Gunnar Kartveit

Alder: 68
  RSS

Om Gunnar

Følgere

STORE SKO - småe spor

Publisert rundt 2 måneder siden

KrF går inn i regjeringa, og ein ny regjeringsplattform er blitt til. «Den nye plattformen er bedre for Frp enn Jeløya-plattformen», seier Siv Jensen. Det er dårleg nytt for nesten min, dei svake i samfunnet.

KrF går inn i regjeringa, og ein ny regjeringsplattform er blitt til.  «Den nye plattformen er bedre for Frp enn Jeløya-plattformen», seier Siv Jensen.  

Det er dårleg nytt for nesten min, dei svake i samfunnet, dei som under denne regjeringa er fråtekne tenester og støtteordningar som vart til for å skapa likeverd i samfunnet.  Og det er dårleg nytt for dei som flyktar frå livsfarlege tilhøve pga krig, overgrep eller klimaendringar som m.a. skjer pga vårt levesett, og lever under svært uverdige forhold.  Frp kan feira sigeren med to ekstra flasker vin frå tax-free-butikken.

5. november, 2016 sa KrFs landsstyre:  «Med respekt for de politiske forskjellene er et regjeringssamarbeid med FrP ikke aktuelt.» Dette er det einaste absoluttet i vedtaket, og gjeld inneverande Stortings-periode. Det var eit ankerfeste. Torsdag 17. januar, 2019, var brotet på denne lovnaden eit faktum etter ein uverdig prosess.  Ankerkjettingen rauk.

Etter KrFs landsmøte 2. november, 2018 sa Kjell Ingolf Ropstad at «vi må få betydelig gjennomslag i abortspørsmålet for å gå inn i regjering.»  Det skjedde ikkje.  Det viktigaste resultatet av å løfta abortspørsmålet i samband med retningsvalet er at frontane i saka på nytt er synleggjorte og skjerpa.  Det er ein dårleg strategi for å koma vidare i ei så viktig sak. Difor er regjeringsplattformen også dårleg nytt for dei som kunne blitt fødde og tekne vare på i eit samfunn prega av solidaritet og omsorg for dei svake.  

Det viktigaste er kva dette får å seia for dei som treng politikk mest av alle, dei som er avhengige av at fellesskapet tek seg av dei, både innanfor og utanfor landegrensene.  Då hjelper det lite å gje skattelette til dei rikaste og auka skilnadane i samfunnet.

Der er fotavtrykk av KrF i regjeringserklæringa, men det samsvarar ikkje på langt nær med det som vart førespegla.  Retningen peikar mot eit landskap som KrF ikkje høyrer heime i.  For den store skilnaden er landskapet desse fotavtrykka kjem i.

Av og til opplever me at små føter set store spor.  I dette høvet må me snu uttrykket og seia at store sko har sett småe spor.

På denne bakgrunnen har eg med sorg kome fram til å melda meg ut av det partiet som alltid har vore mitt parti. 

                                                                                  GunnarKartveit

                                                                       -Styremedl i Alver KrF fram til no -

Gå til innlegget

Trykk på knappen "oppdatér"

Publisert 5 måneder siden

I debatten om KrFs vegval vidare, har det kome fram frykt og uro for at venstresida vil motarbeida kristne verdiar. Det kan vera nyttig å trykkja på den knappen som heiter «oppdatér» for å sjå både kyrkja og arbeidarrørsla si rolle i dag.

I debatten om KrFs vegval vidare, har det kome fram frykt og uro for at venstresida vil motarbeida kristne verdiar.  

Kyrkja og arbeidarrørsla har vore på kollisjonskurs.  Det har falle sterke ord frå båe sider som har markert stor avstand.  Ein av grunnane til dette har vore at kyrkja og tenarane hennar har stått i ein maktposisjon, medan arbeidarrørsla kjempa fram rettane til dei som stod langt bak i samfunnskøen.

Dette har endra seg vesentleg.  Kyrkja har ein annan posisjon i samfunnet vårt, markert m.a. ved skiljet mellom stat og kyrkje.  Og impulsar frå kyrkjer på andre kontinent har hjelpt oss å løfta fram Bibelens tale om dei låge og dei svoltne på ein ny måte, sjølv om det diakonale arbeidet alltid har vore kyrkja sitt særpreg.  Nye og ulike tenester i kyrkja har gjeve høve til meir nærkontakt med dei som har det vanskeleg.

For ein del tiår sidan gav folk i Arbeiderpartiet uttrykk for at kristendomen si rolle måtte reduserast og helst fjernast frå ulike institusjonar i samfunnet.  I dag seier leiarane i Arbeiderpartiet at religion har og vil få ein større plass i samfunnet vårt.  Nye medborgarar med andre religionar enn kristendomen har bidrege til at både kyrkja og arbeidarrørsla løftar fram kristen tru og tradisjon både som kulturberarar og til kvardagsbruk for folk flest.

Så er det mange einskildsaker der KrF har unike standpunkt samanlikna med andre parti.  Difor må vi gå i forhandlingar for å sjå kvar vi får eit godt resultat.  KrF har fått gjennomslag for viktige saker på høgresida.  Kva vi får til på venstresida, veit vi ikkje, for vi har aldri prøvd.  Men grunntonen på venstresida minner meg om Meisteren som gjorde det uventa -  stoppa opp hjå folk som ikkje hadde andre talerøyr, men som berre ropa med si eiga stemme.

Det kan vera nyttig å trykkja på den knappen som heiter «oppdatér» for å sjå både kyrkja og arbeidarrørsla si rolle i dag.

                  Gunnar Kartveit

-       Styremedlem i Alver KrF -

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere