Gerard Oord

Alder: 81
  RSS

Om Gerard

Følgere

En "bytting" i krybben

Publisert 10 dager siden

Svar til Øyvind A.Jørgensen

En "bytting" i krybben

Svar til Øyvind A. Jørgensen

Det er ikke bare Smiths Venner som har hatt denne lære i over 100 år, men også Adventistene med Ellen White i spissen. Ikke nok med det, men Paulus har i Romerbrevet Kap 8, 3 i snart 2000 år fremhevet denne læren til stor glede for alle som ønsker å komme seg ut av syndens lenker. La meg få lov å sitere dette verset fra 1930 oversettelsen. "For det som var umulig for loven, idet den var maktesløs ved kjødet, det gjorde Gud, idet han sendte sin Sønn i syndig kjøds lignelse (likhet alternativ oversettelse). og fordømte synden i kjødet". I hvilket kjød  fordømte Gud synden? Var det i Jesu kjød eller ikke?

Jeg er jo her helt enig med Paulus at Gud fordømte synden i Jesu kjød. Og for å kunne gjøre det så må synden har vært i Jesu kjød. Det virker som om du har problemer med å akseptere denne bibelske sannhet. En sannhet som har en enorm betydning.

Adventisten John Berglund har i sin bok "Glemte sannheter i Bibelen" følgende sitat. "Teolog Gilbrant skriver som kommentar i studiebibelen under temaet Jesu natur."Det var den falne og syndige menneskeslekt han (Jesus) gjorde seg til ett med, ikke den fullkomne natur Adam hadde før fallet, men vår menneskenatur redusert og fordervet av synden". Berglund skriver:( Kristne som forstår grunnteksten kan ikke trekke noen annen konklusjon). Så jeg kan ikke se det annet enn at Gilbrant her er klar og tolker Jesu natur riktig. Har du forøvrig lagt merke til at i nesten alle nyere Bibeloversettelser, forandres ordet "kjød" til kropp eller kjøtt og blod, også i Bibelen Guds Ord studieutgave hvor Dr. Norvald Yri var redaktør. Dette er fatalt bare se på 1 Peter 4,1. 2007 oversettelsen. Der står det skrevet: " Derfor, når Kristus har lidt for oss i kroppen, så skal også dere væpne dere med den samme tanken: At den som har lidd i kroppen, har brutt med synden". Da jeg leste dette tok jeg telefonisk kontakt med Norvald Yri og gjorde ham oppmerksom på at denne nye oversettelsen var helt gal fordi det er åpenbart at ingen blir ferdig med synden ved å lide i kroppen. Et beinbrudd, et kutt i hånden og andre kroppslige lidelser er ikke årsak til at vi blir ferdig med synden.  I en senere nynorsk oversettelse  oversatte Yri "Sarx" igjen med kjød, noe annet ville vært villedende. I 1930 oversettelse står det da også:"da nu Kristus har lidt i kjødet så væpne også dere med den samme tanke at den som har lidt i kjødet blir ferdig med synden". Peter sier altså her at Jesus led i "kjødet". De neste to versene forteller hva det menes med å lide i kjødet. Det betyr at vi skal stå imot menneskers lyster og ikke leve i skamløshet og følge vår  kjødelige begjær. Gjør vi det så oppstår det en lidelse. Kjødet får ikke det det vil ha. Det var Jesu kamp og Peter formaner oss til å tenke og handle på akkurat samme måte som Jesus gjorde.

Gilbrant skriver videre : "Det er en hovedbetydning at ordet "kjød" står for det ugjenfødte mennesket. Ordet blir derfor uttrykk for menneskets falne natur. Bare noen få ganger er sarx brukt i trang, bokstavelig mening (kropp,legeme, kjøtt og blod min anmerkning), men mer enn 200 ganger billedlig i N.T. Altså er Sarx et hovedord i det greske nytestamentet, og termen "kjød" er helt uunnværlig om en pålitelig skal kunne gjengi dette bibelske begrepsmaterialet". Hva skjer i vår tid? Man fjerner systematisk ordet kjød og erstatter det med kropp, legeme og kjøtt og blod". Har oversettere en skjult agenda hvor de ønsker å fjerne det "stygge barnet" fra Skriften for å harmonisere det med den katolske Bibel som konsekvent nekter å bruke  ordet "kjød" ifølge Berglund?  Synes du ikke Jørgensen at dette er en farlig utvikling eller er det helt det samme for deg at oversettere uten videre foretar disse endringene og derved forandrer det opprinnelige budskapet?

Gerard Oord

Gå til innlegget

Den som banner og lyver forurenser. Finnes det en sammenheng mellom fysisk og åndelig forurensning og det faktum at en "bytting" er blitt plassert i julekrybben i Betlehem?


For en tid tilbake var vi vitne til  en folkeaksjon hvor skjærgården skulle renses for plast. Det som forundrer meg er at så få ser en sammenheng mellom den fysiske og den åndelige forurensningen som skjer i verden i dag. For mens vi er vitne til en voldsom fokusering på miljøet så ser vi en tilsvarende liten fokusering på den åndelige forsøplingen som finner sted, spesielt gjennom mediene. Løgn tiltar og forurenser i mange sammenhenger. Den skaper mistillit, usikkerhet og utrygghet. Banning er også en forurensende faktor som infiltrerer språket vårt og det offentlige rom i stadig større grad. Onde makter påkalles! Snart er det bare markagrensen som er hellig. Hvorfor er de sekulære mediene så tause om denne problematikken? Er de blinde for denne sammenhengen?

 Er det noen som tror at en kan bevare jordkloden vår uten å ta den åndelige forurensningen på alvor? Menneskene kan ikke vente seg en skapelse i balanse, mens de i stor skala fyller seg med vold, sexfilmer og bilder som lar seg vanskelig fjerne fra sinnet. Uansett så vil det påvirke våre handlinger."Du blir det du spiser". Og er man skitten fra før så vil litt skitt fra eller til ikke merkes så lett, og tilslutt drukner man i umoral. Hold deg selv ren var formaningen fra Paulus. All synd forurenser. Korrupsjon, grådighet og uærlighet kan være med på å utløse naturkatastrofer, jmf mangel på planting av ny skog i flere afrikanske land. Tenk på "Syndfloden". Hvilke krav stilles det til regjeringene som mottar bistand? Det er vanskelig, om ikke umulig, å hjelpe der hvor uærlighet og fusk råder.

Det er den falne menneskelige og kjødelige naturen som er hovedårsaken til den åndelige forsøplingen vi ser i dag, og Jesus kom for å gjøre slutt på den, men har han fått lov til det? Presteskapet, spesielt det katolske, men også det Lutherske har forfektet en Jesus, med en natur lik Adam før fallet. Kan dette syn ha ført til at det ble plassert en "bytting" i krybben?

En"bytting" var i folketroen ansett for å være et barn av underjordsfolket som var ombyttet med et menneskebarn. Ofte var det Huldra som ble mistenkt for å ha stjålet et menneskebarn og i stedet la hun sitt eget avkom i vuggen.  Ord som trolldom ble mye brukt i slike fortellinger. I Åpenbaringsboken Kap. 18, 23 påstår Johannes at hele verden er forført ved Babylons trolldom. Kan  "byttingen" være en del av den trolldommen som Johannes siktet til? Jesu fødsel var et meget kritisk øyeblikk i verdenshistorien. Satan raste som aldri før, redd for å miste makten.

 Både Augustin og Luther syntes det opprinnelige Jesusbarnet var for"stygt", mens det Jesusbarnet de to skapte var mye"vakrere". Augustin sa om det barn han var med på å legge i krybben at det hadde en natur som var uten tilbøyelighet til den minste synd, lik Adam før fallet. Luther var helt enig. Det var jo et fantastiskt vakkert barn, ikke sant? All respekt for Augustin og Luther, men de kan ha vært inkompetente til å uttale seg så skråsikkert om et av de største verdispørsmålene. Deres syn synes å være et produkt av gresk filosofi som krevde at hellig psyke ikke kunne samstemmes med uhellig materie. Apostlene Paulus og Peter sa akkurat det motsatte. Bibelen sier at barnet Jesus var født av Maria som selv hadde en fallen natur.  Å ha en fallen natur, betyr at Jesus kunne bli fristet til alt mulig stygt, akkurat som vi mennesker blir, men Han syndet aldri og forble alltid hellig og ren med en fallen natur. Dette er uten tvil verdens største mesterverk. Filosofisk var det umulig å tenke seg et rent sinn i en fallen natur. (Dr. John Berglund).Takk Gud at hans visdom overgår gresk filosofi og gjorde det mulig ved den Hellige Ånd. 1Kor.1,21-25.

De fleste kirkesamfunn har valgt å tilbe det "vakre" barnet, men så må vi spørre hvorfor kom Jesus til denne jord? Jo, i følge Matt 1,21 og 2. Pet 1, 3-5 var det  for å frelse oss fra våre synder og gi oss en ny natur. Vi fortsetter å spørre: Hvordan kunne det "vakre" barnet beseire synden når det ikke hadde synd i sin natur og hvordan kunne den "vakre" Jesus ha drept fiendskapet i sitt legeme, når det ikke var der, Ef 2, 14-16? Det er umulig, ikke sant? Det "vakre" barnet synes i denne sammenhengen å ha blitt fratatt muligheten til å frelse oss fra våre synder til bare å kunne tilgi oss våre synder. I praksis har dette fått store konsekvenser, langt mere enn vi aner. Det "stygge" barnet med menneskets falne natur derimot hadde ifølge Bibelen synd i sin natur, men syndet aldri, og var av den grunn hellig og rent. Derfor kunne det ta opp kampen mot synden og overvinne den for oss, og gi oss mulighet til å frembringe Åndens frukter gjennom å vandre i Ånden, Rom 8,3-5 og Hebr.4, 15,16. Tenk om den "vakre" Jesus hadde sagt til disiplene, vær ikke bekymret eller elsk dine fiender, da kunne de lett ha svart slik: "Ja, det er lett for deg å si, du som har en hellig og syndfri natur, men hvordan skal vi kunne klare det, vi som har en fallen og syndig natur"?

 Teolog og pinsevenn Thoralf Gilbrant skriver i sin studiebibel: "Det var den falne og syndige menneskeslekt Han gjorde seg til ett med, ikke den fullkomne natur som Adam hadde før fallet". Det er kun det "stygge" barnet som kan være vår miskunnelige yppersteprest, fordi Han har vært fristet som oss, og som derfor kan representere menneskeheten og sette en stopper for forurensningen som kommer fra vår onde natur, Hebr.2, 17-18.  Nå forstår vi kanskje hvorfor det fortsatt er så mye synd og forurensning i verden, også blant Guds folk. De ønsker  å ha en Jesus som døde for synden, men ikke fra synden, slik Jesus selv gjorde gjennom å ta sitt kors opp hver dag og fornekte seg selv, Rom 6, 10-12 og 1. Pet 1,24. Ja, det ser virkelig ut til at det har blitt lagt en "bytting" i krybben. Når skal trolldommen opphøre?

Gerard Oord

Gå til innlegget

Smiths Venner på ville veier.

Publisert rundt 2 måneder siden

Det nye trosdokumentet som BCCs forstanderskap har forfattet avviker i høy grad fra den opprinnelige trosbekjennelsen som i sin tid ble lansert av menighetens grunnlegger J.O.Smith. Dokumentet er egnet til å skape forvirring. Mens Vårt Lands redaktør nevner at flere ting i trosgrunnlaget kan leses som en ny teologisk forståelse av sentrale spørsmål, sier Kronstad at han fra sin side mener at det nye trosgrunnlag mer må sees som en avklaring enn en endring. Dette er ønske tenkning fra Kronstads sin side. Det er i det hele tatt et stort spørsmål om dokumentet kan kalles for et trosdokument.

Resultatet vil bli en høy grad av selvstrev fordi selve troensfundament, Jesus, blir forandret til det ugjenkjennelige.

Før vi starter med analysen må jeg klargjøre for hva Bibelen som regel legger i ordet "kjød" sarx på gresk. Selv om dette uttrykk, i spesiel sammenheng , kan bety kjøtt, kropp og kroppslig(somatisk), er hele Paulus teologi gjennomsyret av at han bruker dette ordet kjød" i betydning, kjødelig, syndig og fallent, nettopp i kontrast til det åndelige. Ordet blir derfor et uttrykk for menneskets falne natur.

I motsetning til det bruker forstanderskapet en helt ny definisjon av ordene "kjød og blod" som er temmelig diffust og som flere venner vil ha problemer med å forstå. De sier: "Når vi her bruker uttrykket "kjød og blod" er dette en referanse til denne identifikasjonen mellom Jesus og mennesket".Jeg stusset litt da jeg leste det. Men når jeg leser deres nye teologi skjønner jeg i hvilken retning det peker. Han var under samme kår som oss. Dvs. han kunne bli sliten, sulten, tørst og at han i det ytre var som et menneske å se til, men som de nevner  hadde Jesus ikke del i syndefallet og da regner jeg med at forstanderskapet tilskriver Jesus en natur som var hellig og ren uten synd som er i samsvar med både katolsk og Luthers teologi. 

Følgende avsnitt tar jeg med i sin helhet fordi det best illustrerer det totale frafallet fra den læren som har vært menighetens bærebjelke i over 100 år. Kommentaren  kommer som en reaksjon på en uttalelse fra "Elias Aslaksen at Jesus hadde et kjød som Adam etter fallet og at Jesus  fikk del i den natur som var fordervet og at det kan forstås som en devaluering av Jesus som uforenelig med å være sann Gud". Ja, den er uforenelig med å være sann Gud, men vi vet at Jesus gav avkall på å være Gud lik og ble et sant menneske med det samme kjød som vi har. Hebr. 2, 14-18. 1930 oversettelse.. Johan O Smith kaller den Jesus som dere nå omfavner som en "fantasiens Jesus". Side 177.  Stykker av Johan O. Smith. Dere trenger nok å lese litt oftere i den boka for å holde dere oppdatert, kjære brødre.

Så skriver dere videre:" Vi har derfor behov for å presisere: Jesus fikk aldri del i noe syndefall. Syndefallets konsekvens: åndelig død, utestengelse fra Gud og dermed også en natur uten frykt for Gud, uten tillit til Gud, og med begjær etter det onde- noe som fører til den evige død for dem som ikke blir gjenfødt - var etter vår forståelse ikke noe Jesus hadde del i . Fordi Jesus var sann Gud hadde Jesus heller aldri det onde begjær". Dere fortsetter med å gjøre den samme tabbe ved å henvise til Jesus som sann Gud. Men hør hva J.O.Smith sier. Jeg sakser fra Web siden deres "Aktiv Kristendom".  Er Kristus kommet i kjød? "Dersom Kristi kjød var som Adams før fallet kunne ikke djevelen bli gjort til intet ved døden, for død og djevel var for Adam før fallet ukjente ting.  Kristus påtok seg heller ikke englenatur; for engler tar han seg ikke av...Derfor måtte Han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder: For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet. Hebr. 2:16-18." Noen sier, (akkurat som dere) at Kristus ikke hadde et kjød hvori lysten kunne dra og lokke: Ja, hadde han ikke det, så hadde han heller ikke kjød og blod som oss; og hadde han ikke kjød og blod som oss, da ble han heller ikke fristet som oss, og kan ikke heller være noen yppersteprest for oss med kjennskap og medynk for oss i fristelser". Smith sier videre. Å fornekte at Jesus er kommet i kjød (med en fallen natur) er å gjøre hans verk til intet. Deres trosdokument  legger opp til det.

"Gud fordømte synden i kjødet,  I hvis kjød blir synden fordømt? Var det Olsens, Hansens og Pedersens kjød? Nei, det var i Kristi kjød. Rom 8,3."  Det blir også svært inkonsekvent når dere videre sier at Jesus ble fristet. Etter deres nye konsept var jo Jesus sann Gud og det står i Jakobs brev 1, 13 at Gud ikke fristes av det onde. Hvor er logikken?

 Dere skriver: "Så snart fristelsen melder seg skal vi akte oss som døde for synden. Rom. 6,11". Vi kan spørre, hvorfor har vi mulighet til å akte oss døde for synden?  Jo svaret er fordi Jesus tok vår falne natur på seg og dødet denne kjødelige naturen med alt det onde begjæret ved Ånden. Nå kan vi ved tro på Kristi verk akte oss døde for synden. Men det kan ikke dere med deres nye forståelse. Ifølge deres forståelse hadde Jesus ikke det onde begjær i seg, men da kunne han jo ikke døde det heller og da går det heller ikke an for oss å akte oss død for den! Selvstrev blir resultatet. Dere skriver videre at hvis Jesus hadde vært en del av den falne menneskeslekten så hadde han selv trengt et offer for synden. Det blir helt feil. Jesus syndet aldri og trengte av den grunn ikke noe offer for synd." Jesus var hellig og ren med en fallen natur fordi han aldri ga etter for fristelser og begjær.

Kronstad sier videre om samarbeidet i NKR at det skal være rom for å beholde sin egenart og sitt eget trosgrunnlag innenfor disse rammene". Betyr det at BCC på sine hjemmesider fortsatt fritt skal kunne publisere sitt opprinnelige syn på Kristus åpenbart i kjød, mens de i det offentlige rom kan vifte med den nye trosbekjennelsen som er diametral motsatt den som J.O. Smith i sin tid har forfattet, men i samsvar med NKRs teologi? Hvis ja så vil dette føre til dobbelthet og til dobbeltmennesker. Blir ikke det litt løgnaktig? Vi så dette allerede på siste Påskestevnet da Kåre Smith gikk sterkt ut mot de som påstod at menigheten hadde forandret på læren. Da ropte han at det ikke var forandret en tøddel på læren. Ser man på det nye trosdokumentet da er læren blitt 100% forandret, mens på menighetens hjemme sider er det ikke forandret en tøddel. Det gjelder bare å trekke frem det riktige kortet så snakker man alltid sant. Dobbelthet er falskhet. Det virker som om forstanderskapet  i visse tilfeller er villig til å gi fra seg troen  på den sanne Jesus og presentere en fantasiens Jesus for å få økonomiske fordeler i form av en større kundekrets for utleie. Hvilke andre motiver kunne forstanderskapet ellers ha og vil NKR godkjenne en slik dobbelmoral og dobbel trosbekjennelse?

Gerard Oord

Har vært medlem i Smiths venner i ca. 30 år fram til 1992.

 

Gå til innlegget

Takk for oppfordring til innspill Hans-Olav Mørk og takk for at det nå gis mulighet til å komme med innspill til den nye bibeloversettelse.

Utviklingen vi har sett i den senere tid når det gjelder bibeloversettelser er ikke bare positiv.  Du skriver: "En bibeloversettelse skal ikke overstyres av kirkelig dogmatikk og tradisjon". Men det er akkurat det som har skjedd i de siste årene og det med dramatiske følger. Jeg tenker spesielt på det greske ordet "sarx" som i flere hundre år er blitt oversatt med "kjød".  Brukt i Bibelen betegner ordet ofte menneskets falne natur. Bare noen få ganger er sarx brukt i trang, bokstavelig mening, kropp, legeme eller kjøtt og blod, men langt flere ganger i N.T. i betydningen av menneskets falne natur. Bibelens forfattere benytter ordet kjød for å vise oss kontrasten mellom syndig, fallen og det åndelige.

Det alarmerende som skjer i vår tid er at i de fleste nyere bibeloversettelser er ordet "kjød" blitt erstattet med "legeme", "kropp" eller "kjøtt og blod". Noen av nøkkelversene i denne sammenhengen er Rom 8, 3 , 1 Peter 4,1, 1. Joh 4, 1-3. og  1 Tim 3, 16 med mange flere. Hvis vi i disse skriftstedene skulle oversette "sarx" med kropp, legeme eller kjøtt ville det teologiske budskapet bli helt meningsløst, som 1 Peter 4, 1 hvor det nå sies at man ved å lide i legemet blir ferdig med synden. Det er absurd.

Det vi ser er at det gjøres iherdige forsøk på å tilpasse Guds Ord til Augustins doktriner om at Jesus var lik Adam før fallet. Da passer det for eksempel dårlig med den tidligere ordlyden i 1 Pet 4, 1 . Da nu Kristus har lidt i kjødet, så væbne dere med den samme tanke osv. Uttrykket  "å lide i kjødet" peker på at Jesus hadde en fallen natur, noe som Augustin benekter, men som Paulus uttrykkelig støtter opp under. Rom 1, 3 og 2 Tim 2, 7-8.  Spesielt Rom 8, 3 er utsatt for heftige angrep. Dette er et særdeles viktig vers for den rette forståelsen av hvem Jesus var mens Han vandret på jorden. Vi kan nevne flere. Jeg opplever desperate forsøk fra teologer om å bortforklare det faktum at Jesus ble oss lik i alle ting. Hebr. 2,14-18.  Å forandre ordet kjød til legeme, kropp eller kjøtt og blod i forbindelse med Jesu person oppleves som et kraftig angrep på selve grunnvollen i den kristne tro. Den opprinnelige Jesus forsøkes å bli erstattet av en fake Jesus. Augustin plantet en Jesus langt utenfor den falne menneskeslekten inn i historien.

Med tanke på den kommende slekt og Guds ords troverdighet ber jeg innstendig om at man stanser denne fatale utviklingen. En bibeloversettelse skal ikke overstyres av kirkelig dogmatikk og tradisjon! Det er en stor synd. Her trenges det et opprydningsarbeidet. Hvis folk gjerne vil tro at Jesus var lik Adam før fallet er det deres sak, men ikke tilpass Guds ord til dette eventyr. Pinsevennen Thoralf Gilbrant, hovedredaktør av studiebibelen skriver: "Det var den falne og syndige menneskeslekt Han gjorde seg til ett med, ikke den fullkomne natur som Adam hadde før fallet, men med vår menneskenatur redusert og fordervet av synden". Hvis dette faktum blir underkjent i bibeloversettelser er vi svært ille ute.  Vi skal heller ikke være blind for den fare at en prøver ut fra et økumenisk perspektiv å harmonisere våre nye bibeloversettelser med den katolske som konsekvent nekter for at Jesus har kommet i kjød. 1 Joh 4,1-3

I tillegg må det settes et spørsmålstegn ved uttalelsen fra Beckmann og Martinsen, som sier at " den sterkeste legitimitet, en oversettelse i dag kan få, er at den er fullt faglig og vitenskapelig holdbar". Hva som ligger i det er vanskelig å forstå, men i alle fall bør en da forlate troen på at Jesu mor fødte en Sønn som var syndfri, mens hun selv hadde en fallen natur. Dette er jo vitenskapelig sett en uholdbar påstand og vitenskapelig sett blir det da også uholdbart å tro at Jesus var lik Adam før fallet , noe som majoriteten av kirkesamfunnene i verden tror. Da bør man slutte å prøve med å tilpasse Bibelen til denne doktrinen.

Til slutt en hilsen fra Luther til bibeloversettere. Han sier "Å nei, å oversette Bibelen er ikke hver manns sak. Til det trenges et rett fromt , trofast, flittig, fryktsomt, kristelig opplyst, erfarent øvet hjerte. Ingen falsk kristen eller sektmaker kan oversette riktig". "Å tolke Bibelen, det kan bare den som kjenner Kristus i troen, Han som er Bibelens Herre og dens egentlige budskap.  Når fortolkerne løper med uvaskede hender og føtter inn i de Hellige Skrifter, og bringer med seg sin menneskelige tilbøyelighet og lar fornuften råde som de selv sier - da faller de uunngåelig i alle slags villfarelser". En tredje hovedbetingelse må da bli at den som oversetter må ha innsikt i Guds frelsesplan. Erfaringene viser at den er det ikke alle som har.

Gerard Oord

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
9 dager siden / 1792 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
29 dager siden / 1690 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
29 dager siden / 1311 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 1177 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
19 dager siden / 829 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 762 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere