Gerard Oord

Alder: 81
  RSS

Om Gerard

Følgere

Takk for oppfordring til innspill Hans-Olav Mørk og takk for at det nå gis mulighet til å komme med innspill til den nye bibeloversettelse.

Utviklingen vi har sett i den senere tid når det gjelder bibeloversettelser er ikke bare positiv.  Du skriver: "En bibeloversettelse skal ikke overstyres av kirkelig dogmatikk og tradisjon". Men det er akkurat det som har skjedd i de siste årene og det med dramatiske følger. Jeg tenker spesielt på det greske ordet "sarx" som i flere hundre år er blitt oversatt med "kjød".  Brukt i Bibelen betegner ordet ofte menneskets falne natur. Bare noen få ganger er sarx brukt i trang, bokstavelig mening, kropp, legeme eller kjøtt og blod, men langt flere ganger i N.T. i betydningen av menneskets falne natur. Bibelens forfattere benytter ordet kjød for å vise oss kontrasten mellom syndig, fallen og det åndelige.

Det alarmerende som skjer i vår tid er at i de fleste nyere bibeloversettelser er ordet "kjød" blitt erstattet med "legeme", "kropp" eller "kjøtt og blod". Noen av nøkkelversene i denne sammenhengen er Rom 8, 3 , 1 Peter 4,1, 1. Joh 4, 1-3. og  1 Tim 3, 16 med mange flere. Hvis vi i disse skriftstedene skulle oversette "sarx" med kropp, legeme eller kjøtt ville det teologiske budskapet bli helt meningsløst, som 1 Peter 4, 1 hvor det nå sies at man ved å lide i legemet blir ferdig med synden. Det er absurd.

Det vi ser er at det gjøres iherdige forsøk på å tilpasse Guds Ord til Augustins doktriner om at Jesus var lik Adam før fallet. Da passer det for eksempel dårlig med den tidligere ordlyden i 1 Pet 4, 1 . Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne dere med den samme tanke osv. Uttrykket  "å lide i kjødet" peker på at Jesus hadde en fallen natur, noe som Augustin benekter, men som Paulus uttrykkelig støtter opp under. Rom 1, 3 og 2 Tim 2, 7-8.  Spesielt Rom 8, 3 er utsatt for heftige angrep. Dette er et særdeles viktig vers for den rette forståelsen av hvem Jesus var mens Han vandret på jorden. Vi kan nevne flere. Jeg opplever desperate forsøk fra teologer om å bortforklare det faktum at Jesus ble oss lik i alle ting. Hebr. 2,14-18.  Å forandre ordet kjød til legeme, kropp eller kjøtt og blod i forbindelse med Jesu person oppleves som et kraftig angrep på selve grunnvollen i den kristne tro. Den opprinnelige Jesus forsøkes å bli erstattet av en fake Jesus. Augustin plantet en Jesus langt utenfor den falne menneskeslekten inn i historien.

Med tanke på den kommende slekt og Guds ords troverdighet ber jeg innstendig om at man stanser denne fatale utviklingen. En bibeloversettelse skal ikke overstyres av kirkelig dogmatikk og tradisjon! Det er en stor synd. Her trenges det et opprydningsarbeidet. Hvis folk gjerne vil tro at Jesus var lik Adam før fallet er det deres sak, men ikke tilpass Guds ord til dette eventyr. Pinsevennen Thoralf Gilbrant, hovedredaktør av studiebibelen skriver: "Det var den falne og syndige menneskeslekt Han gjorde seg til ett med, ikke den fullkomne natur som Adam hadde før fallet, men med vår menneskenatur redusert og fordervet av synden". Hvis dette faktum blir underkjent i bibeloversettelser er vi svært ille ute.  Vi skal heller ikke være blind for den fare at en prøver ut fra et økumenisk perspektiv å harmonisere våre nye bibeloversettelser med den katolske som konsekvent nekter for at Jesus har kommet i kjød. 1 Joh 4,1-3

I tillegg må det settes et spørsmålstegn ved uttalelsen fra Beckmann og Martinsen, som sier at " den sterkeste legitimitet, en oversettelse i dag kan få, er at den er fullt faglig og vitenskapelig holdbar". Hva som ligger i det er vanskelig å forstå, men i alle fall bør en da forlate troen på at Jesu mor fødte en Sønn som var syndfri, mens hun selv hadde en fallen natur. Dette er jo vitenskapelig sett en uholdbar påstand og vitenskapelig sett blir det da også uholdbart å tro at Jesus var lik Adam før fallet , noe som majoriteten av kirkesamfunnene i verden tror. Da bør man slutte å prøve med å tilpasse Bibelen til denne doktrinen.

Til slutt en hilsen fra Luther til bibeloversettere. Han sier "Å nei, å oversette Bibelen er ikke hver manns sak. Til det trenges et rett fromt , trofast, flittig, fryktsomt, kristelig opplyst, erfarent øvet hjerte. Ingen falsk kristen eller sektmaker kan oversette riktig". "Å tolke Bibelen, det kan bare den som kjenner Kristus i troen, Han som er Bibelens Herre og dens egentlige budskap.  Når fortolkerne løper med uvaskede hender og føtter inn i de Hellige Skrifter, og bringer med seg sin menneskelige tilbøyelighet og lar fornuften råde som de selv sier - da faller de uunngåelig i alle slags villfarelser". En tredje hovedbetingelse må da bli at den som oversetter må ha innsikt i Guds frelsesplan. Erfaringene viser at den er det ikke alle som har.

Gerard Oord

Gå til innlegget

Et Barn er oss født. Hva slags Barn?

Publisert 6 måneder siden

Hvilken natur hadde dette Barnet? For en kristen er det av den aller største betydning å få det rette svaret på dette spørsmålet. Ble det født med en menneskelig fallen natur eller ble det født med en hellig og syndfri natur lik Adam før fallet? Vi må la Skriften få svare, sies det, men hva når Skriften blir endret på vesentlige punkter?


Politikerne avkristner Norge, mens teologene avkristner Bibelen.

Selve grunnvollen i den kristne troen er under angrep og det er like rundt hjørnet at både våre barn og etterslekten ikke lenger kan få kjennskap til den Jesus som Paulus refererer til i sine brev. Det ville vært uendelig tragisk, men det er store sjanser for at dette kan skje med teologenes velsignelse.

Verdens største teolog kom med verdens største villfarelse.

Det er en kjent sak at mange politikere fra flere hold har gått inn for å fjerne kristendommen fra landet vårt. Det som derimot ikke er så kjent, men en ytterst viktig del av saken er at hovedpersonen Jesus, Guds Sønn, blir berøvet egenskaper som gjør det umulig å etterfølge Ham. Istedenfor blir en fake Jesus skjøvet frem og tilpasset en fullstendig gal forestilling som Augustin i sin tid kom med. Denne prosessen har foregått i mange år. For det som kong Herodes i første omgang mislyktes med, nemlig å drepe  barnet Jesus, gjør nå teologene, dog på en litt annen måte.

En gal tanke om Jesus førte til en gal tro.

Hva var det som gikk galt? Jo, Augustin var i sin tid meget opptatt av læren om arvesynden.  Hans konklusjon ble:"Vi er syndere fordi vi blir født med arvesynd og derfor skal alle mennesker straffes." Hva sier Bibelen? Det er riktig at vi ble født med arvesynd, men vi er ikke syndere av den grunn. Syndere blir vi først når vi bryter Guds bud og følger den falne naturen med dens fristelser. Resultatet av Augustins kortslutning i tankene har hatt uoversiktlige konsekvenser. Hva er nemlig tilfelle? Jo, når alle mennesker er blitt født med arvesynd og av den grunn regnes som syndere da blir jo ifølge denne tankerekken Jesus også en synder og det kan jo umulig være riktig! Og vipps så kom forførelsen: Augustin konkluderte med at Jesus da måtte hatt en natur lik Adam før fallet. Dette er diametralt motsatt forkynnelse  som apostlene kom med i brevene sine, nemlig at Jesus ble oss lik i ALLE ting og at Han etter kjødet stammet fra Davids slekt, og av den grunn måtte ha hatt en fallen natur.Rom 1,3. Pinsevennen Thoralf Gilbrant, hovedredaktør av studiebibelen skriver:"Det var den falne og syndige menneskeslekt Han gjorde seg til ett med, ikke den fulkomne natur som Adam hadde før fallet, men med vår menneskenatur redusert og fordervet av synden".

Augustin trenger en ny åpenbaring.

Etterat Augustin fikk disse "åpenbaringer" trengte den katolske kirke en ny "åpenbaring" for å få dette til å stemme med resten av fortellingen. Hva med Maria? Hvordan kunne hun føde en sønn med en ren og syndfri natur, mens hun selv hadde en menneskelig fallen natur? Hun kunne jo ikke overføre noe til Sønnen som hun selv ikke hadde! Vipps så kom doktrinen om at Maria selv ble unnfanget av den Hellige Ånd, og at hun i seg selv var syndfri og fullkommen fra fødselen av. Vi ser at en villfarelse måtte bli fulgt opp av en annen for at den første villfarelsen kunne virke sannferdig og logisk.  Majoriteten av alle kirkesamfunn i verden har adoptert Augustins tanker. Det er pinlig å måtte konstatere dette. Det har nemlig fatale følger.

Det handler ikke bare om en gal tanke, men også om et "galt"ord. 

Den katolske kirkens syn har alltid vært, at Jesus tok den natur Adam hadde før syndefallet. De protestantiske kirkesamfunnene har kommet nølende etter, men har hatt problemer med Marias syndfrie natur. Istedenfor har de tydd til en annen løsning for å kunne forklare Jesu syndfrie, ufallen natur. Det er viktig i denne sammenheng å forstå betydningen av ordet "kjød"  på gresk "sarx". Ordet "kjød" blir brukt i Bibelen for menneskets falne natur. Bare noen få ganger er sarx brukt i trang, bokstavelig mening, kropp, legeme eller kjøtt og blod, men langt flere ganger i N.T. i betydningen av menneskets falne natur. Bibelens forfattere benytter ordet "kjød" for å vise oss kontrasten mellom syndig,  fallen og det åndelige. Det alarmerende som skjer i vår tid er at i de fleste nyere Bibeloversettelser er ordet "kjød" blitt erstattet med "legeme", "kropp" eller "kjøtt og blod". Noen av nøkkelversene i denne sammenhengen er Rom 8,3 og 1 Peter 4,1 og 1. Joh 4, 1-3. Hvis vi i disse skriftstedene skulle oversette "sarx" med kropp eller legeme ville det teologiske budskapet bli helt meningsløst, som 1 Peter 4, 1 hvor det nå sies at man ved å lide i legemet blir ferdig med synden. Det er absurd. Jeg opplever dette som den aller største villfarelsen som eksisterer i kristenheten. Hvordan er det mulig at denne oppfatningen har eksistert i 1600 år og at den atpå til stadig vokser! Den siste menigheten som har gått i denne fellen er "Smiths Venner" som nå offentlig erklærer at Jesus ikke ble en del av den falne menneskeslekten. Bibelselskapet skriver på en henvendelse fra meg: "Jeg vet at akkurat det ordet du sikter til har vært en utfordring for alle bibeloversettere." Vi kan spørre: Hvorfor er det slik? Kan det være at de får samvittighetskvaler ved å måtte velge mellom det "kristelig korrekte" ordet legeme og det ordet som formidler Jesu sanne natur ved fødselen, kjød?

En fake Jesus blir innført.

Kan vi fortsatt ha tillit til teologer og forkynnere som til tross for sin skolering har valgt å fremstille en fake Jesus som fundament i liv og lære? Er det ikke på tide at det oppstår en grassrot bevegelse som går inn for å kjempe mot at den opprinnelige Jesus forsvinner fra Bibelen? En tverrkirkelig bevegelse som ikke overlater Bibeloversettelser til en håndfull teologer som kan ha skjulte motiver eller selv ikke forstår frelsens vei, men en bevegelse som i alle fall forlanger at ordet "kjød" blir gjenninnført i fremtidige oversettelser som et minste krav? Det er nemlig stor fare for at en prøver ut fra et økumenisk perspektiv å harmonisere våre nye Bibeloversettelser med den katolske som konsekvent nekter for at Jesus har kommet i kjød. 1 Joh 4, 1-3. Hvorfor skal vi sende Bibler til Kina og andre land, når den sanne Jesus er blitt forandret til en fake Jesus? Det er meningsløst.  Med Adams syndfrie natur kunne Jesus aldri blitt fristet som oss. Han kunne da heller ikke blitt vår miskunnelige yppersteprest. Teologisk sett blir det også umulig å forkynne seier over synd. Og alt dette har hendt fordi det var én teolog som ikke klarte å forstå at Jesus var syndfri og hellig med en fallen natur, fordi Han aldri gav etter for den i fristelsens stund.

For et Barn ble oss født!!

Gerard Oord

Gå til innlegget

En trist nyhet om Smiths Venner

Publisert 8 måneder siden

Den nåværende ledelse foretar en drastisk endring i menighetens tross grunnlagog teologi. Hvor mange har vært med på å drøfte endringene?

En trist nyhet om Smiths Venner

På mandag den 3. september d.å. publiserte "Vårt Land" en artikkel skrevet av en av lederne i Smiths Venner, nå kalt BCC som burde fått oppmerksomhet i en langt større leserkrets enn tilfelle har vært. I innlegget tar forfatteren, Bernt Aksel Larsen, farvel, om enn på en forsiktig måte, med det læremessige og teologiske grunnlaget som har preget denne menigheten i godt over 100 år. I sin iver etter å imøtekomme Norsk Luthersk Misjonssambands kritikk at BCC fører en vranglære som er "såpass alvorlig at det har noe å si for om de kan bli sett på som kristne søsken i det hele tatt" virker det som om Larsen villig ofrer den bibelsk funderte læren "Kristus åpenbaret i kjød", som har vært bærebjelken i Smiths Venners teologi med noen få pennnestrøk og ender opp med å si " Jeg tror at den læremessige basisen egentlig er ganske lik mellom BCC og den lutherske tradisjonen".  Ja, den konklusjonen er helt riktig og dokumenteres  med nedenstående setning Larsen skriver i sitt innlegg. Mens på nettet har SV uttalt følgende: "Denne bibelske troen og forståelse (at Jesus tok på seg menneskets falne natur )er derfor en veldig nøkkel for selv å komme til et seirende liv slik at Kristi liv nå også kan komme i mitt og ditt legeme". Denne nøkkelen forkastes nå. Er det rart at man reagerer?

" Når vi vektlegger at Han ble fristet mener vi derfor ikke at dette skjedde på en måte som gjør ham til en del av den falne menneskeslekten".(Bernt Aksel Larsen.)

Dette er meget tragisk. Et spørsmål: Hvor mange i Smiths Venner har vært med på og drøfte denne forandringen i læren som Larsen presenterer?

Det er forståelig at BCC ønsker en større kundekrets, men er dere sikker på at dette er veien å gå? Istedenfor å forandre på det sentrale i trosgrunnlaget så finnes det flere andre muligheter til å øke omsetningen på. Prisen i seg selv er jo et viktig konkurransemiddel som folk er meget følsom for. Jeg ville tenkt meg godt om. Isteden for å få i pose og sekk så kan man risikere å miste i pose og sekk. Det går jo an å miste Guds velsignelse ved de valg vi gjør.

Litt historikk

Allerede i året rundt 400 etter Kristus skjedde det foruroligende ting i Kristenheten som fortsatt har dramatiske følger for vår forståelse av hvem Jesus var etter naturen og vår tro på Ham. Noen vil mene at det er helt irrelevant å snakke om dette tema, men det er fortsatt en del troende som ønsker å ha seier over synd, og som mener at dette også er et vesentlig aspekt ved frelsesverket, mens for de som kun tror på evangeliet om syndenes forlatelse er dette mindre aktuelt. Det siste har jeg full forståelse for.

Augustin ble født i år 354 i Nord Afrika. Faren hans var hedning og moren den kristne Monica. Augustin var selv aktiv Mankeist tilhenger (opprinnelig en hedensk religion) i sine unge år. Augustin ble kristen da han var 33 år og ble i år 391 biskop i Hippo.  Den særpregede Manikeismen slapp ikke helt taket på Augustins tenkning selv om han ble katolsk biskop. Augustin blir av mange ansett som kirkehistoriens største teolog. Andre er ikke så overbevist om dette. Det er flere tvilsomme teorier han har lansert fra sitt frodige sinn som har fått stor utbredelse, men som delvis også har blitt imøtegått av Luther. Jeg nevner: Læren om predestinasjon, engang frelst alltid frelst,osv.

Augustins fatale villfarelse.

Hans største problem var å forklare begrepet "Arvesynden" som i denne tiden var et omfattende diskusjonstema. Hans endelige konklusjon ble:" Vi er syndere fordi vi blir født med arvesynd". Nei, sier Bibelen: Vi blir syndere når vi overtreder Guds bud, arvesynden gjør oss ikke til syndere, det er først nå vi synder og faller i fristelsene som kommer fra vår falne natur at vi blir syndere. "Synden blir ikke tilregnet når det ikke er noen lov" Rom 5, 13, Det virker som om Augustin ikke så forskjellen mellom å ha synd og å gjøre synd. Men så kom den tanken opp hos Augustin. Når alle mennesker blir født med arvesynd og av den grunn er syndere da blir jo ifølge denne tankerekke Jesus også en synder og det kan jo umulig være riktig, så Jesus må ha blitt født med en annen natur. Hans konklusjon ble at Jesus måtte ha samme natur som Adam før fallet i motsetning til Paulus som hevder at Jesus hadde Davids natur og kjød og derved hadde fått del i Adams falne natur etter syndefallet. Rom 1, 3. Majoriteten av kirkesamfunnene, inklusiv NLM,  synes å ha akseptert Augustins forklaring om Jesu syndfrie natur og dermed forkastet Apostlenes lære om dette tema.  Men når Jesus ikke hadde synd i kjødet, hvordan kunne Han da beseire synden? Er det noen som spør. Det er gjerne slik at kommer man med én villfarelse så må man dekke over med en annen.

Maria gjøres i stand til å bli himmelens dronning.

 Augustins videre tanke ble: men hva da med Maria hvordan kunne hun føde en sønn med en ren og syndfri natur , mens hun selv hadde en menneskelig,  fallen natur? Hun kunne jo ikke overføre noe til sønnen som hun selv ikke hadde. Vipps så kom doktrinen om at Maria selv ble unnfanget av den Hellige Ånd, og at hun i seg selv var syndfri og fullkommen fra fødselen av.   Det synes at de store kirkesamfunnene ikke klarer å innse det faktum at hverken vi eller Jesus blir urene ved å ha synd i kjødet. Det er for dem som å banne i kirken.  Urene blir vi først når vi følger den onde, kjødelige naturen. I motsetning til oss har Jesus aldri syndet hverken i ord, tanker eller gjerning. De mange som i dag påstår at vi mennesker har personlig syndeskyld i og med Adams fall og at vi må beskytte Jesus syndfrihet ved å si at han tok Adams natur før fallet, har simpelt hen akseptert en  katolsk tese, som står i direkte motsetning til bibelens lære i Rom 8,3  pluss mange andre skriftsteder.  Konsekvensene av denne vranglæren er enorm. Det er sammen med andre våkne og selvstendig tenkende mennesker og Guds Ånds åpenbaring at J.O. Smith gjennomskuet denne vranglæren og fikk  frem veien i Jesu fotspor. Det skal han ha ros for.  At den nåværende ledelse i BCC synes å velge den Jesus som Augustin klarte å innføre og som er et rent fantasi foster, er trist.

Gerard  Oord

26 år siden jeg var medlem i SV.

Gå til innlegget

Krf og anarki

Publisert rundt 1 år siden

Anarki defineres blant annet som en kamp mot det bestående samfunnet. Anarkister forfekter et klasseløst og statsløst samfunn. Den klassiske anarkisme er nokså åpenbart beslektet med sosialisme. Ordet "Anarki" betyr "uten hersker". I sin ultimate form betyr det at det ikke skal være noen regjering eller andre som styrer over en. Mange mener at dette vil føre til kaos og uorden.

Krf og anarki.

Anarki defineres blant annet som en kamp mot det bestående samfunnet.  Anarkister  forfekter et klasseløst og statsløst samfunn der alle bidrar etter best evne og får etter behov. Det finnes flere definisjoner  av begrepet.  Ifølge Wikepedia er både anarkister og sosialister revolusjonære, som betyr at man vil erstatte dagens kapitalistiske samfun med sosialisme eller noe annet. Den klassiske anarkisme er nokså åpenbart beslektet med sosialisme, skrives det videre. Alle skal være sin egen sjef.  Det er mange som er enig i at dette vil føre til kaos og uorden.   Men dette er  også et mål for sosialister og kommunister, slik at de kan starte deres utopi. Nå er det det flerkulturelle- og fler- religiøse samfunnet som står på programmet.

 Fjerning av kongehuset, symbolet på enhet og stabilitet og kristendommen er fra gammelt av noen av faktorene som blir sett på som hindringer for realisering av anarkistenes tanke. Ved import av Islam har de kommet frem til det flerreligiøse samfunnet. Slik blir det når ateister skal blande seg inn i religion. Det må bare bli skivebom og uro. I sin uvitenhet og mangel på religiøs kompetanse likestiller de kjærlighetsreligionen med”drep de vantro” religionen.  Anarkistene skal hvertfall ha æren for å ha skapt uro og spenninger i mange år fremover med sin import av Islam.

Det bør da ikke forundre noen at alt som har skjedd med Sylvi Listhaug i det siste og som endte med hennes avsettelse.  Det er et raseri mot henne fra sosialistenes side fordi de skjønner  at  hun står i veien for deres planer om å fjerne det bestående. Raseriet begynte da  Støre under  applaus fra hele AP proklamerte at AP ønsket å ta imot 10000 flyktninger til Norge. Alle vil huske det enorme kaoset som oppstod ved landets grenser og inn i Norge.  Det var en kvinne som  klarte å stanse denne galskappen, Sylvi Listhaug, vår nye Jeanne d’Arc.  De andre partiledere viste seg fullstendig uduelig mens Sylvi Listhaug viste innsikt i problematikken.  Hun hadde den riktige teften til stor forargelse for de som ønsket å skape anarki.

Er dette en konspirasonsteori? Langt i fra. Husk at sosialister per definisjon er anarkister. De angriper det bestående for å skape sin egen utopistat. Det er DNAen i den sosialistiske sjel. Det blir bare slik. Tilsiktet eller utilsiktet. Det er deres natur. Legg merke til at krav om mistillitsvotum på Stortinget kom fra anarkister. Det bedrøvelige er at Krf slo seg sammen med disse fiender av det bestående og hjalp dem til seier.  Det er jo helt riktig det Listhaug skrev på facebook at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter over nasjonens sikkerhet.  Det er jo et faktum og hva gjør man ikke når landets sikkerhet står på spill?

Vi husker godt skolepolitikken. Lærerne ble fratatt  alle redskaper for å få til orden og ro i klassen. ”Umulige” elever måtte på død og liv forbli i samme klasse. Resultat: mange lærere ble utbrent før pensjonist alderen og et enormt kaos med pøbelvelde i norsk skole ble et faktum. Disiplin og grensesetting ble nesten totalt fraværende. Innvandringspolitikken behøver jeg ikke å nevne. Den har skapt desperasjon i hele Europa. Ap viser en total mangel på selvinnsikt når de beklager seg over at de får de fleste hatmeldinger på sosiale medier.Det har gode grunner. Deres politikk setter nasjonalstaten i fare. Forsvarspolitikken er et kapittel for seg.

Men Hadia Tajik sier at Listhaugs famøse facebook side inneholder en usann og farlig konspirasjonsteori. Hun er en mester i å snu tingene på hodet.  Det som blir en farlig og usann konspirasjons teori er når Jonas Gar Støre uten noen som helst bevis kobler sammen Sylvi Listhaugs facebook melding med  terroraksjonen på Utøya!

Har Hadia Tajik glemt at hun var den første norske politiker  som gikk på talerstolen i nasjonaforsamlingen 1. juni 2010 iført Yasser Arafat sitt legendariske skjerf? Superterroristen med mange menneskeliv på samvittigheten!!!  31. mai 2010 stopper Israels marine et tyrkisk skip som prøver å trenge gjennom den fullt lovlige israelske marineblokkade av Gaza. Har Hadi Tajik glemt at hun brukte den påfølgende dagen til å kreve norsk støtte til Hamas-regimet?  LO går inn for boikott av Israel. Direkte støtte til terrorister. Hvis Israel taper i sin kamp mot terror hvem vinner da? Islam. 

Sosialistene har en forkjærlighet til terrorister. De har gode vennskapsbånd med noen av dem. AUFere tok gruppfoto foran heltepotrettet av den dømte terroristen Marvan Barghouti i 2014.  Raymond Johansen møter Hamasleder Ismail i Gaza i 2007. ”Allah elsker Raymond” stod det i VG som refererte til hemmelige møter med Hamas –regjeringen. Hvorfor det? Vil noen spørre. Jo, de ønsker å skape kaos enten det nå er i Israel eller i Norge. At de gikk imot lovforslaget til Sylvi Listhaug er fullt forståelig. Det som ikke er forståelig er at Krf slo seg sammen med dem.  Det viser en meget negativ utvikling. Kanskje ordet, ” Dårlig omgang forderver god moral” er i denne sammenheng på sin plass.

Gerard Oord

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
rundt 1 måned siden / 2238 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
16 dager siden / 1966 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
23 dager siden / 1926 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
28 dager siden / 1781 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
16 dager siden / 1555 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1520 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
16 dager siden / 1244 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
19 dager siden / 1171 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
23 dager siden / 1103 visninger
Gal vurdering av Arendalsuka
av
Guri Hjeltnes
21 dager siden / 1060 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere