Gerard Oord

Alder: 80
  RSS

Om Gerard

Følgere

En trist nyhet om Smiths Venner

Publisert 26 dager siden - 1903 visninger

Den nåværende ledelse foretar en drastisk endring i menighetens tross grunnlagog teologi. Hvor mange har vært med på å drøfte endringene?

En trist nyhet om Smiths Venner

På mandag den 3. september d.å. publiserte "Vårt Land" en artikkel skrevet av en av lederne i Smiths Venner, nå kalt BCC som burde fått oppmerksomhet i en langt større leserkrets enn tilfelle har vært. I innlegget tar forfatteren, Bernt Aksel Larsen, farvel, om enn på en forsiktig måte, med det læremessige og teologiske grunnlaget som har preget denne menigheten i godt over 100 år. I sin iver etter å imøtekomme Norsk Luthersk Misjonssambands kritikk at BCC fører en vranglære som er "såpass alvorlig at det har noe å si for om de kan bli sett på som kristne søsken i det hele tatt" virker det som om Larsen villig ofrer den bibelsk funderte læren "Kristus åpenbaret i kjød", som har vært bærebjelken i Smiths Venners teologi med noen få pennnestrøk og ender opp med å si " Jeg tror at den læremessige basisen egentlig er ganske lik mellom BCC og den lutherske tradisjonen".  Ja, den konklusjonen er helt riktig og dokumenteres  med nedenstående setning Larsen skriver i sitt innlegg. Mens på nettet har SV uttalt følgende: "Denne bibelske troen og forståelse (at Jesus tok på seg menneskets falne natur )er derfor en veldig nøkkel for selv å komme til et seirende liv slik at Kristi liv nå også kan komme i mitt og ditt legeme". Denne nøkkelen forkastes nå. Er det rart at man reagerer?

" Når vi vektlegger at Han ble fristet mener vi derfor ikke at dette skjedde på en måte som gjør ham til en del av den falne menneskeslekten".(Bernt Aksel Larsen.)

Dette er meget tragisk. Et spørsmål: Hvor mange i Smiths Venner har vært med på og drøfte denne forandringen i læren som Larsen presenterer?

Det er forståelig at BCC ønsker en større kundekrets, men er dere sikker på at dette er veien å gå? Istedenfor å forandre på det sentrale i trosgrunnlaget så finnes det flere andre muligheter til å øke omsetningen på. Prisen i seg selv er jo et viktig konkurransemiddel som folk er meget følsom for. Jeg ville tenkt meg godt om. Isteden for å få i pose og sekk så kan man risikere å miste i pose og sekk. Det går jo an å miste Guds velsignelse ved de valg vi gjør.

Litt historikk

Allerede i året rundt 400 etter Kristus skjedde det foruroligende ting i Kristenheten som fortsatt har dramatiske følger for vår forståelse av hvem Jesus var etter naturen og vår tro på Ham. Noen vil mene at det er helt irrelevant å snakke om dette tema, men det er fortsatt en del troende som ønsker å ha seier over synd, og som mener at dette også er et vesentlig aspekt ved frelsesverket, mens for de som kun tror på evangeliet om syndenes forlatelse er dette mindre aktuelt. Det siste har jeg full forståelse for.

Augustin ble født i år 354 i Nord Afrika. Faren hans var hedning og moren den kristne Monica. Augustin var selv aktiv Mankeist tilhenger (opprinnelig en hedensk religion) i sine unge år. Augustin ble kristen da han var 33 år og ble i år 391 biskop i Hippo.  Den særpregede Manikeismen slapp ikke helt taket på Augustins tenkning selv om han ble katolsk biskop. Augustin blir av mange ansett som kirkehistoriens største teolog. Andre er ikke så overbevist om dette. Det er flere tvilsomme teorier han har lansert fra sitt frodige sinn som har fått stor utbredelse, men som delvis også har blitt imøtegått av Luther. Jeg nevner: Læren om predestinasjon, engang frelst alltid frelst,osv.

Augustins fatale villfarelse.

Hans største problem var å forklare begrepet "Arvesynden" som i denne tiden var et omfattende diskusjonstema. Hans endelige konklusjon ble:" Vi er syndere fordi vi blir født med arvesynd". Nei, sier Bibelen: Vi blir syndere når vi overtreder Guds bud, arvesynden gjør oss ikke til syndere, det er først nå vi synder og faller i fristelsene som kommer fra vår falne natur at vi blir syndere. "Synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov" Rom 5, 13, Det virker som om Augustin ikke så forskjellen mellom å ha synd og å gjøre synd. Men så kom den tanken opp hos Augustin. Når alle mennesker blir født med arvesynd og av den grunn er syndere da blir jo ifølge denne tankerekke Jesus også en synder og det kan jo umulig være riktig, så Jesus må ha blitt født med en annen natur. Hans konklusjon ble at Jesus måtte ha samme natur som Adam før fallet i motsetning til Paulus som hevder at Jesus hadde Davids natur og kjød og derved hadde fått del i Adams falne natur etter syndefallet. Rom 1, 3. Majoriteten av kirkesamfunnene, inklusiv NLM,  synes å ha akseptert Augustins forklaring om Jesu syndfrie natur og dermed forkastet Apostlenes lære om dette tema.  Men når Jesus ikke hadde synd i kjødet, hvordan kunne Han da beseire synden? Er det noen som spør. Det er gjerne slik at kommer man med én villfarelse så må man dekke over med en annen.

Maria gjøres i stand til å bli himmelens dronning.

 Augustins videre tanke ble: men hva da med Maria hvordan kunne hun føde en sønn med en ren og syndfri natur , mens hun selv hadde en menneskelig,  fallen natur? Hun kunne jo ikke overføre noe til sønnen som hun selv ikke hadde. Vipps så kom doktrinen om at Maria selv ble unnfanget av den Hellige Ånd, og at hun i seg selv var syndfri og fullkommen fra fødselen av.   Det synes at de store kirkesamfunnene ikke klarer å innse det faktum at hverken vi eller Jesus blir urene ved å ha synd i kjødet. Det er for dem som å banne i kirken.  Urene blir vi først når vi følger den onde, kjødelige naturen. I motsetning til oss har Jesus aldri syndet hverken i ord, tanker eller gjerning. De mange som i dag påstår at vi mennesker har personlig syndeskyld i og med Adams fall og at vi må beskytte Jesus syndfrihet ved å si at han tok Adams natur før fallet, har simpelt hen akseptert en  katolsk tese, som står i direkte motsetning til bibelens lære i Rom 8,3  pluss mange andre skriftsteder.  Konsekvensene av denne vranglæren er enorm. Det er sammen med andre våkne og selvstendig tenkende mennesker og Guds Ånds åpenbaring at J.O. Smith gjennomskuet denne vranglæren og fikk  frem veien i Jesu fotspor. Det skal han ha ros for.  At den nåværende ledelse i BCC synes å velge den Jesus som Augustin klarte å innføre og som er et rent fantasi foster, er trist.

Gerard  Oord

26 år siden jeg var medlem i SV.

Gå til innlegget

Krf og anarki

Publisert 7 måneder siden - 178 visninger

Anarki defineres blant annet som en kamp mot det bestående samfunnet. Anarkister forfekter et klasseløst og statsløst samfunn. Den klassiske anarkisme er nokså åpenbart beslektet med sosialisme. Ordet "Anarki" betyr "uten hersker". I sin ultimate form betyr det at det ikke skal være noen regjering eller andre som styrer over en. Mange mener at dette vil føre til kaos og uorden.

Krf og anarki.

Anarki defineres blant annet som en kamp mot det bestående samfunnet.  Anarkister  forfekter et klasseløst og statsløst samfunn der alle bidrar etter best evne og får etter behov. Det finnes flere definisjoner  av begrepet.  Ifølge Wikepedia er både anarkister og sosialister revolusjonære, som betyr at man vil erstatte dagens kapitalistiske samfun med sosialisme eller noe annet. Den klassiske anarkisme er nokså åpenbart beslektet med sosialisme, skrives det videre. Alle skal være sin egen sjef.  Det er mange som er enig i at dette vil føre til kaos og uorden.   Men dette er  også et mål for sosialister og kommunister, slik at de kan starte deres utopi. Nå er det det flerkulturelle- og fler- religiøse samfunnet som står på programmet.

 Fjerning av kongehuset, symbolet på enhet og stabilitet og kristendommen er fra gammelt av noen av faktorene som blir sett på som hindringer for realisering av anarkistenes tanke. Ved import av Islam har de kommet frem til det flerreligiøse samfunnet. Slik blir det når ateister skal blande seg inn i religion. Det må bare bli skivebom og uro. I sin uvitenhet og mangel på religiøs kompetanse likestiller de kjærlighetsreligionen med”drep de vantro” religionen.  Anarkistene skal hvertfall ha æren for å ha skapt uro og spenninger i mange år fremover med sin import av Islam.

Det bør da ikke forundre noen at alt som har skjedd med Sylvi Listhaug i det siste og som endte med hennes avsettelse.  Det er et raseri mot henne fra sosialistenes side fordi de skjønner  at  hun står i veien for deres planer om å fjerne det bestående. Raseriet begynte da  Støre under  applaus fra hele AP proklamerte at AP ønsket å ta imot 10000 flyktninger til Norge. Alle vil huske det enorme kaoset som oppstod ved landets grenser og inn i Norge.  Det var en kvinne som  klarte å stanse denne galskappen, Sylvi Listhaug, vår nye Jeanne d’Arc.  De andre partiledere viste seg fullstendig uduelig mens Sylvi Listhaug viste innsikt i problematikken.  Hun hadde den riktige teften til stor forargelse for de som ønsket å skape anarki.

Er dette en konspirasonsteori? Langt i fra. Husk at sosialister per definisjon er anarkister. De angriper det bestående for å skape sin egen utopistat. Det er DNAen i den sosialistiske sjel. Det blir bare slik. Tilsiktet eller utilsiktet. Det er deres natur. Legg merke til at krav om mistillitsvotum på Stortinget kom fra anarkister. Det bedrøvelige er at Krf slo seg sammen med disse fiender av det bestående og hjalp dem til seier.  Det er jo helt riktig det Listhaug skrev på facebook at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.  Det er jo et faktum og hva gjør man ikke når landets sikkerhet står på spill?

Vi husker godt skolepolitikken. Lærerne ble fratatt  alle redskaper for å få til orden og ro i klassen. ”Umulige” elever måtte på død og liv forbli i samme klasse. Resultat: mange lærere ble utbrent før pensjonist alderen og et enormt kaos med pøbelvelde i norsk skole ble et faktum. Disiplin og grensesetting ble nesten totalt fraværende. Innvandringspolitikken behøver jeg ikke å nevne. Den har skapt desperasjon i hele Europa. Ap viser en total mangel på selvinnsikt når de beklager seg over at de får de fleste hatmeldinger på sosiale medier.Det har gode grunner. Deres politikk setter nasjonalstaten i fare. Forsvarspolitikken er et kapittel for seg.

Men Hadia Tajik sier at Listhaugs famøse facebook side inneholder en usann og farlig konspirasjonsteori. Hun er en mester i å snu tingene på hodet.  Det som blir en farlig og usann konspirasjons teori er når Jonas Gar Støre uten noen som helst bevis kobler sammen Sylvi Listhaugs facebook melding med  terroraksjonen på Utøya!

Har Hadia Tajik glemt at hun var den første norske politiker  som gikk på talerstolen i nasjonaforsamlingen 1. juni 2010 iført Yasser Arafat sitt legendariske skjerf? Superterroristen med mange menneskeliv på samvittigheten!!!  31. mai 2010 stopper Israels marine et tyrkisk skip som prøver å trenge gjennom den fullt lovlige israelske marineblokkade av Gaza. Har Hadi Tajik glemt at hun brukte den påfølgende dagen til å kreve norsk støtte til Hamas-regimet?  LO går inn for boikott av Israel. Direkte støtte til terrorister. Hvis Israel taper i sin kamp mot terror hvem vinner da? Islam. 

Sosialistene har en forkjærlighet til terrorister. De har gode vennskapsbånd med noen av dem. AUFere tok gruppfoto foran heltepotrettet av den dømte terroristen Marvan Barghouti i 2014.  Raymond Johansen møter Hamasleder Ismail i Gaza i 2007. ”Allah elsker Raymond” stod det i VG som refererte til hemmelige møter med Hamas –regjeringen. Hvorfor det? Vil noen spørre. Jo, de ønsker å skape kaos enten det nå er i Israel eller i Norge. At de gikk imot lovforslaget til Sylvi Listhaug er fullt forståelig. Det som ikke er forståelig er at Krf slo seg sammen med dem.  Det viser en meget negativ utvikling. Kanskje ordet, ” Dårlig omgang forderver god moral” er i denne sammenheng på sin plass.

Gerard Oord

 

Gå til innlegget

Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?

Publisert 8 måneder siden - 6552 visninger

I kampens hete er det lett at følelsene tar overhånd og fakta kommer i bakgrunnen. Da kan det være en fordel med noen huskelapper.

Hva galt har Sylvi Listhaug gjort?

I kampens hete er det lett at følelsene tar overhånd og fakta kommer i bakgrunnen. Da kan det være en fordel med noen huskelapper.

Tidligere AUF leder Ivar Fjeld har i sin bok "Den Rød Grønne Terrorøya" fra 2013 skrevet en utmerket bok som avslører sosialistenes tette bånd og sympatier med terror grupper som Hamas og PFLP. I denne boken dokumenterer Ivar Fjeld hvordan den politiske venstre siden i Norge i senere år har samarbeidet med og støttet palestinske terrorister.

Han refererer til kjente navn som AUF-leder Gry Larsen, Jens Stoltenberg, Anniken Huitfeldt, Martin Henriksen og Eskil Pedersen. AUF har et samarbeid med Fatah Youth. Her følger noen få smakebiter fra boken.

Gry Larsen ble nektet adgang til Israel fordi hun ble betraktet som en sikkerhetsrisiko. I 2007 var hun politisk rådgiver for Jonas Gahr Støre som dengang var utenriksminister. Den 15. juli 2006 møter statsminister Jens Stoltenberg lederen av Fatah Youth, Hassan Farai, på Utøya. Litt under fire år senere dukker Hassan Faraj opp på Palestinsk TV blant en gruppe mennesker som søker martyrdøden i kampen mot Israel. Den 21. juli 2007 gir Jens Stoltenberg grønt lys for en norsk kampanje for å få den terror dømte Hussam Shaheeen satt fri fra fengsel i Israel. Stoltenberg bekrefter at den terror dømte Araberen har besøkt Utøya flere ganger og har mange venner i AUF og Arbeiderpartiet.

Anniken Huitfeldt (AP) gir uklok støtte til terrordømt palestiner, kunne vi lese 25.07.2007.

Raymond Johansen møter Hamas-leder Ismail Haniyeh i Gaza i 2007. "Allah elsker Raymond" stod det i VG som refererer til hemmelige møter med Hamas- regjeringen.

Noen korte sitater fra boken." AUF svarer med å uttrykke sin sympati og støtte til Hamas." side 29 "Rød Ungdom knytter kontakter med arabiske drapsmenn." "Arabiske terrorister avbildet på Utøya"

Rød Ungdom får lov å ha sin sommer leir på Utøya hvor de samler inn penger til PFLP som i 2001 drepte Israels turistministe. NRK publiserer den 4. august at Rød ungdom samler inn penger til en "terrorlistet" organisasjon, vel å merke på Utøya. Rød Ungdom støtter selvmordsbombere.

31. Mai 2010 stopper Israels marine et Tyrkisk skip som prøver å trenge gjennom den fullt lovlige israelske marineblokkade av Gaza. Hadia Tajik bruker den påfølgende dagen til å kreve norsk støtte til Hamas regimet. Tajik var i 2008 politisk rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg.

"Vendt mot Mekka fra Utøya"

I 2009 leide AUF storsalen på Utøya ut til en muslimsk sekt. Salen ble gjort om til et Islamsk bønnesenter. Samtidig som AUF har jobbet aktivt for å fjerne kristendom som fag i skolen.

TV 2's avsløring av Gahr Støre sine samtaler med Hamas den 28. januar 2011 avdekket et hemmelighetsstemplet dobbeltspill i toppen av Arbeiderpartiet. Gahr Støre blir tatt i løgn.

Hvorfor gjorde ikke statsminister Jens Stoltenberg mer for å sikre regjeringskvartalet mot et terrorangrep? Svar: Jens Stoltenbergs nærmeste rådgivere hadde forsikret statsministeren om at den norske støtten til både al-Fatah og Hamas, gjorde en slik terroraksjon til en ideologisk umulighet. Det var ingen som ved hjelp av rasjonelle argumenter kunne forsvare at arabiske terrorister ville angripe den pengebingen i Norge som hadde gitt dem en milliard kroner til kampen mot "sioniststaten". Hvis Norge støtter terroristorganisasjoner i deres kamp mot Israel, vil de aldri finne på å foreta et terrorist angrep på Norge var den sosialistiske filosofien. Her kom det inn en regnefeil. Rådgiverne skjønte ikke at AP's filosofie kunne fremkalle ekstremisme fra en annen kant. Etter denne godt dokumenterte redegjørelse fra Ivar Fjeld kan vi trygt si at AP har hatt et vennskapelig forhold til terrorister.  Ingen må bli forundret over at da Ivar Fjeld presenterte sin bok den ble møtt av en mur av taushet fra mediene. Dette måtte for aldel ikke bli kjent. Fakta han kom med passet ikke inn i bilde av virkeligheten AP prøvde å skape. I dette tilfelle ser vi at den nasjonale sikkerhet kom i alvorlig fare fordi AP flørtet med islamske terrorister i håp om gjenytelse. Støres reaksjon i forhold til Facebook budskapet fra Listhaug oppleves derfor hyklerisk. Historien bekrefter Sylvis riktige bedømmelse av AP. Det blir farefyllt når argumentasjonen mot en statsråd i Stortinget baseres på følelser istedenfor på fakta.

Gerard Oord

Oppegård

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Arne D. Danielsen kommenterte på
Populismens forenklinger
10 minutter siden / 7255 visninger
Roger Christensen kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 6 timer siden / 7255 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 6 timer siden / 1509 visninger
Ben Økland kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 7 timer siden / 7255 visninger
Marianne Solli kommenterte på
Kaster du avfall i toalettet?
rundt 7 timer siden / 57 visninger
Arne D. Danielsen kommenterte på
Populismens forenklinger
rundt 8 timer siden / 7255 visninger
Tore Olsen kommenterte på
NRK med kraftig underdrivelse og slagside om rakettangep fra Gaza
rundt 8 timer siden / 1509 visninger
Monica Karlsen kommenterte på
Kollektiv oppreisning
rundt 8 timer siden / 91 visninger
Les flere