapserklæring ved å skrive at du ikke går god for alle formuleringene, og henviser i stedet til Bjørn Helge Sandvei.

Jeg skal ta frem følgende i fra Sandvei. I sin kritikk av Sammen (Samlivsutredningen) henviser han til en uttalelse i fra den ene siden av Lærenemndas uttalelse i fra 2006. Det er den som gir støtte til hans kritikk (Lærenemnda side 95). Men nemnda leverte to innstillinger, som konkluderer ulikt angående sammenhengen mellom antikken og nåtidens syn på homofili. Under avsnittet Homoseksuell praksis i den gresk-romerske verden finnes begge redegjørelsene. Og under avsnittet Samlede resonnementer fra nemndsmedlemmene finnes to innstillinger, en som argumenterer for å anerkjenne homofilt samliv, og en som argumenterer imot.

Jeg spurte om du kunne vise til at det som Ekteskapserklæring kommer med av kritikk, kan gjenfinnes i argumentene faktisk skrevet av de som argumenterer for å anerkjenne homofilt samliv. Sandvei sin utredning svarer ikke på dette spørsmålet. I Ekteskapserklæring så gis det inntrykk av, at de som argumenterer for å anerkjenne homofilt samliv, har kommet frem til dette ved å nedskrive Bibelens bud. Med andre ord; Til Helhet baserer sin virksomhet på en ensidig argumentasjon, som gir et uriktig, og negativt bilde av hva andre kristne har ment i denne saken. Etter min mening så er dette et etisk betenkelig ståsted å ha, i møtet med sårbare mennesker.

Jeg har derfor et nytt spørsmål til deg Lundeby: Er det slik at de som dere betegner som kompetente sjelesørgere, heller ikke har satt seg inn i hvordan argumentasjon for å anerkjenne homofilt samliv egentlig er? Gjelder dette særlig for International Federation for Therapeutic and Councelling Choice?

Thomas Erlandsen skriver følgende om nedleggelsen av Exodus bevegelsen (Jeg var homo og dere tok imot meg, 22.nov 2017 på verdidebatt): «Exodus international startet på 1970-tallet og varte frem til 2013, da organisasjonen la ned. Exodus-organisasjonene har hatt profesjonelle fagteam og vært det stedet alle har kunnet peke til for vellykkede prosjekter med å få homofile helbredet, leve i sølibat eller tross sin homoseksuelle orientering, leve i heteroseksuelle ekteskap. I 2013 ba lederen for Exodus, Alan Chambers, om tilgivelse for all smerte ex-gay-organisasjonene har påført mennesker. Han ba om tilgivelse for skam og skyld de har påført homoseksuelle og for at man forkynte at en endring var mulig for alle. Men mest av alt ba han om tilgivelse for at mange har kjent at Gud ikke har akseptert dem og derfor mistet troen, og for at flere har tatt sitt eget liv på grunn av dette».

Det er en refleksjon over disse alvorlige forhold jeg savner i ditt svar. I stedet så svarer du med: «Vi er godt kjent med at det selvsupplerende lederskapet nedla organisasjonen som følge av at de endret ståsted». Dette kan vanskelig sees på som noe annet enn en avvisning av problemet. Men har du satt deg inn i begrunnelsen som er gitt for nedleggelsen Lundeby? Har Til Helhet gjort noen selvstendig utredning av dette materialet, og hvor kan man eventuelt finne den?

Thomas Erlandsen skriver følgende om Niclas Öjerbrandt, en av forfatterne i boken Välkomna varandra: Niclas Öjebrandt: Forkynner og bibellærer med mange års erfaring som pastor i Evangeliska frikyrken og pingsrörelsen. I dag hører han hjemme i Immanuelskyrkan (EFK) i Örebro.

Boken Vâlkomna varandra er en relativt ny bok som har kommet ut i fra frikirkeligheten i Sverige. Det er også kommet en debattbok til denne. I boken Välkomna varandra viser Öjebrandt i et eget kapittel hvor tydelig det er at Bibelen kun henvender seg til utnyttende og egoistisk homoseksualitet og ikke trofaste, likeverdige og livslange homofile relasjoner.

Gå til innlegget

Erling Lundeby sin skjønnmaling av Til Helhet.

Publisert rundt 2 måneder siden

Lundeby sitt forsvar av Til Helhet unngår det viktigste problemet. Er det riktig at de ikke tilbyr terapi?

I innlegget kalt ‘Terapi, sjelesorg og Til Helhet’ skriver Lundeby følgende om Til Helhet: «Hva er så det Til Helhet driver med? Det er ikke terapi i noen form, men sjelesorg. Nettverket er kommet i stand som respons på et økende behov for samtaler på dypet om identitet og seksualitet – men ikke bare det. Mange går aleine med sine ulike livsvansker, og Til Helhet-anbefalte sjelesørgere, grupper og konferanser har blitt et fristed der det er mulig å snakke åpent og fritt uten fordømmelse».

Men det Lundeby skriver her er ikke sant. Vinteren 2019 lå det ute på Til Helhet sin egen hjemmeside informasjon som viste at de formidlet terapi. Jeg tok en kopi av noe av det jeg fant der, og la ut som en del av innlegg på verdidebatt kalt ‘Kommentar til Ivar Johnsen sitt forsvar av Til Helhet’. De som ønsker det, kan selv sjekke hvordan det så ut den gang ved å lese mitt innlegg. Vinteren 2019 var Til Helhet et tema i mediene, hvor det kom mye kritikk. Jeg så på hjemmesiden til Til Helhet mai 2019. Da så den helt annerledes ut. Kan Lundeby forklare for verdidebatts lesere hvorfor Til Helhet endret på hjemmesiden sin?

Jeg tok en papirkopi av det jeg fant hos Til Helhet. Under det som den gang het ‘hjem- det finnes håp’ lå det ute en sak med tittelen: ‘Welcome to the international federeation for therapeutic and counceling choice’. Det lå også ute kontaktinformasjon til en dansk forening kalt Agape, som beskrives med at den har tilknytning til Exodusbevegelsen. Dette var altså for under et år siden. Kan Lundeby vise til at Til Helhet har vurdert bakgrunnen for at Exodusbevegelsen ble nedlagt, og tatt hensyn til dette i sitt videre arbeid? Innholdet på hjemmesiden vinteren 2019 tyder ikke på det.

Niclas Öjebrandt i Sverige har lagt ut et innlegg på sin blogg 29.august 2019 under tittelen: «Bethel driver en teologi som dödar», hvor han skriver: ”Om det är något i berättelsen om HBTQ-personer som vi har lärt oss de senaste 50 åren så är det att människor dör som ett direkt resultat av den teologi som försöker bota homosexuella och transpersoner ifrån sina identiteter”.   

Han fortsetter med: ”Jag har lyssnat igenom Ken Williams undervisning och ser samma teologiska mönster som funnits i Ex-Gay-rörelsen genom dess historia. Det handlar om att så in ett självförakt för den sexuella identiteten och att därefter arbeta med fromma metoder för att hålla ”synden” på avstånd.

Hva er Lundeby sin kommentar til det Öjebrandt skriver her?

Senere i samme innlegg skriver Lundeby: «Det samme gjelder våre homofile kristne venner som tolker Bibelen i dette spørsmålet på en helt ny måte. Vi hater disse selvsagt ikke, men vi må erkjenne at vi er sterkt uenige».

Til Helhet er en av organisasjonene som har stilt seg bak brosjyren Ekteskapserklæring. I den beskrives andre kristnes syn på følgende måte under hovedavsnitt 2 og delavsnitt Dypereliggende Årsaker: «Når kirkesamfunn og menigheter mener at de har mandat til å omdefinere ekteskapet i strid med Bibelens entydige budskap, er dette ofte et resultat av dypereliggende årsaker. Det kan handle om bibelsyn, apostlene og Jesu autoritet, evangelieforståelse, teologien om synd og nåde, frelseslæren, åpenbaringsteologien og kirkeforståelsen». Det står ikke direkte i dette sitatet at man hater andre kristne som har kommet til et annet syn. Men hva blir effekten av å spre falske vitnesbyrd om andres begrunnelse? Jeg har ikke funnet noe i den begrunnelsen jeg har lest for at kirken skal anerkjenne homofilt samliv, som svarer til den beskrivelsen som er gitt i brosjyren Ekteskapserklæring. Jeg oppfordrer Lundeby til å lese begrunnelsen gitt i Den norske kirkes lærenemnd uttalelse fra 2006 kalt ‘Skriftforståelse og skriftbruk med særlig henblikk på homofilisaken’. I avsnittet ‘Samlende resonnementer fra nemndsmedlemmene’, finnes en begrunnelse for å anerkjenne homofilt samliv. Lundeby bør også lese boken ‘Välkomna varandra’. Jeg vil gjerne vite om han finne noe der som passer inn i beskrivelsen gitt i Ekteskapserklæring.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere