Dorrit Vignes Isachsen

Alder: 34
  RSS

Om Dorrit Vignes

Følgere

Erkjennelse og handling

Publisert rundt 1 år siden

Frivillige medarbeidere skal rekrutteres i et samfunn hvor virkemidler raskt blir utdaterte, konkurransefortrinn ofte er midlertidige og unge har store valgmuligheter. Hvordan bør Den norske kirke ledes, slik at vi får med oss dagens og fremtidens unge?

Ned med byråkratiet
I artikkelen Positivt lederskap beskriver Jon-Arild Johannessen og Bjørn Olsen samfunnet slik jeg gjør innledningsvis. De to forskerne innenfor organisasjons- og systemteori mener samfunnsutviklingen gjør at en ikke kan lede på samme måte som før. Der hierarkiske strukturer, regler og byråkrati tidligere har fungert, kommer disse modellene til kort i et samfunn preget av sterkere individualisering, krav om øyeblikkelig tilbakemelding og forventinger til mer kreativitet og innovasjon.

Selvorganisering og førstelinjefokus
I Den norske kirke jobbes det med å lage ny organisasjonsstruktur når kirken skal være selvstendig fra staten. Eksempler på saker som diskuteres er hvem som skal ha arbeidsgiveransvar for ansatte, hvordan delegater til kirkemøtet velges og hvor mange som skal være ansatt i administrative stillinger. Mange tar til orde for at det kirkelige byråkratiet må bygges ned, at menighetene må få større selvstendighet og at flere beslutninger blir lagt til valgte organer. Dette samsvarer med løsningene Johannesen og Olsen skisserer. De mener alternativet til byråkrati er større grad av selvorganisering og et langt sterkere førstelinjefokus.

Selvstendighet krever kompetanse
Men kan en gi slipp på kontrollen? Vil organisasjonen være klar for det? Ifølge artikkelforfatterne er en forutsetning for å bygge ned byråkratiet at ansatte i organisasjoner har kompetanse på fagområdene, at de forstår egne og andres følelser, at de kan samarbeide godt og har sosial kompetanse. De må rett og slett kunne arbeidsoppgavene sine og kunne skape gode relasjoner. En slik modell gir større frihet og ansvar til ansatte. Det blir derfor også viktig å kunne lede seg selv og andre.

Oppleves lite relevant
Et viktig aspekt innen ledelse er å forstå situasjonen en er i og tilpasse atferden deretter. Jeg mener at Den norske kirke har en jobb å gjøre når det kommer til selvforståelse. I 2016 gjennomførte kirkerådet en risikovurdering av organisasjonen. Her kom det frem at organisasjonen er i en ytterst alvorlig situasjon og at det vil kreve stor innsats for å snu den negative trenden. Spesielt trekkes det frem et lite blomstrende gudstjenesteliv og en rekrutteringskrise som kommer til å bli verre med årene. Jeg tror ikke unge mennesker plutselig vil renne ned dørene til lokalmenigheten. Ledere i Den norske kirke må erkjenne at mange unge medlemmer ikke synes lokalmenigheten er relevant som menighetsfellesskap og at frivillig engasjement legges ned i andre kristne sammenhenger.

Kompetanse på frivillighet
Det er ingen tvil om at Den norske kirke er inne i en kritisk fase. Organisasjonen er gammel, færre ønsker å jobbe i kirken og økonomien blir svakere. I tillegg er den tynget av byråkratiske strukturer som skaper lite rom for endring og engasjement. Dersom vi skal klare å snu disse negative trendene trenger vi å mobilisere flere av medlemmene enn de som er engasjert i Den norske kirke i dag. I 2014 gav IKO ut boken Ansatte og frivillige, endringer i Den norske kirke. Den peker på at ansatte trenger kunnskap om hvordan frivillig engasjement skapes og at arbeidet må ledes. Det hevdes at dette er kritisk for at samspillet mellom ansatte og frivillige skal fungere. Her blir kunnskap om relasjoner helt sentrale. Hvordan skal en ansatt møte og håndtere kritikk fra frivillige medarbeidere? Hva gjør lederen til en ansatt som sier at de frivillige er kranglete og kjipe? Hvordan håndtere egne følelser når en har spurt 20 stykker om hjelp til oppgaver, men ingen sier ja? I tillegg til at ansatte må veiledes i samarbeid med frivillige, trenger utdanningsinstitusjonene i større grad å utruste fremtidige kirkelige ansatte til å etablere og ivareta frivillig engasjement.

Erkjennelse og handling
Den norske kirke er i krise. Færre engasjerer seg, økonomien kommer til å bli svakere med årene og organisasjonen ledes ved en lammende struktur. En forutsetning for å bygge ned byråkratiet er at ansatte er flinke i jobben sin og at de klarer å skape og bevare frivillig engasjement. Samarbeid med frivillige kan være krevende og det vil derfor være viktig at alle ansatte kan forstå og håndtere egne og andres følelser og kunne skape gode samarbeidsrelasjoner. Jeg mener det bør settes i gang strakstiltak på dette feltet, slik at byråkratiet kan bygges ned. Det haster å få unge mennesker engasjert til tjeneste i den lokale menigheten.

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere