Elisabeth Gard

Alder:
  RSS

Om Elisabeth

Følgere

KrFs, Civitas og NRKs alkoholprofiler

Publisert 4 måneder siden

Hvorfor settes voksnes behov så ofte foran barns?

KrFs parlamentariske leder formidlet i Dagsnytt 18 at han var kritisk til hjemlevering av øl fra matbutikker. Begrunnelsen var at det rammet sårbare barn.    

 

En rådgiver i Civita tar til motmæle i innlegget ”Familien er det viktigste vi har”. Han mener de fleste barn har det godt hjemme, og er imot at politikere skal bestemme hvorvidt familier skal få bestille hjemkjøring av øl og alkohol.

 

Hvem er det rådgiveren i Civita her tar parti med? Familien, foreldrene eller barna? Svaret er de voksne, på samme vis som NRK. Dagsrevyen har jevnlig hatt reportasjer om skjenkebevilgningen av alkohol på utesteder; fra før den ble stoppet til den nå ser ut til å gjenåpnes igjen i mai. 

 

NRK Ytring publiserte allerede for én måned siden innlegget ”Nei, vi bør ikke stenge polet!”, der psykolog Fanny Duckert beskrev det som både moralisme og en inngripen i befolkningens privatliv å stenge vinmonopolet. 

 

Som psykolog vet Duckert godt at voksnes alkoholkonsum kan få alvorlige konsekvenser for barn som er isolert hjemme alene med foreldrene. Allikevel velger hun å fokusere på de voksnes behov. Behovet deres for blant annet ”å slappe av og takle urolige barn og stressede samlivspartnere”. Hun mener også at alkohol kan benyttes ”som en form for egenmedisinering” for enslige som er alene.

 

Innlegget er en ren hyllest til alkoholen. Og stiller ingen spørsmål. Verken til det høye alkoholkonsumet i befolkningen, eller at voksne har lov til å drikke alkohol i nærvær av barn.


Som tidligere ansatt i barnevernet er psykologens innlegg både uforståelig og trist å lese.

 

Honnør til Vårt land

Vårt land har de siste ukene hatt mange viktige artikler om barna som lever i utrygge hjem. Barn som etter at barnehager og skoler ble stengt, ikke lenger har hatt noe sted å søke trygghet.

 

Avisen videreformidlet tidlig bekymringen til lederen i Redd Barna, og har videre fulgt opp med intervjuer og uttalelser fra barnevernet og organisasjoner som har søkelys på sårbare barn, samt barne- og familieministeren.

 

NRK har formidlet litt om de utsatte barna på nettsiden sin, men svært lite i Dagsrevyen. Hva er årsaken til det?

 

Manglende dekning i NRK

Folk flest tror at barn som bor i utrygge hjem fanges opp av barnehage eller skole. De gjør dessverre ikke det. Fagrapporter om barn som opplever vold og seksuelle overgrep, formidler at mørketallene er store. 

 

Barnevernet har i tillegg de siste ukene opplyst, at antall bekymringsmeldinger har blitt betydelig redusert i tiden barnehager og skoler har vært stengt.

 

Jeg har savnet reportasjer i Dagsrevyen om disse barna; savnet påminnelser til befolkningen om å være ekstra årvåkne i denne tiden, og en oppfordring til å melde fra ved mistanke om omsorgssvikt eller mishandling av barn. 


Samt informasjon om at vi alle har en plikt til å melde fra og hvordan det kan gjøres (for å sende en bekymringsmelding, se barnevernet.no).

 

Reportasjene har uteblitt, til fordel for føljetonger om ølservering og uteliv, og arbeidsløsheten i bransjen. Et redaksjonelt valg som er vanskelig å forstå. 

 

Hva er årsaken til at Dagsrevyen prioriterer reportasjer om skjenkebevilgning av alkohol på utesteder foran barn som utsettes for alvorlig mishandling?

 

Gå til innlegget

Dyr og natur har lenge blitt oversett i kristne miljøer. I dag får naturen og miljøet oppmerksomhet, som følge av klimaendringene. Dyrene er også en del av Skaperverket og skulle behandles med respekt.

Takk til skribenten som skrev innlegget Hva kan kristne spise? Dette var oppmuntrende lesning! 

 

Jeg er selv utdannet innen ernæring og opptatt av dyrevelferd. Mye av dagens matproduksjon er i dag industrialisert og påfører dyrene store lidelser. Som eksempel kan nevnes at de fleste kalver og geitekillinger i Norge tas fra moren like etter fødselen, verpehøner stues sammen i store haller i opp til 7.500 stykker, og små gule kyllinger i ”flokker” opp til 16.000 dyr.

 

Dyrene er en del av Skapelsen. Hvorfor reagerer ikke lederne i kirken og kristne organisasjoner på mishandlingen av dem, og tar avstand fra den? 

 

Da jeg spurte to kristne damer om det en gang, svarte de det samme: ”Fordi dyr ikke kommer til himmelen.” Påminnelsen min om at dyr opplever redsel og smerte som oss selv, lot videre ikke til å angå dem.

 

Jeg gav da opp tanken på at dyrene noen gang ville få støtte i kristne miljøer, med unntak av hos adventistene. De skal ha honnør for både det vegetariske kostholdet sitt og at de ikke drikker alkohol.

 

Det var i den anledning fint å lese artikkelen Hva skal kristne spise? der en som er kristen både formidler at han er vegetarianer og at man skal behandle dyr godt. Selv har jeg lenge levd på plantekost av omtanke for dyrene. 

 

Som utenforstående oppleves det rart, at kristne organisasjoner og partier viser så lite medfølelse for dyr. Som mennesker er vi satt til å ta hånd om dyrene og behandle dem godt. Vi skal si ifra og hjelpe når dyr påføres redsel og smerte, ikke vise likegyldighet.

 

Mange av dagens produksjonsdyr utsettes for store lidelser. Heldigvis har de dyrevernorganisasjoner som stiller opp for dem og taler deres sak.

 

Dyr har vakre sjeler som lever videre i en lys og vakker dimensjon den dagen de forlater denne jorden. Jeg har selv opplevd mange vakre glimt av denne dimensjonen som viser det. Både i forhold til familiedyr og den vesle kalven som gjorde at jeg ble vegetarianer.

 

Dyrene er vakre skapninger. Der familiedyrene fyller livene våre med glede og lys, skulle også produksjonsdyrene behandles med omsorg og respekt. De er alle levende vesener som ønsker å leve slik de fra naturens side var ment; i trygghet og med et meningsfylt liv.

Gå til innlegget

KrFs unike verdisyn og rolle

Publisert over 1 år siden

Barn og familie, og bioteknologi er to av hjertesakene til Kristelig Folkeparti. Ved å profilere sakene sterkere vil partiet kunne nå ut til en større gruppe enn de gjør i dag. Noen av årsakene formidles her.

Tredeling av fødselspermisjonen

Fra tidligere å være hjemme med barna mens de var små, skal kvinner i dag raskest mulig tilbake i arbeid. Kravet om likestilling vurderes av landets politikere å være viktigere enn det nære båndet mellom mor og barn. Dette er en sak som KrF kan vinne mye på, om de gir familien mulighet til selv å fordele permisjonen i barnets første leveår.  

Barnehage

De fleste norske ett- og toåringer tilbringer over åtte timer i barnehagen om dagen. En studie viser at mange av barna påføres stresshormoner.

Barna påføres også mye sykdom. Ifølge Folkehelseinstituttet er forkjølelse, halsbetennelse og ørebetennelse nesten dobbelt så vanlig hos yngre barnehagebarn som hos barn som ikke går i barnehage, mens mage-tarminfeksjoner er tre ganger så vanlig. I tillegg kan det i barnehager forekomme utbrudd av hodelus og annet.

Det er i dag bred politisk enighet om barnehagetilbud til alle. Men ingen nevner de store påkjenningene som barna utsettes for ved daglig å tilbringe åtte til ni timer der. KrF er de eneste som belyser mor-barnrelasjonen og har laget et alternativ, i form av kontantstøtten. 

KrF er også åpne for andre gode løsninger, som kortere barnehagedag. 

Abortloven og bioteknologi

Abortloven har ikke blitt justert på 40 år, til tross for at bioteknologiloven jevnlig endres. Dette kan skape etiske dilemmaer. Dagens fosterdiagnoser gjør at man i dag kan finne ut mye om barnets fremtidige egenskaper.

Downs syndrom: Mange med Downs syndrom opplever det som vondt at loven anser egenskapen deres som et selvstendig grunnlag for å ta abort. Ved å fjerne paragraf 2c vil ikke fosterets egenskap legges til grunn, men den gravides opplevelse av å ta seg av et barn som trenger ekstra omsorg. Barn som er litt annerledes vil da få likt rettsvern og menneskeverd som andre.

Tvillingabort: Da abortloven ble laget var det medisinsk sett ikke mulig å abortere ett av flere fostre. I dag er det mulig. Men ved fjerning av ett av to friske fostre utsettes det gjenlevende fosteret for stor helserisiko. Barnet vil også påføres smerte når det en dag får vite at de opprinnelig var to i mors mage, deriblant i form av skyldfølelse som: ”Hvorfor var det jeg som fikk leve?”

Sorteringssamfunn

Mange i befolkningen uttrykker bekymring for en utvikling mot et sorteringssamfunn, og mener det er viktig at myndighetene setter klare grenser for å hindre dette. KrF støtter opp om det. Bekymringen er reell.

Flere ungdomspartier vil utvide dagens grense for selvbestemt abort fra uke 12 til 16, 18 og hele 24 uker. Barn kan i dag reddes ned til uke 21. Jordmødre forteller om fostre som senaborteres, som ligger og gisper etter luft til de dør. 

KrF ønsker en gjennomgang av abortloven, det skulle også de andre partiene se behovet for.

Norske politikere har også begynt å åpne opp for tanken om aktiv dødshjelp. Erfaringer fra land som Nederland og andre, som tillater dette, viser at tilbudet snart utvides fra kun å gjelde smertelidelser ved livets slutt, til andre tilstander. Og at det også innvilges for mennesker som opplever ensomhet, eller føler de er en byrde for familien og omgivelsene. Det er slik sett stor grunn til å ta disse tingene på alvor, noe KrF gjør fullt og helt.

Alkohol

Det er vanlig å servere alkohol ved festlige anledninger. Grunnen til det er at folk ønsker en rusvirkning, i form av lystig stemning eller avslapning. Årsaken til rusen er ikke like oppløftende å påminnes om. 

Alkohol inneholder gift som sprer seg raskt i kroppen. Ved drikke av vin eller øl går alkoholen over i blodet og videre til hjernen hvor den skader hjernecellene. Skaden på hjernecellene skaper rusvirkningen.

Aksepten for alkohol har økt betydelig de siste årene. Som eksempel kan nevnes de ”glad-grønne” bæreposene til Vinmonopolet, som kunne kommet fra en leketøysbutikk. De gjør ikke det, og innholdet i dem går dessverre ofte ut over kjøperens omgivelser.

Barn merker at foreldrene er påvirket, lenge før de voksne kjenner seg beruset. Ved inntak av alkohol endrer foreldrene væremåte, som måten å snakke på. Dette skaper stor utrygghet for barna.

En norsk undersøkelse viser også at mange tenåringsjenter blir redde når de er sammen med gutter som drikker alkohol, fordi guttene blir påtrengende.

Alkohol er årsaken til mye vondt. Alle som drikker alkohol har økt risiko for å påføre andre ubehagelige opplevelser eller helseskader. Det er slik sett mange tungtveiende grunner til å innføre en mer restriktiv alkoholpolitikk. KrF vil det. Dagens høye konsum viser behovet for å innføre strengere regler, både når det gjelder tilgjengelighet og konsum. Men det er ikke så lett å gjennomføre, da en stor andelen av befolkningen drikker alkohol, inkludert leger.

Det var en helseminister fra KrF som innførte røykeloven, hvem er tøff nok til å ta alkoholen? Mye tilsier at KrF også der vil få en sentral rolle når tiden kommer.

Trenger vi KrF i dagens politiske landskap?

Svaret mitt er et ubetinget ja. Landet vårt trenger et parti som har et klart etisk ståsted og som hjelper de svakeste blant oss. I alle temaene nevnt over er det barna som er den svake part.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
rundt 1 måned siden / 2536 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
19 dager siden / 1135 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 787 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
12 dager siden / 640 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
18 dager siden / 597 visninger
Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
3 dager siden / 553 visninger
Brokete Brasil
av
Hildegunn Marie Tønnessen Seip
10 dager siden / 477 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere