Anne-Mette Øvrum

Alder:
  RSS

Om Anne-Mette

Anne-Mette Øvrum, Direktør Signo Conrad Svendsen senter. Samfunnsengasjert politiker og feminist, opptatt av ledelse, kommunikasjon og grunnleggende menneskerettigheter. Øvrum har en Master i International Management fra BI. Signo Conrad Svendsen senter gir et landsdekkende tilbud til døve, døvblinde og andre med særskilte behov for tilrettelagte tjenester i et tegnspråklig miljø. Som en del av stiftelsen Signo er vi en ideell virksomhet, som gir et bredt tilbud som bo- og omsorgstilbud, dagtilbud med arbeid og aktiviteter, rehabiliteringstjenester, avlastningstilbud for døve og døvblinde barn og voksne, samt bokollektiv for ungdom i videregående skole.

Følgere

Å forstå og bli forstått – er en menneskerettighet og et virkemiddel for å forebygge aldersdepresjon og ensomhet.

«Vi visste at denne aldergruppen bruker mye antidepressiva, men denne økningen i antall brukere er ekstrem» uttalte politisk rådgiver og informasjonsleder i Mental Helse Anlov P. Mathiesen til P4 nyhetene 17. juli. Antallet personer over 90 år som får antidepressiva har økt med 60 prosent på ti år! Videre sier Mathiesen at «eldre er mer utsatt for depresjon enn andre aldersgrupper på grunn av årsaker som for eksempel funksjonsnedsettelser, tap av arbeid mv», og likevel tillates det at eldre mennesker sitter alene, ofte på et sykehjem med ansatte som ikke har kapasitet til å ta seg av dem, og ofte ikke har kompetanse til å diagnostisere eller behandle». Og ofte ikke kompetanse til kommunikasjon!
«Eldre tas ikke på alvor», vi må inkludere eldre i samfunnet sier Mathiesen videre. Dette er jeg helt enig i. Men legger samfunnet til rette for at vi som er leverandører av velferdstjenester på vegne av det offentlige faktisk kan gjøre det? Vi på Signo Conrad Svendsen senter leverer bo- og omsorgstjenester til døve, hørselshemmede og døvblinde fra hele landet. Signo er en ideell virksomhet, landets største arbeidsplass for døve, og vi har et unikt tegnspråklig miljø – med fokus på at nettopp alle våre beboere – også eldre skal forstå og blir forstått. Vi er heldige, som har mange dyktige ansatte som nettopp har fokus på kommunikasjon og dialog ovenfor beboere, som kan tegnspråk til de som trenger tegnspråk for å forstå og bli forstått. Vi har gjennom mange år kunnet opparbeide oss den kompetansen vi trenger for å kunne levere viktige tjenester til de som trenger det. Deltakelse og inkludering i fellesaktiviteter er noe vi har fokus på at alle skal delta på ut fra sitt eget ønske og forutsetninger – de eldre er ressurser for fellesskapet og hverandre.
«Ideelle ut – kommersielle inn» skriver redaktør Magne Lerø i Dagens Perspektiv samme dag, «ideelle organisasjoner som utfører oppdrag for det offentlige overøses av verbal støtte fra politikerne. I virkeligheten er ideell sektor i ferd med å bli radert ut». Norge har allerede den laveste andelen av ideelle i Europa, på vel 8 %, så hvordan kan situasjonen ha blitt slik at det ser ut til at regelen er at aktører som vil bruke overskudd til utbytte til private eiere blir prioritert fremfor ideelle aktører som ikke gjør det? Jo, som Lerø riktig påpeker så «taper ideelle organisasjoner der anbudstoget ruller fram. Delvis skyldes dette at de ansatte her har like gode pensjonsordninger som i offentlig sektor».
Hva er intensjonen med «anbudstog» er mitt spørsmål – er det å tjene penger uten å ha blikk på innholdet i spesialiseringer av tjenesteinnhold? Vi i Signo scorer minimalt, om noe i det hele tatt, «poeng» i anbudssituasjoner for å ha et tegnspråklig miljø, at vi er gode på sansetap, som faktisk gjør det mulig å forstå og bli forstått for unge og eldre, og når du fyller 67 år – da faller mye av rettighetene til bruk av tolk bort, kommuner må søke staten om midler til tilrettelagte tjenester de hadde krav på før de fylte 67 – er det slik vi vil ha det? Er det «Mer for «penga» for kommunene – mindre for «penga» til døve/ hørselshemmede og døvblinde eldre?»
Signo har et stort tegnspråklig miljø, med unik kompetanse knyttet til tegnspråk, taktil og haptisk kommunikasjon, samt alternative kommunikasjonsformer. Hos oss kan alle kommunisere på sitt nivå, leve, bo og arbeide. Høy brukermedvirkning, integritet og samarbeid basert på åpenhet og tillit – og vi VIL levere høykvalitetsmessige gode og trygge tjenester på vegne av offentlig sektor i fremtiden – vi vil ikke bli radert ut! Vi er nettopp de velferdsinnovatørene velferdssamfunnet trenger – ved at vi putter eventuelle overskudd tilbake til virksomheten til nyutvikling og innovasjon innenfor velferdsområdet!
Administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen i Virke skriver i Dagens Perspektiv den 7 juli «Aktørmangfold styrker velferdsstaten», (og som jeg selv har skrevet i tidligere blogg: (http://www.ovrum.no/politikk/ideell-sektor-en-viktig-aktor-som-leverandorer-av-helse-omsorgs-og-sosialtjenester-i-norge/) «Nå må politikerne se viktigheten i en velferdsmiks i fremtiden. Det må til et mangfold av tjenestetilbydere for å få til innovasjon og effektivisering i offentlig sektor – det offentlige og private er ikke nok alene. Norge må ta debatten om en velferdsmiks hvor det offentlige, private og ideell sektor på best måte kan løse fremtidige velferdsoppgaver til det beste for innbyggerne.
For oss er det aller viktigste at unge, voksne og eldre døve/ hørselshemmede og døvblinde, og andre med behov for kommunikasjonsmiljø kan forstå og bli forstått i sitt behov for tilrettelagte tjenester, og som jeg tenker blant annet kan virke forebyggende mot aldersdepresjon og ensomhet.

Mvh
Anne-Mette Øvrum
Direktør Signo Conrad Svendsen senter

Gå til innlegget

Alle har rett til et fullverdig liv – men ikke alle får det

Publisert rundt 1 år siden - 1919 visninger

20 år etter at Norge bestemte at HVPU-reformen skulle gi utviklingshemmede rett til å leve et liv som folk flest er vi like langt unna som før vi begynte. Hvorfor er ikke grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming på plass i velferdssamfunnet Norge?

Signo Conrad Svendsen senter gir tilbud om helse- og omsorgtjenester til hørselshemmede med nedsatt funksjonsevne.

 

Det pågår en stor debatt om funksjonshemmedes verdi Norge nå. I front står UIO forsker Aksel Braanen Sterri og hevder at mennesker med Downs syndrom ikke lever et fullverdig liv. Da blir det kanskje et paradoks at samfunnsutviklingen for mennesker med utviklingshemming viser at Braanen kan ha en god del rett når det gjelder utviklingshemmede.

Mennesker med utviklingshemming:

- får ikke bestemme selv hvor de vil bo og om de vil leie eller å eie sin egen bolig

- har ikke samme tilgang til helsetjenester som andre

- får ikke jobb, bare 25 prosent i yrkesaktiv alder er i jobb

Under et foredrag av professor Joseph Murray om «Sexism, Audism and Ableism», hørte jeg nylig historien om Becky. Hun skulle være en funksjonshemmede utgave av Barbie:

«Med sin skinnende rosa rullestol og liten ryggsekk var dukken Becky en umiddelbar hit. Så mange som 6000 dukker ble solgt i de første to ukene, og funksjonshemmede roste Mattel (bedriften som lanserte Becky) for å gi synlighet og representasjon til rullestolbrukere.

Gleden varte ikke lenge, barn og dukkesamlere oppdaget snart at Becky`s rullestol ikke kom seg gjennom dørene til Barbie-huset – ikke hadde dukkehuset heis heller. Her var det ingenting som var universelt utformet.

Mattel ga umiddelbart beskjed om at de skulle se på alle funksjoner og tilpasninger til alt Barbie-tilbehør. Etter noe tid ble det lansert et helt nytt Barbie hus – men rullestolbrukeren Becky kom seg fortsatt ikke inn i huset sitt.

Mattel hadde ikke endret bygningen – de forsøkte å endre Becky – uten hell. En blogger ved navn Karin Hitsleberger, som har blogget om Becky dukkene skriver «Det er mange som spør hvorfor Becky ikke eksisterer lenger, kanskje det var for komplisert å redesigne Barbie-verden til å passe Becky, så ble de bare kvitt henne» (Julia Franz «Becky, Barbie`s friend who uses å wheelchair, was discontinued», 2017)»

I NOU 2016:17 «På lik linje» foreslås det åtte større tiltak eller løft for å realisere grunnleggende rettighetene for personer med utviklingshemming, og mange undrer seg sikkert som meg– skulle ikke dette være på plass i et samfunn som vårt allerede? Og med et blikk tilbake til foredraget om Becky stiller jeg spørsmålet – hvorfor er ikke dette på plass? De 8 løftene er:

Løft 1 Selvbestemmelse og rettssikkerhet.

Løft 2 Likeverdig og inkluderende opplæring.

Løft 3 Arbeid for alle.

Løft 4 God helse og omsorg.

Løft 5 Eget hjem.

Løft 6 Kompetanse og kunnskap.

Løft 7 Koordinerte tjenester.

Løft 8 Målrettet styring.

Innledningen til NOU `en starter med å erkjenne at utviklingshemmede gjennom historien har blitt utsatt for omfattende diskriminering og overgrep, på 1950- og 60 tallet ble det bygget ut sentrale institusjoner for personer med utviklingshemming og for andre med behov for ivaretakelse og omsorg. Det var først på 1970-tallet tanken om at mennesker med funksjonsnedsettelser skulle integreres i «normalsamfunnet», og at det istedenfor særomsorg og segregering skulle tenkes mangfold, integrering og individuell tilrettelegging.

I 1988 ble det fattet et vedtak som la grunnlaget for HVPU-reformen og alle utviklingshemmede skulle inkluderes i lokalsamfunnet og leve et liv som folk flest i sine hjemkommuner.

Norge har skrevet under på internasjonale forpliktelser, FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD – Convention on the Rights of Persons with Disabilities) ble vedtatt i 2006. Den legger til grunn at «alle mennesker har lik verdi, og at samfunnet har en plikt til å anerkjenne det menneskelige mangfold». Norge signerte konvensjonen i 2006, og ratifiserte, det vil si at Norge godkjenner alle sider ved FN-konvensjonen og forplikter seg til å følge avtalen i ett og alt i 2013. Men, som NOU `en erkjenner gjør vi ikke det. NOU ‘en har foreslått tiltak for å forbedre situasjonen for personer med utviklingshemming, og de har vært ute på høring.

Mange høringssvar er sendt inn, også vi i Stiftelsen Signo. I samarbeid med det offentlige gir Signo tilrettelagte tilbud i et tegnspråklig miljø til døve, hørselshemmede og døvblinde, basert på visjonen «Grenseløs tro på menneskers muligheter». Mange av våre tjenestemottakere er utviklingshemmet.

Likeverd og universell utforming preger Signos tilbud, og Signos unike kommunikasjonsmiljø bidrar til at brukerne forstår og blir forstått. Brukerne sikres både privatliv og tilgang til fellesskap. Gjennom egne valg og på egne premisser, deltar de i dag- og arbeidstilbud, kultur og fritidsaktiviteter, deltar og leder brukerrådet og arrangementer.

I NOU ‘en løftes det frem eksempler på hvor og hvordan personer med utviklingshemming diskrimineres på en rekke samfunnsområder og tiltak i 8 løft som må til for å forebygge og forhindre dette.

Er utvalgets åtte løft tydelige nok? Nei, innspill er sendt inn fra mange, disse må hensyntas og danne grunnlag for en endring. For oss i Signo er det viktig med bred representasjon fra fagmiljøer og bruker- og interesseorganisasjoner. Vi vil særlig nevne fagmiljøer fra hørselshemmingsfeltet, døvblinde feltet og døve og døvblindes interesseorganisasjoner

Det er et faktum at utviklingshemmede diskrimineres i alle livets faser, og at de grunnleggende rettigheter.

Det er på tide å ta et grep, åtte løft er ikke godt nok i seg selv – de må inneholde reelle likeverdige rettigheter, være tydelige. Norge må gå foran og ta et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å realisere og få på plass grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming slik at alle får mulighet til et fullverdig liv!

#menneskeverd #tegnspråkviktig

Anne-Mette Øvrum, Direktør Signo Conrad Svendsen senter

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
12 minutter siden / 2863 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
20 minutter siden / 2863 visninger
Øyvind A. Jørgensen kommenterte på
Svensk jødehets
25 minutter siden / 547 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
28 minutter siden / 2863 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
29 minutter siden / 2863 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Endens tid
40 minutter siden / 2863 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Avlatshandelen i Vennesla
40 minutter siden / 1578 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
44 minutter siden / 2863 visninger
Leif GuIIberg kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2863 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2863 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Endens tid
rundt 1 time siden / 2863 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Endens tid
rundt 2 timer siden / 2863 visninger
Les flere