RM Chandima Ratnayake

Alder: 47
  RSS

Om RM Chandima

Følgere

Publisert rundt 3 år siden

we enjoy all of these: wel written: 

Frykt og kontroll

Men hva er egentlig fryktkultur? I sin enkleste form er det ledelse avlet på frykt - en leders egen frykt for å mislykkes. En enkel måte å skaffe seg økt makt og kontroll på, er å skape forvirring og usikkerhet. Når faglige argumenter underspilles til fordel for hvem som er «innenfor og utenfor», når kommandolinjer utviskes fordi noen andre har «snakket sammen», skaper det handlingslammelse og kaos. En leder kan på denne måten skaffe seg økt kontroll, men organisasjonen blir umotivert og leverer dårlig.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

fantastic article: We do enjoy all of these "

But what's really a fear culture? In its simplest form, management is bred for fear - a leader's own fear of failure

An easy way to gain increased power and control is to create confusion and uncertainty

When professional arguments are understated for the benefit of who is "inside and outside", when command lines are expelled because someone else has "talked together" it creates paralysis and chaos. A leader can thus gain increased control, but the organization becomes unmotivated and delivers poorly.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere